Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Módosította: 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § *  Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) 23 760 508 982 Ft működési bevétel,

b) 2 410 325 447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,

c) 26 077 112 882 Ft működési kiadás,

d) 0 Ft működési forráshiány,

e) 5 595 773 451 Ft felhalmozási bevétel,

f) 11 394 449 576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,

g) 684 019 586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,

h) 17 767 964 160 Ft felhalmozási kiadás

i) 0 Ft felhalmozási forráshiány.

3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.

(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.

(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 1 500 000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(5) A 11. mellékletben szereplő áfa levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az áfa bevételek beszedése és az áfa kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi áfa finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(6) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, az 1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozatban foglalt engedély alapján a Közgyűlés 684 019 586 Ft értékű fejlesztési hitel igénybevételéről dönt a 7. melléklet VIII. 8.23. és 8.36. táblázati sorokon jelölt fejlesztések vonatkozásában.

(7) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.

4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., és 14. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.

(2) *  Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Személyi juttatások 5 832 017 869 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 805 623 815 Ft,

c) Dologi kiadások 11 432 784 032 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 87 990 257 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 8 509 265 469 Ft,

f) Felhalmozási kiadások 12 383 758 203 Ft, melyből

fa) Beruházási kiadások 7 758 327 510 Ft,

fb) Felújítási kiadások 4 160 690 755 Ft,

fc) Egyéb felhalmozási kiadások 464 739 938 Ft,

g) Finanszírozási kiadások 4 793 637 397 Ft.

(3) Az intézmények 2023. évi létszámkerete 2023. január 1-től 1 002,05 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 2023. január 1-től 202 álláshely, azzal, hogy további 5 fő határozott idejű foglalkoztatása engedélyezett munkaerőpiaci forrás igénybevétele mellett.

(4a) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában

a) az illetményalap - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az Önkormányzat saját forrásai terhére 45 000 Ft,

b) az illetménykiegészítés

ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,

bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.

(4b) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 7. melléklet XI. táblázati sor alatt kerültek megtervezésre. A 7. melléklet XI. 11.1. táblázati sor szerint az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.

(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglalt tartalommal kerül megállapításra.

5. § (1) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 5. melléklet részletezi.

(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások a 13. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.

(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 430 202 712 Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.

3. A költségvetés tartalékai

6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 411 000 000 Ft előirányzat kerül megállapításra.

(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1-13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények részére.

(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.

(4) A működés - üzemeltetés - fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 351 000 000 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.

(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 152 000 000 Ft összegben.

(5a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül Üres álláshelyek tartaléka előirányzat kerül megállapításra 75 000 000 Ft összegben, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás tartaléka jogcímen elkülönített 62 000 000 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.

(5b) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15 000 000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.

(6) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül 75 000 000 Ft kerül elkülönítésre Egyéb működési céltartalék előirányzatként az előre nem tervezhető működési feladatok fedezetéül.

(7) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 20 000 000 Ft, a közművelődési intézmények, szervezetek működéséhez szükséges támogatás biztosítására 4 000 000 Ft kerül megállapításra.

(8) A Működési költségvetés céltartalékán belül 100 000 000 Ft kerül elkülönítésre Lakásgazdálkodási céltartalék jogcímen, mely a Lakáspolitikai Cselekvési terv átfogó felülvizsgálatára irányuló közgyűlési döntés meghozatalát követően használható fel.

7. § *  (1) Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 60.000.000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.

(2) Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzat kerül megállapításra 1.395.258.325 Ft összegben, mely előirányzat az egyes fejlesztési feladatok megvalósításának forrásigényét biztosítja.

4. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

8. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére - az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.

(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat - figyelemmel a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

9. § (1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 29 267 488 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint:

a) a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 22 125 000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.5. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 1 500 000 Ft, együttesen 23 625 000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

b) az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1 350 000 Ft és a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzat teljes összege, együttesen 5 642 488 Ft felhasználásában illetékes.

(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

(3) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, vagy nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás biztosítására irányuló támogatási szerződés megkötésének feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

(4) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás támogatási szerződésének megkötésének feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

10. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.

(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben - az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:

a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;

b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.

(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.

(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2023. évre, vagy az azt követő évekre.

(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.

(10) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint - az Önkormányzat támogatást nyújt.

(11) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények - a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(12) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.

(13) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.

(14) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.

(15) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében.

11. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.

12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.

(4) Az Áht. 34. § (1) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester a 7. mellékletben szereplő előirányzatok tekintetében jogosult a kiadási előirányzatok módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra, továbbá az 1., 5. és 6. mellékletekben szereplő bevételi előirányzatok módosítására.

(5) A 6. melléklet 1.3.1 táblázati sorában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.

13. § (1) A 7. melléklet VIII. táblázati sora alatt nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(2) A 7. melléklet VIII. 8.30. „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 391 318. 128 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.

(4) Áfa levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az áfa 2023. éven belüli visszaigénylése érdekében

a) legkésőbb 2023. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha

aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy

ab) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik, és

b) az áfa levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.

(4a) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.

(4b) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű áfa visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett - a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett - a Polgármester jogosult eltérni.

(5) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.

(6) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó - üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúra-fejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.

(7) A Közgyűlés dönt arról, hogy a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 7. melléklet VIII. 8.26-8.28 táblázati sorok alatt nevesített fejlesztések megvalósításától az Önkormányzat eláll.

14. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.

(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 19. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés abban az esetben és olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.

(3a) A 19. melléklet II.2.9. táblázati sor alatt került tervezésre a Volánbusz Zrt. felé fennálló 2019-2021. évi veszteségtérítési kötelezettségek teljesítésére kötött részletfizetési megállapodás 2023. évi ütemének 262 millió Ft-os összege.

(4) A (3) bekezdésen túli, a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.

(5) Az e rendelet hatálybalépését követően indított vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A. §-ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.

(6) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.

15. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.

16. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

17. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.

(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

18. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.

(2) A 7. melléklet IV. 4.5.1. táblázati sor alatti „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 833 614 923 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2023. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

(4) A víziközmű-szolgáltatás biztosításáról a 20/2023. (II. 2.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell gondoskodni.

19. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.

(2) A 312/2022. (XII.15.) közgyűlési határozatban foglaltak szerint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Volánbusz Zrt. felé fennálló 2022. évi, valamint a 2023. évi kötelezettségének teljesítése érdekében a részletfizetési megállapodás megkötését, valamint a 14. § (3a) bekezdésben foglalt 2023. évi részlet átütemezését a szükséges döntések meghozatala érdekében elő kell készíteni.

(3) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.

(3a) A 6. § (2), a 12. § (3)-(4), 14. § (3) bekezdésben, valamint a 14. § (4) bekezdésében foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(5) *  A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 1 998 368 575 Ft előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. mellékletben a KIADÁSOK táblázati oszlopban szereplő 2 402 790 519 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

5. Záró és átmeneti rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)-(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.

(2) * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. február 23-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK 2023. évi előirányzat KIADÁSOK 2023. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek 14 520 548 572 2.1. Intézmények elemi kiadásai 9 385 606 255
Ebből: Polgármesteri Hivatal 1 795 373 043
1.1.1 Intézményi működési bevételek 702 542 229
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele 8 969 421 597 2.2. Önkormányzat kiadásai 27 762 191 884
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek 8 963 000 000 Önkormányzat működési kiadásai 10 106 728 899
Melyből: Iparűzési adóbevétel 7 300 000 000 Önkormányzat felhalmozási kiadásai 17 655 462 985
Építményadó 1 630 000 000
Idegenforgalmi adó 15 000 000 Ebből
Talajterhelési díj 4 000 000 Működési költségvetés céltartaléka 298 664 915
Pótlék, bírság 14 000 000 Általános tartalék 615 689 699
Fejlesztési feladatok céltartaléka 1 395 258 325
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek 6 421 597
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele 4 848 584 746
1.1.3.1. Működési bevételek 4 848 584 746
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok 10 000 000
1.2. Önkormányzat működési támogatásai 6 479 921 480 Ebből
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása 2 251 586 203 Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 6 100 000
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 706 419 792 Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 800 000
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 002 531 759 Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 100 000
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 634 969 172
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 884 414 554
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 0
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek 265 030 000 Kiemelt előirányzatok
1.3.1. Felhalmozási bevételek 265 030 000 Személyi juttatás 5 832 017 869
Melyből: Intézmények 30 000 ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás 22 397 083
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 830 017 384 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 805 623 815
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök 1 503 551 740 ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 911 621
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 409 801 314 Dologi kiadás 11 432 784 032
Melyből: Intézmények 485 636 648 ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások 3 933 389 420
NEAK-tól átvett pénzeszköz 430 202 712 Ellátottak pénzbeli juttatásai 87 990 257
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök 93 750 426 Egyéb működési célú kiadások 8 509 265 469
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök 1 326 465 644 ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások 0
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 321 465 644 Felhalmozási kiadások 12 383 758 203
Melyből: Intézmények Beruházási kiadások 7 758 327 510
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000 Felújítási kiadások 4 160 690 755
Egyéb felhalmozási kiadások 464 739 938
1.5. Finanszírozási bevételek 13 804 775 023 Finanszírozási kiadások 4 793 637 397
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 2 410 325 447
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 11 394 449 576 2.4. Pénzügyi elszámolások 6 687 278 903
1.6. Pénzügyi elszámolások 5 944 784 583
Összesen 43 845 077 042
Fedezethiány Összesen 43 845 077 042
Összesen 43 845 077 042
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok 2 402 790 519 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása 2 402 790 519
Mindösszesen 46 247 867 561 Mindösszesen 46 247 867 561

2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2023. évi előirányzat Megnevezés 2023. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek 702 542 229 Személyi juttatások 5 809 620 786
Önkormányzat közhatalmi bevétele 8 969 421 597 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 802 712 194
Önkormányzat működési bevétele 2 128 526 063 Dologi kiadások 7 499 394 612
Önkormányzat működési támogatásai 6 479 921 480 Ellátottak pénzbeli juttatásai 87 990 257
Működésre átvett pénzeszközök 1 503 551 740 Egyéb működési célú kiadások 6 189 652 530
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 2 410 325 447 Tartalékok 914 354 614
Pénzügyi elszámolások 3 976 545 873 Nemzetiségi Önkormányzatok 10 000 000
Pénzügyi elszámolások 4 763 387 889
Bevételek összesen 26 170 834 429 Kiadások összesen 26 077 112 882
Tárgyévi hiány ---- Tárgyévi többlet 93 721 547

3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2023. évi előirányzat Megnevezés 2023. évi előirányzat
Felhalmozási jellegű bevételek 265 030 000 Felhalmozási kiadások 15 147 618 732
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 321 465 644 Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások 1 030 840 465
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000 Intézményi felhalmozási kiadások 163 997 130
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa 1 948 858 683 Adósságszolgálat finanszírozási kiadás 30 249 508
Vagyonértékesítés Áfa 71 550 000 Tartalékok 1 395 258 325
Tulajdonosi bevételek 699 650 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 11 394 449 576
Pénzügyi elszámolások 638 476 553
Fejlesztési hitel 684 019 586
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése 645 742 571
Bevétel összesen 17 674 242 613 Kiadások összesen 17 767 964 160
Tárgyévi hiány 93 721 547 Tárgyévi többlet ----

4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2023. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója

1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH

ebből: Szolnok Megyei Szolnok Megyei

Megnevezés

Intézményszolgálat mindösszesen

SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés

Szolnok Városi Óvodák
Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
BEVÉTEL
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 455 594 455 594 430 202 712 2 227 250 9 252 155
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás 430 202 712
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III. Közhatalmi bevételek 6 421 597
IV. Működési bevételek 218 007 044 140 831 751 77 175 293 289 945 733 14 110 160 18 431
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 23 204 934 20 343 934 2 861 000 5 800 000 10 518 306 0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 47 899 684 46 562 684 1 337 000 91 668 846 2 047 359 0
4. Tulajdonosi bevételek 0 0
5. Ellátási díjak 89 288 733 49 197 884 40 090 849 132 146 319 0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése 56 743 193 24 727 249 32 015 944 60 323 568 1 310 495 0
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
8. Biztosító által fizetett kártérítés 0
9. Egyéb működési bevételek 870 500 870 500 7 000 234 000 18431
V. Felhalmozási bevételek 30 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII. Előző év pénzmaradvány igénybevétele 54 192 492 51 129 714 3 062 778 86 786 488 8 590 097 84 903 336
IX. Önkormányzati támogatás 2 895 898 194 595 217 983 2 300 680 211 1 500 250 786 656 416 390 1 694 777 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 168 553 324 787 179 448 2 381 373 876 2 307 185 719 681 373 897 1 795 373 043
KIADÁS
I. Személyi juttatások 1 813 129 826 232 503 130 1 580 626 696 1 356 373 022 188 811 108 1 521 256 363
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 250 084 805 30 452 360 219 632 445 183 499 583 28 464 867 219 972 676
III. Dologi kiadások 1 092 081 070 516 285 456 575 795 614 727 306 790 446 177 083 47 363 241
1. melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja 34 410 950 11 767 100 22 643 850 12 455 850 58 395 000
2. Gázenergia szolgáltatás díja 67 605 500 23 842 000 43 763 500 24 347 000 2 693 500
3. Távhő és melegvíz szolgáltatás díja 122 959 179 31 671 127 91 288 052 60 670 907 74 683 570
4. Víz- és csatorna szolgáltatás díja 9 667 356 3 683 104 5 984 252 2 153 500 1 461 831
5. Vásárolt élelmezés 327 416 065 89 043 645 238 372 420 269 868 617
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
V. Egyéb működési célú kiadások 6 280 763
VI. Felhalmozási kiadások 13 257 623 7 938 502 5 319 121 40 006 324 17 920 839 500 000
1. ebből: beruházás 8 766 743 3 447 622 5 319 121 40 006 324 17 920 839 500 000
2. felújítás 4 490 880 4 490 880
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 168 553 324 787 179 448 2 381 373 876 2 307 185 719 681 373 897 1 795 373 043
2023. január 01-től Létszám összesen: (fő) 388,30 43,98 344,32 240,00 34,00 202,00
ebből: szakmai (fő) 176,60 176,60 159,52 202,00
ebből: technikai (fő) 211,70 43,98 167,72 80,48 34,00

2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen

ebből:

Megnevezés
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Damjanich János Múzeum

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

Összesen
BEVÉTEL
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 498 937 155 463 43 132 220 211 254 485 636 648
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás 430 202 712
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III. Közhatalmi bevételek 6 421 597
IV. Működési bevételek 180 460 861 18 478 760 159 482 101 2 500 000 702 542 229
1. Készletértékesítés ellenértéke 500 000 500 000 0 500 000
2. Szolgáltatások ellenértéke 122 535 324 5 108 473 114 926 851 2 500 000 162 058 564
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 141 732 141 732 0 141 757 621
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 0 221 435 052
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése 57 283 805 13 228 555 44 055 250 0 175 661 061
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
8. Biztosító által fizetett kártérítés 0
9. Egyéb működési bevételek 0 1 129 931
V. Felhalmozási bevételek 30 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 11 820 432 11 820 432 11 820 432
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII. Előző év pénzmaradvány igénybevétele 135 026 324 50 342 21 969 814 104 812 195 8 193 973 369 498 737
IX. Önkormányzati támogatás 1 062 313 718 49 522 975 521 654 679 375 608 528 115 527 536 7 809 656 612
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 433 120 272 49 573 317 574 079 148 683 035 044 126 432 763 9 385 606 255
KIADÁS
I. Személyi juttatások 702 815 394 41 527 421 310 903 297 260 858 653 89 526 023 5 582 385 713
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 773 799 5 387 994 40 512 248 36 466 950 10 406 607 774 795 730
III. Dologi kiadások 543 434 238 2 657 902 210 637 157 304 172 447 25 966 732 2 856 362 422
1. melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja 35 721 983 12 312 900 23 409 083 140 983 783
2. Gázenergia szolgáltatás díja 47 893 500 19 193 000 28 700 500 142 539 500
3. Távhő és melegvíz szolgáltatás díja 258 313 656
4. Víz- és csatorna szolgáltatás díja 1 700 000 850 000 850 000 14 982 687
5. Vásárolt élelmezés 597 284 682
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
V. Egyéb működési célú kiadások 1 784 497 871 436 379 660 533 401 8 065 260
VI. Felhalmozási kiadások 92 312 344 11 155 010 81 157 334 163 997 130
1. ebből: beruházás 91 314 189 10 202 510 81 111 679 158 508 095
2. felújítás 998 155 952 500 45 655 5 489 035
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 433 120 272 49 573 317 574 079 148 683 035 044 126 432 763 9 385 606 255
2023. január 01-től Létszám összesen: (fő) 137,75 7,00 66,50 46,25 18,00 1 002,05
ebből: szakmai (fő) 116,25 7,00 53,00 39,25 17,00 654,37
ebből: technikai (fő) 21,50 13,50 7,00 1,00 347,68

5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2023. évi támogatás
Megnevezés lakosság szám Naturális mutató Fajlagos összeg Támogatás összesen Ft-ban Állami támogatás
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1 463 473 410 1 513 685 250
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 68 701 149,44 5 537 000 827 449 280 877 661 120
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása 3 860,4 26 000 100 370 400 100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása 362,2 425 000 153 935 000 153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása 3 468,00 85 294 780 294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása 394,14 485 000 191 157 900 191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 67 658 2 800 189 442 400 189 442 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 323 2 550 823 650 823 650
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 518 873 388 1 706 419 792
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás 1 701,7 130 000 221 221 000 233 132 900
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 150,8 5 262 900 793 645 320 901 903 132
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 75 285 468 82 775 600
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű 71 345 108 78 441 600
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 63,8 467 690 29 838 622 32 793 200
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 23,8 1 743 970 41 506 486 45 648 400
1.2.3.2. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű 3 940 360 4 334 000
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 0
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 2,0 1 970 180 3 940 360 4 334 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása 428 241 600 488 128 160
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 105,0 3 878 000 407 190 000 464 205 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 4,0 5 262 900 21 051 600 23 923 160
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék 1,0 480 000 480 000 480 000
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 893 555 200 1 002 531 759
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 893 555 200 1 002 531 759
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás 126,00 727 058 200 824 203 400
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 26,00 6 990 700 181 758 200 196 583 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 100,00 5 453 000 545 300 000 627 620 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 166 497 000 166 497 000
Szociális ágazati pótlék 11 831 359
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 601 239 806 634 969 172
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 598 675 091 632 404 457
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 129,38 2 700 300 349 364 814 383 094 180
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás 249 310 277 249 310 277
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 8 999 285 2 564 715 2 564 715
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 109 186 852 124 240 852
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása 67 658 964 65 222 312 80 276 312
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 43 964 540 43 964 540
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 1 498 074 655 1 498 074 655
2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása 737 900 953 737 900 953
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása 633 466 418 633 466 418
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 159 326 418 159 326 418
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása 192 700 000 192 700 000
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő 0
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) 209 250 000 209 250 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) 72 190 000 72 190 000
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások 126 707 284 126 707 284
1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása 29 583 174 29 583 174
1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása 74 351 107 74 351 107
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása 22 773 003 22 773 003
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 0
Önkormányzat összesen 6 084 403 311 6 479 921 480
0
2023. évi tervezet
Megnevezés lakosság szám Naturális mutató Fajlagos összeg Állami támogatás Ft-ban Állami támogatás
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 019 457 956 1 159 151 450
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat 18,8 5 128 940 96 424 072 111 446 400
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ 18,6 4 843 970 89 912 314 105 566 860
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás 1 172 81 190 95 154 680 102 632 040
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás 0
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés 28 25 000 700 000 700 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás 677 602 080 407 608 160 472 654 320
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 4 5 142 300 20 569 200 22 448 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 257 423 940 108 952 580 122 830 580
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás 7 963 220 6 742 540 7 692 720
1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás 17 577 930 9 824 810 11 209 290
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 26 912 400 23 722 400 25 893 400
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás 50 505 900 25 295 000 27 347 000
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás 5 303 540 1 517 700 1 640 800
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás 9 511 900 4 607 100 4 864 140
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás 40 352 490 14 099 600 15 635 600
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 11 045 900 12 279 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás 66 774 030 51 085 980 56 761 980
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás 0
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás 7 000 3 410 23 870 000 26 740 000
1.3.2.15. Közösségi alapellátások 0
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás 1 2 000 000 2 000 000 2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás 46 242 340 11 147 640 12 634 360
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás 1 2 000 000 2 000 000 2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás 42 242 340 10 178 280 11 173 260
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 911 736 600 1 030 776 600
1.3.4.1. Bértámogatás 124,0 5 439 900 674 547 600 793 587 600
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás 237 189 000 237 189 000
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 67 174 019 212 862 469
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása 67 174 019 75 600 019
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 67 174 019 75 600 019
Ágazati pótlék 134 814 951
Egészségügyi kiegészítő pótlék 2 447 499
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen 1 998 368 575 2 402 790 519
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen 8 082 771 886 8 882 711 999

6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételeinek összefoglalója

adatok Ft-ban
Alcím Megnevezés 2023. évi előirányzat
1. Működési bevétel 4 848 584 746
1.1 Működési bevételek 1 465 317 566
1.1.1 Közterület-foglalási díj 12 000 000
1.1.2 Szakfelügyeleti díj 55 118 110
1.1.3 Lakásalap: 426 000 000
1.1.3.1 Lakbérek 400 000 000
1.1.3.2 Zöld Ház társasház bérleti díj 26 000 000
1.1.4 Helyiségbérleti díjak 108 000 000
1.1.5 Földhaszonbérlet 7 800 000
1.1.6 Szúnyoggyérítés továbbszámlázása 21 899 418
1.1.7 Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele 100 000 000
1.1.8 Parkolók 2022. évi bérleti díja 130 000 000
1.1.9 Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke 5 000 000
1.1.10 Biztosítási díjak továbbszámlázása 27 000 000
1.1.11 Köztemetés megtérítése 4 500 000
1.1.12 Logisztikai Központ üzemeltetési díj 2 410 183
1.1.13 Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése 200 000
1.1.14 Gyermekétkeztetés 207 494 930
1.1.15 Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.) 320 400 000
1.1.16 Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele 20 934 016
1.1.17 Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke 14 960 000
1.1.18 Biztosító által megtérített kár 183 929
1.1.19 Közvetített szolgáltatás 1 416 980
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések 2 763 267 180
1.2.1 Áfa bevétel 363 208 497
1.2.2 Áfa visszatérülés 300 000 000
1.2.3 Koncessziós díjak Áfa 79 650 000
1.2.4 Vagyonértékesítés Áfa 71 550 000
1.2.5 Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa 1 948 858 683
1.3. Tulajdonosi bevételek 620 000 000
1.3.1 Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. 295 000 000
1.3.2 Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog 25 000 000
1.3.3 Területhasználati jog rendezése SZTHT 100 000 000
1.3.4 Osztalék kifizetés NHSZ 200 000 000
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 924 164 666
2.1 SZKTT munkaszervezet feladatellátás 10 740 807
2.2 LIFE-IP HungAIRy 106 084 111
2.3 Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 80 000 000
2.4 Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása 432 131 408
2.5 Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek 25 620 500
2.6 Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele 9 600 000
2.7 Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól 30 759 000
2.8 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek 9 228 840
2.9 Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól 220 000 000
3 Működési célú átvett pénzeszközök 81 929 994
3.1 Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt 4 500 000
3.2 Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése 77 429 994
Működési bevételek összesen (1+2+3) 5 854 679 406
4. Felhalmozási jellegű bevételek 265 000 000
4.1 Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés 15 000 000
4.2 Telekértékesítés 200 000 000
4.3 Lakásértékesítés bevétele 50 000 000
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 321 465 644
5.1 Véső úti R.A.J.T. 300 100 585
5.2 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon 54 967 032
5.3 Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója 3 499 991
5.4 a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása 101 424 726
5.5 Kacsa úti óvoda fejlesztése 363 000 000
5.6 Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. 281 960 000
5.7 Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon 23 884 962
5.8 Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon 187 765 854
5.9 Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás 2 000 000
5.10 Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás 73 500
5.11 Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése 2 788 994
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000
6.1 Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra 5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) 1 591 465 644
7. Pénzügyi elszámolások 5 944 784 583
7.1 Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása 3 000 000 000
7.2 Folyószámla hitel 1 500 000 000
7.3 Fejlesztési hitel 684 019 586
7.4 Előző évek elszámolásának bevétele 115 022 426
7.5 Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése 645 742 571
Bevételek mindösszesen 13 390 929 633

