Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról

(Egységes szerkezetben a 39/2011. (XI.28.), a 10/2012. (III.21.), 9/2013. (II.28.), a 24/2013. (V.30.), a 9/2014. (II.28.), a 6/2015. (II.27.), a 3/2016. (I.29.), a 18/2016. (V.31.), a 4/2017. (II.27.), 9/2018. (III. 21.), 5/2019. (II.28.), 9/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 12/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 8/2021. (III 31.) önkormányzati rendelete, 36/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet, 26/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete)

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a (1) bekezdés b) pontja, 132. § (4) bekezdés d) pontja, 62. § (2) bekezdése és 60. § (3), (4) bekezdése alapján, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 39/2011. (III.30.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Besenyszög Város Önkormányzata, Csataszög Község Önkormányzata, Hunyadfalva Község Önkormányzata, Kőtelek Község Önkormányzata, Martfű Város Önkormányzata, Nagykörű Község Önkormányzata, Rákóczifalva Város Önkormányzata, Szajol Község Önkormányzata, Rákócziújfalu Község Önkormányzata, Szászberek Község Önkormányzata, Tiszajenő Község Önkormányzata, Tiszasüly Község Önkormányzata, Tiszavárkony Község Önkormányzata, Tószeg Község Önkormányzata, Újszász Város Önkormányzata, Vezseny Község Önkormányzata, Zagyvarékas Község Önkormányzata képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) társult települései: Szolnok, Szajol, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Besenyszög, Kőtelek, Hunyadfalva, Zagyvarékas, Szászberek, Újszász, Tiszajenő, Tiszavárkony, Vezseny, Nagykörű, Tiszasüly, Tószeg, Csataszög, Martfű települések (a továbbiakban: társult települések) közigazgatási területére.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a társult településeken a Társulása által fenntartott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) szabályozott alapszolgáltatást és szakosított ellátásokat nyújtó intézményekre.

2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái

2. § (1) *  Szociális alapszolgáltatások körében:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás

e) család- és gyermekjóléti központ

f) támogató szolgálat

g) utcai szociális munka

h) szenvedélybetegek közösségi ellátások

i) pszichiátriai betegek közösségi ellátása

j) alacsonyküszöbű ellátás

k) nappali ellátások

ka) idősek nappali intézménye

kb) hajléktalanok nappali intézménye

kc) pszichiátriai betegek nappali intézménye

kd) szenvedélybetegek nappali intézménye

ke) fogyatékosok nappali intézménye (Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén a szociális alapszolgáltatások keretében fogyatékos személyek nappali intézményét ellátási szerződéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület útján is biztosítja.)

l) tanyagondnoki szolgáltatás

(2) Szociális szakosított ellátások körében

a) átmeneti ellátások körében:

aa) hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye

ab) hajléktalan személyek átmeneti szállása

ac) *  időskorúak gondozóháza

b) ápolást, gondozást nyújtó ellátások körében: idősek otthona ellátás

3. Az ellátások igénybevétele

3. § *  Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet és annak mellékleteit, az ellátást biztosító intézmény vezetőjének kell benyújtani. A szóban előterjesztett kérelmet az intézményvezető írásba foglalja, melyet az ellátást igénylő aláír. A kérelemről az intézményvezető dönt, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét.

4. § Az étkeztetés igénybevétele szempontjából rászorultnak kell tekinteni:

a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte,

b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,

c) *  Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékosságát az Sztv. 65/C. § (5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően külön jogszabály szerint igazolja,

d) Pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,

e) Hajléktalan az a személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

5. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében az ellátás működési engedélyében szereplő ellátási terület külterületén élő lakosok részére, igénylés alapján étkezést, házi segítségnyújtást, iskoláskorú gyermekek részére szállítást, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítését biztosítják.

(2) Szociális étkeztetés keretében való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az étel házhozszállítását a szociális étkeztetésben részesülők részére.

(3) Házi segítségnyújtás keretében történő közreműködése során a tanya gondnoki szolgálat biztosítja a házi gondozó munkájába tartozó nem szakmai jellegű feladatok ellátását, pl.: takarítás (eseti, kisebb), bevásárlás.

