Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

28 203 004 908 forint bevétellel,
22 933 965 964 forint kiadással,
5 269 038 944 helyesbített maradvánnyal

hagyj a jóvá.

(2) A Közgyűlés az (1) előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezések szerint

a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,

b) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,

c) a 2016. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,

e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,

g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletekben foglaltak szerint,

h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint

hagyja jóvá.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.

(2) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11 653 455 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást követően a Kistérségi Társulásnak 2 077 368 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2016. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A Közgyűlés a maradvány elszámolást a 6., 6.a., valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi maradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. § (9) és (10) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét is tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata maradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2016. évi maradványból 3 124 173 206 Ft a 2017. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2016. évi maradványból 1 387 533 076 Ft az Önkormányzat, 185 390 479 Ft az intézmények 2016. évi feladatainak forrásául szolgál a 6. b. számú mellékletben részletezett módon.

(6) A Közgyűlés az e rendelet 3. § (5) bekezdés szerint megállapított 2016. évi maradványból 1 289 024 446 Ft-al növeli a 2017. évi költségvetés tartalékát.

(7) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított maradványnak a 2017. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 8. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 9. számú mellékletben részletezett módon - 90 840 168 687 Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 8-9. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.

(3) * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 27-i ülésén.

Szalay Ferenc
polgármester
Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

1-9. sz. melléklet

I-VIII. sz. függelék

Általános indoklás

A 2016. évi költségvetés alapját a 263/2015. (XII.10.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére vonatkozó határozat képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Szolnok Város Közgyűlése a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2016. évi költségvetését 16 546 593 ezer Ft bevétellel, 16 546 593 ezer Ft kiadással.

Az első félévben az előző évi pénzmaradványból 47 millió Ft-al növeltük az általános tartalékot, amely az évközi elmaradt bevételek pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényét szolgálja, illetve 419 millió Ft-ot biztosítottunk az áthúzódó kiadások fedezetére.

A Közgyűlés a 2016. évi költségvetés előirányzatait hat alkalommal módosította. Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

adatok Ft-ban
Bevételek Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Növekedés (+); csökkenés (-) Változás
%-ban
I. Működési bevételek 8 214 191 202 8 810 186 481 595 995 279 7,26%
II. Önkormányzat működési támogatásai 2 857 408 334 3 004 021 276 146 612 942 5,13%
III. Felhalmozási jellegű bevételek 39 100 000 44 200 992 5 100 992 13,05%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 4 676 408 000 10 474 358 712 5 797 950 712 123,98%
V. Finanszírozási bevételek 759 486 000 2 146 015 000 1 386 529 000 182,56%
VI. Pénzügyi elszámolások 7 225 411 261 7 225 411 261
Bevételek összesen 16 546 593 536 31 704 193 722 15 157 600 186 91,61%
adatok Ft-ban
Kiadások Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Növekedés(+); csökkenés (-) Változás
%-ban
I. Intézmények elemi kiadásai 6 022 930 000 7 026 361 426 1 003 431 426 16,66%
II. Önkormányzat kiadásai 10 512 863 536 16 980 905 358 6 468 041 822 61,53%
III. Nemzetiségi önkormányzatok 10 800 000 10 800 000 0,00%
IV. Pénzügyi elszámolások 7 686 126 938 7 686 126 938
Kiadások összesen 16 546 593 536 31 704 193 722 15 157 600 186 91,61%

A költségvetés előirányzata 16 546 593 536 Ft-ról, 31 704 193 722 Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 91,61%-os - növekedést jelent.

Ennek eredményeképpen a költségvetés főösszege 15 157 600 ezer Ft-tal növekedett, melyet részben az állami támogatások évközi változása, fejlesztésekhez kapcsolódó átvett pénzeszközök, a hivatali és az intézményi körben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítása, valamint az előző évi pénzmaradvány átvezetése indokolt. A növekedés magába foglalja az átmenetileg lekötött pénzeszközök forgalmát, mely a számviteli előírások változása miatt, előirányzatként mind bevételként mind kiadásként megjelent.

A 1 003 431 ezer Ft-os intézményi kiadási előirányzat növekedése az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 408 860 ezer Ft, 2015. évi előirányzat maradvány 343 272 ezer Ft, illetve 310 305 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadásából ered. Év közben az intézményi feladatok áttekintése után zárolásra került 4 intézménytől 200 millió Ft, és ezzel szemben az önkormányzat biztosított 140.994 ezer Ft pótelőirányzatot, ami az állam által nyújtott támogatásokból származik.

Bevételek teljesítése

Az előző évhez hasonlóan a 2016. évi költségvetés sem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott számottevő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesíteni, hogy a tervezett bevételek beszedésre kerüljenek, az önkormányzati támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének 13. § (13) bekezdése értelmében felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközöket államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésére.

Az év során 7 075 190 ezer összegben vásároltunk Kamatozó Kincstárjegyet a számlavezető pénzintézetnél, amelyek a kifizetésekhez igazodóan kerültek beváltásra. A beváltások alkalmával a kamatok jóváírásra kerültek a számlánkon, ami összességében 22 800 ezer Ft kamat bevételt eredményeztek. Az év végi állományunk 3 293 710 ezer Ft, amely főleg a fejlesztésekhez kapott előlegekből adódik.

A pénzügyi elszámolások magas teljesítését az átmenetileg szabad pénzeszközök ismétlődő lekötésének és lejáratkori visszavezetésének kiadási és bevételi könyvelési technikája okozza.

Működési bevételek teljesítése

Az intézményi bevételek a 2. sz. mellékletben részletezett módon teljesültek.

A többletbevételek főképpen a bérbeadásokhoz kapcsolódnak.

A Damjanich János Múzeumnak a bevétel növekedésnél jelentős szerepe volt a Jászfényszarun megvalósuló könnyűipari beruházás területén végzett régészeti munkáknak, ami a M4 autópálya feltárásához, illetve az M44 út területének próbaásatásához kapcsolódott.

Az intézmények saját bevételei alapvetően az intézmények által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazzák, beleértve a gyermekétkeztetés biztosítását is.

A helyi adóbevételek forrásteremtő szerepe a költségvetésben jelentős. Városunkban a lakosság mintegy egynegyede fizet valamilyen típusú helyi adót (1. sz. melléklet). A költségvetésben tervezett adóelőirányzat 163 millió Ft-tal túlteljesült.

Az építményadóban, a folyamatos és intenzív felderítő munkának is köszönhetően a tervezett bevétel meghaladta az előirányzott összeget. A gépjárműadó teljesítése kissé elmarad a tervezettől.

Az Önkormányzatban kezelt egyes bevételek a következőképpen alakultak (1.c. melléklet)

Az Önkormányzat működési bevételei a tervezetnek megfelelően alakultak. A működési célú átvett pénzeszközök a feladatokhoz igazodóan teljesültek.

A Tulajdonosi bevételeknél a koncessziós díjak elmaradnak a tervezettől. A 2016. évi koncessziós díj terhére az Alfa-Nova Kft a megkezdett beruházását nem tudta befejezni december 31-ig, mert soron kívül egyéb munka elvégzése vált szükségessé (Z-27/2017 (X.27.) közgyűlési határozat). A munkálatok befejezése és pénzügyi elszámolása 2017. évben történik.

A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése alapvetően a megvalósuló feladatokhoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a működési és felhalmozási célú források teljesültek.

A felhalmozási jellegű bevételek összességükben a tervezett szint felett teljesülnek, melyek alapvetően a lakásértékesítés bevétel túlteljesülésének köszönhető. Év végéig 25 bérlővel sikerült szerződést kötni. Az eladott lakásokon túl a bevétel az előző években keletkezett hátralékok megfizetését is tartalmazza, illetve az elidegenítésre kijelölt 4 db üres ingatlan a vártnál nagyobb bevételt eredményezett. A lakásértékesítés bevételét nagyban befolyásolta a családi otthonteremtési kedvezmény kiszélesítése, mely szerint a támogatás igénybevétele kiterjesztésre került az önkormányzati bérlakás vásárlásokra is.

A fejlesztési feladatok egyik részét az új EU-s pályázati ciklusban a TOP pályázati projektjeinek előkészítése és a pályázatok benyújtása jelenti. A fejlesztések másik csoportja a Modem Városok Program keretében történő beruházások megvalósítása, a pályázatok előkészítése és benyújtása.

2016. évben az Irányító Hatóság 16 TOP és 1 GINOP pályázat támogatásáról döntött. A Modem Városok Program keretében 4 projekt esetében került sor Támogatói Okirat kiállítására, melyek az előkészítési feladatok fedezetét biztosították.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódóan Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált forrásokból 9 milliárd forintot meghaladó összegben került sor Támogatási Szerződések megkötésére.

A fejlesztési feladatok tekintetében az eddigi gyakorlattól eltérve a Támogató Szervek a Támogatási Szerződésekben rögzített támogatási összegek jelentős hányadát (jellemzően a tartalékkerettel csökkentett mértékben) előlegként folyósította Önkormányzatunk részére. A fejlesztésekhez kapcsolódó, Támogató részéről folyósított előlegek összességében meghaladják az 5,3 milliárd forintot, melynek köszönhetően a beruházások finanszírozása, pénzügyi stabilitása biztosított.

Állami források

A működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó állami támogatások teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. (1.a.sz. melléklet)

A működéshez kapcsolódó állami támogatások összességében 146 613 ezer Ft-tal nőttek.

Az óvodai és bölcsődei létszám változása miatt év közben lemondtunk 21 195 ezer Ft-ról, év közben a szociális ágazati pótlékra 22 353 ezer Ft támogatást kaptunk, a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásra 3005 ezer Ft-ot, az gyermekétkezéshez kapcsolódó normatíva 1626 ezer Ft-al csökkent, illetve 2341 ezer Ft 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás támogatása.

Évközben igényelhető központosított és kiegészítő támogatások összege 39 109 ezer Ft, melynek része a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 1560 ezer Ft, a helyi közösségi közlekedés támogatására 33 222 ezer Ft illetve közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatására 4327 ezer Ft.

Egyéb működési támogatás jogcímen 107 308 ezer Ft többlet állami támogatást kapott az Önkormányzat, ami a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 50 117 ezer Ft, szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék 34 571 ezer Ft, illetve természetbeni ellátások (Szociális gyermekvédelmi Erzsébet utalvány) címen 22 620 ezer Ft-ot.

Kiadások teljesítése

Az önkormányzati kiadások alapvetően biztosították a tervezett feladatok ellátását, a működési költségvetésben a tervezett feladatok megvalósultak, egyes fejlesztési feladatok esetében a megvalósítás áthúzódik a következő évekre. A költségvetés kiadási előirányzatainak ésszerű és hatékony felhasználása, a tartalékok céljellegének biztosítása fegyelmezett gazdálkodást igényelt.

Az év során a takarékosság és visszafogottság volt jellemző. Az Adósságkezelési Komplex Programban megfogalmazott elvek egész évben hatékonyan érvényesültek.

Adósságszolgálat

Az elmúlt évben hitel felvételére nem került sor.

Működés-üzemeltetés feladatai

A közoktatási intézmények átszervezését követően az elmúlt évben kialakultak a fenntartás és üzemeltetés feladatai a végrehajtáshoz szükséges együttműködés.

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 6,388 milliárd Ft, az Önkormányzatnál megvalósuló feladatokra közel 16,535 milliárd Ft felhasználására került sor.

A beszámolási időszakban bér és járulékaira 4,055 milliárd Ft került felhasználásra. A kiadások között 2016. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 4641 milliárd, a támogatásokra, egyéb működési célú kiadásokra 2,625 milliárd Ft, az ellátottak pénzbeli juttatására 0,144 milliárd Ft került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására közel 3,896 milliárd Ft-ot fordítottunk.

A város költségvetési tervezési rendszere az előző években módosult, így az egyes szakmai feladathoz tartozó kiadások, kötelező és önként vállalt feladatok tervezési alapegységenként is kimutatásra kerültek. Az így kialakított rendszer megteremtette a feladatfinanszírozás alapjait, mely a város által korábban használt PPPS költségvetési tervezési technika továbbfejlesztéséből származott.

A 2016. évi költségvetés működési-üzemeltetési feladatainak tervezési gazdálkodási alapegységek szerinti teljesítéséről e rendelet 3. a. sz. mellékletben foglalt adatok adnak részletes információkat, míg a rendelet IV. számú függeléke szöveges értékeléssel egészíti ki a pénzügyi és naturális adatokat.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az Állami Számvevőszék 2007-2010. évek gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról készült intézkedési tervben megfogalmazott elvek alapján készült el a 2016. évi beszámoló.

Részletes indokolás

1. §

A hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően a város 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a (2) bekezdésben részletezett jogcímeknek megfelelően kell bemutatni.

2. §

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásnak megfelelően, összességében 13 730 823 forint összegű állami támogatás igénylés keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből következően az elszámolás tartalmazza a Kistérségi Társulás állammal szembeni igénylést is, melynek összege 2 077 368 ezer Ft.

3. §

A pénzügyi teljesítések alapján meg kell határozni a gazdálkodás eredményeképpen a maradványt, mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

4. §

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról el kell fogadni.

5. §

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére