Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (X.25.) önkormányzati rendelete

egyes adóügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a 106. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az idegenforgalmi adóról szóló 54/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § * 

2. A helyi iparűzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása

2. § * 

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. október 25-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Az egyes adóügyi tárgyú rendeletek módosításának indokolása

Általános indokolás

2023. január 1. napjától az önkormányzat a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény törvény hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltató terhére az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartására a szálláshelykezelő szoftver használatán túl egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettséget nem írhat elő.

A helyi adókról szóló törvényben foglalt feltételek fennállása esetén Szolnokon mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó. A mentességi kör meghatározása hivatkozással történt, a hivatkozott jogszabály azonban átszámozásra került.

A rendeletmódosítás célja a törvényben foglaltaknak történő megfelelés.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó beszedésre kötelezettek kikerülnek a rendelet 4. § (1) bekezdésének hatálya alól.

A 2. §-hoz

Jogszabályi hivatkozás technikai pontosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A módosító rendelet hatálybalépését szabályozza.


  Vissza az oldal tetejére