Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról

(Egységes szerkezetben a 2/2012. (I.26.), a 11/2012. (III.30.), a 3/2013. (I.31.), a 10/2013. (II.28.), a 16/2013. (III.28.), a 14/2014. (V.7.), a 9/2015. (III.31.), az 5/2016. (II.29.), a 11/2016. (IV.29.), a 17/2016. (V.31.), az 5/2017. (III.7.), a 14/2017. (IV.28.), a 35/2017. (XII.6.), 24/2018. (X.31.), 25/2019. (XI. 13.), 8/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelettel)

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodás formái

1. § *  Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

a) Gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett

aa) bölcsőde,

ab) óvoda,

ac) *  napközbeni gyermekfelügyelet a szolnoki lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező szülő, törvényes képviselő otthonában hármas vagy többes ikrek születésekor a szülő, törvényes képviselő igényének megfelelő időponttól számított hat hónapon keresztül, de legkésőbb a gyermekek első életévének betöltéséig.

b) Gyermekek átmeneti gondozása érdekében működtetett családok átmeneti otthona (Ellátási szerződés útján a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által fenntartott Családok Átmeneti Otthona keretén belül biztosított ellátás).

1/A. § *  Természetbeni alapellátás:

Gyermekétkeztetés

2. * 

2. § * 

3. § * 

3. Gyermekek napközbeni ellátása

Bölcsődei ellátás

4. § (1) *  A bölcsődei ellátást a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága (a továbbiakban: Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság) biztosítja.

(2) *  A bölcsőde igénybevételére szóló kérelmet az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság tagintézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2a) *  A felvételről

a) évközi felvétel esetén a szabad férőhelyek ismeretében a tagintézmény vezető javaslata

b) új nevelési évre történő felvétel esetén - a fenntartó képviselője, a bölcsődei tagintézmény vezetők, a bölcsődei intézményegység vezető, az általános igazgatóhelyettes tagságával működő - felvételi bizottság - jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított - állásfoglalása

alapján az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság vezetője dönt.

(2b) *  A felvételi kérelem elbírálásának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottakon túli szempontja, hogy a felvétel során előnyben kell részesíteni a Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekeket, azzal, hogy szabad férőhelyek esetén helyt kell adni a Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek felvételére irányuló kérelemnek is.

(3) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének meghozott döntését vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatához címzett, de a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteréhez benyújtott jogorvoslattal élhet.

(4) Az elutasított kérelmek vonatkozásában Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a fellebbezések elbírálására.

(5) *  A bölcsődei ellátás megszűnésére

a./ az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság vezetőjének az érintett bölcsődei tagintézmény vezető véleményezésével meghozott, vagy

b./ a szülő/törvényes képviselő döntése alapján kerülhet sor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglaltak és a bölcsődei Házirendben meghatározott szabályok figyelembevételével.

5. § * 

Az intézményvezető hatáskörében biztosítható ellátások * 

5/A. § (1) *  Az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátásán túl más gyermeknevelést segítő szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet és játszócsoportot működtet, továbbá hármas vagy többes ikrek születésekor a gyermekek ellátásához napközbeni gyermekfelügyeletet biztosít.

(2) A szolgáltatásokat a szülők időszakos gyermekfelügyelet esetén a bölcsődei tagintézmény vezetővel, míg a játszócsoport esetén a bölcsődei tagintézmény vezető által kijelölt bölcsődei kisgyermeknevelővel való előzetes időpontegyeztetés alapján vehetik igénybe a rendelkezésre álló kapacitás függvényében bejelentkezési sorrendben.

(3) *  A játszócsoport, az időszakos gyermekfelügyelet és a hármas vagy többes ikrek születésekor biztosított napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételére vonatkozó részletszabályokat az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § * 

4. Gyermekek átmeneti gondozása

10. § * 

Családok átmeneti otthona

11. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a családok átmeneti otthona ellátását ellátási szerződés útján a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által fenntartott Családok Átmeneti Otthona keretén belül biztosítja.

(2) Az ellátás igénybevételének szabályait az intézmény fenntartója határozza meg.

5. Szünidei gyermekétkeztetés * 

12. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő - hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű - gyermek részére a nyári szünetben 43 munkanapon szervezi meg.

13. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést - a 12. §-ban foglaltakon túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló gyermekek részére a nyári szünetben 43 munkanapon szervezi meg.

13/A. § *  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 13. § szerinti szünidei gyermekétkeztetést a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott szünidei gyermekétkeztetésre elkülönített összeg erejéig biztosítja.

13/B. § *  (1) *  A 13. § szerinti szünidei gyermekétkeztetés megállapítására irányuló kérelmet minden év május 20. napjától Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán az e rendelet melléklete szerinti adattartalommal lehet benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a szülő, gondviselő személyi azonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakcímét, a gyermek személyi azonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szolgáltató Központ, vagy a köznevelési intézmény támogató nyilatkozatát és az igénybevételi napok megjelölését.

13/C. § *  (1) A 13. § szerinti szünidei gyermekétkeztetésre való jogosultságot a polgármester állapítja meg és a kérelem benyújtás sorrendjének figyelembevételével tárgyévre vonatkozóan dönt a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

a) június 10. napjáig beérkező kérelmek esetén a szünidei gyermekétkeztetés első napjától

b) *  június 10. napját követően beérkező kérelmek esetén a kérelem beérkezésének napját követő legkésőbb ötödik munkanaptól, ami nem lehet korábban, mint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés első napja.

(2) A mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési keret kimerülését követően beérkezett kérelmeket a polgármester erre való hivatkozással érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

13/D. § *  (1) Amennyiben a kérelmező az eredeti kérelmében megjelölt időponttól eltérően kívánja igénybe venni a 13. § szerinti szünidei gyermekétkeztetést, módosításra az érintett napot megelőző munkanapig van lehetősége Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál úgy, hogy az igénybevételi napok száma a módosítás után nem haladhatja meg az eredeti kérelemben megjelölt igénybevételi napok számát.

(2) Amennyiben a 13. § szerinti szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosult egymást követő három napon nem veszi igénybe és a változtatási igényét az (1) bekezdésben rögzített módon nem jelzi, az ellátás részére a tárgyévben a továbbiakban nem biztosítható.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata e tényről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályát haladéktanul értesíti, mely értesítés alapján a gyermekétkeztetés biztosításának megszüntetéséről a polgármester határozatot hoz.

6. Térítési díjak

14. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó bölcsődei intézményekben alkalmazandó térítési díjakat e rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(1a) *  A hármas vagy többes ikrek születésekor biztosított napközbeni gyermekfelügyeletet az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság térítésmentesen biztosítja.

(2) A bölcsődei gondozás személyi térítési díja a napi gondozási díj és a teljesített gondozási nap szorzata.

(3) *  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó bölcsődei intézményekben, a személyi térítési díjat egy havi időtartamra utólag kell megfizetni.

15. § (1) *  A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén a Szolnoki Tankerületi Központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (a továbbiakban: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben, továbbá a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban alkalmazandó gyermekélelmezési intézményi térítési díjakat e rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.

(2) A gyermekétkeztetésben alkalmazott térítési díj megegyezik az étkezés nyersanyagköltségének mindenkori hatályos általános forgalmi adóval növelt összegével.

16. § *  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekétkeztetés személyi térítési díját egy havi időtartamra utólag kell megfizetni.

17. § (1) Az e rendelettel megállapított rezsi hozzájárulás összege a gyermekétkeztetést vásárolt élelmezés útján ellátó intézményeknek az egy élelmezési napra nyújtott önkormányzati támogatás összegét jelenti.

(2) A rezsi hozzájárulás összegének felülvizsgálatára és újbóli meghatározására évente legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor, figyelembe véve az inflációs és az újabb többletkiadásokat eredményező tényezőkre.

18. § *  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött ellátási szerződés útján biztosított ellátások intézményi térítési díj összegének közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodni kell.

7. Eljárási szabályok

19. § (1) *  Az e rendeletben szabályozott ellátási formák igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő, ennek tényét a kérelemre rá kell vezetni.

(2) * 

(3) A gyermekjóléti ellátást biztosító intézmények vezetői Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének évente egyszer kötelesek beszámolni az intézmények tevékenységéről.

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosí-tásának a társult települések valamennyi képviselő-testülete által történő jóváhagyása napján lép hatályba.

(2) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában működő intézmények esetében

a) * 

b) a Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése alapján az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló határozat meghozatalával,

c) *  a Gyvt. 148. § (6) bekezdése alapján az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásáról szóló határozat meghozatalával,

d) *  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a térítésidíj-hátralék behajtásával, a behajthatatlan hátralék törlésével kapcsolatos intézkedések megtételével, kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza.

e) *  a Gyvt. 104. § (1) bekezdés d) pontja alapján az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét a közgyűlés szociális feladatokkal foglalkozó bizottságára ruházza.

f) *  az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakítása és működése szabályainak meghatározását, és az érdekképviseleti fórum tagjai közé a fenntartó képviselője kijelölésének jogát a polgármesterre ruházza.

20/A. § * 

21. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 28-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 2012. január 26-án 10,30 órakor lép hatályba azzal, hogy a rendelet mellékletének 1. pontjában foglalt rendelkezéseket 2012. január 1-jétől 2012. január 31-ig, rendelet mellékletének 2. pontjában foglalt rendelkezéseket 2012. február 1-jétől kell alkalmazni.

A 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 10/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A 16/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 14/2014. (V.7.) önkormányzati rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 9/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba és 2015. szeptember 2-án hatályát veszti.

Az 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. A rendelet 2. §-a 2016. április 30. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 17/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Az 5/2017. (III.7.) önkormányzati rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 35/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

A 25/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 2019. november 13-án 15 óra 00 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 8/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2020. június 25. napján 10 óra 25 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete * 

A) A bölcsődei intézményi térítési díj 2017. április 1. napjától

A B C D E F G H I
Fenntartó által C és D oszlopban rögzítettnél alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési díj Étkezési térítési díj**
Ellátási forma A szolgáltatás önköltsége (Ft/ellátási nap) Az önköltség és a normatív állami támogatás különbözete (Ft/ellátási nap) Az ÁFA-val növelt élelmezési nyersanyagköltséggel csökkentett önköltség és a normatív állami támogatás különbözete (Ft/ellátási nap) Nyers-anyagkölt-ség * (Ft/nap) Gondozási díj (Ft/nap) Reggeli (Ft/adag) Tízórai (Ft/adag) Ebéd (Ft/adag) Uzsonna (Ft/adag)
Bölcsődei ellátás 6449 4301 3856 350 210 45 10 250 45

* a hatályos ÁFA értékét nem tartalmazza, egész napi ellátásra meghatározott összeg

** a hatályos ÁFA értékét nem tartalmazza

B) A játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja és az ahhoz kapcsolódóan igénybe vehető étkezés térítési díja 2017. április 1. napjától

A B C D E F G
Ellátási forma A szolgáltatás önköltsége (Ft/óra) A Fenntartó által a B oszlopban rögzítettnél alacsonyabb összegben meghatározott térítési díj (Ft/óra)Étkezési térítési díj*
Reggeli (Ft/adag) Tízórai (Ft/adag) Ebéd (Ft/adag) Uzsonna (Ft/adag)
Játszócsoport Móra F. úti bölcsőde
890

300
45 10 250 45
Aranyi S. úti bölcsőde 1162 300
Városmajor úti bölcsőde
1482 300
Időszakos gyermekfelügyelet 361 350 45 10 250 45

* a hatályos ÁFA értékét nem tartalmazza

A 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete * 

Az óvodai napközi ellátás, általános iskolai ellátás, középiskolai menza és középiskolai diákotthon gyermekélelmezésének intézményi térítési díjai, rezsiköltség hozzájárulása és teljes élelmezési költsége 2017. április 1-jétől

A B C D E
Ellátási forma Étkezési jogcím Intézményi térítési díj* (Ft) Rezsi hozzájárulás/adag *(Ft) Teljes élelmezési költség *(Ft)
1. Óvodai napközi ellátás Egész napi ellátás 340 199 539
Tízórai 70 38 108
Ebéd 205 124 329
Uzsonna 65 37 102
2. Általános Iskola Egész napi ellátás 440 256 696
Tízórai 80 42 122
Ebéd 290 177 467
Uzsonna 70 37 107
3. Középiskolai menza Egész napi ellátás 455 265 720
Tízórai 80 42 122
Ebéd 305 186 491
Uzsonna 70 37 107
4. Középiskolai diákotthon Egész napi ellátás 650 379 1029
Reggeli 140 77 217
Ebéd 305 187 492
Vacsora 205 115 320

* a hatályos ÁFA értékét nem tartalmazza

Az intézményi térítési díj összege azonos az ellátási formában alkalmazott nyersanyagköltség mindenkori hatályos ÁFA-val növelt összegével. Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve került meghatározásra.

A 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete * 

A szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége és rezsiköltség hozzájárulása, valamint teljes élelmezési költsége 2016. március 1-jétől

A B C D E
Ellátási forma Étkezési jogcím Nyersanyagköltség/adag* (Ft) Rezsi hozzájárulás/adag *(Ft) Teljes élelmezési költség *(Ft)

1.
Szünidei gyermekétkeztetés
Ebéd

284

163

447

* a hatályos ÁFA értékét nem tartalmazza

A 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete * 

A szünidei gyermekétkeztetés megállapítására irányuló kérelem nyomtatvány adattartalma:

- igénylő szülő/gondviselő, gyermek személyes adatai, - hozzájárulás az adatok átadásához, - az igényelt étkezési napok megjelölése, - diétás étrend igény, - telefonszám”

INDOKOLÁS
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (továbbiakban: R.) szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A rendelet célja, hogy a helyi szabályozást összhangba hozzuk a magasabb szintű jogszabályoknak az elmúlt hónapokban bekövetkező változásával, illetve a többcélú kistérségi társulás által biztosított ellátásokra vonatkozó új rendelet következtében szükséges egységes szabályozás létrejöjjön.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alap- és szakellátások körét tartalmazza.

2-4. §-hoz

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására az Gyvt. a megyei jogú városoknak két formát határoz meg a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti központot.

A gyermekjóléti központ esetében négy speciális terület szerepel a Gyvt.-ben, melyek biztosítottak a városban.

5. §-hoz

A bölcsődei ellátás igénybevételének szabályai alapvetően a Gyvt.-re épülnek, de a szabályozás figyelembe veszi város sajátosságait is.

Az ellátottak érdekvédelme kiemelten fontos, ezért a biztosításának konkrét formái és az eljárás szabályai kerültek rögzítése.

6-7. §-hoz

Az óvodai ellátás, bár az oktatási törvény hatálya alá tartozó ellátások, de jelentős szerepet töltenek be a gyermekjóléti szolgáltatások területén is, az ellátás szabályait alapvetően magasabb jogszabályok tartalmazzák, de mint gyermekjóléti szolgáltatás szerepel a R.-ben is. Hasonló az iskolai napközi és tanulószoba szerepeltetésének okai is.

8. §-hoz

A nyári napközis tábor biztosítása Szolnok város sajátossága, az ellátás igénybevételének szabályait szabályozza a paragrafus.

9. §-hoz

A családi napközi, mint a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája ellátási szerződés útján került biztosításra. A R. csak az ellátás biztosításnak tényét és az ellátást biztosító intézmény megnevezését tartalmazza.

10. §-hoz

A helyettes szülői ellátás a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja útján kerül biztosításra, az ellátás igénybevételének szabályai a Gyvt-ben nem szabályozottak ezen szabályokat tartalmazza a R.

11. §-hoz

A családok átmeneti otthona, mint a gyermekek átmeneti gondozásának egyik formája ellátási szerződés útján került biztosításra. A R csak az ellátás biztosításnak tényét és az ellátást biztosító intézmény megnevezését tartalmazza.

12-13. §-hoz

A gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátások, és utógondozói ellátás biztosítása az Önkormányzat új feladata, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal kötött feladat ellátási megállapodás alapján lát el.

Az ellátás alapvető tartalmát és annak biztosításának módját tartalmazza a paragrafus.

14. §-hoz

A családok átmeneti otthona, mint a gyermekek átmeneti gondozásának egyik formája ellátási szerződés útján került biztosításra. A R csak az ellátás biztosításnak tényét és az ellátást biztosító intézmény megnevezését tartalmazza.

14-18. §-hoz

Az intézményi térítési díjak mértékét és a megfizetésének módját szabályozza.

19. §-hoz

Az eljárási szabályok alapvetően a Gyvt. előírásaira épülnek. Az ellátások igénybevételéről, valamint a nem önkéntes igénybevételéről tartalmaz szabályokat

20. §-hoz

A rendelet hatályba lépésére a kihirdetés napján kerül sor. A szakasz tartalmazza továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által a polgármesterre átruházott feladatok körét.

21. §-hoz

Hatályukat vesztik a gyermekjóléti ellátásokra vonatkozó rendelet, valamint az ezt módosító rendeletek.


  Vissza az oldal tetejére