Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete

Szolnok város közművelődéséről

Módosította: 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított egyeztetést követően a következőket rendeli el:

1. Közművelődési feladatok, a közművelődési alapszolgáltatások köre

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és – fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

2. Az önkormányzati feladatok ellátásának rendszere

2. § Az önkormányzat a rendelet 1. §-ban meghatározott közművelődési feladatait a melléklet szerint, az ott felsorolt szervezetek útján, meghatározott formában és mértékben látja el.

3. A közművelődési megállapodás szabályai

3. § (1) Közművelődési megállapodás az önkormányzat 1. § szerinti közművelődési feladatainak ellátására olyan – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény követelményeinek megfelelő – jogi vagy természetes személlyel köthető, amelynek igazolt módon nem áll fenn köztartozása.

(2) A közművelődési megállapodás megkötése előtt – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény követelményeinek megfelelő – jogi vagy természetes személy köteles az alapszabályában, alapító okiratában, vagy tevékenységi körei közt meghatározott közművelődési célt, tevékenységet, vagy az általa nyújtandó közművelődési alapszolgáltatást hiteles dokumentummásolattal és legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról szóló nyilatkozatával igazolni.

(3) A közművelődési megállapodás megkötésére Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága előzetes véleményének kikérését követően a polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek közművelődési tevékenységükről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága előtt a bizottság munkatervében meghatározott ütemezés szerint kötelesek beszámolni.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba és az 5. § az azt követő napon hatályát veszti.

(2) * 

(3) *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a jelen rendeletnek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében szükség szerint módosítsa az önkormányzat által kötött, érvényben lévő közművelődési megállapodásokat, vagy kezdeményezze azok megszüntetését, megkötését.

5. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 22-ei ülésén.

Szalay Ferenc s.k. Dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

A 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet melléklete * 

Az önkormányzat közművelődési feladatait ellátó szervezetek

Az 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése alapján
ellátott közművelődési alapszolgáltatások köre és mértéke


S.sz.


Intézmény/szervezet
1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
5. Az amatőr alkotó- és előadó-
művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

6. A tehetség-
gondozás- és
– fejlesztés feltételeinek biztosítása

7. A kulturális alapú gazdaság-
fejlesztés

A közművelődési alapszolgáltatások feladatellátásának módja és formája
1. Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. X X X X X X X az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság által fenntartói megállapodással, az ott meghatározottak szerint
2. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény X X X X X X az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv feladatellátásával, az alapító okiratában foglaltak szerint
„Szandaszőlősért” Egyesület X X közművelődési megállapodással, az ott meghatározottak szerint
5. Széchenyi Lakótelepért Szabadidő, Kulturális és Sport Egyesület X közművelődési megállapodással, az ott meghatározottak szerint
6. Tisza Mozi Kft. X közművelődési megállapodással, az ott meghatározottak szerint
7. TISZA pART Mozi Kulturális Egyesület X közművelődési megállapodással, az ott meghatározottak szerint
8. Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület X X X X X közművelődési megállapodással, az ott meghatározottak szerint

Indokolás

a Szolnok város közművelődéséről szóló önkormányzati rendelethez (a továbbiakban: Rendelet)

Általános indokolás

A Rendelet a Szolnok városban ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának formáját, módját és mértékét szabályozza.

Részletes indokolás

1. §-okhoz

A Rendelet részletezi azt a hét közművelődési alapszolgáltatást, melyeket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles biztosítani.

2. §-hoz

Az önkormányzati feladatok ellátásának rendszerét szabályozza a rendelet mellékletére hivatkozással.

3. §-hoz

A közművelődési megállapodással kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

5. §-hoz

A Szolnoki Kulturális Kollégiumot az önkormányzat kapcsolati formái között Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben szerepelteti, továbbá a rendeletet a változásokhoz szükséges mértékben pontosítja. A polgármesterre és az érintett szakmai bizottságra átruházott kultúrával kapcsolatos önkormányzati hatáskörök kiegészítéséről, pontosításáról rendelkezik.