Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Szolnok Megyei Jogú Város településtervének, a településképi arculati kézikönyvének (továbbiakban: TAK) és településképi rendeletének (továbbiakban: TkR) készítésének, módosításának a helyi partnerségi egyeztetésére és az egyeztetésben résztvevő személyekre terjed ki.

2. A partnerek köre

2. § (1) A településterv egyeztetésében résztvevő állandó partnerek körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A településterv egyeztetésében résztvevő eseti partnerek a polgármester által – a településrendezési eszköz fajtájától, a módosítás tárgyától és területi lehatárolásától, valamint a partnerek érintettségétől függően – a 2. mellékletben meghatározottak közül felkért szervek, szervezetek.

(3) A TAK és a TkR egyeztetésében résztvevő partnerek körét a 3. melléklet tartalmazza.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei, a partnerek véleményének megadása

3. § (1) A polgármester a településterv, a TAK és a TkR tervezésének megkezdésekor a javaslattételre és a tervezet kidolgozása után a tervezet tartalmára és véleményezésére

a) hirdetményt tesz közzé a helyi lakosság, a gazdálkodó szervezetek és a vallási közösségek számára,

b) az a) pontban meghatározott személyek kivételével írásban felhívja javaslattételre, véleményezésre a 2. § szerinti partnereket és

c) a partnerek véleményének megismerése céljából Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében a lakossági fórum tartására vonatkozó szabályok szerint lakossági fórumot hív össze.

(2) A polgármester az (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetményt a véleményezésre nyitva álló határidő alatt

a) egy alkalommal a helyi napilapban,

b) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján (http://info.szolnok.hu, a továbbiakban: honlap),

c) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közterületi hirdetőtábláján

teszi közzé.

(3) A hirdetmény és a felkérés tartalmazza

a) településterv, a TAK és a TkR készítésének vagy módosításának tényét és az eljárás tárgyi szakaszának megjelölését,

b) a javaslat, vélemény megadásának módját és határnapját,

c) a településterv, a TAK és a TkR tervezetére vonatkozó tájékoztatás és véleményezésre felhívás esetén

ca) a Közgyűlés döntésének számát,

cb) a tervezet elérhetőségét a honlapon,

cc) a tervezetnek az önkormányzati főépítészi irodában ügyfélfogadási időben történő személyes megtekintésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatást.

(4) A javaslattétel és véleményezés határideje a (2) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételétől számított 15. nap, melyet a hirdetményben kell megállapítani.

4. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban, vagy a hirdetményben, felkérésben meghatározott határnapig az abban megjelölt elérhetőségen írásban véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek.

(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján felkért partner az (1) bekezdés szerint megadott véleményében, javaslatában megjelölheti az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát. Amennyiben a felkért partner a megkeresésre részvételi szándékát nem jelzi és az eljárás további szakaszában nem vesz részt, kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő.

4. A beérkezett javaslatok, vélemények nyilvántartásának módja

5. § (1) A helyi partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket, javaslatokat, és azok elfogadását vagy elutasítását az önkormányzati főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(2) A (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény beérkezésének időpontját,

c) a helyi partnerségi véleményezési szakaszt lezáró, vagy a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító polgármesteri döntést.

5. A helyi partnerségi egyeztetés lezárása

6. § (1) A helyi partnerségi egyeztetés során érkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt és a döntéséről legkésőbb a településterv, TAK, vagy TkR elfogadását megelőzően tájékoztatja a Közgyűlést.

(2) A széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a polgármester gondoskodik a településterv, TAK, vagy TkR helyi partnerségi véleményezési eljárása során érkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról szóló döntés honlapon való közzétételéről.

7. § * 

8. § * 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendeletet a hatálybalépését megelőzően megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. április 27-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 8/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

A településterv helyi partnerségi egyeztetésében résztvevő állandó partnerek

1. Helyi lakosság, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek

1.1. az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,

1.2. az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

1.3. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyházak.

2. Települési Önkormányzatok

2.1. Szajol Község Önkormányzata

2.2. Besenyszög Város Önkormányzata

2.3. Zagyvarékas Község Önkormányzata

2.4. Abony Város Önkormányzata

2.5. Tószeg Község Önkormányzata

2.6. Rákóczifalva Város Önkormányzata

2.7. Kengyel Község Önkormányzata

3. Közműszolgáltatók, egyéb állami szervezetek

3.1. az országos közútkezelő vármegye szerint illetékes igazgatósága

3.2. a város közigazgatási területén működő vízi-, energia- és hírközlési közműszolgáltatók,

4. A Szolnokon működő gazdasági, agrár- és szakmai kamarák

2. melléklet a 8/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

A településterv helyi partnerségi egyeztetésében résztvevő eseti partnerek

1. Civil szervezetek

1.1. Városi Idősügyi Tanács,

1.2. Szolnok Városi Civil Tanács

2. Érdekképviseleti szervezetek

2.1. Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete Szolnoki Csoport

2.2. Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

2.3. Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

3. Települési Önkormányzatok

3.1. Törökszentmiklós Város Önkormányzata

3.2. Jászberény Város Önkormányzata

3.3. Tiszaföldvár Város Önkormányzata

3.4. Újszász Város Önkormányzata

3.5. Martfű Város Önkormányzata

3.6. Fegyvernek Város Önkormányzata

3.7. Hunyadfalva Község Önkormányzata

3.8. Szászberek Község Önkormányzata

3.9. Nagykörű Község Önkormányzata

3.10. Tiszajenő Község Önkormányzata

3.11. Tiszavárkony Község Önkormányzata

3.12. Tiszapüspöki Község Önkormányzata

3.13. Tiszasüly Község Önkormányzata

3.14. Vezseny Község Önkormányzata

3.15. Kőtelek Község Önkormányzata

3.16. Csataszög Község Önkormányzata

4. Oktatási, szociális és társadalmi partnerek

4.1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek

4.2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szolnoki székhellyel vagy telephellyel rendelkező intézmények

4.3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok

4.4. Szolnoki Tankerületi Központ

4.5. Szolnoki Szakképzési Centrum

4.6. Debreceni Egyetem Szolnok Campus

5. Nemzetiségi Önkormányzatok

5.1. Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

5.2. Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

5.3. Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

3. melléklet a 8/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

Településkép arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetésében résztvevő partnerek

1. Helyi lakosság és gazdálkodó szervezetek

1.1. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,

1.2. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

1.3. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyházak.

2. Civil szervezetek

2.1. Városi Idősügyi Tanács,

2.2. Szolnok Városi Civil Tanács

3. Egyéb szervezetek

A polgármester felkérésére a 2. mellékletben meghatározott eseti partner.

4. melléklet a 8/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez * 

Általános indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 25/2017. (X.3.) rendeletében döntött a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotásáról.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2017. augusztus 31-től hatályos 12. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében, a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben állapíthatja meg a településterv, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakossággal, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, a vallási közösségekkel, valamint a település közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzattal, több nemzetiségi önkormányzat esetén valamennyi nemzetiségi önkormányzattal történő partnerségi egyeztetés részletes szabályait.

A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítását tartalmazó önkormányzati rendelet az azóta hatályon kívül helyezett rendelkezéseit érintő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján került kidolgozásra. Ezért szükségessé vált az önkormányzati rendelet módosult jogszabályoknak megfelelő, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti átdolgozása. A Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés b) pontja ad felhatalmazást az önkormányzatok részére a helyi partnerségi egyeztetés szabályait megállapító önkormányzati rendelet megalkotására.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A partnerek körének meghatározását tartalmazza.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

A partnerek tájékoztatásának módjáról és eszközeiről rendelkezik.

Az 5. §-hoz

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának, elfogadásának módját tartalmazza.

A 6. §-hoz

A helyi partnerségi egyeztetés lezárásának módját tartalmazza.

A 7. §-hoz

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2/a. melléklete a 4. melléklet szerint módosul, a közgyűlés tehermentesítése érdekében a helyi partnerségi véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadására illetve el nem fogadására vonatkozó hatáskör polgármesterre történő átruházására vonatkozóan.

A 8–10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a korábbi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.