(4) Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a tanyagondnoki szolgálat feladata:

a) háziorvosi rendelésre szállítás,

b) egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

c) gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása.

(5) *  A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele ingyenes, az ellátás keretében nyújtott étkezésért és házi segítségnyújtásért az e rendelet mellékletében szabályozott mértékű térítési díjat kell fizetni.

(6) *  A tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

6. § (1) *  Az idősek otthona ellátást biztosító intézmények elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaguk ellátására szociális alapszolgáltatás igénybevételével sem képesek.

(2) Idősek Otthona ellátásban részesíthető az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt önmaga ellátására nem képes, nyugdíjszerű ellátásban részesül és ellátása más szociális szakellátást nyújtó intézményben nem biztosítható.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

6/A. § * 

7. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megköti az ellátást nyújtó intézmény által külön jogszabály alapján elkészített Szakmai Program mellékletét képező megállapodást.

(2) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások esetén az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani az arra rászorulónak, ha ennek elmulasztása a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.

(3) A külön eljárás nélkül biztosított ellátás határozott idejű ellátásnak minősül és a veszélyhelyzet fenn álltáig, de legfeljebb 6 hónapig vehető igénybe. Az időpont letelte után az ellátott kérheti az intézménybe történő felvételét. Ebben az esetben az intézmény vezetője a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.

(4) *  Indokolt esetben a fogyatékosok nappali intézményébe legfeljebb napi 4 óra időtartamra az a személy is felvehető, aki után szülője, vagy más törvényes hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

(5) Rendkívül indokolt esetben a (4) bekezdés szerinti ellátás napi 8 óra időtartamra is igénybe vehető, két hónapot meg nem haladó időtartamig.

4. Térítési díjakra vonatkozó szabályok

8. § (1) *  A Társulás intézményei által nyújtott – a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások körébe tartozó – ellátások intézményi térítési díját e rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(1a) *  Az intézményvezető a személyi térítési díjat az ellátott jövedelmi viszonyainak figyelembevételével – az intézményi térítési díj összegének e rendelet 3. mellékletében meghatározott kedvezmények szerinti csökkentésével – állapíthatja meg.

(2) * 

(3) A 2011. január 1-e után keletkezett intézményi jogviszony esetében az idősek otthona szolgáltatásaiért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. Az igénybevétel előtt az intézményvezető vizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát, továbbá jelzálog alapjául szolgáló vagyonát. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénylő havi jövedelmének, jelentős pénzvagyonának és jelentős ingatlanvagyonának, továbbá jelzálog alapjául szolgáló vagyonának együttes összegének (vagyonigazolás alapján) 80%-át, melyet úgy kell megfizetni, hogy a gondozott rendszeres jövedelmének 80%-a erejéig kézpénzben fizet meg a fennmaradó részt a vagyonigazolásban figyelembe vett jelentős készpénz - ingatlan vagyon, illetve vagyonértékű jogra kell terhelni.

(4) * 

9. § *  (1) *  Házi segítségnyújtás ellátás esetében az ellátott kérelmére a fenntartó engedélyezheti, hogy az a jogosult, akinek rendszeres havi jövedelme – kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó jövedelme – a szociális vetítési alap 150%-át nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen vehesse igénybe.

(2) A fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a kötelezett kérelmére:

a) *  azon jogosult esetében, akinek a havi jövedelme – kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó jövedelme – a szociális vetítési alap 150%-át nem haladja meg, a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

b) *  azon jogosult esetében, akinek a havi jövedelme – a kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó jövedelme – a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de a személyi térítési díj levonását követően megmaradt havi jövedelme – kiskorú gondozott esetén a család egy főre eső jövedelme – a szociális vetítési alap összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb 50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó jövedelem a szociális vetítési alap összegét nem haladja meg.

10. § (1) Idősek Otthona ellátás esetében kérelemre a személyi térítési díj, illetőleg a térítési díj-különbözet

a) *  maximum 30%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján – a tartási kötelezettség teljesítése nélkül – számított egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 450%-át – egyedül álló esetén 550%-át – nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályok alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a szociális vetítési alap 350%-ánál, egyedül álló esetében 450%-ánál.

b) *  maximum 50%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján – a tartási kötelezettség teljesítése nélkül – számított egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 550%-át – egyedül álló esetén 650%-át – nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályok alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a szociális vetítési alap 450%-ánál, egyedül álló esetében 550%-ánál.

(2) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett: a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, továbbá a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja a szociális vetítési alap összegének két és fél szeresét.

(3) *  A térítési díj mérséklésére vonatkozó kérelmet a kötelezett az intézményvezető útján a fenntartóhoz nyújthatja be, melyről a fenntartó határozattal dönt. Az (1) bekezdés szerinti térítési díj csökkentésére vonatkozó kérelemhez a kötelezettnek a saját és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásait csatolni kell.

(4) Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve hozzátartozója vállalja az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj megfizetését, abban az esetben az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető és az ellátott, illetve hozzátartozója megköti az ellátást nyújtó intézmény által külön jogszabály alapján elkészített Szakmai Program mellékletét képező megállapodást.

10/A. § *  (1) A hajléktalanok átmeneti szállása igénybevétele esetén a kórházban töltött napok után térítési díjat nem kell fizetni.

(2) *  Ha az ellátást igénybe vevő havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 350%-át, az intézményvezetőhöz benyújtott kérelmére a fenntartó határozatával

a) a térítési díjat elengedi, ha a kérelmező

aa) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy

ab) legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

ac) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

ad) vakok személyi járadékában részesül, vagy

ae) fogyatékossági támogatásban részesül,

és ezt az állapotát egészségi állapot minősítését tartalmazó dokumentummal igazolja,

b) a térítési díjat legfeljebb 90%-kal csökkentheti, amennyiben a kérelmező a (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek nem felel meg, de kérelméből megállapítható, hogy önmaga, vagy tartási kötelezettséggel érintett hozzátartozója létfenntartásához a térítési díj csökkentése méltányolható módon indokolt.

10/B. § *  Az idősek otthonába belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek megjelölését és számát, valamint a fizetendő belépési hozzájárulás összegét e rendelet melléklete tartalmazza.

11. § (1) A fenntartó a személyi térítési díj meg nem fizetéséből eredő díjhátralék összegét határozattal csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt adhat, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik, és magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik.

(2) *  A hátralékos kérelmére a díjhátralék teljes összegben elengedésre kerül, ha a hátralékos családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alapot nem haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan, továbbá jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

(3) *  A hátralékos kérelmére a díjhátralék csökkenthető, ha a hátralékos családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap kétszeresét nem haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan, továbbá jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

(4) A csökkentés mértéke a díjhátralék

a) 30%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó havi jövedelem kétszeresét meghaladja;

b) 40%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó havi jövedelem háromszorosát meghaladja;

c) 50%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó havi jövedelem négyszeresét meghaladja.

(5) A hátralékos kérelmére legfeljebb 12 hónapos időtartamra részletfizetés engedélyezhető.

(6) A díjhátralék csökkentéséről, behajthatatlanná minősítéséről, törléséről, valamint a részletfizetés engedélyezéséről - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - a fenntartó határozatot hoz.

12. § * 

5. Az ellátások megszüntetésének esetei és módjai

13. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek vagy megszüntethetők a Sztv. 100-104. §-a szerinti esetekben és módon.

(2) Az intézményi jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén az intézmény vezetője

a) gondoskodik az ellátott tárgyi eszközeinek kiadásáról,

b) szükség szerint az ellátott és személyes tárgyai elszállításának megszervezéséről,

c) az ellátott intézmény házipénztárában őrzött pénzösszegének kifizetéséről a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően.

6. Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás

14. § (1) A szociális ellátást biztosító intézmény vezetője az igénybevételre várakozó személyekről, valamint az intézményi lakók létszámának alakulásáról minden hónap 5. napjáig a fenntartó részére jelentést teljesít a fenntartó által meghatározott adattartalommal és formában.

