Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

(Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.), a 33/2017. (XII.7.), 24/2018. (X.31.), 25/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelet, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 16/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelete, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete, 29/2022. (X.25.) önkormányzati rendelet, 31/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelet)

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában, 39/C. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. Általános rendelkezések

1. § (1) * 

(2) E rendelet határozatlan időtartamra szól.

2. § * 

3. Az adó mértéke

3. § (1) *  Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a.

(2) * 

4. Adókedvezmény, adómentesség * 

4. § (1) Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, a végleges iparűzési adóból 30%-os adókedvezményre jogosult.

(2) A kedvezmény az adóévről benyújtott adóbevallásban érvényesíthető.

(3) *  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdésében foglalt feltétel fennállása esetén mentes az adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó.

(4)–(10) * 

4/A. * 

4/A. § * 

5. Záró rendelkezések

5. § *  Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

6. § * 

7. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 9-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr.Szakali Erzsébet s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Megjegyzés:

A 24/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2012. június 29-én lép hatályba.

A 16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 33/2017. (XII.7.) önkormányzati rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

A 25/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 16/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelete 2021. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

A 29/2022. (X.25.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

A 31/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a helyi iparűzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelethez *