Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi személyszállítási közszolgáltatás alapellátási szintjéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat önként vállalt helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása során legalább az e rendeletben foglalt alapellátási szintet biztosítani kell.

(2) Az e rendeletben meghatározott alapellátási szintnél magasabb mértékű helyi személyszállítási közszolgáltatás a felmerülő igények és rendelkezésre álló források függvényében határozható meg a közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés részeként.

2. § (1) A helyi személyszállítási közszolgáltatás során az alapellátásban munkanapokon – az ellátásért felelős teherbíró képessége és az infrastrukturális adottságok keretein belül – biztosítani kell:

a) a helyi decentrumokból (Jubileum tér – helyi autóbusz-állomás. Tallinn lakótelep, Szolnok Ispán körút, Tóth Árpád utca, Hild Viktor utca) a városközpont közvetlen elérhetőségét

b) a helyi autóbusz-állomásról a város nagyobb településrészeinek (Széchenyi lakótelep, Tallinn lakótelep, Szandaszőlős városrész) közvetlen elérhetőségét;

c) a köznevelési intézményekbe történő eljutás elősegítése körében az általános és középiskolák megközelíthetőségét legfeljebb 500 méter távolságban lévő megállóhely érintésével;

d) a helyi autóbusz-állomásról a főiskola főépületének megközelíthetőségét;

e) a munkába járás elősegítése körében a város gazdasági életében jelentős szerepet betöltő nagy (legalább 200 főt foglalkoztató) vállalkozások megközelíthetőségét;

f) az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés körében a helyi és a helyközi autóbusz-állomásról a megyei és a MÁV kórház közvetlen megközelíthetőségét;

g) a közigazgatási és igazságszolgáltatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés körében a városháza, az integrált ügyfélszolgálati iroda és a bíróságok megközelíthetőségét legfeljebb 300 méter távolságban lévő megállóhely érintésével;

h) a helyi és a helyközi autóbusz-állomásról (Szolnok, Ady Endre utca) a temető közvetlen megközelíthetőségét.

(2) Az alapellátás biztosítása során a következő alapelveket kell figyelembe venni:

a) a Szolgáltató napi üzemideje munkanapokon reggel legalább 4.00-tól este 23.00-ig tart;

b) munkanapokon a fővonalakon csúcsidőben a csúcsidőn kívül indított járatokhoz képest rövidebb járatkövetési időt kell biztosítani úgy, hogy járatonként az autóbuszok férőhely kihasználtsága lehetőleg a 80%-ot ne haladja meg;

c) a helyi autóbusz-állomás és a járat végpontja közötti menetidő ne haladja meg az 50 percet.

(3) Az alapellátás szintjére munkaszüneti napokon, szabadnapokon és tanítás nélküli munkanapokon – az ellátásért felelős teherbíró képessége, az utazási igények és az infrastrukturális adottságok keretein belül – az (1)–(2) bekezdés rendelkezései irányadóak.

(4) A közszolgáltatási szerződésben meghatározott érvényes menetrend vonalhálózata jelen rendelet függeléke.

3. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 20-i ülésén.

Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző
távollétében
Szalay Ferenc Dr. Rácz Andrea
polgármester aljegyző

42/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete függeléke

Általános indokolás

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (4) bekezdése szerint felhatalmazást kap a főváros és a helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető megyei jogú városok képviselő-testülete a helyi személyszállítási közszolgáltatási szolgáltatások esetében alkalmazott alapellátás szintjének rendeletben történő megállapítására. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati rendelet megalkotásával meghatározza Szolnok városban a helyi személyszállítási közszolgáltatások szintjét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az alapellátás szintje alkalmazási körének meghatározása.

A 2. §-hoz

Az alapellátás szintjének konkrét meghatározása az alapvető szükségletek meghatározása útján, figyelembe véve a közszolgáltatás meghatározott alapelveit és körülményeit.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, tekintettel a kapcsolódó jogszabályok – így különösen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésére.