Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város jelképeiről

(Módosította a 7/2014. (II.28.), 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet)

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 5. alcím vonatkozásában a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 7. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Szolnok Megyei Jogú Város címere

1. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város címere (a továbbiakban: címer) barokk aranyrámás vágott pajzs, melynek alsó mezeje zöld, felső mezeje középkék. A pajzs közepén arany fészekben - ezüsttel színezett - három fiókáját vérével tápláló, kiterjesztett szárnyú pelikán van, melynek két oldalán arany búzaszál helyezkedik el. A pajzs felett ötágú arany korona és ezüstpengéjű arany markolatú kard van.

(3) A címer Szolnok Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Szolnok) történelmi múltjára utaló jelkép.

(4) A címer csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. Ezen mázakat a heraldika színjelölő eljárásának megfelelően kell alkalmazni. A címer arculati színeinek leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának színében (különösen fém, bőr, fa) készüljön. Nyomdai úton való előállítással színezetlen rajz is alkalmazható. Megengedhető továbbá, hogy a grafikai rajz csak kontúrokra hagyatkozva körvonalakat mutasson.

2. Szolnok Megyei Jogú Város zászlaja

2. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város zászlaja (a továbbiakban: zászló) téglalap alakú, kettő egyenlő szélességű, sorrendben felülről sárga és középkék vízszintes sávból áll.

(2) A zászló arculati színeinek leírását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Díszes kivitelű a zászló, ha közepén a címer színes változata helyezkedik el.

3. § A díszes kivitelű zászlót állandó jelleggel ki kell tűzni:

a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) székhelyének homlokzatára,

b) az önkormányzat székhelyének Dísztermében,

c) az önkormányzat székhelyének Polgármesteri tárgyaló helyiségében.

3. A címer és a zászló használatára vonatkozó rendelkezések

4. § A címer és a zászló tekintélyét és méltóságát a használatuk során mindenki köteles megőrizni.

5. § (1) A címer és a zászló hozzájárulás nélkül használható

a) az önkormányzat székhelyén és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése szerveinek működését biztosító épületeken és azok hivatalos helyiségeiben;

b) állami és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó helyi ünnepségeken, valamint nemzeti múltunkról való megemlékezéseken;

c) Szolnok életében jelentős eseményeken (ünnepségek, évfordulók, konferenciák, nemzetközi programok);

d) Szolnokon megrendezett városi, országos és nemzetközi sportversenyeken, gasztronómiai, kulturális, turisztikai és egyéb társadalmi (különösen gazdasági, tudományos) rendezvényeken;

e) az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken, emléküléseken, tudományos konferenciákon, testvérvárosi kapcsolatokban.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a címer hozzájárulás nélkül használható

a) a közterület-felügyelők egyenruháján;

b) a (2) bekezdés b)-e) pontban meghatározott rendezvényekhez kapcsolódó dokumentumokon.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a zászló hozzájárulás nélkül használható

a) magánszemély, vagy civil szervezet Szolnokhoz tartozásának kinyilvánítása céljából;

b) a gazdálkodó szervezetek székhelye, telephelye, fióktelepe épületein és lakóépületeken.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben nem szabályozott esetekben a használathoz Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének (a továbbiakban: polgármester) hozzájárulása szükséges.

(5) Természetes személy a foglalkozásának, hivatásának gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet - a jelen rendeletben foglaltakon kívül - a tevékenysége során, szervezeti jelképként vagy ennek részeként a címert és a zászlót nem használhatja. A polgármester meghatározott személy vagy személyek meghatározott csoportja tekintetében egyedi hozzájárulással ettől eltérően rendelkezhet.

6. § (1) Az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti használatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell

a) a hozzájárulásnak megfelelő használatért felelős személy nevét,

b) a használat időtartamát,

c) a címer vagy a zászló előállításának, felhasználásának célját, módját.

(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel vagy a zászlóval díszített tárgyat, vagy annak leírását és rajzát.

(3) *  A címer és a zászló használatára vonatkozó hatósági eljárás illetékmentes.

7. § (1) A címer és a zászló használatára vonatkozó hozzájárulás tartalmazza a felhasználás célját, időtartamát, a hozzájárulás érvényességi idejét, a használatra vonatkozó esetleges kikötéseket.

