Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervének elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

2. § Általános rendelkezések

(1) A füstköd-riadó terv (továbbiakban terv) célja, hogy a környezeti és emberi egészség védelmében az egészséget veszélyeztető légszennyezettséget megelőzze, a veszélyeztetettség kialakulása esetén meghatározza ezek megóvásához szükséges intézkedéseket, az intézkedések elrendelésének és végrehajtásának rendjét.

(2) A terv határai a rendelet területi hatályával megegyezik. A terv fokozatai:

a) megelőző intézkedések (készültségi fokozat),

b) rendkívüli intézkedések

ba) tájékoztatási fokozat

bb) riasztási fokozat.

3. § Megelőző intézkedések (készültségi fokozat)

(1) A készültségi fokozat a tájékoztatási vagy riasztási fokozat elrendeléséig, és ezen fokozatok megszűnésétől áll fenn. A készültségi fokozat alatt az Önkormányzat a füstködriadó-helyzet megelőzésére koncepcionális és operatív intézkedéseket hoz meg.

(2) A koncepcionális intézkedések körében az Önkormányzat

a) kiemelten kezeli a települési klíma és levegőminőség javításához fűződő szempontokat a város településszerkezetét meghatározó és befolyásoló tervek, programok, szabályzatok készítése és módosítása során;

b) a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében a települési fejlesztési programok és beruházások során az alacsony légszennyezőanyag kibocsátású valamint a nem motorizált közlekedési módokat előnyben részesíti;

c) kiemelten kezeli a fűtési (háztartási) eredetű légszennyezés csökkentése érdekében a települési fejlesztési programok és beruházások során a távfűtéshez kapcsolódó légszennyezőanyag kibocsátás csökkentésére, a lakások és intézmények hőszigetelésére és energia-hatékonyság növelésére, a lakosság hatékony fűtési módszereire irányuló ismeretei fejlesztésére vonatkozó intézkedéseket.

(3) Az operatív intézkedések körében az Önkormányzat

a) gondoskodik a levegőminőség javítására vonatkozó hosszú távú intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról,

b) a terv szerint elrendelt rendkívüli intézkedési fokozatok megszüntetését követően tájékoztatást ad a terv alapján meghozott döntésekről.

4. § Rendkívüli intézkedések

(1) A terv rendkívüli intézkedési fokozatainak elrendelése és megszüntetése, a feladatok végrehajtása a mindenkori, levegőterheltségi szint határértékeit megállapító jogszabály által megadott feltételek és küszöbértékek alapján történik.

(2) A levegőterheltségi szint küszöbértékeinek túllépéséről szóló tájékoztatás alapján a Polgármester elrendeli a küszöbérték alapján szükséges rendkívüli intézkedési fokozatot, valamint a tájékoztatásban foglalt légszennyező anyag mért értéke és a körülmények alapján szükségessé váló intézkedéseket.

(3) A rendkívüli intézkedések végrehajtása körében az intézkedések elrendelésére a Polgármester jogosult, az intézkedések előkészítésében és végrehajtásában a Jegyző közreműködik.

A rendkívüli intézkedések végrehajtásában érintett szervek megnevezését, elérhetőségeit az Önkormányzat honlapján naprakészen közzéteszi.

(4) A rendkívüli intézkedési fokozat elrendelésétől annak megszűnéséig terjedő időben a Jegyző a rendkívüli intézkedéssel kapcsolatos előkészítő és végrehajtó feladatok ellátására ügyeleti szolgálatot működtet. Az ügyeleti szolgálatot segítő munkacsoport tagjai a rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékletében megjelenített, a vonatkozó magasabb jogszabályok szerinti feladatok tekintetében érintett szervezetek képviselői.

5. § Rendkívüli intézkedések – tájékoztatási fokozat

(1) A tájékoztatási fokozat hatálya alatt a lakosság és intézmények folyamatos tájékoztatását elsősorban a média útján, illetve intézmények esetén elektronikus úton folyamatosan biztosítani kell. Az ügyeleti szolgálat az azonnali és konkrét tájékoztatást telefonos megkeresés esetén szóban folyamatosan biztosítja.

(2) Tájékoztatni kell a lakosságot, közintézményeket (a levegőminőséget javító intézkedési lehetőségekről (különösen gépjármű-használat mérséklése, a szilárd tüzelőberendezések használatának csökkentése, a porképződéssel járó tevékenységek csökkentése).