(2) Az intézmény vezetője a fenntartó, illetve az ellátott települések önkormányzatának megkeresésére évente kötelesek a szakmai munkájukról, végzett tevékenységükről a kérelmező által meghatározott szempontok és a Sztv.-ben foglaltak szerint beszámolót készíteni.

7. * 

15. § * 

8. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosí-tásának a társult települések valamennyi képviselő-testülete által történő jóváhagyása napján lép hatályba.

17. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 28-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 39/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2011. november 29-én lépett hatályba.

A 10/2012. (III.21.) önkormányzati rendelet 2012. március 22-én lépett hatályba.

A 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 2013. március 01. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 9/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 18/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 9/2018. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A 9/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 12/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása társult településeinek valamennyi képviselő-testülete által történő jóváhagyása napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 8/2021. (III 31.) önkormányzati rendelete 2021. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2022. november 1-jén lép hatályba.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2023. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez * 

A tanyagondnokok által ellátandó körzetek határai

1. Tiszajenő területén: Belsőjenő, Külsőjenő, Akácos út, Kossuth út, Petőfi út, Dózsa telep, Széchenyi út, Vörösmarty út, Tiszavirág út

2. Szolnok területén:

a) Tenyősziget: Tenyősziget, Ó–Szanda, Puszta utca

b) Alcsisziget: Alcsisziget tanya, Alcsisziget utca, Cinke utca, Bagoly utca, Kakukk utca, Sas utca, Kiskert utca, Labda utca, Gyékényes utca

3. Besenyszög területén: Palotás, Palotás-puszta, Szóró-puszta, Doba-puszta, Fokorú-puszta

2. melléklet a 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez * 

A Társulás intézményei által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások körébe tartozó ellátások intézményi térítési díja

1. *  Étkeztetés

Szolnok 1025 220
Tószeg 925 120
Tiszajenő 835 90
Vezseny 835 90
Szászberek 835 90
Besenyszög 1300 0
Nagykörű 1250 0
Kőtelek 1100 0
Hunyadfalva 1000 0
Szajol 1300 100
Tiszasüly 1260 0
Csataszög 1000 0
Újszász 900 200
Zagyvarékas 850 200
Rákóczifalva 1200 200
Rákócziújfalu 1100 200
Tiszavárkony 1100 200
Martfű 1450 250

2. *  Házi segítségnyújtás

Település intézményi térítési díj
Ft/gondozási óra
Személyi gondozás Szociális segítés
Szolnok 1720 1720
Tószeg 1720 1720
Tiszajenő 1720 1720
Vezseny 1720 1720
Szászberek 1720 1720
Besenyszög 50 50
Nagykörű 50 50
Kőtelek 50 50
Hunyadfalva 50 50
Szajol 50 50
Tiszasüly 50 50
Csataszög 50 50
Újszász 450 450
Zagyvarékas 405 405
Rákóczifalva 500 500
Rákócziújfalu 400 400
Tiszavárkony 400 400
Martfű 500 500

3. *  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Település intézményi térítési díj szociálisan rászorult személy esetében/ intézményi térítési díj szociálisan nem rászorult személy esetében
Ft/készülék/ellátási nap
Szolnok 220
Tószeg 220
Tiszajenő 220
Vezseny 220
Szászberek 220
Besenyszög 50
Nagykörű 50
Kőtelek 50
Hunyadfalva 50
Szajol 50
Tiszasüly 50
Csataszög 50
Zagyvarékas 220
Rákóczifalva 130
Rákócziújfalu 130
Tiszavárkony 130
Martfű 130

4. *  Idősek nappali ellátása

Település intézményi térítési díj
csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében
Ft/ellátási nap
intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő demens személy esetében
Ft/ellátási nap
intézményi térítési díj
napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő demens személy esetében
Ft/ellátási nap
Szolnok 2735 2735 3760
Tószeg 1620 1620 2545
Besenyszög 20 0 0
Kőtelek 20 0 0
Szajol 20 0 0
Tiszasüly 20 0 0
Újszász 1720 0 0
Zagyvarékas 1925 0 0
Szolnok 2735 2735 3760
Tószeg 1620 1620 2545

5. *  Idősek Otthona

Település intézményi térítési díj étkeztetéssel
Ft/fő/ellátási nap
intézményi térítési díj étkeztetés nélkül
Ft/fő/ellátási nap
Belépési hozzájárulás összege Egyszeri hozzájárulás összege emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetén
Szolnok I., III. és IV. számú Idősek otthona 6500 5510 3 500 000 Ft egyágyas elhelyezés esetén 0
Szolnok II. számú Idősek otthona 6500 5510 0 0
Besenyszög 4500 1998 „A” szárny: 1 000 000 Ft
„B–C” szárny: egyágyas elhelyezés esetén: 2 000 000 Ft, kétágyas elhelyezés esetén: 1 500 000 Ft
0
Nagykörű 5600 2580 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., és a 15. számú szobákban történő elhelyezés esetén 800 000 Ft 0
Rákóczifalva 5000 3000 0 egyágyas elhelyezés esetén: 2 500 000 Ft
kétágyas elhelyezés esetén: 1 800 000 Ft
Szolnok II. és III. számú Idősek otthona 5680 4770 0 0
Besenyszög 4000 1768 „A” szárny: 1 000 000 Ft
„B–C” szárny: egyágyas elhelyezés esetén: 2 000 000 Ft, kétágyas elhelyezés esetén: 1 500 000 Ft
0
Nagykörű 4900 1880 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., és a 15. számú szobákban történő elhelyezés esetén 800 000 Ft 0
Rákóczifalva 4900 2500 0 egyágyas elhelyezés esetén: 2 100 000 Ft
kétágyas elhelyezés esetén: 1 500 000 Ft

6. *  Időskorúak gondozóháza

a) intézményi térítési díj összege étkeztetéssel: 8600 Ft/fő/nap

b) intézményi térítési díj összege étkeztetés nélkül: 7610 Ft/fő/nap

7. Hajléktalan személyek átmeneti szállása

intézményi térítési díj összege étkeztetés nélkül: 5595 Ft/fő/nap

8. Fogyatékosok nappali intézménye (Liget út)

a) intézményi térítési díj összege étkeztetéssel (ebéd 1165 Ft/ellátási nap): 4650 Ft/fő/ellátási nap

b) intézményi térítési díj összege étkeztetés nélkül: 3485 Ft/fő/ellátási nap

9. Fogyatékosok nappali intézménye (Vércse út)

a) intézményi térítési díj összege étkeztetéssel (ebéd 1165 Ft/ellátási nap): 7600 Ft/fő/ellátási nap

b) intézményi térítési díj összege étkeztetés nélkül: 6435 Ft/fő/ellátási nap

10. Támogató szolgálat

Település intézményi térítési díj szociálisan rászorult személy esetében intézményi térítési díj szociálisan nem rászorult személy esetében
Rákóczifalva központtal
személyi segítés 500 Ft/szolgálati óra 1500 Ft/szolgálati óra
szállítás 150 Ft/szállítási kilométer 300 Ft/szállítási kilométer
gépjárműhasználat 0 Ft/szállítási kilométer 300 Ft/szállítási kilométer

3. melléklet a 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez * 

Az intézményvezető által a személyi térítési díj megállapításánál az intézményi térítési díjhoz viszonyított csökkentésnél figyelembe vehető jövedelmi kategóriák és csökkentési mértékek

1. Étkeztetés

1.1. *  SZOLNOK
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke helyszínen fogyasztás vagy elvitel esetén
(Ft/ellátási nap)
kiszállításra számított térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme 0–30 000 Ft/hó között van – 1025 – 220
kérelmező jövedelme 30 001–35 625 Ft/hó között van – 690 – 220
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) van – 455 – 0
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 220 – 0
1.2. *  TÓSZEG
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke helyszínen fogyasztás vagy elvitel esetén
(Ft/ellátási nap)
Kiszállításra számított térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme 0–30 000 Ft/hó között van – 925 – 120
kérelmező jövedelme 30 001–35 625 Ft/hó között van – 590 – 120
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 370 – 0
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 180 – 0
1.3. *  TISZAJENŐ, VEZSENY, SZÁSZBEREK
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke helyszínen fogyasztás vagy elvitel esetén (Ft/ellátási nap) Kiszállításra számított térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme 0–30 000 Ft/hó között van – 835 – 90
kérelmező jövedelme 30 001–35 625 Ft/hó között van – 595 – 90
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 380 – 0
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 225 – 0
1.4. *  ÚJSZÁSZ
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke helyszínen fogyasztás vagy elvitel esetén
(Ft/ellátási nap)
Kiszállításra számított térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 100%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 28 500 Ft/hó) – 600 – 80
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 100%-át meghaladja, de legfeljebb annak 200%-a (28 501–57 000 Ft/hó) – 400 – 80
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 200%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (57 001–85 500 Ft/hó) – 150 – 80
1.5. *  ZAGYVARÉKAS
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke helyszínen fogyasztás vagy elvitel esetén
(Ft/ellátási nap)
Kiszállításra számított térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 100%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 28 500 Ft/hó) – 550 – 80
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 100%-át meghaladja, de legfeljebb annak 200%-a (28 501–57 000 Ft/hó) – 350 – 80
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 200%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (57 001–85 500 Ft/hó) – 135 – 80
1.6. RÁKÓCZIFALVA
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke helyszínen fogyasztás vagy elvitel esetén (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme 50 000 Ft/hó alatt van – 450
kérelmező jövedelme 50 000–80 000 Ft/hó között van – 350
1.7. RÁKÓCZIÚJFALU
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke helyszínen fogyasztás vagy elvitel esetén (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme 50 000 Ft/hó alatt van – 350
kérelmező jövedelme 50 000–80 000 Ft/hó között van – 250
1.8. TISZAVÁRKONY
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke helyszínen fogyasztás vagy elvitel esetén (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme 50 000 Ft/hó alatt van – 350
kérelmező jövedelme 50 000–80 000 Ft/hó között van – 250
1.9. *  MARTFŰ
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke helyszínen fogyasztás vagy elvitel esetén (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme 80 000–150 000 Ft/hó között van – 200
kérelmező jövedelme 50 000–80 000 Ft/hó között van – 450

2. Házi segítségnyújtás

2.1. SZOLNOK
2.1.1. *  személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35 625 Ft/hó) – 1720
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 1495
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 1460
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 1425
2.1.2. *  szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35 625 Ft/hó) – 1720
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 1425
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 1340
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 1255
2.2. TÓSZEG
2.2.1. *  személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35 625 Ft/hó) – 1720
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125% -át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 1490
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 1460
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 1425
2.2.2. *  szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35 625 Ft/hó) – 1720
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125% -át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 1425
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 1360
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 1320
2.3. TISZAJENŐ
2.3.1. *  személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35 625 Ft/hó) – 1720
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125% -át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 1490
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 1460
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 1425
2.3.2. *  szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35 625 Ft/hó) – 1720
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125% -át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 1425
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 1360
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 1320
2.4. VEZSENY
2.4.1. *  személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35 625 Ft/hó) – 1720
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125% -át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 1490
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 1460
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 1425
2.4.2. *  szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35 625 Ft/hó) – 1720
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 1425
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 1360
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 1320
2.5. SZÁSZBEREK
2.5.1. *  személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35 625 Ft/hó) – 1720
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 1490
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 1460
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 1425
2.5.2. *  szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35 625 Ft/hó) – 1720
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 125%-át meghaladja, de legfeljebb annak 150%-a (35 626–42 750 Ft/hó) – 1425
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a (42 751–85 500 Ft/hó) – 1360
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 1320
2.6. *  RÁKÓCZIFALVA
Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 500
2.7. *  RÁKÓCZIÚJFALU
Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 400
2.8. *  TISZAVÁRKONY
személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 400
2.9. *  MARTFŰ
személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 500
2.10. BESENYSZÖG
2.10.1. *  Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.10.2. *  Szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.11. NAGYKÖRŰ
2.11.1. *  Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.11.2. *  Szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.12. KŐTELEK
2.12.1. *  Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.12.2. *  Szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.13. HUNYADFALVA
2.13.1. *  Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.13.2. *  Szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.14. SZAJOL
2.14.1. *  Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.14.2. *  Szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.15. TISZASÜLY
2.15.1. *  Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.15.2. *  Szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.16. CSATASZÖG
2.16.1. *  Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.16.2. *  Szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 50
2.17. ÚJSZÁSZ
2.17.1. Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 450
2.17.2. Szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 450
2.18. ZAGYVARÉKAS
2.18.1. Személyi gondozás
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 405
2.18.2. Szociális segítés
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/gondozási óra)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 405