7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok Ft-ban
EBBŐL
Munkaadókat Ebből:

Alcím

Megnevezés
2023. évi előirányzat
Személyi juttatás
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások
I. Adósságszolgálat 183 993 834 153 744 326 30 249 508
II. Városüzemeltetési feladatok 3 011 065 235 2 496 457 275 226 073 724 288 534 236 109 173 102 179 361 134
2.1 Út-híd 485 482 911 314 371 631 171 111 280 12 750 146 158 361 134
2.1.1 Útfenntartás 283 576 371 131 985 701 151 590 670 1 590 670 150 000 000
2.1.2 Hídfenntartás 35 163 439 33 163 439 2 000 000 2 000 000
2.1.3 Járdafenntartás 57 202 868 39 682 258 17 520 610 11 159 476 6 361 134
2.1.4 Kerékpárút fenntartás 4 875 252 4 875 252
2.1.5 Forgalomszabályozás 11 405 981 11 405 981
2.1.6 Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése 42 514 600 42 514 600
2.1.7 Burkolatjel festés 50 744 400 50 744 400
2.2 Parkfenntartás 609 274 417 585 774 417 23 500 000 2 500 000 21 000 000
2.2.1 Zöldfelületek gondozása 297 153 098 276 153 098 21 000 000 21 000 000
2.2.2 Fás szárú növények gondozása 105 925 125 105 925 125
2.2.3 Növényvédelem és gyomírtás 21 441 925 21 441 925
2.2.4 Öntözőrendszerek üzemeltetése 36 132 980 36 132 980
2.2.5 Erdőápolás 16 550 566 16 550 566
2.2.6 Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása 54 997 897 52 497 897 2 500 000 2 500 000
2.2.7 Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása 42 202 813 42 202 813
2.2.8 Szökőkutak üzemeltetése 34 870 013 34 870 013
2.3 Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 57 700 000 33 609 899 24 090 101 24 090 101
2.3.1 Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása 30 478 000 6 387 899 24 090 101 24 090 101
2.3.2 Árvízvédelmi létesítmények fenntartása 16 320 000 16 320 000
2.3.3 Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése 10 902 000 10 902 000
2.4 Köztisztaság 350 891 280 350 891 280
2.4.1 Téli hómunka 82 082 000 82 082 000
2.4.2 Kézi-gépi úttisztítás 192 800 000 192 800 000
2.4.3 Közterületi hulladék elszállítása 74 000 000 74 000 000
2.4.4 Köztéri illemhely üzemeltetése 2 009 280 2 009 280
2.5 Temetőfenntartás 9 000 000 9 000 000
2.5.1 Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása 9 000 000 9 000 000
2.6 Közvilágítás 645 393 292 633 893 292 11 500 000 11 500 000
2.6.1 Közvilágítás üzemeltetés 79 000 000 79 000 000
2.6.2 Közvilágítás villamosenergia díja 554 893 292 554 893 292
2.6.4 Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése 11 500 000 11 500 000 11 500 000
2.7 Állategészségügy 121 992 100 73 348 849 48 643 251
2.7.1 Lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2 000 000 2 000 000
2.7.2 Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása 44 203 251 44 203 251
2.7.3 Patkánymentesítés közterületen 30 600 000 30 600 000
2.7.4 Állatorvosi ügyelet biztosítása 4 440 000 4 440 000
2.7.5 Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése 40 748 849 40 748 849
2.8 Mezőgazdaság 52 714 000 52 714 000
2.8.1 Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja 52 714 000 52 714 000
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások 678 617 235 0 0 442 853 907 0 177 430 473 58 332 855 58 332 855 0 0 0
2.9.1 Szervezetek támogatása 3 025 000 3 025 000
2.9.2 MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása 127 289 700 127 289 700
2.9.3 Polgári védelem 2 737 500 263 525 2 473 975
2.9.4 Térfigyelő rendszer működtetése 51 104 192 47 793 778 3 310 414 3 310 414
2.9.5 Rendőrség működési feladatainak támogatása 3 750 000 3 750 000
2.9.6 Hatósági és közbeszerzési eljárások díja 3 786 000 3 786 000
2.9.7 Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése 25 000 000 19 477 559 5 522 441 5 522 441
2.9.8 Szobrok fenntartása 3 600 000 3 600 000
2.9.9 Közkifolyók fenntartása 1 440 000 1 440 000
2.9.10 Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése 70 000 000 70 000 000
2.9.11 Energiagazdálkodási feladatok ellátása 8 000 000 8 000 000
2.9.12 Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért 6 000 000 6 000 000
2.9.13 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok 3 925 000 3 925 000
2.9.14 Közösségi közlekedés költsége 30 966 798 30 966 798
2.9.15 Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése 20 000 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000
2.9.16 Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója 34 577 631 77 631 34 500 000 34 500 000
2.9.17 Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása 32 169 286 32 169 286
2.9.18 Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja 31 246 128 31 246 128
2.9.19 Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése 220 000 000 220 000 000
III. Városfejlesztési feladatok 15 000 000 15 000 000
3.1 Egyéb városfejlesztési kiadások 15 000 000 15 000 000
IV. Humán szakfeladatok célelőirányzatai 4 203 802 661 19 554 333 5 292 231 173 064 744 3 995 891 353 10 000 000 10 000 000
4.1 Oktatási feladatok 33 850 000 3 500 000 500 000 12 350 000 7 500 000 10 000 000 10 000 000
4.1.1 Oktatási programok, rendezvények 18 850 000 3 500 000 500 000 12 350 000 2 500 000
4.1.2 Egyházak támogatása 15 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000
4.2 Sport és ifjúsági feladatok 1 260 773 978 2 550 000 988 206 24 100 000 1 233 135 772
4.2.1 Szervezetek támogatása 938 889 272 938 889 272
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása 931 389 272 931 389 272
Egyéb szervezetek támogatása 7 500 000 7 500 000
4.2.2 Sport rendezvények 8 994 111 550 000 81 611 8 362 500
4.2.3 Ifjúságpolitikai feladatok 50 006 595 2 000 000 906 595 24 100 000 23 000 000
4.2.4 Sport célú támogatás 262 884 000 262 884 000
4.3 Egészségügyi feladatok 56 280 809 6 500 000 2 567 707 28 213 102 19 000 000
4.3.1 Egészségügyi feladatok, programok támogatása 49 602 398 6 000 000 2 500 000 22 102 398 19 000 000
4.3.2 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 5 400 000 5 400 000
4.3.3 Hivatali pályázat 1 278 411 500 000 67 707 710 704
4.4 Szociális feladatok 919 874 373 1 004 333 233 117 89 881 842 828 755 081
4.4.1 Kistérségi feladatok támogatása 851 947 613 83 881 842 768 065 771
4.4.2 Szociális feladatok, programok támogatása 52 743 643 554 333 100 000 2 000 000 50 089 310
4.4.3 Integrációs program 4 100 000 1 000 000 3 100 000
4.4.4 Civil és kábítószerügyi feladatok 9 583 117 450 000 133 117 3 000 000 6 000 000
4.4.5 Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása 1 500 000 1 500 000
4.5 Közművelődési feladatok 1 933 023 501 6 000 000 1 003 201 18 519 800 1 907 500 500
4.5.1 Szervezetek támogatása 1 897 500 500 1 897 500 500
Ebből:
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása 367 821 000 367 821 000
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása 209 250 000 209 250 000
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 158 571 000 158 571 000
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása 340 686 174 340 686 174
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása 29 583 174 29 583 174
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása 311 103 000 311 103 000
Szolnok Televízió Zrt. támogatása 142 929 000 142 929 000
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása 833 614 923 833 614 923
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása 506 482 515 506 482 515
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 327 132 408 327 132 408
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása 155 699 403 155 699 403
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása 22 773 003 22 773 003
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása 132 926 400 132 926 400
Egyéb szervezetek támogatása 56 750 000 56 750 000
4.5.2 Közművelődési rendezvények 35 523 001 6 000 000 1 003 201 18 519 800 10 000 000
V. Szociális ellátások kiadásai 694 059 186 585 252 929 87 990 257 10 816 000 10 000 000 10 000 000
5.1 Települési támogatás 50 120 000 1 000 000 49 120 000
5.2 Rendkívüli települési támogatás 30 000 000 1 000 000 29 000 000
5.3 Köztemetés 14 870 257 5 000 000 9 870 257
5.4 Bursa Hungarica ösztöndíj 6 716 000 6 716 000
5.5 Szervezetek támogatása 4 075 000 4 075 000
5.6 Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés 50 000 25 000 25 000
5.7 Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
5.8 Gyermekétkeztetés 578 227 929 578 227 929
VI. Alap 4 292 488 4 292 488
6.1 Környezetvédelmi Alap 4 292 488 4 292 488
VII. Várospolitika 79 420 356 9 247 449 3 854 973 43 621 559 21 561 568 1 134 807 1 134 807
7.1 Várospolitikai feladatok 2 074 720 1 243 529 231 191 600 000
7.2 Nemzetközi kapcsolatok 5 038 179 2 703 920 779 201 1 555 058
7.3 Városmarketing feladatok 31 953 650 3 000 000 1 830 514 13 561 568 13 561 568
7.4 Koordinációs feladatok 34 853 807 2 300 000 1 014 067 27 904 933 2 500 000 1 134 807 1 134 807
7.5 Menekültügyi feladatok 5 500 000 5 500 000
VIII. Fejlesztési kiadások 15 229 364 195 38 928 169 5 060 662 3 996 454 756 11 188 920 608 7 190 598 931 3 556 425 856 441 895 821
8.1 Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése 1 178 262 567 82 470 443 1 095 792 124 1 095 792 124
8.2 Véső úti R.A.J.T. 1 161 525 537 12 037 013 1 149 488 524 1 149 488 524
8.3 Temető úti rendelő újjáépítése 408 503 007 119 027 408 383 980 408 383 980
8.4 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon 54 967 032 27 424 256 27 542 776 27 542 776
8.5 Temető Úti Bölcsőde újjáépítése 374 843 200 94 092 006 280 751 194 280 751 194
8.6 Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése 158 553 653 22 137 083 2 877 821 121 584 749 11 954 000 11 954 000
8.7 Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben 1 130 606 162 13 188 426 1 117 417 736 1 117 417 736
8.8 Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 310 734 972 9 271 399 301 463 573 301 463 573
8.9 Dobó utcai játszóterek felújítása 41 618 985 6 492 41 612 493 41 612 493
8.10 Szolnok és térsége Fenntarható Városfejlesztési Stratégia 21 154 593 21 154 593
8.11 Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt 2 598 772 348 583 176 023 2 015 596 325 2 015 596 325
8.12 A Szolnoki Művésztelep fejlesztése 653 243 643 145 535 728 507 707 915 507 707 915
8.13 Szolnoki Szigligeti Színház felújítása 52 199 440 52 199 440
8.14 LIFE-IP HungAIRy 132 976 329 16 531 086 2 149 041 33 096 202 81 200 000 81 200 000
8.15 A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás 5 250 180 5 199 380 50 800 50 800
8.16 Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) 29 845 000 29 845 000
8.17 Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése 37 013 902 37 013 902 37 013 902
8.18 Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt 8 814 541 8 814 541
8.19 Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok 1 693 438 145 27 050 827 1 666 387 318 1 666 387 318
8.20 Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója 300 305 976 9 448 608 290 857 368 290 857 368
8.21 Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése 2 484 905 535 2 472 376 985 12 528 550 12 528 550
8.22 a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása 101 424 726 7 179 711 94 245 015 94 245 015
8.23 Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése 296 119 586 12 345 628 283 773 958 18 415 000 265 358 958
8.24 Kacsa úti óvoda fejlesztése 363 000 000 15 356 550 347 643 450 22 299 930 325 343 520
8.25 Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. 281 960 000 18 135 623 263 824 377 263 824 377
8.26 Szolnoki pumpapálya 32 150 000 32 150 000 32 150 000
8.27 Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon 110 325 774 110 325 774 110 325 774
8.28 Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon 238 462 635 238 462 635 238 462 635
8.29 Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése 374 919 374 919 374 919
8.30 Projekt feladatok ellátása 392 735 108 260 000 33 800 184 446 106 207 995 202 105 412 709 42 000 000 60 582 493
8.31 Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC) 70 000 000 70 000 000 70 000 000
8.32 Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció 12 176 700 12 176 700 12 176 700
8.33 Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés 43 000 000 43 000 000 43 000 000
8.34 SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése 2 200 000 2 200 000 2 200 000
8.35 Fásítás 10 000 000 10 000 000
8.36 Energetikai fejlesztés 387 900 000 900 000 387 000 000 387 000 000
8.37 Temető útfelújítás III. ütem 50 000 000 50 000 000 50 000 000
IX. Lakásgazdálkodás kiadásai 456 090 000 455 000 000 1 090 000 1 090 000
9.1 Lakásüzemeltetés 110 000 000 110 000 000
9.2 Közös költség 90 000 000 90 000 000
9.3 Zöld Ház társasház közös költsége 51 090 000 50 000 000 1 090 000 1 090 000
9.4 Karbantartás 30 000 000 30 000 000
9.5 Kezelési díj 125 000 000 125 000 000
9.6 Lakásfelújítás 50 000 000 50 000 000
X. Vagyonműködtetés kiadásai 970 547 785 247 122 752 3 353 611 720 071 422 298 912 575 419 414 730 1 744 117
10.1 Ingatlanvagyon biztosítása 41 000 000 41 000 000
10.2 Ingatlanok üzemeltetése 61 825 950 61 825 950
10.3 Helyiségek karbantartása 8 993 229 7 249 112 1 744 117 1 744 117
10.4 Vagyonhasznosítás előkészítése 73 604 976 73 229 976 375 000 375 000
10.5 VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás 374 862 019 6 909 714 367 952 305 120 000 000 247 952 305
10.6 Tulajdonosi helytállási kötelezettség 3 353 611 3 353 611
10.7 MVM távhő fejlesztési kiadásai 406 908 000 56 908 000 350 000 000 178 537 575 171 462 425
XI. Igazgatási kiadások 304 943 205 181 902 205 16 620 219 106 410 781 10 000 10 000
11.1 Önkormányzat igazgatási kiadásai 304 933 205 181 902 205 16 620 219 106 410 781
11.2 Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei 10 000 10 000 10 000
XII. ÁFA fizetési kötelezettség 300 000 000 300 000 000
XIII. Tartalékok 2 309 612 939 0 0 0 0 2 309 612 939 0 0 0 0 0
13.1 Működési költségvetés céltartaléka 298 664 915 298 664 915
13.2 Általános tartalék 615 689 699 615 689 699
13.3 Fejlesztési feladatok céltartaléka 1 395 258 325 1 395 258 325
XIV. Pénzügyi elszámolások 6 687 278 903 0 0 0 0 1 923 891 014 0 0 0 0 4 763 387 889
14.1 Szolidaritási hozzájárulás 1 747 840 185 1 747 840 185
14.2 Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése 263 387 889 263 387 889
14.3 Folyószámla hitel 1 500 000 000 1 500 000 000
14.4 Előző évek állami elszámolásának kiadása 105 370 849 105 370 849
14.5 Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel 25 682 710 25 682 710
14.6 Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése 3 000 000 000 3 000 000 000
14.7 Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek 25 620 500 25 620 500
14.8 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek 9 228 840 9 228 840
Pénzmaradvány elszámolása 10 147 930 10 147 930
ÖSSZESEN 34 449 470 787 249 632 156 30 828 085 8 576 421 610 87 990 257 8 491 200 209 12 219 761 073 7 599 819 415 4 155 201 720 464 739 938 4 793 637 397

8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

1. Véső úti R.A.J.T.

Projekt megnevezése: Véső úti R.A.J.T.
Projekt azonosító: TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 2 665 120 655
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2016.
Befejezés éve: 2023.
adatok Ft-ban
Megnevezés Előző évek 2023. év 2024. és további évek Összesen
Bevételek (források) összesen: 2 134 905 219 530 215 436 2 665 120 655
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg 1 857 571 562 300 100 585 2 157 672 147
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) 277 333 657 230 114 851 507 448 508
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés Előző években felhasznált összeg 2023. év 2024. és további évek Összesen
Kiadások összesen: 1 503 595 118 1 161 525 537 2 665 120 655
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás 315 868 154 12 037 013 327 905 167
Beruházási kiadások 1 187 726 964 1 149 488 524 2 337 215 488
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen: 1 857 571 562 300 100 585 2 157 672 147
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: 277 333 657 230 114 851 507 448 508

2. Temető úti rendelő újjáépítése

Projekt megnevezése: Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt azonosító: TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 488 780 714
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2018.
Befejezés éve: 2023.
adatok Ft-ban
Megnevezés Előző évek 2023. év 2024. és további évek Összesen
Bevételek (források) összesen: 488 780 714 488 780 714
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg 487 510 714 487 510 714
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) 1 270 000 1 270 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés Előző években felhasznált összeg 2023. év 2024. és további évek Összesen
Kiadások összesen: 80 277 707 408 503 007 488 780 714
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás 12 890 217 119 027 13 009 244
Beruházási kiadások 67 387 489 408 383 980 475 771 469
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen: 487 510 714 487 510 714
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: 1 270 000 1 270 000

3. Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

Projekt megnevezése: Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon
Projekt azonosító: TOP-6.4.1-16-SL1-2019-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 733 483 484
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2019.
Befejezés éve: 2023.
adatok Ft-ban
Megnevezés Előző évek 2023. év 2024. és további évek Összesen
Bevételek (források) összesen: 653 070 000 80 413 484 733 483 484
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg 653 000 000 80 413 484 733 413 484
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) 70 000 70 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés Előző években felhasznált összeg 2023. év 2024. és további évek Összesen
Kiadások összesen: 678 516 452 54 967 032 733 483 484
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás 97 257 563 27 424 256 124 681 819
Beruházási kiadások 307 553 956 27 542 776 335 096 732
Felújítási kiadások 273 704 933 273 704 933
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen: 653 000 000 80 413 484 733 413 484
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: 70 000 70 000

4. Temető úti Bölcsőde újjáépítése

Projekt megnevezése: Temető Úti Bölcsőde újjáépítése
Projekt azonosító: TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 635 000 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2021.
Befejezés éve: 2023.
adatok Ft-ban
Megnevezés Előző évek 2023. év 2024. és további évek Összesen
Bevételek (források) összesen: 635 000 000 635 000 000
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg 635 000 000 635 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés Előző években felhasznált összeg 2023. év 2024. és további évek Összesen
Kiadások összesen: 260 156 800 374 843 200 635 000 000
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás 49 116 800 94 092 006 143 208 806
Beruházási kiadások 211 040 000 280 751 194 491 791 194
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen: 635 000 000 635 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

5. Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése

Projekt megnevezése: Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése
Projekt azonosító: TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 209 852 270
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2020.
Befejezés éve: 2023.
adatok Ft-ban
Megnevezés Előző évek 2023. év 2024. és további évek Összesen
Bevételek (források) összesen: 209 852 270 209 852 270
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg 209 852 270 209 852 270
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés Előző években felhasznált összeg 2023. év 2024. és további évek Összesen
Kiadások összesen: 51 298 617 158 553 653 209 852 270
ebből:
Személyi juttatás 26 368 778 22 137 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 751 319 2 877 821
Dologi kiadás 21 178 520 121 584 749 142 763 269
Beruházási kiadások 11 954 000 11 954 000
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen: 209 852 270 209 852 270
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

6. Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

Projekt megnevezése: Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
Projekt azonosító: TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 1 216 990 253
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2021.
Befejezés éve: 2023.
adatok Ft-ban
Megnevezés Előző évek 2023. év 2024. és további évek Összesen
Bevételek (források) összesen: 704 755 910 512 234 343 1 216 990 253
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg 704 755 910 704 755 910
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) 512 234 343 512 234 343
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés Előző években felhasznált összeg 2023. év 2024. és további évek Összesen
Kiadások összesen: 86 384 091 1 130 606 162 1 216 990 253
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás 18 010 019 13 188 426 31 198 445
Beruházási kiadások 68 374 072 1 117 417 736 1 185 791 808
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen: 704 755 910 704 755 910
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: 512 234 343 512 234 343

7. Szolnoki önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése

Projekt megnevezése: Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító: TOP-6.5.1-19-SL1-2021-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 336 000 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2022.
Befejezés éve: 2023.
adatok Ft-ban
Megnevezés Előző évek 2023. év 2024. és további évek Összesen
Bevételek (források) összesen: 336 000 000 336 000 000
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg 336 000 000 336 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés Előző években felhasznált összeg 2023. év 2024. és további évek Összesen
Kiadások összesen: 25 265 028 310 734 972 336 000 000
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás 8 730 028 9 271 399 18 001 427
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások 16 535 000 301 463 573 317 998 573
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen: 336 000 000 336 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

8. Dobó utcai játszótér felújítása

Projekt megnevezése: Dobó utcai játszótér felújítása
Projekt azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 41 618 985
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2022.
Befejezés éve: 2023.
adatok Ft-ban
Megnevezés Előző évek 2023. év 2024. és további évek Összesen
Bevételek (források) összesen: 23 513 992 18 104 993 41 618 985
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg 23 513 992 23 513 992
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) 18 104 993 18 104 993
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés Előző években felhasznált összeg 2023. év 2024. és további évek Összesen
Kiadások összesen: 41 618 985 41 618 985
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás 6 492 6 492
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások 41 612 493 41 612 493
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen: 23 513 992 23 513 992
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: 18 104 993 18 104 993

9. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

Projekt megnevezése: Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája
Projekt azonosító: TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 80 000 000
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2023.
Befejezés éve: 2025.
adatok Ft-ban
Megnevezés Előző évek 2023. év 2024. és további évek Összesen
Bevételek (források) összesen: 80 000 000 80 000 000
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg 80 000 000 80 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés Előző években felhasznált összeg 2023. év 2024. és további évek Összesen
Kiadások összesen: 24 765 000 21 154 593 34 080 407 80 000 000
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás 24 765 000 21 154 593 34 080 407 80 000 000
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen: 80 000 000 80 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

10. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

Projekt megnevezése: Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
Projekt azonosító: TOP_Plusz-3.3.2-21
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: 382 437 623
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2023.
Befejezés éve: 2023.
adatok Ft-ban
Megnevezés Előző évek 2023. év 2024. és további évek Összesen
Bevételek (források) összesen: 86 318 037 296 119 586 382 437 623
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) 86 318 037 296 119 586 382 437 623
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés Előző években felhasznált összeg 2023. év 2024. és további évek Összesen
Kiadások összesen: 86 318 037 296 119 586 382 437 623
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás 3 800 000 12 345 628 16 145 628
Beruházási kiadások 18 415 000 18 415 000
Felújítási kiadások 82 518 037 265 358 958 347 876 995
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatott műszaki tartalom összesen:
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: 86 318 037 296 119 586 382 437 623

9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban összefoglaló

adatok Ft-ban
Sor- Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalások Összesen 2024. és utáni évek
szám 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év összesen
1. Önkormányzat felhalmozási kiadások 16 178 459 197 2 176 956 363 17 560 124 31 580 633 18 404 556 317 2 226 097 120
2. Intézményi felhalmozási kiadások 163 997 130 163 997 130
3. Felhalmozási kiadások összesen 16 342 456 327 2 176 956 363 17 560 124 31 580 633 18 568 553 447 2 226 097 120

10. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adatok Ft-ban
HITEL Összesen Előző évek 2023. 2024. 2025. 2026.
megnevezés devizanem tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen
1. Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása HUF 20 535 815 13 744 025 34 279 840 1 785 045 1 462 039 3 247 084 2 380 060 2 962 278 5 342 338 2 975 075 2 561 157 5 536 232 2 380 060 2 145 197 4 525 257 2 380 060 1 736 657 4 116 717
2. Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése HUF 86 137 180 75 191 293 161 328 473 5 872 989 6 280 969 12 153 958 7 830 652 12 934 149 20 764 801 9 788 315 11 623 150 21 411 465 7 830 652 10 245 864 18 076 516 7 830 652 8 901 722 16 732 374
3. Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje HUF 55 875 163 47 831 059 103 706 222 3 879 948 4 076 693 7 956 641 5 173 264 8 367 923 13 541 187 6 466 580 7 501 337 13 967 917 5 173 264 6 591 927 11 765 191 5 173 264 5 703 930 10 877 194
4. TAO-s fejlesztések önereje HUF 121 000 000 105 637 552 226 637 552 8 250 000 8 836 750 17 086 750 11 000 000 18 169 064 29 169 064 13 750 000 16 327 457 30 077 457 11 000 000 14 392 734 25 392 734 11 000 000 12 504 569 23 504 569
5. Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem HUF 24 152 771 11 248 026 35 400 797 2 899 149 1 674 874 4 574 023 3 865 532 3 231 921 7 097 453 4 831 915 2 576 119 7 408 034 3 865 532 1 904 873 5 770 405 3 865 532 1 241 349 5 106 881
6. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése HUF 300 000 000 264 025 711 564 025 711 25 747 709 25 747 709 33 333 332 49 477 141 82 810 473 33 333 332 43 614 345 76 947 677 33 333 332 37 892 632 71 225 964
7. Energiahatékonysági pályázati önerő HUF 387 900 000 324 739 340 712 639 340 16 645 894 16 645 894 43 100 000 63 973 944 107 073 944 43 100 000 56 393 348 99 493 348 43 100 000 48 995 173 92 095 173
I. Beruházási hitelek: 995 600 929 842 417 006 1 838 017 935 22 687 131 22 331 325 45 018 456 30 249 508 88 058 938 118 308 446 114 245 217 154 040 305 268 285 522 106 682 840 135 288 288 241 971 128 106 682 840 116 976 032 223 658 872
1. Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség - Szolnok TV Zrt. HUF 29 764 714 5 146 322 34 911 036 10 823 528 1 655 459 12 478 987 10 823 528 2 742 820 13 566 348 8 117 658 748 043 8 865 701
II. Kezességvállalás: 29 764 714 5 146 322 34 911 036 10 823 528 1 655 459 12 478 987 10 823 528 2 742 820 13 566 348 8 117 658 748 043 8 865 701
1. Halasztott fizetés megállapodás alapján (VOLÁN Zrt.) HUF 1 610 750 112 1 610 750 112 827 399 718 827 399 718 261 116 798 261 116 798 261 116 798 261 116 798 261 116 798 261 116 798
III. Halasztott fizetés megállapodás alapján: 1 610 750 112 1 610 750 112 827 399 718 827 399 718 261 116 798 261 116 798 261 116 798 261 116 798 261 116 798 261 116 798
IV. Mindösszesen: 2 636 115 755 847 563 328 3 483 679 083 860 910 377 23 986 784 884 897 161 302 189 834 90 801 758 392 991 592 383 479 673 154 788 348 538 268 021 367 799 638 135 288 288 503 087 926 106 682 840 116 976 032 223 658 872
HITEL 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. LEJÁRAT
megnevezés devizanem tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen
1. Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása HUF 2 380 060 1 328 116 3 708 176 2 380 060 922 517 3 302 577 2 380 060 511 035 2 891 095 1 495 335 115 029 1 610 364 2030.09.30
2. Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése HUF 7 830 652 7 557 580 15 388 232 7 830 652 6 231 850 14 062 502 7 830 652 4 869 295 12 699 947 7 830 652 3 525 153 11 355 805 7 830 652 2 181 010 10 011 662 7 830 660 840 551 8 671 211 2032.12.31
3. Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje HUF 5 173 264 4 815 932 9 989 196 5 173 264 3 939 613 9 112 877 5 173 264 3 039 936 8 213 200 5 173 264 2 151 938 7 325 202 5 173 264 1 263 940 6 437 204 4 142 523 377 890 4 520 413 2032.12.31
4. TAO-s fejlesztések önereje HUF 11 000 000 10 616 403 21 616 403 11 000 000 8 754 103 19 754 103 11 000 000 6 840 073 17 840 073 11 000 000 4 951 907 15 951 907 11 000 000 3 063 742 14 063 742 11 000 000 1 180 750 12 180 750 2032.12.31
5. Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem HUF 3 865 532 577 825 4 443 357 959 579 41 065 1 000 644 2028.03.31
6. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése HUF 33 333 332 32 170 920 65 504 252 33 333 332 26 527 587 59 860 919 33 333 332 20 727 494 54 060 826 33 333 332 15 005 782 48 339 114 33 333 332 9 284 069 42 617 401 33 333 344 3 578 032 36 911 376 2032.12.31
7. Energiahatékonysági pályázati önerő HUF 43 100 000 41 596 998 84 696 998 43 100 000 34 300 168 77 400 168 43 100 000 26 800 649 69 900 649 43 100 000 19 402 474 62 502 474 43 100 000 12 004 299 55 104 299 43 100 000 4 626 393 47 726 393 2032.12.31
I. Beruházási hitelek: 106 682 840 98 663 774 205 346 614 103 776 887 80 716 903 184 493 790 102 817 308 62 788 482 165 605 790 101 932 583 45 152 283 147 084 866 100 437 248 27 797 060 128 234 308 99 406 527 10 603 616 110 010 143
1. Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség - Szolnok TV Zrt. HUF 2024.08.10
II. Kezességvállalás:
1. Halasztott fizetés megállapodás alapján (VOLÁN Zrt.) HUF 2025.12.31
III. Halasztott fizetés megállapodás alapján:
IV. Mindösszesen: 106 682 840 98 663 774 205 346 614 103 776 887 80 716 903 184 493 790 102 817 308 62 788 482 165 605 790 101 932 583 45 152 283 147 084 866 100 437 248 27 797 060 128 234 308 99 406 527 10 603 616 110 010 143

11. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

Megnevezés Kezdés Befe- Bekerülési Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből Felhalmozási kiadások forrásai Felhalmozási kiadások forrásai
jezés költség 2023.év 2024.év és azt követő évek
Előző években 2023.év Ebből előleg 2024. év és Felhalmozási forrás 2022. és előző ebből: Önkormányzati saját bevétel Felhalmozási Önkormányzati saját bevétel
éve felhasznált összeg elszámolás azt követő évek javaslata Összesen Ebből 2023. évi kiadáshoz szükséges összeg években utalt támogatás Pénz-maradvány Önerő Áfa forrás/ Pénz-
maradvány
Önerő Áfa
Területi Operatív Program (TOP)
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése 2016 2023 2 123 245 429 944 982 862 1 178 262 567 281 340 000 1 662 188 830 870 904 531 3 619 500 303 738 536
Véső úti R.A.J.T. 2016 2023 2 665 120 655 1 503 595 118 1 161 525 537 83 206 735 300 100 585 300 100 585 1 857 571 562 631 310 101 230 114 851
Temető úti rendelő újjáépítése 2018 2023 488 780 714 80 277 707 408 503 007 30 135 610 487 510 714 408 503 007
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon 2019 2023 733 483 484 678 516 452 54 967 032 121 920 80 413 484 54 967 032 653 000 000
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése 2021 2023 635 000 000 260 156 800 374 843 200 115 834 908 635 000 000 374 843 200
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése 2020 2023 209 852 270 51 298 617 158 553 653 2 130 000 209 852 270 158 553 653
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben 2021 2023 1 216 990 253 86 384 091 1 130 606 162 8 958 400 704 755 910 618 371 819 512 234 343
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2022 2023 336 000 000 25 265 028 310 734 972 4 181 133 336 000 000 310 734 972
Dobó utcai játszótér felújítása 2022 2023 41 618 985 41 618 985 32 047 934 23 513 992 23 513 992 9 256 862 8 848 131
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2023 2025 80 000 000 24 765 000 21 154 593 34 080 407 80 000 000 21 154 593 34 080 407
TOP projektek összesen 8 530 091 790 3 655 241 675 4 840 769 708 557 956 640 34 080 407 460 514 069 376 222 210 6 569 393 278 3 396 735 275 525 110 705 542 701 518 34 080 407
Modern Városok Program
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt 2019 2024 12 814 391 750 8 449 844 551 2 598 772 348 848 288 237 1 765 774 851 10 071 435 174 2 041 415 909 557 356 439 1 378 866 186 386 908 665
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése 2016 2024 2 600 472 730 1 246 533 644 653 243 643 700 695 443 2 036 700 000 514 348 065 138 895 578 551 728 695 148 966 748
MVP projektek összesen 15 414 864 480 9 696 378 195 3 252 015 991 848 288 237 2 466 470 294 12 108 135 174 2 555 763 974 696 252 017 1 930 594 881 535 875 413
Egyéb fejlesztések
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása 2019 2023 7 407 963 698 7 355 764 258 52 199 440 5 816 380 852 41 101 921 11 097 519
LIFE-IP HungAIRy 2019 2026 329 936 939 130 472 475 132 976 329 66 488 135 133 639 384 106 084 111 150 008 358 26 892 218 66 488 135
A víziközmű -szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás 2021 2023 19 685 000 14 434 820 5 250 180 19 685 000 5 250 180
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) 2021 2023 1 401 690 334 1 371 845 334 29 845 000 1 196 206 536 26 482 150 3 362 850
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése 2021 2023 46 696 274 9 682 372 37 013 902 25 489 732 17 000 000 14 000 000 23 013 902
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt 2021 2023 61 853 007 53 038 466 8 814 541 4 500 000 4 500 000 56 000 000 4 314 541
Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós feladatok 2021 2023 2 700 000 000 1 006 561 855 1 693 438 145 1 384 538 956 2 700 000 000 1 693 438 145
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója 2022 2023 301 575 976 1 270 000 300 305 976 2 336 800 3 499 991 3 499 991 162 722 987 162 022 987 70 938 420 63 844 578
Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése 2022 2023 2 501 582 500 16 676 965 2 484 905 535 20 012 152 1 969 750 000 1 956 618 531 528 287 004
Egyéb fejlesztések összesen 14 770 983 728 9 959 746 545 4 744 749 048 1 432 377 640 66 488 135 141 639 375 114 084 102 12 087 753 733 3 930 120 673 93 952 322 606 591 951 66 488 135
Indításra tervezett fejlesztések
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása 2023 2024 206 884 339 101 424 726 105 459 613 191 358 423 101 424 726 89 933 697 15 525 916
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése 2023 2023 382 437 623 86 318 037 296 119 586 33 007 214 296 119 586
Kacsa úti Óvoda fejlesztése 2023 2023 363 000 000 363 000 000 363 000 000 363 000 000
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. 2023 2023 281 960 000 281 960 000 281 960 000 281 960 000
Indításra tervezett fejlesztések összesen 1 234 281 962 86 318 037 1 042 504 312 33 007 214 105 459 613 836 318 423 746 384 726 296 119 586 89 933 697 15 525 916
Visszavonásra kerülő fejlesztések
Szolnoki pumpapálya 2022 2023 32 150 000 32 150 000 20 000 000 20 000 000 12 150 000
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon 2022 2023 110 325 774 110 325 774 23 884 962 23 884 962 55 731 576 55 731 576 30 709 236
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon 2022 2023 238 462 635 238 462 635 187 765 854 187 765 854 50 696 781
Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen 380 938 409 380 938 409 211 650 816 211 650 816 75 731 576 75 731 576 93 556 017
Egyéb felhalmozási kiadások
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése 2009 2023 1 122 400 658 1 122 025 739 374 919 374 919
Projekt feladatok ellátása 2023 2023 391 318 128 391 318 128 16 006 880 381 560 948 9 757 180
Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1 513 718 786 1 122 025 739 391 693 047 16 006 880 381 935 867 9 757 180
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások
Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC) 2023 2023 70 000 000 70 000 000 70 000 000
Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció 2023 2023 12 176 700 12 176 700 12 176 700
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés 2023 2023 43 000 000 43 000 000 43 000 000
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag SZOLLAK Kft. műszaki ellenőrzése 2023 2023 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés 2023 2024 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Angol park és Tiszai Hajósok Tere öntözőrendszerek kiépítése 2023 2024 25 000 000 25 000 000 25 000 000
Fásítás 2023 2023 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem 2023 2024 15 000 000 15 000 000 15 000 000
Játszóterek elbontása és rekonstrukciója I. ütem 2023 2024 15 000 000 15 000 000 15 000 000
Energetikai fejlesztés 2023 2023 387 900 000 387 900 000 387 900 000
Tomori Pál u. út- és járdaépítés 2023 2024 15 000 000 15 000 000 5 000 000 15 000 000
Rozmaring úti gyalogátkelőhely 2023 2024 15 000 000 15 000 000 15 000 000
Temető útfelújítás III. ütem 2023 2023 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások összesen 680 276 700 575 276 700 105 000 000 5 000 000 575 276 700 105 000 000
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások
Mindösszesen 42 525 155 855 24 519 710 191 15 227 947 215 2 887 636 611 2 777 498 449 1 655 122 683 1 448 341 854 30 841 013 761 9 958 351 498 1 872 395 180 1 948 858 683 2 226 097 120 15 525 916 535 875 413

12. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban
sorszám Megnevezés 2023. év
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 8 949 000 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 1 137 160 000
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 575 000 000
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 265 000 000
5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 14 000 000
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7. Saját bevételek (01+...+06) 10 940 160 000
8. Saját bevételek (07 sor) 50%-a 5 470 080 000
9. Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata 131 874 794
10. A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12. Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 261 116 798
15. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16. Fizetési kötelezettség (09+...+15) 392 991 592
17. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) 5 077 088 408

13. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban
Finanszírozási bevételek

Megnevezés
Önkormányzat működési támogatásai Véglegesen átvett pénzeszközök Saját bevétel Önkormányzati támogatás Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen
Összeg Megoszlás
%
Összeg Megoszlás
%
Összeg Megoszlás
%
Összeg Megoszlás
%
Összeg Megoszlás
%
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 57 911 460 7,36 140 831 751 17,89 537 306 523 68,25 51 129 714 6,50 787 179 448
Szolnok Városi Óvodák 1 839 974 559 77,27 455 594 77 175 293 3,24 460 705 652 19,34 3 062 778 0,13 2 381 373 876
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 1 167 324 015 50,60 430 202 712 18,65 289 945 733 12,57 332 926 771 14,42 86 786 488 3,76 2 307 185 719
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2 227 250 0,33 14 140 160 2,08 656 416 390 96,33 8 590 097 1,26 681 373 897
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 877 661 120 48,88 9 252 155 0,52 6 440 028 0,36 817 116 404 45,51 84 903 336 4,73 1 795 373 043
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet 0,00 0,00 49 522 975 99,90 50 342 0,10 49 573 317
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 236 664 540 41,23 11 975 895 2,09 18 478 760 3,22 284 990 139 49,63 21 969 814 3,83 574 079 148
Damjanich János Múzeum 159 326 418 23,33 43 132 220 6,31 159 482 101 23,35 216 282 110 31,66 104 812 195 15,35 683 035 044
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 72 190 000 57,10 211 254 2 500 000 1,98 43 337 536 34,27 8 193 973 6,48 126 432 763
Intézményi bevételek mindösszesen 4 411 052 112 47,00 497 457 080 5,30 708 993 826 7,55 3 398 604 500 36,21 369 498 737 3,94 9 385 606 255
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei 2 068 869 368 6,00 2 332 560 304 6,77 14 076 584 746 40,85 -3 398 604 500 -9,86 19 380 060 869 56,24 34 459 470 787
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével 6 479 921 480 14,78 2 830 017 384 6,45 14 785 578 572 33,72 19 749 559 606 45,04 43 845 077 042

14. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása

adatok Ft-ban
Cím Alcím, tervezési alapegység megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
I. Adósságszolgálat 183 993 834 183 993 834
II. Városüzemeltetési feladatok 2 195 712 794 815 352 441 3 011 065 235
2.1 Út-híd 329 892 241 155 590 670 485 482 911
2.2 Parkfenntartás és virágosítás 437 068 611 172 205 806 609 274 417
2.3 Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 33 609 899 24 090 101 57 700 000
2.4 Köztisztaság 348 882 000 2 009 280 350 891 280
2.5 Temetőfenntartás 9 000 000 9 000 000
2.6 Közvilágítás 633 893 292 11 500 000 645 393 292
2.7 Állategészségügy 76 803 251 45 188 849 121 992 100
2.8 Mezőgazdaság 52 714 000 52 714 000
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások 326 563 500 352 053 735 678 617 235
III. Városfejlesztési feladatok 15 000 000 15 000 000
IV. Humán szakfeladatok célelőirányzatai 2 179 222 432 2 024 580 229 4 203 802 661
4.1 Oktatási feladatok 33 850 000 33 850 000
4.2 Sport és ifjúsági feladatok 931 389 272 329 384 706 1 260 773 978
4.3 Egészségügyi feladatok 6 101 040 50 179 769 56 280 809
4.4 Szociális feladatok 885 045 946 34 828 427 919 874 373
4.5 Közművelődési feladatok 356 686 174 1 576 337 327 1 933 023 501
V. Szociális ellátások kiadásai 623 098 186 70 961 000 694 059 186
VI. Alap 4 292 488 4 292 488
VII. Várospolitika 79 420 356 79 420 356
VIII. Fejlesztési kiadások 15 229 364 195 15 229 364 195
IX. Lakásgazdálkodás kiadásai 281 090 000 175 000 000 456 090 000
X. Vagyonműködtetés kiadásai 852 589 198 117 958 587 970 547 785
XI. Igazgatási kiadások 304 933 205 10 000 304 943 205
XII. ÁFA fizetési kötelezettség 300 000 000 300 000 000
XIII. Tartalékok 937 082 614 1 372 530 325 2 309 612 939
XIV. Pénzügyi elszámolások 2 089 277 649 4 598 001 254 6 687 278 903
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen 9 782 298 566 24 667 172 221 34 449 470 787
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen 3 168 553 324 3 168 553 324
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés 787 179 448 787 179 448
Szolnok Városi Óvodák 2 381 373 876 2 381 373 876
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 2 307 185 719 2 307 185 719
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete 681 373 897 681 373 897
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1 795 373 043 1 795 373 043
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen 1 306 687 509 126 432 763 1 433 120 272
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés 49 573 317 49 573 317
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 574 079 148 574 079 148
Damjanich János Múzeum 683 035 044 683 035 044
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 126 432 763 126 432 763
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen 7 463 800 449 126 432 763 1 795 373 043 9 385 606 255
Nemzetiségi Önkormányzatok
1. Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 6 100 000 6 100 000
2. Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 800 000 3 800 000
3. Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 100 000 100 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen 10 000 000 10 000 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen 17 246 099 015 24 803 604 984 1 795 373 043 43 845 077 042

15. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

A 2023. évi felhalmozási kiadások a 2014 - 2020 programozási időszak uniós projektjeinek előkészítési, illetve megvalósítási költségeit tartalmazza, továbbá fedezi a Modern Városok Program keretében valamint az egyéb forrásokból megvalósuló fejlesztések kiadásait.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A visszahulló forrásokat szintén lekötöttük, melyekkel kapcsolatos pályázatok benyújtása, bírálata folyamatosan történik, így a programozási időszak pályázatai tekintetében a Támogatási Szerződések megkötése is folyamatos. A projektek zömének előkészítési, projektfejlesztési szakasza lezárult, megvalósítási szakaszba kerültek, - mindezen projektek illetve a visszahulló források felhasználásáról elmondható, hogy az idei évben az Európai Uniós forrásokkal el kell számolni.

A 2021-2027 programozási időszak, illetve TOP Plusz pályázatai is előkészítési szakaszban állnak. Pályázati forrásból valósul meg Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása.

A Modern Városok Program keretében folyamatban van a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése.

Megvalósítás alatt áll a Véső út és környékének rehabilitációs programja, a Temető úti bölcsőde újjáépítése, valamint zajlik a Temető úti rendelő felújítása. A visszahulló források tekintetében megkezdtük az új projektek megvalósítását, a szandaszőlősi óvoda újjáépítését, és a Kacsa úti óvoda felújítását, valamint az intézményi energetikai fejlesztéseket. 2022. évben zárt a CLLD program, a projektek pénzügyi zárása zajlik, viszont a fennmaradó keretösszegből felújítás alatt áll a Dobó úti játszótér, mely idén befejeződik.

Az egyéb fejlesztések tekintetében megvalósítás alatt van a LIFE program, a Zöld Busz program, a Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója, valamint a Szolnok központú agglomeráció és tisztítási fejlesztések tervezési programja. 2023-ban történik meg a pénzügyi zárása a Szigligeti színház felújításának, az Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós programnak, valamint a SZIVEM pályázatnak. A Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítását pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani, pályázati döntésre várunk.

Három projekt esetében a projektek megvalósításához szükséges önerő mértéke olyan magas összegű, hogy a költségvetés tehermentesítése érdekében a pályázatok visszavonása szükséges.

Humán projektjeink közül az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése valamint a „H2O - Használd Okosan, Helyesen”, projektek megvalósítás alatt vannak, továbbá pénzügyi zárás alatt van a szolnoki klímastratégia elkészítését is célzó szemléletformálási projektünk, valamint A Még több ok SzolnOK! - a helyi identitás és kohézió erősítését célzó projekt.

Az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése program pénzügyileg is 2023-ra lezárult.

16. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2023. évben

adatok Ft-ban
Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmények összege
1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 17 347 256
6. - ebből: Építményadó 6 721 835
7. Telekadó
8. Magánszemélyek kommunális adója
9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10. Idegenforgalmi adó épület után
11. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 10 625 421
12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 3 437 412
14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15. Egyéb kedvezmény
16. Egyéb kölcsön elengedése
Összesen 17 347 256

1. Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6.sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülök, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható. Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is. Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.

17. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2023-2026. évekre

adatok millió Ft-ban
Bevételek 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év Kiadások 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év
előirányzat előirányzat
1.1 Működési bevételek 14 521 15 563 16 063 16 563 2.1 Intézmények elemi kiadásai 9 386 9 720 9 720 9 720
1.1.1 Intézményi működési bevételek 703 600 600 600 2.2 Önkormányzat kiadásai 27 762 27 787 28 452 28 952
1.1.2 Önkormányzat közhatalmi bevétele 8 969 8 963 8 963 8 963 2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok 10 10 10 10
1.1.3 Önkormányzat működési bevétele 4 849 6 000 6 500 7 000 2.4 Pénzügyi elszámolások 6 687 5 000 5 000 5 000
1.2 Önkormányzat működési támogatásai 6 480 7 000 7 000 7 000
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek 265 100 100 100
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 830 8 000 10 000 10 000
1.5 Finanszírozási bevételek 13 805 6 854 5 019 5 019
1.6 Pénzügyi elszámolások 5 945 5 000 5 000 5 000
Összesen 43 845 42 517 43 182 43 682
Fedezethiány
MINDÖSSZESEN 43 845 42 517 43 182 43 682 MINDÖSSZESEN 43 845 42 517 43 182 43 682

18. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

adatok Ft-ban
Megnevezés 2023. évi javaslat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevéte1ek
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) 5 551 126 975 476 844 644 503 193 311 456 700 644 458 442 575 456 944 644 456 944 644 456 944 644 456 944 644 456 944 644 456 944 644 456 944 644 457 333 293 5 551 126 975
Önkormányzat közhatalmi bevétele 8 969 421 597 3 000 000 6 473 431 3 153 000 000 101 948 166 1 730 000 000 100 000 000 10 000 000 5 000 000 3 690 000 000 100 000 000 20 000 000 50 000 000 8 969 421 597
Önkormányzat működési támogatásai 6 479 921 480 779 904 825 489 865 402 575 389 179 519 163 781 518 393 718 486 752 225 518 393 718 518 393 718 518 393 718 518 393 718 518 393 718 518 483 758 6 479 921 480
Felhalmozási jellegű bevételek 265 030 000 30 000 100 000 000 150 000 000 15 000 000 265 030 000
Működésre átvett pénzeszközök 1 503 551 740 59 551 142 559 540 558 177 282 159 151 241 986 256 650 226 36 650 226 101 852 482 36 650 226 36 650 226 39 263 476 36 650 226 11 568 807 1 503 551 740
Felhalmozásra átvett pénzeszközök 1 326 465 644 32 862 494 120 000 000 240 000 000 250 000 000 46 000 000 250 000 000 54 000 000 136 603 150 52 000 000 28 000 000 55 000 000 62 000 000 1 326 465 644
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) 13 804 775 023 800 000 000 650 000 000 265 000 000 2 980 130 080 730 000 000 2 000 000 000 4 000 000 000 813 000 000 910 000 000 656 644 943 13 804 775 023
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása 3 000 000 000 252 000 000 368 000 000 368 500 000 400 000 000 368 500 000 169 000 000 337 000 000 369 000 000 368 000 000 3 000 000 000
Finanszírozási bevételek 2 944 784 583 920 000 000 400 000 000 420 000 000 970 000 000 234 784 583 2 944 784 583
Bevételek összesen 43 845 077 042 3 072 163 105 2 729 072 702 5 119 371 982 4 828 956 588 3 376 488 588 2 980 347 095 4 479 690 844 5 472 591 738 4 753 988 588 2 542 386 421 2 365 988 588 2 124 030 801 43 845 077 042
Kiadások
Személyi juttatások 5 832 017 869 478 624 449 478 613 449 478 624 474 612 187 980 472 998 693 472 998 693 472 998 693 472 998 693 472 998 693 472 998 693 472 936 693 473 038 666 5 832 017 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 805 623 815 68 079 985 68 083 588 68 070 390 94 797 117 63 323 667 63 323 467 63 323 467 63 323 667 63 327 557 63 324 216 63 323 227 63 323 467 805 623 815
Dologi kiadások 11 432 784 032 942 331 046 930 765 170 929 265 169 1 169 291 567 1 116 748 000 906 500 000 906 000 000 906 000 000 908 693 080 905 400 000 906 290 000 905 500 000 11 432 784 032
Ellátottak pénzbeli juttatásai 87 990 257 7 332 721 7 999 800 6 000 000 15 800 000 7 000 000 4 657 736 4 300 000 2 400 000 15 200 000 5 000 000 10 000 000 2 300 000 87 990 257
Egyéb működési célú kiadások 7 584 910 855 612 356 350 524 679 053 587 342 989 2 038 514 162 477 827 215 482 827 215 478 827 215 457 827 215 487 727 796 481 327 215 477 827 215 477 827 215 7 584 910 855
Felhalmozási kiadások 12 383 758 203 700 000 000 518 942 543 1 200 000 000 698 499 959 500 000 000 800 000 000 2 300 000 000 3 306 315 701 1 200 000 000 600 000 000 360 000 000 200 000 000 12 383 758 203
Tartalékok 914 354 614 348 401 743 199 962 871 5 000 000 50 040 000 52 100 000 63 085 000 75 000 000 45 095 000 73 270 000 2 400 000 914 354 614
Nemzetiségi Önkormányzatok 10 000 000 1 525 000 3 425 000 3 050 000 2 000 000 10 000 000
Finanszírozási kiadások 4 793 637 397 263 387 889 200 000 000 1 500 000 000 730 249 508 200 000 000 200 000 000 200 000 000 1 500 000 000 4 793 637 397
Kiadások összesen 43 845 077 042 3 072 112 440 2 729 083 603 5 119 229 765 4 829 053 656 3 376 572 083 2 980 347 111 4 477 549 375 5 471 950 276 4 725 997 126 2 573 145 124 2 365 647 135 2 124 389 348 43 845 077 042
Bevétel- kiadás egyenleg 50 665 -10 901 142 217 -97 068 -83 495 -16 2 141 469 641 462 27 991 462 -30 758 703 341 453 -358 547
Finanszírozás egyenlege 50 665 39 764 181 981 84 913 1 418 1 402 2 142 871 2 784 334 30 775 796 17 094 358 547

19. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi eredeti előirányzatként nem tervezett kiadásai

Sorszám Megnevezés 2023. évi költségvetés 2. csomag
Összesen
I. Adósságszolgálat 70 000 000
II. Városüzemeltetési feladatok 507 000 000
2.1 Út-híd 50 000 000
2.3 Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 6 000 000
2.4 Köztisztaság 50 000 000
2.7 Állategészségügy 21 000 000
2.8 Mezőgazdaság 40 000 000
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások 340 000 000
III. Városfejlesztési feladatok 25 000 000
IV. Humán szakfeladatok célelőirányzatai 497 000 000
4.1 Oktatási feladatok 64 000 000
4.2 Sport és ifjúsági feladatok 214 000 000
4.3 Egészségügyi feladatok 7 000 000
4.4 Szociális feladatok 12 000 000
4.5 Közművelődési feladatok 200 000 000
4.5.1 Szervezetek támogatása 200 000 000
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása 27 257 361
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása 34 567 000
Szolnok Televízió Zrt. támogatása 15 881 000
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása 85 275 039
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása 14 769 600
Egyéb szervezetek 22 250 000
V. Szociális ellátások kiadásai 10 000 000
VII. Várospolitika 20 000 000
IX. Lakásgazdálkodás kiadásai 100 000 000
X. Vagyonműködtetés kiadásai 50 000 000
XIII. Tartalékok - Energia tartalékok 780 000 000
XV. Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervek 302 000 000
Összesen 2 361 000 000

Általános indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Áht. és az Ávr. szabályai szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a rendelet szerint állapította meg.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendeletben kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés c)-e) pontjai alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljeskörű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját.

A Közgyűlés a működési és a felhalmozási forráshiány megszüntetését belső finanszírozási bevételekből: az előző évek pénzmaradványából, valamint fejlesztési hitel felvételével biztosítja.

A költségvetési egyensúly megteremtése mellett, az egyensúly megtartása érdekében a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését eredményező intézkedések megtételét is szorgalmazza a rendeleti előírás. Az intézkedéseknek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok képezik az alapját.

Mindezeken túl a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira benyújtható pályázatok elkészítést, források igénylését irányozza elő a rendelet.

A bevételi teljesítések időbeni szóródása, illetve a kiadási szükségletek teljesítése, a késedelmes fizetés elkerülése, valamint egyéb pénzellátási gondok elhárítása érdekében a rendelet 3. § (4) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.

A 11. melléklet tartalmazza a 2023. évben megvalósuló, illetve folyamatban lévő fejlesztéseket. A rendelet 3. § (5) bekezdése magában foglalja azokat az intézkedéseket, mellyel biztosítható a fejlesztések megvalósításához szükséges közel 2 milliárd Ft áfa finanszírozása úgy, hogy a költségvetés likvid egyensúlya ne sérüljön, a működtetés biztonságosan finanszírozható legyen.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a rendelet 3. § (6) bekezdése tartalmazza azon fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Gst. 8.§ (2) bekezdés alapján szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A 2023. évi költségvetés gazdálkodás során a működés biztonságának megteremtése és a költségvetési egyensúly megőrzése kiemelt jelentőséggel bír. A rendelet 3. § (7) bekezdése mindezek biztosítékaként, ill az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, az igénybe veendő fejlesztési hitel nagyságrendjének csökkentése érdekében az állami költségvetés által nyújtott pályázati lehetőségeket ki kell használni.

A 4. §-hoz

Az (1), valamint a (2) bekezdésekben kiemelt tételek, az Áht. 23.§ (2b) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ában foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.

A hatékony és célszerű bérgazdálkodás megköveteli, hogy az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a feladatellátáshoz rendelt személyi kiadásokhoz álláshelyek legyenek kapcsolhatók. A rendelet tartalmazza az egyes költségvetési intézmények feladatainak ellátáshoz szükséges engedélyezett létszámot is.

A (4a) bekezdésben foglaltak szerint a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában élni kíván azon törvényi felhatalmazással, mely szerint az illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - saját forrásai terhére magasabb összegben határozza meg.

A polgármester és alpolgármesterek bérét és járulékait az önkormányzati igazgatási kiadások között kell tervezni. A (4b) szakasz ezen szabályt rögzíti.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. Az (5) valamint a (6) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Az 5. §-hoz

Az (1) - (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott, jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladatellátás forrását biztosítsák.

A szabályozási változásoknak megfelelően az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos kiadások az intézményi kiadások keretében - a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete előirányzataiban - kerültek megtervezésre.

A 6. §-hoz

A rendelet e szakasza egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt célok szerint csoportosítja és részletezi a tartalékok előirányzatait.

Az (1)-(3) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárásrendet foglalják össze.

A (4)-(8) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételek teljesítéséhez kötött.

A (4) bekezdésben a „Működési költségvetés céltartaléka” feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.

A (5) bekezdésben megfogalmazott céltartalék a költségvetési intézmények feladatellátásaihoz kapcsolódik. Ezen belül a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez biztosított tartalék, melynek felhasználására külön igénylés alapján negyedévente kerülhet sor az (5a) bekezdés szerint.

Az Üres álláshelyek tartaléka előirányzat az intézmények által 2023. január 1-én betöltetlen álláshelyek bértömegének feleként került meghatározásra. A tartalék felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetések alapján kerülhet sor.

A (6) bekezdésben meghatározott „Egyéb működési céltartalék” az előre nem tervezhető működési kiadások fedezetét hivatott biztosítani. Így ezen előirányzat biztosíthatja az élelmezési rezsi és nyersanyagár változásáról szóló rendelet évközi módosítását követően felmerült többlet költségek fedezetét.

A (7) bekezdés rögzíti a szünidei étkezés feladatainak biztosítására, valamint a közművelődési intézmények, szervek működéséhez szükséges támogatás fedezetére szolgáló forrásokat.

A (8) bekezdésben meghatározott „Lakásgazdálkodási céltartalék” a szociális helyzetet figyelembe vevő arányos támogatási rendszer biztosításával, a tényleges költségekre fedezetet nyújtó bérleti rendszer mellett lehetőséget biztosít az önkormányzati bérlakások állag javítására. A céltartalék felhasználására a Lakáspolitikai Cselekvési terv átfogó felülvizsgálatára irányuló közgyűlési döntés meghozatalát követően kerülhet sor.

A 7. §-hoz

Az általános tartalék jelzi annak szükségességét, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.

Az előirányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Fedezet nyújt az év közben esetlegesen igénybevételre kerülő likvid hitel, illetve az Áfa finanszírozási hitel kamataira. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse.

A 8. §-hoz

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a korábban települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központ feladata 2017. január 1-jétől. Az önkormányzati feladatrendszer fenti módosulását követően Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata továbbra is ellátja a hozzá tartozó intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés alapján.

Feladata továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.

A (2) bekezdés az élelmezési szolgáltatásban részt vevő önkormányzati intézményeket és gazdasági társaságot rögzíti.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a helyi önkormányzatok feladatává tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az arra jogosultak részére. Az Önkormányzat - figyelemmel a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra - ezt a feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja.

A 9. §-hoz

Az (1)-(4) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzatnál kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a (1) bekezdés felsorolja, és a bizottságokhoz rendeli a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.

A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása - forrás átadása - másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pont).

A (3)-(4) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.

A 10. §-hoz

A paragrafus a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazza.

Az (1)-(2) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi követelményeit követik. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.

Az Ávr. 9. §-a alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.

Ennek a szabálynak tesz eleget a (3) és (4) bekezdésében megfogalmazott szabályozás.

Az (5)-(9) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A (9) bekezdés az Ávr. előírásain túl további szigorítást tartalmaz a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében, ugyanis a fedezet rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi ellenjegyzést minden esetben kötelezővé teszi.

A (10) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekélelmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az élelmezési rezsi kiadások fedezetét teljeskörűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellegű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2023. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.

Az (11)-(12) bekezdésekben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.

Az intézmények előirányzatai az alapító okiratban megfogalmazott közfeladatok ellátásához biztosítanak forrásokat. Amennyiben az intézménynél a tervezetthez képest megtakarítás jelentkezik, és az feladatelmaradásból származik, úgy ennek a megtakarításnak a felhasználása intézményi hatáskörben nem lehetséges.

A (13) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.

A (14) bekezdés az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság tekintetében tartalmaz szabályozást a likviditás elősegítése érdekében.

A (15) bekezdésben kerültek rögzítésre a kulturális költségvetési intézmények dolgozóinak 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt bérfejlesztésének fedezet biztosítására vonatkozó garanciális szabályok.

A 11. §-hoz

A szakasz rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek fedezetét.

A 12. §-hoz

A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. §-a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljeskörűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.

A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának - az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig - határidejére.

Fontos szabály, hogy a (3) bekezdésben megfogalmazott lemondás fogalma alatt, az önkormányzat által kezdeményezett előirányzat csökkentésről van szó, és nem arról, ha év közben az Országgyűlés az Áht. 14. § (3) bekezdésben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli. Ebben az esetben az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (4) bekezdésben megfogalmazottak a számviteli előírások jelentős változásával függnek össze. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a költségvetési előirányzati könyvelés jelentőségét kiemelte azáltal, hogy szigorú előírásokat tartalmaz a pénzügyi kötelezettségek, számlák kiegyenlítéséhez. Azon szabály, mely szerint előirányzat nélkül kötelezettség nem vállalható és teljesítés nem könyvelhető, azon szabálynak a vonatkozó számviteli előírások alapján a kiemelt előirányzatok szintjén is érvényesülnie kell. Ez a szabály egyrészt a tervezés - kiemelt előirányzati szintre is kiterjedő - pontosságát és fontosságát is igényli. Másrészt a pénzügyi kötelezettségek, számlák határidőn belüli kiegyenlítéséhez az előirányzat módosítás fontosságát és naprakészségét teszi szükségessé.

Ha az előirányzat módosítás közgyűlési jogkörben marad, akkor havonta egy alkalommal lesz mód az ilyen jellegű, technikai módosítások átvezetésére, majd ezt követően a számlák kiegyenlítésére. Ez a helyzet a jelentős többlet adminisztráció mellett a számlák késedelmes kiegyenlítését is okozhatja. Ezt a helyzetet hidalja át a javasolt felhatalmazás.

Az (5) bekezdésben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. §-a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.

A 13. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a 2023. évi költségvetés mintegy 16,2 milliárd Ft összegű fejlesztési feladatot tartalmaz, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében garanciális szabályokat szükséges meghatározni, melyeket a rendelet 13. § (1)-(7) bekezdései tartalmaznak.

A (2) bekezdésben nevesített projekt feladatok ellátására rendelkezésre álló előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint a projektlebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolásának fedezetét, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.

A (3) bekezdés a költségvetési hiány csökkentésére irányuló szabályt tartalmaz, azzal, hogy előírja, hogy az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben az érintett pályázati felhívás arra lehetőséget ad.

A 2023. évben megvalósítani tervezett fejlesztéseket mintegy 2 milliárd Ft összegű áfa finanszírozza. Mindezek okán az ún. áfa visszaigénylő projektek esetében az áfa éven belüli visszaigénylése a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kulcsfontosságú. Ennek érvényre juttatására tartalmaznak nagyon fontos garanciális szabályokat a (4)-(4a) bekezdések a számlák befogadhatósága vonatkozásában. A rendelet által meghatározott szabályokat a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció részéve kell tenni.

Az áfa visszaigénylése szempontjából másik kulcsfontosságú tényező, hogy legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig szükséges megkötni az Áfa levonását megalapozó bérleti - használati - üzemeltetési szerződést.

Tekintettel arra, hogy egyes beruházások határidőben történő befejezéséhez kiemelt önkormányzati érdek fűződik, ezért egyes esetekben az (4) bekezdésben rögzítettektől eltérést kell engedni. Ennek feltételeit rögzíti az (4b) bekezdés.

Az (5) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. A pénzügyi egyensúly megőrzésének érdekében kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását.

A (6) bekezdés az indításra tervezett fejlesztési feladatok esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi elfogadásának feltételévé teszi, annak költségvonzatával és forrásoldalával együtt.

A (7) bekezdés a 7. melléklet VIII. címben 8.26-8.28. sorszám alatt nevesített fejlesztések esetében a projektek megvalósításához szükséges önerő - a költségvetés tehervállaló képességére is figyelemmel - nem biztosítható, ezért az érintett projektek esetén a projekt visszavonására irányuló közgyűlési döntést meg kell hozni.

A 14. §-hoz

Az (1) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.

A (2) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.

A Covid gazdasági hatásai, majd az energiaválság okozta energiaárrobbanás erőteljesen csökkentették az önkormányzat bevételi lehetőségeit. Ebből adódóan a 19. számú mellékletben felsorolt önkormányzati feladatokat nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni. A (3) bekezdésben kerültek rögzítésre az ehhez kapcsolódó szabályok, melyek rögzítik, hogy azokra kötelezettségvállalás nem tehető, amíg a bevételek erre fedezetet nem nyújtanak. A (3a) bekezdés pedig rögzíti, hogy a Volánbusz Zrt. felé fennálló 2019-2021. évi veszteségtérítési kötelezettségek teljesítésére kötött részletfizetési megállapodásban foglalt 2023. évi kötelezettség a 19. mellékletben került nevesítésre. Amennyiben a szükséges fedezet hiányában a feladat nem épül be a költségvetésbe, akkor a 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárni.

A (4) bekezdésben foglaltak a 2023. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.

Az (5) bekezdés kötelezővé teszi az elektronikus liciteljárás alkalmazását az önkormányzati vagyonértékesítések esetén.

A (6) bekezdés az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a Polgármester részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva.

A 15. §-hoz

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek és kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.

A 16. §-hoz

A szakasz az Önkormányzat gazdasági típusú döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.

A 17. §-hoz

Az (1) bekezdés az Áht. 71. § (1) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése szükséges.

A szabályozás összefügg az önkormányzati finanszírozási rendszer alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.

A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozásállomány meghaladja az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-át.

A 18. §-hoz

Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt években jelentős eredményt hozott. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások elősegítették az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitásának megteremtését.

Az éves költségvetés végrehajtása során kiemelten szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet érvényesítése. A megváltozott gazdasági körülmények, a jelentősen szűkülő források okán az önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönzötten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.

A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.

A (2) bekezdés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft 2023. évi önkormányzati támogatásának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint a színház finanszírozása a közös működtetésre irányuló megállapodás szerint valósul meg.

Annak érdekében, hogy pontos információ álljon rendelkezésre az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi-gazdasági helyzetéről, ezért a (3) bekezdés előírja, hogy az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

A víziközmű-szolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat 2022. december 21-én megvásárolta a VCSM Zrt. Szolnok társaságot. A drasztikus energiaár-emelkedés miatt előállt pénzügyi veszteséget az önkormányzat saját erőből nem tudja finanszírozni, ezért a (4) bekezdésben hivatkozott közgyűlési határozat szerint az ellátási kötelezettséget a Magyar Állam részére át kell adni.

A 19. §-hoz

A 19. § rendelkezései a 2023. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés teljesítésről történő beszámolásról.

A (1) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabály által biztosított felhatalmazással - az étkeztetés, szünidei étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet, - az önkormányzat nem kíván élni.

A (2) bekezdés a Volánbusz Zrt. 2022-2023. évi veszteségfinanszírozás megfizetésére, valamint a 2019-2021. évi részletfizetési megállapodások esetleges átütemezésére vonatkozó eljárásrendet határozza meg.

A (3a) bekezdés a Polgármester részére átruházott jogkörre vonatkozó beszámolási kötelezettséget szabályozza.

Az (5) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.

A társulás munkaszervezeti feladatait - a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek alapján figyelemmel a számviteli változásokra a kistérségi feladatellátáshoz igényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.

Az előirányzatok felhasználásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni az elemi költségvetést elfogadó határozatával.

A 20. §-hoz és a 21. §-hoz

A rendelkezések a 2023. évi költségvetés hatálybalépésére vonatkozó általános és különös szabályokat tartalmazzák.