(3) A rendkívüli intézkedések – tájékoztatási fokozat végrehajtásának folyamatát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

6. § Rendkívüli intézkedések – riasztási fokozat

(1) A riasztási fokozat elrendelését követően a szennyezés csökkentése érdekében elrendelhető egyedi intézkedések:

a) közlekedésből származó terhelés csökkentésére vonatkozó intézkedések

aa) 3,5 tonna feletti járművek közlekedésének ideiglenes korlátozása, elterelése,

ab) a tranzitforgalmat alkotó gépjárművek a várost elkerülő úthálózatra – 4. sz. főút déli, Szolnokot elkerülő szakasza – való elterelése,

ac) belvárost elkerülő útvonalak kijelölése,

ad) környezetbarát közlekedési alternatívák erősítése tájékoztatás útján,

ae) jelzőlámpák működésének szükség szerinti módosítása a forgalom mielőbbi elvezetésére, rendőri forgalom irányítás a forgalom mielőbbi elvezetésére,

af) gépjárműforgalom korlátozása rendszám és/vagy környezetvédelmi besorolás alapján,

ag) a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklés,

ah) parkolási lehetőségek szükség szerinti ideiglenes bővítése, közösségi közlekedés igénybevételének ingyenessé tétele (érvényes forgalmi engedély felmutatása ellenében), közösségi közlekedés járatainak sűrítése, útvonal módosítás, egyéni gépjárműhasználat mérséklése,

ai) köznevelési intézmények nevelés, tanítás nélküli napjainak alkalmazása a kritikus időszakban;

b) fűtésből származó terhelés csökkentésére vonatkozó intézkedések

ba) a lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és köznevelési intézmények, valamint bölcsődék kivételével) felszólítása a település egész területén a légszennyező anyag kibocsátással járó fűtőberendezések használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával.

c) üzemi tevékenységből származó terhelés csökkentésére vonatkozó intézkedések

ca) pontszerű szennyező légforrások üzemeltetőjének tevékenységének mérséklésére történő felszólítás,

cb) pontszerű szennyező légforrások üzemeltetőjének tevékenységének korlátozására, vagy felfüggesztésére történő kötelezés,

cc) belső égésű motorral hajtott helyhez kötött berendezések (pl. aggregátorok, munkagépek stb.) működtetésének felfüggesztése,

cd) porkibocsátással járó tevékenységek felfüggesztésének elrendelése

cda) építkezési munkálatok felfüggesztése,

cdb) építési anyagok szállításának felfüggesztése,

cdc) földmozgatással, műtrágyaszórással járó munkálatok felfüggesztése,

cdd) permetező tevékenységek felfüggesztése.

(2) A közfeladatok ellátását, azok zavartalanságát (különösen mentők, tűzoltók, rendőrség közlekedése, hulladékgazdálkodási, közösségi közlekedési közszolgáltatások, egészségügyi, szociális és oktatási feladatok) folyamatosan biztosítani kell.

(3) A riasztási fokozat elrendeléséről, a bevezetett intézkedésekről írásos tájékoztatást elektronikus úton a települési egészségügyi, oktatási, szociális intézmények a közfeladatot ellátó szervezetek, valamint a környező települési önkormányzatok részére kell biztosítani.

(4) A helyhez kötött légszennyező pontforrások esetében a riasztási fokozat keretében elrendelt konkrét intézkedés elrendeléséről és megszüntetéséről az érintett üzemeltetőt azonnal értesíteni kell. A az OKIR–LAIR nyilvántartás alapján Szolnok város területén működő, szilárd szennyező anyagot kibocsátó telephelyek 2017. évi listájáról szóló tájékoztató a rendelet függelékét képezi.

(5) A bevezetett korlátozó intézkedések végrehajtásának ellenőrzését a Polgármester levegőtisztaság-védelmi hatósági jogkörében eljárva biztosítja. A közlekedési korlátozások betartásának ellenőrzésére a Polgármester felkéri az illetékes rendőri szervet.

(6) A rendkívüli intézkedések – riasztási fokozat végrehajtásának folyamatát a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 22-ei ülésén.

