Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete

„Szolnok Város Főzeneigazgatója” cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Módosította: 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet, 31/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése „Szolnok Város Főzeneigazgatója” címet alapít. Az elismerést a közgyűlés egy személynek, határozatlan időre adományozhatja, aki az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet. „Szolnok Város Főzeneigazgatója” cím annak az országos, illetve nemzetközi hírnévre, megbecsülésre szert tett szolnoki kötődésű, élő magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki az egyetemes és magyar zenekultúra gazdagításának érdekében, Szolnok zenei életének és kulturális kapcsolatainak fejlesztésében példaértékű tevékenységet végez, s aki e cím viselésével Szolnok jó hírnevét a város és az ország határain túl öregbíti.

(2) A cím viselője jogosultságot szerez Szolnok város zenei életének, zenei értékeinek képviseletére Magyarországon és külföldön egyaránt, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a városban működő énekkarok szakmai munkájának koordinálására, éves műsorterv készítésére a kulturális egyesületek, amatőr és professzionális ének- és zenekarok vezetőinek bevonásával. Szolnok város ismertségének növelése érdekében jogosult javaslatokat tenni rangos hazai és nemzetközi zenei fesztiválon való részvételre, új szakmai kapcsolatok felvételére és kiépítésére más országok ének- és zenekaraival. Szakmai tapasztalataival és kapcsolatrendszerével támogathat minden olyan együttműködést a város oktatási és kulturális intézményei között, amelyek hozzájárulnak az ifjúság zenei neveléséhez.

2. § (1) A „Szolnok Város Főzeneigazgatója” cím Szolnok Megyei Jogú Város zenei életében tevékenykedő amatőr és professzionális művészeti együttes szakmai munkáját irányító személynek adományozható.

(2) A „Szolnok Város Főzeneigazgatója” címmel díszoklevél, a cím viselésére jogosító igazolvány, valamint külső jegy (jelvény) jár, melynek elkészíttetését a polgármester végzi, a Polgármesteri Hivatal közreműködésével.

(3) A „Szolnok Város Főzeneigazgatója” oklevél tartalmazza az adományozó megjelölését, a határozat számát és keltét, az adományozott nevét, foglalkozását, vagy hivatali állását, az adományozás indokait, az adományozó pecsétjét.

(4) A „Szolnok Város Főzeneigazgatója” oklevelet a polgármester és a jegyző írják alá.

3. § (1) *  A főzeneigazgatói cím adományozását a polgármesternél javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy.

(2) A főzeneigazgatói címet - a 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint - a polgármester adja át ünnepélyes keretek között.

(3) A főzeneigazgatói cím adományozását megelőzően a javaslatokat a Közgyűlés oktatási és kulturális feladatokkal foglalkozó bizottsága véleményezi. A bizottság által kialakított javaslatot a polgármester ismerteti a közgyűléssel.

(4) A főzeneigazgatói címet a közgyűlés adományozza a jelölt személynek.

(5) Az adományozáskor az adományozott nevét és az adományozás indoklását nyilvánosságra kell hozni.

(6) A cím odaítélésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.

(7) *  A címadományozással kapcsolatosan Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet az e rendeletben foglaltak teljesítéséhez szükséges személyes adatokról. A nyilvántartás tartalmazza az (1) bekezdés szerint javaslatot tevő személy nevét és az általa felterjesztett nevét, a megadományozott személy nevét, foglalkozását, lakcímét, a díj megnevezését, odaítélésének évét, dátumát és helyét, mely személyes adatok kezelése Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Egyedi Iratkezelési Szabályzatában meghatározott időtartamig történik.

4. § (1) A főzeneigazgatói címről történő lemondás esetében a közgyűlés tiszteletbeli zenei főigazgató címet adományozhat akkor, ha a főzeneigazgató

a) minimum 5 éven keresztül viselte a címet,

b) és a közgyűlés a cím viselésére méltónak tartja.

5. § A főzeneigazgatói cím birtokosa ellenszolgáltatás nélkül látja el munkáját.

6. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. április 29-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Szakali Erzsébet s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzések:

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

A 31/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.