(2) Ha a jogosult a címert vagy a zászlót a hozzájárulástól eltérő módon használja, a polgármester dönthet a hozzájárulás visszavonásáról és a használatot megtilthatja.

(3) A hozzájárulásokról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet.

4. Szolnok Megyei Jogú Város logója

8. § *  (1) Szolnok Megyei Jogú Város logója (a továbbiakban: logó) két elemből áll. Felső részén a Tiszavirág híd sziluettjét ábrázolja. A szlogen alatta, az alsó harmadban helyezkedik el középen. A híd íveinek meghosszabbított vonalát keresztezi a „SZOLNOK” (S és a K) betűinek felső része. A „SZOLNOK” betűi alatt szorosan jobbra rendezve „A TISZA FŐVÁROSA” szöveg található.

(2) A logó arculati színeinek és betűtípusának leírását a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A logó elrendezése, betűtípusa, méretarányai nem változtathatók, arányait torzítani bármely irányba tilos. A logó használata során lehetőleg fehér háttérre kell nyomtatni, színes, főként a kékkel össze nem illő színű háttér használatát kerülni kell.

A logót olyan felbontással kell használni, hogy a részletei is láthatóak legyenek, körülötte legalább 10% üres területet kell hagyni, hogy kitűnjön a környezetéből.

9. § (1) A logó, mint a városmarketing céljait támogató marketing eszköz Szolnok turisztikai kínálatát bemutató kiadványok, leporellók, hirdetések, reklám- és szóróanyagok egységes arculati megjelenítését szolgálja.

(2) A logó (1) bekezdésben meghatározott céltól eltérő használatához a polgármester hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás kiadására megfelelő eltéréssel a 6-7. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Szolnok Megyei Jogú Város ünnepnapja

10. § (1) Minden év szeptember 1-je Szolnok Napja - ünnepnap.

(2) Szolnok Napja az 1847. szeptember 1-i Pest-Szolnoki vasútvonal megnyitásának állít emléket.

6. Közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózása

11. § A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról az ünnep méltóságának megfelelő módon a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. gondoskodik.

7. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Azok a személyek és szervezetek, amelyek a Szolnok Megyei Jogú Város címeréről, zászlajáról, logójáról és ünnepnapjáról szóló 16/1991. (V.28.) önkormányzati rendelet alapján a címer, a zászló, a logó, továbbá, melyek a Szolnok névhasználatának szabályozásáról szóló 21/1991. (VII. 9.) önkormányzati rendelet alapján a Szolnok, városnév használatára engedélyt kaptak, a címert, a zászlót és a logót és a Szolnok városnevet az engedélyüknek megfelelően továbbra is használhatják mindaddig, amíg erre engedélyt kaptak.

14. § * 

15. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. január 30-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet a kihrdetését követő napon lép hatályba.

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

Szolnok Megyei Jogú Város jelképeiről szóló 2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

A címer megjelenítésekor az alábbi színkódokat kell alkalmazni:

Szolnok Megyei Jogú Város jelképeiről szóló 2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete

A zászló megjelenítésekor az alábbi színkódokat kell alkalmazni:

2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete * 

A logó megjelenítésekor az alábbi színkódokat kell alkalmazni:

A logó megjelenítésekor az alábbi betűtípusokat kell alkalmazni:

Gotham Black és Gotham Bold

Szolnok Megyei Jogú Város jelképeiről szóló rendelet indokolása

Általános indokolás

A rendelet Szolnok város jelképeinek használatára vonatkozó szabályozást korszerűsíti, egységesíti.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Szolnok Megyei Jogú Város címerének elemeit határozza meg.

A 2. §-hoz

Szolnok Megyei Jogú Város zászlajának elemeit határozza meg.

A 3. §-hoz

A díszes kivitelű zászló állandó jellegű használatára vonatkozó szabályokat állapítja meg.

A 4-7. §-okhoz

A címer és a zászló használatára vonatkozó szabályokat határozza meg.

A 8-9. §-okhoz

A logó formátumát, tartalmát valamit a használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 10. §-hoz

Szolnok Megyei Jogú Város ünnepnapját határozza meg.

A 11. §-hoz

A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról rendelkezik.

A 12-15. §-hoz

Hatályba léptető, hatályon kívül helyező, módosító és átmeneti rendelkezést tartalmaz.