Szalay Ferenc s. k. dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

A 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

A füstköd-riadó terv végrehajtási folyamata – tájékoztatási fokozat

A tájékoztatási fokozat elrendelését megalapozó küszöbértékek
légszennyező anyag megnevezése (CAS szám) Átlagolási időszak tájékoztatási fokozat küszöbérték
(µg/m
3)
1. Kén-dioxid – SO2
(7446–09–5)
1 óra 400
három egymást követő órában
2. Nitrogén-dioxid -NO2
(10102–44–0)
1 óra 350
három egymást követő órában
3. Szén-monoxid -CO
(630–08–0)
1 óra 20.000
három egymást követő órában
4. Szálló por
PM10
24 óra 75
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzés szerint a következő napon javulás nem várható
5. Ózon – O3
(10028–15–6)
1 óra 180
három egymást követő órában
A füstköd-riadó terv végrehajtása tájékoztatási fokozat
A füstködriadó terv végrehajtása a Polgármester levegő-tisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg államigazgatási, hatósági hatáskörébe tartozik, kivéve a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak.
ssz. Intézkedés Határidő Érintett szervezet
1. Az Önkormányzat tájékoztatása
1. az észlelt küszöbérték túllépésről,
2. Előrejelzés a következő időszakra (napszakra vagy napra),
3. Tájékoztatás a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről,
azonnal A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti közegészségügyi hatóság, közlekedési hatóság és a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
2. Lakosság tájékoztatása az 1. pont szerinti tartalommal, kiegészítve a szennyezettség, illetve az expozíció csökkentése érdekében teendő megelőző beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak bemutatásával és a kibocsátások csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal. 1 órán belül, PM10 esetén 5 órán belül Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kabinet Igazgatóság,
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti közegészségügyi hatóság, közlekedési hatóság és a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal véleménye alapján
3. Az egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék tájékoztatása, javaslattétel a kockázat csökkentésére alkalmas intézkedések bevezetésére, így különösen a szabadtéri tartózkodás idejének csökkentése, kültéri foglalkoztató tevékenységek helyett beltéri tevékenységekre való áttérés ajánlása 1 órán belül, PM10 esetén 5 órán belül Egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság osztályai
4. Az Önkormányzat tájékoztatása a határérték túllépés megszűnéséről azonnal A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti közegészségügyi hatóság, közlekedési hatóság és a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
5. Lakosság és intézmények tájékoztatása
az 3. pont szerinti tartalommal
bejelentést követően azonnal Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kabinet Igazgatóság

A 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete

A füstköd-riadó terv végrehajtási folyamata – riasztási fokozat

A riasztási fokozat elrendelését megalapozó küszöbértékek
légszennyező anyag megnevezése
(CAS szám)
Átlagolási időszak riasztási fokozat
küszöbérték
(µg/m
3)
1. Kén-dioxid
SO2
(7446–09–5)
1 óra 500
három egymást követő órában vagy
400
72 órán túl meghaladott időtartamban
2. Nitrogén-dioxid
NO2
(10102–44–0)
1 óra 400
három egymást követő órában vagy
350
72 órán túl meghaladott időtartamban
3. Szén-monoxid
CO
(630–08–0)
1 óra 30.000
három egymást követő órában vagy
20.000
72 órán túl meghaladott időtartamban
4. Szálló por
PM10
24 óra 100
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzés szerint a következő napon javulás nem várható
5. Ózon
O3
(10028–15–6)
1 óra 240
három egymást követő órában vagy
180
72 órán túl meghaladott időtartamban
A füstköd-riadó terv végrehajtása riasztási fokozat
A füstködriadó terv végrehajtása a Polgármester levegő-tisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg államigazgatási, hatósági hatáskörébe tartozik kivéve a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak.
ssz. Intézkedés Határidő Érintett szervezet
1. Az Önkormányzat tájékoztatása
1. az észlelt küszöbérték túllépésről,
2. Előrejelzés a következő időszakra (napszakra vagy napra),
3. Tájékoztatás a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről,
azonnal A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti közegészségügyi hatóság, közlekedési hatóság és a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
2. Lakosság tájékoztatása az 1. pont szerinti tartalommal, kiegészítve a szennyezettség, illetve az expozíció csökkentése érdekében teendő megelőző beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak bemutatásával és a kibocsátások csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal. 1 órán belül, PM10 esetén 5 órán belül Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kabinet Igazgatóság,
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti közegészségügyi hatóság, közlekedési hatóság és a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal véleménye alapján
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal állásfoglalása alapján  * 
3.1. pontszerű szennyező légforrások üzemeltetőjének tevékenységének
– mérséklésére
– korlátozására
– felfüggesztésére
vonatkozó döntés meghozatala
azonnal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés d) pontja szerint a területi vagy járási környezetvédelmi hatóság,
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Igazgatóság Városüzemeltetési Osztálya
3.2. nevelési-oktatási, egészségügyi intézmények, szociális intézmények és felkérés a kockázat csökkentésére alkalmas intézkedések bevezetésére, így különösen a szabadtéri tartózkodás idejének csökkentése, kültéri foglalkoztató tevékenységek helyett beltéri tevékenységekre való áttérés ajánlása azonnal Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatósága osztályai
3.3. lakosság és egyéb (3.2. ponton kívüli) közintézmények felszólítása a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére azonnal A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti közegészségügyi hatóság, közlekedési hatóság és a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal,
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Igazgatóság Városüzemeltetési Osztálya
3.4. közlekedést érintő intézkedések elrendelése (rendelet 6. §-a szerint) és ellenőrzése azonnal Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti közlekedési hatóság,
Szolnoki Rendőrkapitányság,
KMKK Zrt.,
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Igazgatóság Városüzemeltetési Osztálya és Közterület- felügyelet
3.5. porkibocsátással járó tevékenységek felfüggesztése (rendelet 6. §-a szerint) a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés d) pontja szerint a területi vagy járási környezetvédelmi hatóság,
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Igazgatóság Városüzemeltetési Osztálya
4. Város főbb útvonalainak, közterületeinek vizes tisztításra alkalmas szívórendszerű seprőgépes takarításának elrendelése ősszel a mezőgazdasági munkálatokat követően és a fűtési idény megkezdése előtt; továbbá lehetőség szerint tavasszal is téli síkosság mentesítések után. azonnal Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Igazgatóság Városüzemeltetési Osztálya
5. Az Önkormányzat tájékoztatása a határérték túllépés megszűnéséről azonnal A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti közegészségügyi hatóság, közlekedési hatóság és a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
6. Lakosság tájékoztatása bejelentést követően azonnal Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kabinet Igazgatóság

A 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet függeléke

Tájékoztató
Szolnok város területén működő, szilárd szennyező anyagot kibocsátó telephelyek 2017. évi listája az OKIR–LAIR nyilvántartás alapján


Szervezet neve

telephely

címe
szilárd anyag kibocsátás
(t/év)*
Derula KFT. Telephely Újszászi u. 11. 9,681
DRENIK Hungary Kft. Tissue papírgyár Piroskai út 16. 2,466
Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. Vegyiművek Tószegi út 51. 2,280
MÁV–START Zrt. Vasútijármű Javítás Szolnok Kőrösi 1–3. 1,465
Eagle Ottawa Hungary Kft. Bőrfestő-és szabászüzem Hrsz: 0937/66; 0937/107 1,214
Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. Vasúti kocsiszekrénygyártó és összeszerelő üzem Bánki Donát utca 5. 0,551
Alfa-Nova Bioenergia Kft. Széchenyi fűtőmű (biotüzelés) Széchenyi krt. 2. 0,498
McHale Hungária Kft. Gépgyártó üzem Tószegi út 47. 0,411
CG Electric Systems Hungary Zrt. Hegesztett Gépszerkezetek Gyára Kőrösi u. 74. 0,322
Alcsiszigeti Zrt. Piroska növényterm. gépjavítás, gabonatárolás Külterület 0959/7 hrsz. 0,249
Kaiser Food Kft. Húsüzem Vágóhíd u. 60. 0,245
AKVAKOM Kft. Zsírporüzem Tószegi út 57 0,232
Szandai Magtár Tároló és Kereskedő Kft. SZANDAI MAGTÁR Ószanda major 0,231
Omcar Szolnok Gépjármű Kereskedelmi Kft. Autószerviz és szalon Abonyi út 63. 0,087
Alfa Autojavító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Festő-szárító üzem Százados út 1. 0,052
Szolnoki Műszaki SZC Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Sárkány úti Tanműhely Sárkány út 6. 0,049
Szolmet Fémszerkezetgyártó és Vállalkozási Kft. SZOLMET Kft. Mártírok útja 53. 0,031
Ring Autóház Kft Autóház Fék utca 4. 0,022
Bodnár Mihály Fényező műhely Abonyi út 24 sz. 0,019
Lég-Tech-Szer Bt. Felületkezelő telephely Vércse u. 19 0,015
F.Segura Hungária Kft. Közúti jármű, járműmotor alkatrész gyártás Bánki Donát út 1. 0,014
Adytum Divum Kft. Hamvasztó Üzem Kőrösi út 2/A. 0,013
ALEX Kft. Szerelőcsarnok Mozdony utca 1. 0,009
Juvenal Kft. Autószalon és szerviz Széchenyi krt. 26. 0,008
Gubucz Lajos Karosszérialakatos és fényező műhely Stromfeld Aurél utca 7. 0,008
General Service Kft. Gépjárműjavító telephely Nagysándor J. út 24. 0,007
Kaméleon Hungary Kft. Festék nagykereskedelmi telephely Téglagyári út 18. 0,005
Székely és Társa Kereskedelmi Kft. Húsfüstölő Mártírok u. 25 0,004
Béres Gyógyszergyár Zrt. Gyógyszerüzem, labor Nagysándor József út 39. 0,004
Bognár és Társa Termelő és Kereskedelmi Kft. Bognár és Társa Kft. fémmegmunkáló Gáz utca 0,003
Stadler Magyarország Kft. BRCC forgóváz karbantartó telephely Bánki Donát utca 5 0,003
VI–ER Szolnok Kft. Gépjárműjavító telephely Hanzély Pál út 4. 0,001
Vasfa Szolnoki Kazángyártó Kft. VASFA Kft. – Kazángyártó és műszaki karbantartó üzem Nagysándor József út 35. 0,0005
Retail-Property Ingatlanhasznosító Kft Autóbuszállomás és Üzletközpont Ady Endre u. 15. 0,00018
* A t/évben megadott kibocsátás 2016. évi adat.

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervének elfogadásáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (1) bekezdése szerint azokon a településeken, ahol a szmoghelyzet kialakulásával kell számolni, és a légszennyezettség folyamatos mérésének feltételei adottak, a veszélyhelyzet elkerüléséhez és az esemény tartósságának csökkentéséhez rövid távú cselekvési tervet (a továbbiakban: füstköd-riadó terv) kell kidolgozni és végrehajtani. Szmoghelyzet akkor lép fel, ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag tájékoztatási, vagy riasztási küszöbértékét. A 2017. évben tapasztalt rendkívüli időjárási viszonyok miatt bekövetkezett szmoghelyzetre figyelemmel célszerűvé vált a füstköd-riadó terv megalkotása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

2. §-hoz

Megállapítja a rendelet célját és meghatározza rendeletben foglalt intézkedések különböző szintjeit.

3. §-hoz

Rögzíti a füstködriadó terv megelőző intézkedéseit, a készültségi fokozatban végrehajtandó intézkedéseket.

4. §-hoz

A paragrafus tartalmazza a rendkívüli intézkedések (tájékoztatási és riasztási fokozat) általános közös szabályait.

5. §-hoz

A paragrafus tartalmazza a rendkívüli intézkedések közül a tájékoztatási fokozatban végrehajtandó intézkedések általános szabályait. A tájékoztatási fokozat végrehajtásának folyamata a rendelet 1. sz. melléklete.

6. §-hoz

A paragrafus tartalmazza a rendkívüli intézkedések közül a riasztási fokozatban végrehajtandó intézkedések általános szabályait. A tájékoztatási fokozat végrehajtásának folyamata a rendelet 2. sz. melléklete.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A paragrafus tartalmazza a hatálybalépéssel párhuzamos, szükséges rendelet-módosításokat is. Mivel Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében: „225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”, továbbá a hulladékról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 39. § (1) bekezdésében és (4) bekezdésében a továbbiakban nem indokolt a magasabb jogszabályban foglalt előírásoktól történő eltérés, így szükségessé vált a rendelet vonatkozó, 8–10. §-ának hatályon kívül helyezése.