Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete

az állattartás körében a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról

Módosította: 24/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.-ben meghatározott feladatkörében, valamint a 2. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.-ben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabálya, hogy az állattartás a közösség tagjait (állattartás hatásaival érintett ingatlanok tulajdonosai, használói) életvitelükben szükségtelenül ne zavarja és ne akadályozza.

2. § (1) Társasházi ingatlanok közös használatú helyiségeiben és ingatlanrészeken (különösen lépcsőház, lift,) kedvtelésből tartott állatot tartani a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével tilos.

(2) A társasház egyéb, nem közlekedési célú közös használatú ingatlanrészein (közös udvar) kedvtelésből tartott állat valamennyi tulajdonostárs írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján, megfelelően elkülönített, elzárt területen tartható, abban az esetben, ha a kedvtelésből tartott állatok tartásának magasabb jogszabályban rögzített feltételei teljes körűen biztosítottak.

(3) A közlekedési célú közös használatú helyiségekben, ingatlanrészeken az állat csak rövid pórázon, az állattartó folyamatos felügyelete mellett közlekedés céljából tartózkodhat.

(4) A kedvtelésből tartott állat gazdája köteles a társasházi ingatlanok közös használatú helyiségeiben és ingatlanrészeken, valamint más ingatlanán a felügyelete alatt tartott állat által okozott szennyezést azonnal megszüntetni.

3. § Mezőgazdasági haszonállat tartása körében az állattartó köteles a magasabb jogszabályban foglalt állatok tartására (különösen állat elhelyezésére, trágya tárolására, rágcsálók, legyek és egyéb repülő rovarok elszaporodásának megakadályozására) vonatkozó előírásokat folyamatosan betartani. A közösségi együttélés érdekében az állattartó köteles az állattartással együtt járó hatásokat (különösen szaghatás) a lehető legkisebb mértékűre szorítani az állattartás mértékével arányos és az állattartótól elvárható intézkedések megtételével.

4. § A közösségi együttélés szabályait megsérti és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki e rendelet 2. §-3. §-ában foglalt kötelezettségeket megszegi és cselekménye nem minősül bűncselekménynek, szabálysértésnek, vagy más jogszabály által nevesített hatóság által feladatkörében eljárva hatósági eljárásban szankcionált cselekménynek.

5. § A rendelet végrehajtása során első fokon a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester jár el.

6. § *  (1) A rendelet 4. §-ában meghatározott közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt hivatalból indult hatósági eljárásban közérdeken alapuló személyes adatkezelés történik, melynek során Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és annak szerveként Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint adatkezelőnek minősül.

(2) Az adatkezelő nevében - az (1) bekezdésben meghatározott célhoz kötődően - adatkezelési feladatokat végezhetnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztségviselői, képviselői, bizottságainak nem önkormányzati képviselő tagjai, az adatkezelő által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, ügykezelő, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, továbbá az adatfeldolgozási szerződésekben rögzítettek szerint az adatfeldolgozási szerződést aláírt külső szervezetek mindazon alkalmazottai, akik az adatkezelő informatikai rendszerét használják, üzemeltetik, működtetik vagy fejlesztik - azaz mindazon személyek, akik az adatkezelő adatvagyonához hozzáférhetnek.

(3) A kezelendő személyes adatok fajtái a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott és a földhivatali nyilvántartásban szereplő adatok és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a helyi önkormányzatok szervei által önkormányzati rendeletben meghatározott feladataik ellátásához igényelhető adatok.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatokat az adatkezelő végrehajtás foganatosítása céljából az állami adóhatósághoz továbbítja, a hatósági eljárás megindításától annak - esetlegesen végrehajtási eljárást is magában foglaló - lezárását követő 5. év végéig kezeli.

7. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 6. §-a a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(3) A rendelet 6. § (2)-(3) bekezdését a hatáskör-átruházás tekintetében a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. március 31-i ülésén.
Szalay Ferenc s.k.dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

Megjegyzések:

A 24/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

Indokolás

Általános indokolás

Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján, a fentebb írtak szerint szükségessé vált önkormányzati rendelet alkotása az állatok tartása körében a lakóközösség védelme, az állattartó környező közösségével való együttélése szabályainak rögzítése érdekében.

Részletes indokolás

1. §-3. §-okhoz

Figyelemmel az állattartó jogaira is, a rendelet általános jelleggel a lakóközösség zavarásának tilalmát, a kedvtelésből tartott állat közös helyiségekben, közös ingatlanrészeken való tartásának tilalmát, valamint az állat által okozott szennyezés eltávolításának követelményét tartalmazza, figyelemmel ezek higiéniai és közegészségügyi veszélyeire. A mezőgazdasági haszonállatok körében rögzítésre kerül a magasabb jogszabályi követelmények folyamatos betartásának kötelezettsége, valamint az, hogy az állattartás csak a közösség lehető legkisebb szintű zavarása mellett történhet.

4. §-5. §-okhoz

Indokolt az eljárás hatékonyságának elősegítésére az első fokú jogkört a polgármesterre delegálni, valamint szabályozott magatartások be nem tartásához szankciót fűzni: a közösségi együttélés szabályai megsértése körében megállapítható közigazgatási bírság megállapításával.

6. §-hoz

A vadon élő állatok, kóbor állatok etetésére vonatkozó szabályozás - figyelemmel arra, hogy ez közterületen valósul meg - a rendelkezést a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendeletben valósul meg.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.