Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervének elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11., 12., 21. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az ország, a Tisza folyó vízgyűjtő vagy a szolnoki víziközmű rendszer területén vízhiánnyal veszélyeztető környezeti katasztrófahelyzet, vagy egyéb elháríthatatlan ok felmerülése esetén a víziközmű-szolgáltatást a vízfelhasználók a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15. §-ában foglaltak figyelembevételével a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó – jelen rendelet melléklete szerinti – tervben (továbbiakban: terv) meghatározott intézkedések szerint vehetik igénybe.

(2) A terv fokozatai:

a) I. fokozat (tájékoztatási fokozat),

b) II. fokozat (vízkorlátozási fokozat),

c) III. fokozat (nem közműves vízbiztosítási fokozat).

(3) A terv különböző fokozatait Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a Belügyminiszter által – az ország, a Tisza folyó vízgyűjtő, vagy a szolnoki víziközmű rendszer területére – kihirdetett tartósan vízhiányos időszak figyelembevételével a Tisza folyó vízgyűjtő vagy a szolnoki víziközmű rendszer területén vízhiánnyal veszélyeztető környezeti katasztrófahelyzet, vagy egyéb elháríthatatlan ok felmerülése esetén a szükséges intézkedések végrehajtása érdekében a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójának és a Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (a továbbiakban: VCSM ZRt. Szolnok) vezérigazgatójának együttes javaslatára rendeli el.

(4) Az intézkedések végrehajtásában érintett szervek megnevezését és elérhetőségeit a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat honlapján naprakészen közzéteszi.

(5) A fokozatok elrendeléséről és a bevezetett intézkedésekről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a szolnoki egészségügyi, oktatási, szociális intézmények és egyéb közfeladatot ellátó szervezetek tájékoztatását azonnal, közvetlenül, írásban elektronikus úton, az egyéb vízfelhasználók tájékoztatását azonnal, elsősorban médiafelületeken biztosítja, az ügyeleti szolgálat azonnali és konkrét tájékoztatást ad telefonos megkeresés esetén.

(6) A terv I. fokozatában bevezetett intézkedések alkalmazásának hatálya a II. fokozatban és a III. fokozat hatályáig, a II. fokozatban bevezetett intézkedések hatálya a III. fokozat hatályáig tart.

(7) A fokozatok elrendelésének megszüntetését a Tisza folyó vízgyűjtő vagy a szolnoki víziközmű rendszer területén vízhiánnyal veszélyeztető környezeti katasztrófahelyzet, vagy egyéb elháríthatatlan ok mérséklődése vagy megszűnése esetén a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójának és a VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgatójának együttes javaslatára a Polgármester rendeli el, melyről a Polgármesteri Hivatal a szolnoki egészségügyi, oktatási, szociális intézményeket és egyéb közfeladatot ellátó szervezeteket azonnal, közvetlenül, írásban elektronikus úton, az egyéb vízfelhasználókat azonnal, elsősorban médiafelületeken tájékoztatja.

2. I. fokozat (tájékoztatási fokozat)

2. § (1) Az I. fokozat elrendelése a közműves ivóvízellátásban rendelkezésre álló vízmennyiség megőrzése érdekében történik szakmai koordinációs egyeztetési és a vízhasználókat tájékoztató intézkedések foganatosításával.

(2) A Polgármester – széleskörű szakmai egyeztetés és az intézkedések irányvonalát meghatározó közös álláspont kialakítása érdekében – az alábbi szervezetek képviselőinek felkérésével a terv I. fokozatának elrendelésétől operatív munkacsoportot hív össze és a terv bármely fokozata hatályának fennálltáig koordinálja annak működését:

a) Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság,

b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya,

c) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

d) Szolnoki Rendőrkapitányság,

e) VCSM ZRt. Szolnok,

f) Szolnoki Városüzemeltetési Kft.,

g) Polgármesteri Hivatal,

h) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

3. II. fokozat (vízkorlátozási fokozat)

3. § (1) A II. fokozat elrendelése a közműves ivóvízellátásban rendelkezésre álló vízmennyiség megtartása érdekében történik korlátozó intézkedések bevezetésével.

(2) A terv II. fokozatát akkor kell rendelni, ha a Tisza folyóból – mint vízbázisból – a rendszer működtetéséhez szükséges vízkivétel várhatóan nem lesz biztosított.

(3) A II. fokozat elrendelését követően a Tisza folyó – mint vízbázis – kapacitására tekintettel, az Energia Hivatal által jóváhagyott VCSM ZRt. Szolnok Szükség-Ivóvízellátást Biztosító Szabályzatának figyelembevételével Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság javaslata alapján a Polgármester az alábbi egyedi intézkedések bevezetésére jogosult:

a) a közműves vízszolgáltatási rendszer teljes tároló kapacitásának vízfeltöltése a VCSM ZRt. Szolnok útján, a vízkorlátozás hatékonyságának érdekében 0,5 bar mértékű nyomáscsökkentés bevezetése az ivóvízhálózati rendszeren;

b) a létfenntartási ivóvízhasználat, közegészségügyi, katasztrófaelhárítási, vízhasználat biztosításának elsődlegességével a közműves vízfogyasztás (időbeni és mennyiségi) korlátozására vonatkozó – VCSM ZRt. Szolnok útján történő – intézkedések alkalmazása az alábbi sorrendben:

ba) egyéb (így különösen sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú) vízhasználat korlátozása;

bb) gazdasági vízhasználat korlátozása;

bc) öntözési vízhasználat korlátozása;

bd) természetvédelmi vízhasználat korlátozása;

be) állatitatási, haltermelési vízhasználat korlátozása;

bf) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó vízhasználat korlátozása.

(4) A VCSM ZRt. Szolnok a II. fokozat

a) elrendelését követően haladéktalanul megkezdi a nem közműves vízbiztosítási fokozatnál alkalmazott intézkedések előkészületeit, kiemelten a nem közműves vízbiztosításhoz szükséges intézkedések végrehajtását, különösen lajtos és palackos, zacskós ivóvizek beszerzését,

b) időszakában folyamatosan biztosítja az artézi közkifolyók folyamatos üzemeltetését.

4. III. fokozat (nem közműves vízbiztosítási fokozat)

4. § (1) A III. fokozat elrendelése a nem közműves ivóvízellátás biztosítása érdekében történik.

(2) A terv III. fokozatát akkor kell elrendelni, ha a Tisza folyóból – mint vízbázisból – a rendszer működtetéséhez szükséges vízkivétel és a víziközmű rendszerből a megfelelő minőségi vízhasználat már nem biztosított.

(3) A III. fokozat elrendelését követően a VCSM ZRt. Szolnok és a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. vízfelvételi pontokat létesít a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakításával és biztosítja a vízfelvételi pontok folyamatos üzemelését.

(4) A vízfelvételi pontok zavartalan működése érdekében a Polgármester felkéri a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályának vezetőjét és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét a lakossági ivóvízminőség biztosítási feladatokban, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjét a rendfenntartási intézkedések végrehajtásában történő közreműködésre.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. augusztus 29-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 23/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv végrehajtási folyamata

I. fokozat (tájékoztatási fokozat)
ssz. Intézkedés Határidő Érintett szervezet
1. I. fokozat (tájékoztatási fokozat) elrendelése azonnal Polgármester a Belügyminiszter tartósan vízhiányos időszak kihirdetésének figyelembevételével a Közép-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójának és VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgatójának együttes javaslata alapján rendeli el
2. Operatív munkacsoport összehívása azonnal Polgármester hívja össze a következő szervezetek képviselőit: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnoki Rendőrkapitányság, VCSM ZRt. Szolnok, Szolnoki Városüzemeltetési Kft., Polgármesteri Hivatal, TRV Zrt.
3. Ügyeleti szolgálat működésének indítása azonnal Jegyző, Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei, VCSM ZRt. Szolnok, Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
4. Vízhasználók folyamatos tájékoztatása
1. I. fokozat (tájékoztatási fokozat) elrendeléséről,
2. Előrejelzés a következő időszakra,
3.Tájékoztatás szükséges teendőkről, víztakarékos vízhasználatról
azonnal Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya, Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács által készített tájékoztató alapján a VCSM ZRt. Szolnok és a Polgármesteri Hivatal Koordinációs és Marketing Igazgatósága együttesen tájékoztatja a vízhasználókat
5. Egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények tájékoztatása Egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék, Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatósága
II. fokozat (vízkorlátozási fokozat)
ssz. Intézkedés Határidő Érintett szervezet
1. II. fokozat (vízkorlátozási fokozat) elrendelése, mert a Tisza folyóból – mint vízbázisból – a rendszer működtetéséhez szükséges vízkivétel várhatóan nem lesz biztosított azonnal Polgármester a Belügyminiszter tartósan vízhiányos időszak kihirdetésének figyelembevételével a Közép-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójának és VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgatójának együttes javaslata alapján rendeli el
2. Közműves vízszolgáltatási rendszer teljes tároló kapacitásának vízfeltöltése, a vízkorlátozás hatékonyságának érdekében 0,5 bar mértékű nyomáscsökkentés bevezetése az ivóvízhálózati rendszeren azonnal VCSM ZRt. Szolnok
3. Egyedi intézkedések a létfenntartási ivóvízhasználat, közegészségügyi, katasztrófaelhárítási, gyógyászati vízhasználat biztosításának elsődlegességével a közműves vízfogyasztás (időbeni és mennyiségi) korlátozására vonatkozó intézkedések alkalmazásával azonnal Polgármester, VCSM ZRt. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya
4. Konkrét intézkedés elrendeléséről érintett vízhasználók értesítése azonnal VCSM ZRt. Szolnok
5. Egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények tájékoztatása vízkorlátozással történő érintettségről azonnal Egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási intézmények, valamint bölcsődék, Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatósága
6. Nem közműves vízbiztosítási fokozatnál alkalmazott intézkedések előkészületei, kiemelten a nem közműves vízbiztosításhoz szükséges intézkedések végrehajtása (pl.: lajtos és palackos, zacskós ivóvizek beszerzése); azonnal VCSM ZRt. Szolnok, Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
7. Artézi közkifolyók folyamatos üzemeltetéséről intézkedés azonnal VCSM ZRt. Szolnok
III. fokozat (nem közműves vízbiztosítási fokozat)
ssz. Intézkedés Határidő Érintett szervezet
1. III. fokozat (nem közműves vízbiztosítási fokozat) elrendelése, mert a rendszer működtetéséhez szükséges vízkivétel és a víziközmű rendszerből a megfelelő minőségi vízhasználat már nem biztosított azonnal Polgármester a Belügyminiszter tartósan vízhiányos időszak kihirdetésének figyelembevételével a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójának és VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgatójának együttes javaslata alapján rendeli el
2. Vízfelvételi pontok és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, folyamatos üzemelésének biztosítása azonnal VCSM ZRt. Szolnok, Szolnoki Városüzemeltetési Kft., Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnoki Rendőrkapitányság, Közterület-felügyelet
3. Artézi közkifolyók folyamatos üzemeltetéséről intézkedés azonnal VCSM ZRt. Szolnok

INDOKOLÁS
Szolnok Megyei Jogú Város települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervének elfogadásáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az Országos Aszálytérkép, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatsorai, valamint a NAK megyei szervezeteinek jelzései alapján hazánk egész területét érinti a talajok vízhiányos állapota. A talaj a téli csapadék hiányában nem tudott feltöltődni, a fokozódó csapadékhiány miatt pedig folyamatosan szárad. A hidrometeorológiai viszonyok és prognózisok alapján a kamara kezdeményezte a Belügyminisztériumnál a vízhiányos időszak kihirdetését, kezdeményezést követően a belügyminiszter 2022. március 21-i kezdettel kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére.

Jelenleg a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén valamennyi (zagyvai, homokhátsági, jászsági, nagykunsági) körzetben III. fokú a készenlét. Az elmúlt időszak csapadékmentes időjárása és a vízkészletek folyamatos csökkenése következtében a vízigények olyan mértékben megnövekedtek, hogy azok kielégítését csak több vízügyi igazgatóság összehangolt működése mellett, térségi vízátvezetésekkel, adott esetben szivattyús vízpótlással lehet csak megoldani. Tekintettel arra, hogy ez a munka meghaladja a helyi védelemvezetők hatáskörét, az országos koordináció biztosítására Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, egyben az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) törzsvezetője 2022.07.27-én reggel 8 órától elrendelte az OMIT vízhiány elleni készültségi működését.

