Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

29 123 153 921 forint bevétellel,
20 065 670 150 forint kiadással,
9 057 483 771 helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezések szerint

a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,

b) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

c) a 2018. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,

e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,

g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletekben foglaltak szerint,

h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú mellékletében teljes körűen bemutatásra kerültek, azzal, hogy az 1.számú mellékletben „bevételek” jogcímen szereplő 1 329 698 298 Ft az 1.2 alcím alatt szereplő önkormányzat működési támogatásait növeli meg az 1.a számú melléklet szerinti jogcímen, valamint az 1. számú melléklet „kiadások” jogcím 1 329 698 298 Ft az egyéb működési célú kiadások összegét növeli. A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.

(2) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19 932 340 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 3 104 460 Ft összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

3. A 2018. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A Közgyűlés a maradvány elszámolást a 6., 6.a., valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi maradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. § (10) és (11) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét is tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata maradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2018. évi maradványból 6 677 350 483 Ft a 2019. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint tervezésre került.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6. a. számú mellékletben foglaltak szerint az intézményi maradvány 462 227 145 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 361 913 108 Ft, a szabad rendeltetésű maradványt 100 314 037 Ft elvonás terheli.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az intézmények 2018. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 126 854 171 Ft összegben a 2018. évi pénzmaradvány részét képezi.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2018. évi maradványból 1 791 051 972 Ft az Önkormányzat, 126 854 171 Ft az intézmények 2019. évi feladatainak forrásául szolgál a 6. b. számú mellékletben részletezett módon.

(8) A Közgyűlés az e rendelet 3. § (7) bekezdés szerint megállapított 2018. évi maradványból 791 174 239 Ft-tal növeli a 2019. évi költségvetés tartalékát.

(9) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított maradványnak a 2019. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § A Közgyűlés az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 9. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 10. számú mellékletben részletezett módon - 90 507 264 437 Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 8-10. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.

(3) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet, valamint a Szolnok Város Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 205/2018. (IX.27.) számú közgyűlési határozat.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. április 25-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet általános indoklása

A 2018. évi költségvetés alapját a 323/2017. (XII.14.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére vonatkozó határozat képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Szolnok Város Közgyűlése a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2018. évi költségvetését 24 110 326 817 Ft bevétellel, 24 110 326 817 Ft kiadással. Az összegek a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Szolnok városát érintő összegeit is tartalmazzák. A Kistérség finanszírozását szolgáló források adatai nélkül, kizárólag Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési adata 23 070 450 425 Ft

A Közgyűlés a 2018. évi költségvetés előirányzatait kilenc alkalommal módosította. Az eredeti előirányzatok és módosításaik az alábbi táblázatban foglalható össze:

adatok forintban
Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Előirányzat változás Változás
%-ban
I. Működési bevételek 9 853 939 499 10 098 595 442 244 655 943 2,48%
II. Működési támogatások 3 075 517 170 3 451 466 735 375 949 565 12,22%
III. Felhalmozási jellegű bevételek 376 050 000 376 174 990 124 990 0,03%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 4 283 101 645 9 395 906 295 5 112 804 650 119,37%
V. Finanszírozási bevételek 3 142 141 781 4 309 690 762 1 167 548 981 37,16%
VI. Pénzügyi elszámolások 2 339 700 330 6 071 982 079 3 732 281 749 159,52%
Bevételek összesen 23 070 450 425 33 703 816 303 10 633 365 878 46,09%
Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Előirányzat változás Változás
%-ban
I. Intézmények elemi kiadásai 6 295 799 897 7 366 652 140 1 070 852 243 17,01%
II. Önkormányzat kiadásai 16 763 850 528 22 639 428 612 5 875 578 084 35,05%
III. Nemzetiségi Önkormányzatok 10 800 000 10 800 000 0 0,00%
IV. Pénzügyi elszámolások 3 686 935 551 3 686 935 551
Kiadások összesen 23 070 450 425 33 703 816 303 10 633 365 878 46,09%

A költségvetés eredeti előirányzata 23 070 450 425 Ft-ról, 33 703 816 303 Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 10 633 365 878 Ft-os, és 46%-os növekedést mutat. A változás természetesen megmutatkozik a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A növekedés legnagyobb mértékben a felhalmozási jellegű bevételek és a véglegesen átvett pénzeszközök vonatkozásában mutatkozik meg. A támogatások esetében a szerződések megkötése megtörtént, a pénzügyi rendezés december 31-ig nem minden esetben valósult meg, de a mérlegkészítés időpontjáig jórészt rendeződött.

