Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról

Módosította: 8/2018. (II.28.), 24/2018. (X. 31.), 6/2019. (II.28), 18/2019. (VII.3.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célj a a – kiemelten a gyermeket nevelő - szolnoki fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. Család: az igénylő és a vele együttköltöző személyek közössége.

2. Gyermek: az igénylő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés db) és dc) pontjai szerinti gyermeke.

3. Egyedülálló: a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 5. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti egyedülálló.

4. Fiatal: az a szolnoki bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, aki a támogatható lakásvásárlás adásvételi szerződése megkötésének időpontjában nem töltötte be a 40. életévét.

5. Fiatal házastársak: azok a - házassági anyakönyvi kivonattal igazolt - házastársak, akik esetében jelen rendelet szerint legalább az egyik fél fiatalnak minősül és ugyanazon bejelentett szolnoki lakóhellyel rendelkeznek, vagy együttes nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a lakásvásárlást követően a megvásárolt lakás vonatkozásában kívánnak közös bejelentett lakóhelyet létesíteni.

6. Fiatal élettársak: azok a – közjegyző előtt tett nyilatkozattal igazolt – élettársi kapcsolatban élő személyek, akik esetében jelen rendelet szerint legalább az egyik fél fiatalnak minősül, és ugyanazon szolnoki bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, vagy együttes nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a lakásvásárlást követően a megvásárolt lakás vonatkozásában kívánnak közös bejelentett lakóhelyet létesíteni.

7. Igénylő: aki lakáscélú támogatás iránt az e rendeletben foglaltak szerint kérelmet nyújt be. Házastársak és élettársak esetén a felek együttesen minősülnek igénylőnek.

8. Jövedelem: az Sztv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem.

9. Lakás: a Korm. rend. 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti lakás.

10. Lakáscélú támogatás: e rendelet rendelkezései alapján támogatható lakásvásárlás céljából vissza nem térítendő formában Önkormányzat által nyújtható támogatás.

11. Szolnoki kötődésű igénylő: Az az igénylő, aki általános iskolai, vagy középfokú tanulmányait Szolnokon végezte.

12. Támogatható lakásvásárlás: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén épült 9. pont szerinti lakás, vagy a földhivatal nyilvántartása szerint közös tulajdonban lévő, de természetben használat szerint megosztott önálló lakásnak minősülő ingatlanrész (a továbbiakban: ingatlanrész) megvásárlása, amennyiben az az igénylő első lakás- vagy ingatlanrész- tulajdona a 10. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel.

13. Támogatott: a lakáscélú támogatásban részesült igénylő.

14. *  Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

3. A lakáscélú támogatás igénybevétele

3. § A fiatalok, fiatal házastársak, fiatal élettársak e rendeletben meghatározott feltételekkel Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatától (a továbbiakban: Önkormányzat) lakáscélú támogatást igényelhetnek Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén épült lakás vagy ingatlanrész tulajdonjogának megszerzéséhez.

4. § A lakáscélú támogatás odaítélése önkormányzati hatósági ügy, melyről a polgármester dönt.

5. § *  A lakáscélú támogatás lakásvásárlás kapcsán igényelhető.

6. § Az Önkormányzat a lakáscélú támogatást folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtásának sorrendjében, a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatására elkülönített összeg erejéig nyújtja.

4. A lakáscélú támogatás mértéke

7. § (1) A polgármester a lakáscélú támogatás mértékét – a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az együttköltöző gyermekek létszámára tekintettel az alábbiak szerint állapítja meg:

a) *  gyermektelen kérelmező vagy 1 gyermek esetén: 450 000 Ft,

b) *  2 gyermek esetén: 500 000 Ft,

c) *  3 vagy több gyermek esetén: 550 000 Ft.

(2) A lakáscélú támogatás mértéke nem haladhatja meg a vételár 10%-át.

(3) Ha az (1)-(2) bekezdés alapján megállapítandó támogatás összege magasabb, mint az adásvételi szerződésben rögzített tervezett támogatási összeg, abban az esetben az adásvételi szerződésben megjelölt összeget kell az igénylő részére megállapítani.

8. § (1) *  Az e rendeletben meghatározottak szerint - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - támogatásra jogosult igénylők közül a 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően 700 000 Ft mértékű lakáscélú támogatásra jogosult a Szolnok Hazavár Program Munkacsoport javaslata alapján az a Szolnok Hazavár Program portálján regisztrált, Szolnoki kötődésű, felsőfokú végzettségű, 30. életévét be nem töltött személy, aki szolnoki székhelyű, telephelyű, vagy szolnoki fiókteleppel rendelkező munkáltatónál végzettségének megfelelő munkaszerződés alapján dolgozik és felsőfokú végzettségét igazoló okirat kiállításától 5 év még nem telt el.

(2) Fiatal házaspárok, fiatal élettársak esetén elegendő az egyik félnek megfelelni az (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

5. Jogosultsági feltételek

9. § (1) Lakáscélú támogatásra azok az egyedülálló fiatalok, fiatal házastársak, fiatal élettársak jogosultak, akik

a) magyar állampolgárok, vagy

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgárai, vagy

c) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, vagy

d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek.

(2) *  9. § (2) Lakáscélú támogatás jogosultsági feltételeként az igénylőnek igazolnia kell, hogy a család tagjainak – a kérelem benyújtását megelőző havi – jövedelme figyelembe vételével a családban számított egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

a) *  egyedülélő igénylő vagy két tagú család esetén a 300 000,- Ft-ot,

b) *  három vagy több tagú család esetén a 220 000,- Ft-ot.

6. Kizáró körülmények

10. § (1) Nem adható lakáscélú támogatás, amennyiben az igénylő, vagy családjának bármely tagja a kérelem benyújtásának időpontjában

a) a lakáscélú támogatás igénybevételével vásárolt lakás vagy ingatlanrész kivételével az ország területén lakástulajdonnal, lakásrésztulajdonnal rendelkezik vagy korábban rendelkezett, vagy

b) *  5 500 000 Ft-ot meghaladó értékű építési telekkel vagy egyéb ingatlannal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez olyan lakás, lakásrész, építési telek vagy egyéb ingatlan tulajdonlása, melyet az igénylő, vagy családjának tagja öröklés útján szerzett és haszonélvezeti joggal terhelt.

11. § Nem adható lakáscélú támogatás, amennyiben az igénylőnek, vagy családja bármely tagjának a) szolnoki önkormányzati bérlakással kapcsolatosan bármilyen jogcímen tartozása áll fenn, vagy

b) az igénylést megelőzően bármilyen jogcímen kapott az Önkormányzattól lakás, vagy ingatlanrész vásárlásához, vagy építéséhez vissza nem térítendő támogatást.

12. § Nem adható lakáscélú támogatás

a) * 

b) házassági vagy egyéb meglévő vagyonközösség megszüntetéséhez,

c) szolnoki önkormányzati bérlakás bérlőként, vagy bérlő hozzátartozójaként történő megvásárlásához,

d) *  25 000 000.- forintot meghaladó értékű lakás vagy ingatlanrész vásárlásához,

e) *  ha a lakáscélú támogatás igénybevételével vásárolt lakás vagy ingatlanrész eladója az igénylőnek, vagy családja bármely tagjának - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti - közeli hozzátartozója, vagy élettársa.

13. § Jövedelemmel nem rendelkező egyedülálló igénylő részére nem adható lakáscélú támogatás.

7. Eljárási szabályok

14. § (1) *  Lakáscélú támogatás iránti kérelem nyújtható be Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális Támogatások Osztályánál (a továbbiakban. Szociális Támogatások Osztálya) a támogatható lakásvásárlás adásvételi szerződésének megkötését követő 90 napon belül.

(2) *  Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásának megállapítására irányuló hatósági eljárás illetékmentes.

(3) Lakáscélú támogatásra kérelmet házastársak, élettársak kizárólag együtt nyújthatnak be.

(4) A beérkező igények érkeztetése a kérelemre felvezetett óra, perc feltüntetéssel történik.

15. § (1) A kérelem benyújtásával egyidejűleg az igénylőnek saját magára és családjának tagjaira vonatkozóan az alábbi adatokat kell szolgáltatnia, mely adatok Szociális Támogatások Osztálya általi kezeléséhez az igénylőnek és családja tagjainak a kérelem benyújtásakor tett nyilatkozattal hozzá kell járulnia:

a) személyes adatok,

b) bejelentett lakóhely, tartózkodási hely adatai,

c) családi állapotra vonatkozó adatok,

d) jövedelmi viszonyokra vonatkozó adatok,

e) ingatlan-vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok,

f) korábbi ingatlantulajdonra, szolnoki önkormányzati lakásbérletre vonatkozó adatok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján a Szociális Támogatások Osztálya nyilvántartást vezet.

16. § (1) A jövedelemigazolás az alábbi dokumentumok, nyilatkozatok kérelemhez mellékelésével történik:

a) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem esetén a - kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről - kiállított munkáltatói jövedelemigazolás,

b) *  egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolás, és nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről,

c) *  munkanélküli ellátás esetén a megállapító, megszüntető határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi postai kifizető bizonylat az ellátást megállapító hatóságtól,

d) egyéb jövedelmek esetén (különösen: szociális támogatások) a folyósító szerv által kiállított jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról,

e) *  nyugellátás esetén a folyósító szerv éves értesítése a nyugellátás összegéről, és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugellátás postai kifizető szelvénye, vagy az átutalás tényét igazoló folyószámla kivonat,

f) *  gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló kifizetési szelvény, folyószámla kivonat, ezek hiányában nyilatkozat.

(2) A jogosultsági feltételek igazolása az alábbi dokumentumok, nyilatkozatok kérelemhez mellékelésével történik:

a) házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, élettársi kapcsolat esetén a közjegyző előtt tett nyilatkozat,

b) a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés, ítélet, gyámhatósági jegyzőkönyv,

c) nyilatkozat arról, hogy a támogatható lakásvásárlással érintett lakás, ingatlanrész az igénylő első lakás, vagy ingatlanrész tulajdona,

d) *  nyilatkozat meglévő vagy értékesített lakás- vagy ingatlanrész-tulajdonról,

e) fennálló építési telek és egyéb ingatlan tulajdon esetén fél évnél nem régebbi adó és értékbizonyítvány,

f) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az az igénylést megelőzően a család egy tagja sem vett igénybe semmilyen jogcímen az Önkormányzattól lakás, vagy ingatlanrész vásárlásához, vagy építéséhez vissza nem térítendő támogatást.

(3) *  A kérelemhez mellékelni kell a támogatható lakásvásárlás adásvételi szerződésének ügyvéd által ellenjegyzett eredeti példányát és be kell mutatni a támogatással érintett lakás, vagy ingatlanrész harminc napnál nem régebbi keletű hiteles tulajdoni lap másolatát.

(4) *  Amennyiben az igénylő a 8. § (1) bekezdésében foglalt támogatási összeg megállapítását kéri, a kérelemhez mellékelni kell a felsőfokú végzettségről és megszerzésének idejéről szóló igazolást, a munkaszerződés másolatát, és igazolást arról, hogy általános iskolai vagy középfokú tanulmányait Szolnokon végezte.

17. § *  Lakáscélú támogatás odaítélése esetén a lakáscélú támogatás összege az adásvételi szerződésben megjelölt számlaszámra, ennek hiányában a támogatott által megjelölt számlaszámra kerül átutalásra.

18. § A mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési keret kimerülését követően beérkezett kérelmeket a polgármester erre való hivatkozással elutasítja.

8. Ellenőrzés

19. § (1) *  A lakáscélú támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 6. hónap utolsó napját követő munkanapig a támogatott tulajdonilap-másolattal, vagy egyszerűsített határozat-szemle másolattal köteles igazolni a Szociális Támogatások Osztályánál, hogy a támogatással érintett lakás, vagy ingatlanrész a tulajdonába került.

(2) Amennyiben a támogatott az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, jogosult a késedelem okára vonatkozóan kérelmet előterjeszteni, melynek elbírálásáról a polgármester dönt.

9. Jogkövetkezmények jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén

20. § A lakáscélú támogatást a polgármester határozatára az ott meghatározott feltételek szerint és határidőben egy összegben vissza kell fizetni, ha

a) a támogatás folyósítását követő 5 éven belül az Önkormányzat hivatalos tudomást szerez arról, hogy a támogatott a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jövedelmi, ingatlan-vagyoni viszonyaira vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett, vagy

b) *  a támogatott tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 6. hónap utolsó napját követő munkanapig nem került bejegyzésre, és a késedelem okára vonatkozó igazolási kérelmet nem terjesztett elő, vagy a polgármester az igazolási kérelmet elutasította.

21. § Ha a támogatott a 20. §-ban meghatározott visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a támogatottnak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot kell fizetnie.

10. A pénzügyi fedezet biztosítása

22. § (1) A lakáscélú támogatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

11. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2018. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 24. § a jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. § Felhatalmazást kap a polgármester, hogy 2018. március 1. napjáig terjessze Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elé a Szolnok Hazavár Programmal kapcsolatos döntésről szóló 103/2015. (IV.30.) közgyűlési határozat e rendeletben foglaltaknak megfelelő módosítására vonatkozó előterjesztést.

25. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. október 26-ai ülésén.

Szalay Ferenc s.k. Dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

Megjegyzések:

A 8/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 24/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

A 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 18/2019. (VII.3.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Indokolás

Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelethez

Általános indokolás

A „Családbarát Szolnok” program céljai közé tűzte a támogatás bevezetését, hiszen az önkormányzat részese lehet a szolnoki fiatalok Szolnokon tartásának. A program célja, hogy a fiatalok maradjanak Szolnokon, vagy ha el is mentek egy kis időre tanulni, tapasztalatot szerezni más városokba, országokba, visszatérjenek, itt alapítsanak családot, itt dolgozzanak és Szolnokon vásároljanak lakást. A támogatás ehhez nyújt segítséget.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A szakasz a rendelet célját szabályozza.

a 2. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

a 3-6. §-okhoz

A szakaszok a támogatás illetékességi és hatásköri szabályait, valamint a felhasználás célját és módját határozzák meg.

a 7. §-hoz

A szakasz a támogatás mértékét állapítja meg.

a 8. §-hoz

A szakasz a támogatásra jogosult igénylők közül azokra a fiatalokra tartalmaz szabályokat, akik a Szolnok Hazavár Programban részt vesznek.

a 9. §-hoz

A jogosultsági feltételeket tartalmazza.

a 10-13. §-okhoz

A szakasz azokat a szabályokat tartalmazza, mely esetekben nem vehető igénybe a támogatás.

a 14-15. §-okhoz

A támogatás iránti kérelem benyújtásának helyéről, idejéről, módjáról és az adatkezelésről rendelkezik.

a 16. §-hoz

A szakasz a kérelemhez csatolandó igazolásokról rendelkezik.

a 17. §-hoz

A szakasz a támogatás kifizetését szabályozza.

a 18. §-hoz

A szakasz arról rendelkezik, hogy a támogatás a költségvetési keret erejéig biztosítható.

a 19. §-hoz

A szakasz a célszerinti felhasználás ellenőrzési módját tartalmazza.

a 20-21. §-okhoz

A szakasz arról rendelkezik, hogy milyen esetekben kell visszafizetni a támogatást, illetve a késedelmes visszafizetés következményeiről rendelkezik.

a 22. §-hoz

A szakasz a támogatás pénzügyi fedezetéről rendelkezik.

a 23-25. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, átmeneti szabályról és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról rendelkezik