Tiszán Szolnoknál 2022. július 25-én született új negatív rekord: 02:00 órakor: –284 cm a vízállás.

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2022. július 28. csütörtöki a Tisza-tó apadó vízszintváltozásáról szóló tájékoztatója szerint:

„A hidrometeorológiai előrejelzés alapján a Tisza-folyón legkisebb vízszint (LKV) körüli, vagy azt meghaladó vízállástartomány tartós kialakulása várható, mely jelentősen befolyásolja a Tisza-tó vízszintjét, amely már 45–50 cm-t csökkent a mai napig, az aszályos időszakra betározott maximális nyári vízszinthez képest (Kisköre-felső vízmércén mért 740 cm). Az 1995. évi LVII. (vízgazdálkodásról szóló) törvény rendelkezik a vízhasználatok kielégítésének sorrendjéről. A törvény értelmében a vízkészlet-gazdálkodás szabályai szerint a „létfenntartási ivó- és közegészségügyi katasztrófa-elhárítás célú” vízhasználat igényét kell elsősorban kielégíteni.”

Szolnok város, valamint a víziközmű rendszerhez tartozó 7 település együttes átlag napi vízigénye 14 000 m3/nap, Tisza folyó – mint vízbázis – kapacitása 21 918 m3/nap.

Szolnok közműves vízszolgáltatásának vízkivétele nem felszín alatti vizet érint, hanem a Tisza folyót; így – eltérően azon rendszerektől, ahol az ártézi kutak jelentik közműves vízszolgáltatás ivóvízbázisát – vízkorlátozásra az alábbi estekben kerülhet sor, ha a Tisza folyó Szolnok feletti vízgyűjtőterületén:

1. a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagy az Ország Műszaki Irányító Törzse által az árvíz és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet szerinti területi vízkorlátozás ezen irányú döntése;

2. vagy Tisza folyó védelme figyelemmel a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlyra, továbbá a Szolnok víziközmű rendszerének szennyvíz tisztítását követő Tisza folyóba történő bevezetésére vízkorlátozás szükséges;

3. ha szükséghelyzet, vagy a veszélyhelyzet esetén olyan állapot vagy (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta) esemény vagy egyéb elháríthatatlan ok hatására a közműves vízszolgáltatás a vonatkozó jogszabályok szerinti minőségben és mennyiségben nem biztosított.

Ezen esetekben a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Tisza folyó, mint vízbázis készletgazdálkodását megvalósító szervezet által – a vízhiány kezelő monitoring hálózat adatainak, valamint a Tisza folyó Szolnok feletti szakaszok vízállásának alakulására és a hidrometereológiai helyzetre tekintettel – tett javaslatra:

– a közműves vízszolgáltatási rendszer teljes tároló kapacitásának vízfeltöltését a VCSM ZRt. Szolnok útján meg kell kezdeni;

– a vízgazdálkodásról szóló törvény (továbbiakban: Vgtv.) 15. § (4) bekezdés a) pontja szerinti létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási vízhasználat vízigényének kielégítéséről való gondoskodásával;

– a Vgtv. 15. § (4) b)–g) pontban meghatározott vízhasználatok azonnali korlátozása;

– és a nem közműves – pl.: lajtos, palackos – vízszolgáltatási vízellátás megszervezése mellett.

A 2022. évben tapasztalt időjárási viszonyok, országos vízhiány miatt célszerű vált a közműves vízszolgáltatás vízkorlátozására vonatkozó terv és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról szóló rendelet-tervezet megalkotása.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Megállapítja a rendelet célját és meghatározza rendeletben foglalt intézkedések különböző szintjeit.

2. §-hoz

Rögzíti az I. fokozatra vonatkozó külön szabályokat.

3. §-hoz

Rögzíti a II. fokozatra vonatkozó külön szabályokat.

4. §-hoz

Rögzíti a III. fokozatra vonatkozó külön szabályokat.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.