Az előző évhez hasonlóan a 2018. évi költségvetés sem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott számottevő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesíteni, hogy a tervezett bevételek beszedésre kerüljenek, az önkormányzati támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

Az előirányzatok változása és a teljesülés módosított előirányzathoz viszonyított alakulása több okra vezethetők vissza, az alábbi részletezés szerint:

I. Bevételek alakulása

a) Működési bevételek:

A működési bevételek eredeti előirányzata 9 853 939 499 Ft volt, amely 10 098 595 442 Ft-ra módosult, a növekedés 4%-os. Az előirányzat teljesülése 9 411 829 338 Ft, ami elmaradt a módosított előirányzattól. Az eltérést több tényező idézte elő:

- Az intézmények működési bevételei 98,71%-ban teljesültek, ami lényegi eltérést nem okozott.

- A közhatalmi bevételek (adóbevételek) a módosított előirányzathoz képest 504 813 972 Ft-tal, 8,07%-kal túlteljesültek.

- Az önkormányzat működési bevételei 1 117 347 869 Ft-tal elmaradtak a tervezettől. Ennek legfőbb oka a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek több, mint 800 millió Ft-os elmaradása. Ennek ellentételezése természetesen megjelenik a kiadási oldalon is alacsonyabb összegű felhalmozási kiadások hatásaként.

b) Államtól kapott működési támogatások:

Az önkormányzat működési támogatásainak teljesülése megegyezik a módosított előirányzattal, hiszen a támogatási többletet minden esetben átvezettük az előirányzatokon. A 375 949 565 Ft-os növekedés az eredeti előirányzathoz képest valósult meg, amit az évközi többlet támogatások idéztek elő. Ezek a tételek a rendeletmódosításokban megjelentek. A támogatások növekedésében kiemelt volt a köznevelés, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok módosulása, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő és egyéb működési feladatainak támogatásai.

c) Felhalmozási jellegű bevételek:

A felhalmozási jellegű bevételek teljesülése jelentős többletet mutat, ami a „Tüdőkórház” helyén kialakított telkek értékesítésének köszönhető. Ezáltal megteremtődött a lehetősége Vízpart körúti idősek otthona fejlesztésének.

d) Véglegesen átvett pénzeszközök:

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata a fejlesztési támogatások növekedése alapján módosult, jelentősen növekedett. A fejlesztések évek közötti áthúzódása miatt a teljesülés lényegesen elmaradt a tervtől. A 2019-es évben a beruházások felgyorsulása miatt jelentős növekedés várható ezen a területen, a kiutalások jelentős része (Fürdő, Színház) már a mai napig megtörtént.

e) Finanszírozási bevételek:

- Az Intézményi maradványból kötelezettséggel terhelt rész 361 913 108 Ft, szabad maradvány 100 314 037 Ft. A szabad maradványt 100 314 037 Ft elvonás terheli.

- Az Önkormányzat maradványa teljes mértékben kötelezettséggel terhelt maradvány melyből a 2018. évi költségvetésben 6 677 350 483 Ft eredeti előirányzatként tervezésre került.

f) Pénzügyi elszámolások:

A pénzügyi elszámolások bevételei egyrészt 4 317 399 450 Ft kamatozó kincstárjegyek beváltásából, másrészt 277 644 749 Ft az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból származnak. A bevételek teljesülése meghaladja az eredeti előirányzatot, de elmarad a módosított előirányzattól. A pénzeszközök felhasználása jórészt a beruházások megvalósulásának függvénye.

Összegezve az önkormányzat bevételei:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai az eredeti előirányzathoz képest lényegesen növekedtek, a teljesülések a módosított előirányzathoz viszonyítva elmaradást mutatnak. A jelenség két tényező együttes hatásának eredménye. Az okok egyrészt az év közben érkező többlet támogatások növelő hatása, a fejlesztési célú bevételek túlteljesülése, másrészt a fejlesztési tevékenység 2019-es évre történő áthúzódásának csökkentő hatása finanszírozási bevételekben és ÁFA bevételekben egyaránt.

II. Kiadások

a) Intézmények elemi kiadásai:

Az intézmények kiadásainak előirányzata 2018. év során az eredetihez képest több, mint egy milliárd forinttal növekedtek. A tényleges megvalósulás ettől több, mint 601 103 954 Ft-tal elmaradt, ami főként a személyi jellegű kiadásokban, a járulékokban, dologi kiadásokban mutatkozik meg. Ennek alapvetően két oka volt, egyrészt az átmenetileg fennálló üres álláshelyek bérmaradványa, a betegállományok okozta megtakarítás. Érdemes ezek mellett kiemelni a dologi kiadásokban megnyilvánuló 281 370 281 Ft megtakarítást. Az intézmények gazdálkodása felelős és takarékos volt.

b) Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat kiadásait tekinthetjük a legnagyobb tételnek, összege a módosított előirányzat szerint a pénzügyi elszámolások nélkül 22 639 428 ezer forint. Mivel a pénzügyi elszámolásokat külön vizsgáljuk érdemes azok figyelembevétele nélkül számolnunk. Az előirányzat teljesülése 10.002.368 ezer forint. A jelentős megtakarítás több tényezőnek köszönhető. A 3. számú mellékletben egyértelműen látszik, hogy minden ágazat takarékosan gazdálkodott, de legnagyobb „megtakarítás” ebben az esetben is a fejlesztéseknél látható. Az áthúzódó fejlesztési kiadásokra vezethető vissza a 6 816 032 982 Ft-os kiadás elmaradás.

A beruházásokkal kapcsolatos adatok vizsgálatából érzékelhető, hogy sok beruházási ráfordítás húzódott át, ami a 2019. évre vonatkozóan ad jelentős feladatot.

c) Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:

A nemzetiségi önkormányzatok kiadási előirányzatai a 2018. év során nem változtak, azok összege 10 800 ezer forint. Az év során teljesített támogatások összege a tervezettnek megfelelően alakult.

d) Pénzügyi elszámolások:

A pénzügyi elszámolások tartalmát tekintve az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból és a finanszírozási tételekből áll. Az elszámolás tételeiből kettőt érdemes kiemelni. A központi költségvetés minden évben előleget biztosítás a január első napjaiban esedékes decemberi bérek kifizetéséhez. Ennek az előlegnek az összege ebben az éven 145 504 095 Ft volt. A kiadási csoport másik fontos eleme a forgatási célú értékpapír vásárlás, melynek összege 3 063 882 460 Ft volt 2018. évben.

Összegezve az önkormányzat kiadásai:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásait több tényező határozta meg, az eredeti előirányzatokat az évközi többlet támogatások módosították és jelentős mértékben emelték. A kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozóan két jellemzőt mondhatunk.

Az év során a megtakarítások mutatkoztak az intézmények gazdálkodásában, ami a munkatársak hozzáállást, szakértelmét dicséri.

A beruházások jelentős összegben áthúzódnak 2019. évre, amely befolyásolta a fejlesztési kiadásokat és a pénzügyi elszámolásokat egyaránt.

Összegezve megállapítható, hogy a város 2018. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, hitel felvételre, adósságot keletkeztető ügylet bonyolítására nem került sor. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének köszönhetően jelentős kamat bevétel keletkezett, ami a fejlesztési és működési kiadások fedezetét növelte.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az Állami Számvevőszék 2007 - 2010. évek gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról készült intézkedési tervben megfogalmazott elvek alapján készült el a 2018. évi beszámoló.

Részletes indokolás

1. § A hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően a város 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a (2) bekezdésben részletezett jogcímeknek megfelelően kell bemutatni.

2. § A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásának megfelelően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19 932 340 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből következően az elszámolás tartalmazza a Kistérségi Társulás állammal szembeni fizetési kötelezettségét, melynek összege 3 104 460 Ft.

3. § A pénzügyi teljesítések alapján meg kell határozni a gazdálkodás eredményeképpen a maradványt, mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

4. § A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról el kell fogadni.

5. § Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.

1-10. sz. melléklet

I-VIII. sz. függelék


  Vissza az oldal tetejére