Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánításról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet értelmezésében

1. Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8: 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy.

2. Eltemettetésre kötelezett személy: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdésen meghatározott személy.

2. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a hozzátartozók szándékának és az elhunyt végakaratának figyelembevételével

a) az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja Szolnok Díszpolgárát,

b) az Önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja az a) ponton túli azon személyt, aki a város életében kiemelkedő gazdasági, kulturális, művészeti, tudományos, sport vagy társadalmi tevékenységet fejtett ki, vagy tevékenységével hozzájárult a város, vagy az ország elismertségéhez.

(2) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításhoz az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy jóváhagyását be kell szerezni.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítást a polgármester, az önkormányzati képviselők, az Önkormányzat bizottságai, a jegyző, az önkormányzat költségvetései szerveinek és kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságainak vezetői és a Szolnok városban működő civil szervezetek és közalapítványok képviselői kezdeményezhetik Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterénél (a továbbiakban: polgármester).

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága haladéktalanul véleményezi.

(3) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról a (2) bekezdésben meghatározott bizottsági vélemény alapján a polgármester dönt.

4. § Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás közhíreléséről, a kegyeleti feladatok ellátásáról és a Városháza épületének homlokzatán gyászlobogó elhelyezéséről - az eltemettetésre kötelezett személlyel történő egyeztetés után - a polgármester döntése alapján Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője gondoskodik.

5. § (1) A hozzátartozók szándékának és az elhunyt végakaratának figyelembevételével az eltemettetésre kötelezett személlyel való megállapodás szerint az Önkormányzat

a) az elhunyt személy részére díszsírhelyet biztosít és

b) a saját halottjává nyilvánítással kapcsolatos kegyeleti költségeket a megállapodás szerinti mértékben viseli.

(2) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, az Önkormányzat az (1) bekezdés szerint rá eső költségeket e szervvel történő megegyezés szerinti arányban viseli.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) Az e rendelet 5. § (1) bekezdésben foglaltak pénzügyi fedezetét az éves költségvetés általános tartalékából kell biztosítani.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 26-i ülésén.

Szalay Ferenc s.k. Dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

INDOKOLÁS

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját halottjává nyilvánításról szóló 7/2015. (IV.1.) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

A rendelet célja, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett elhunyt iránti megbecsülését méltó módon kifejezhesse, és osztozzon a hozzátartozók gyászában.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

2. §-hoz

Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás feltételeit határozza meg.

3. §-hoz

Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítással kapcsolatos eljárásban közreműködő személyek körét határozza meg.

4. §-hoz

Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítással összefüggő feladatok kereteit és ezzel kapcsolatos hatáskör átruházásról rendelkezik.

5. §-hoz

Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítással kapcsolatos költségek viseléséről rendelkezik.

6. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező, valamint a költségvetési forrást biztosító rendelkezéseket tartalmaz.