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3.1. *  SZOLNOK, TÓSZEG, TISZAJENŐ, VEZSENY, SZÁSZBEREK, ZAGYVARÉKAS
Kategóriák szociálisan rászorult személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/készülék/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a, vagy az alatt van (legfeljebb 85 500 Ft) – 220
kérelmező jövedelme a szociális vetítési alap 300%-a (85 501 Ft/hó) felett van – 165
3.2. RÁKÓCZIFALVA, RÁKÓCZIÚJFALU, TISZAVÁRKONY, MARTFŰ
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/készülék/ellátási nap)
szociálisan rászorult személy esetében – 0
3.3. BESENYSZÖG, HUNYADFALVA, KŐTELEK, NAGYKÖRŰ, SZAJOL, TISZASÜLY, CSATASZÖG
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/készülék/ellátási nap)
szociálisan rászorult személy esetében – 50

4. Idősek nappali ellátása

4.1. *  SZOLNOK
Kategóriák Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/nap)
Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő demens személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő demens személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 2735 – 2735 – 3760
4.2. *  TÓSZEG
Kategóriák Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő demens személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő demens személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 1620 – 1620 – 2545
4.3. RÁKÓCZIFALVA
Kategóriák Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő demens személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő demens személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 100 – 100 – 0
4.4. MARTFŰ
Kategóriák Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő demens személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap
)
Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő demens személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke
(Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 100 – 100 – 0
4.5. *  BESENYSZÖG
Kategóriák Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 20
4.6. *  TISZASÜLY
Kategóriák Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 20
4.7. *  KŐTELEK
Kategóriák Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 20
4.8. *  SZAJOL
Kategóriák Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a 350 000 Ft-ot nem éri el – 20
4.9. ÚJSZÁSZ
Kategóriák Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 1720
4.10. ZAGYVARÉKAS
Kategóriák Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy esetében az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme a 300 000 Ft-ot nem éri el – 1925

5. Hajléktalanok átmeneti szállása

SZOLNOK
Kategóriák az intézményi térítési díjhoz képest a személyi térítési díj csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap)
kérelmező jövedelme 15 500 Ft/hó, vagy az alatti – 5595
kérelmező jövedelme 15 501 – 28 500 Ft/hó közötti – 5295
kérelmező jövedelme 28 501 – 57 000 Ft/hó közötti – 5045
kérelmező jövedelme 57 001 – 85 500 Ft/hó közötti – 4495
kérelmező jövedelme 85 501 – 114 000 Ft/hó közötti – 3945
kérelmező jövedelme 114 001 – 142 500 Ft/hó közötti – 3395
kérelmező jövedelme 142 501 – 171 000 Ft/hó közötti – 2845
kérelmező jövedelme 171 001 – 199 500 Ft/hó közötti – 2295
kérelmező jövedelme 199 501 – 228 000 Ft/hó közötti – 1745
kérelmező jövedelme 228 001 – 256 500 Ft/hó közötti – 1195

6. Fogyatékosok nappali intézménye

6.1. Liget út

a) A személyi térítési díj étkezéssel – 2980 Ft/ellátási nap

b) A személyi térítési díj étkezés nélkül – 2980 Ft/ellátási nap

6.2. Vércse út

a) A személyi térítési díj étkezéssel – 5930 Ft/ellátási nap

b) A személyi térítési díj étkezés nélkül – 5930 Ft/ellátási nap