Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

önkormányzati adóbevétel terhére érdekeltségi célú juttatás megállapításának szabályairól

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének elősegítésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat költségvetésének terhére anyagi érdekeltségi célú juttatás (a továbbiakban: juttatás) biztosítható, ha a ténylegesen befolyt adóbevétel összege eléri a korrigált adóelőírás 97%-át.

(2) A korrigált adóelőírás az aktuális zárási összesítő szerinti folyó évi adóelőírás, csökkentve

a) az aktuális zárási összesítő szerinti folyó évi adótörlések,

b) a nem esedékes adótartozások,

c) a visszatérítések,

d) a felszámolási eljárás során nyilvántartott adótartozások és

e) a részletfizetési kedvezménnyel, fizetési halasztással érintett és a nem véglegesen megállapított adótartozások

összegével.

(3) A korrigált adóelőírás összegének (2) bekezdés szerinti megállapítása a tárgyévi éves és féléves zárási összesítőkben foglalt adatok alapján évente kétszer történik.

2. § (1) A juttatás alapját képező keret – a (3) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezése esetén az ott meghatározottak szerint korrigálva –

a) az ellenőrzési tevékenység során feltárt és beszedett önkormányzatot megillető helyi adó- és illetékbevétel 12,5%-a és

b) a végrehajtási tevékenység során beszedett önkormányzatot megillető helyi adó- és illetékbevétel 10%-a.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti végrehajtási tevékenységnek az adóigazgatási eljárás során végzett végrehajtási cselekmények közül a fizetési felszólítás, a jövedelemletiltás, a követelés lefoglalás, az inkasszó, a helyszíni behajtás, a jelzálogjog – bejegyzés, valamint az ingó- és ingatlanvégrehajtás minősül.

(3) Ha adótételenként vizsgálva az adóhátralék állomány a megelőző félévihez képest az adókulcs növekedés mértékénél nagyobb mértékben növekszik, a juttatás alapját képező keretet adótételenként az adókulcs növekedés mértékét meghaladó növekedés százaléka szerint csökkenteni kell.

3. § (1) A juttatás alapját képező keret a munkáltatói járulékokkal terhelt bérjellegű juttatás forrása a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Az ellenőrzési tevékenység során feltárt és beszedett önkormányzatot megillető helyi adó- és illetékbevétel 1%-a illeti meg azokat a köztisztviselőket, akik ezen adó feltárásában és beszedésében közvetlenül részt vettek. Ha egy ellenőrzési tevékenységben többen vesznek részt, az e bekezdés szerinti juttatás az adóügyi munka vezetői értékelése alapján a jegyzőnek a polgármester egyetértésével meghozott döntése szerint megosztva illeti meg őket.

(3) A juttatás alapját képező keretnek a (2) bekezdésben meghatározott kifizetéseken túli összegéből a jegyző a polgármester egyetértésével juttatást biztosíthat az elvégzett adóügyi munka vezetői értékelése alapján.

(4) Nem részesülhet juttatásban az,

a) aki ellen a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározottak szerint fegyelmi eljárást indítottak, annak jogerős lezárultáig,

b) aki jogerősen megállapított fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) aki ellen bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, annak jogerős lezárultáig.

(5) A munkából egy hónapot meghaladóan távollévő, ezért az adóügyi tevékenységben időlegesen részt nem vevő köztisztviselő az elvégzett munka vezetői értékelése alapján időarányosan részesülhet a juttatásból.

(6) A juttatás az év közben nyugdíjba vonuló köztisztviselőt arányosan illeti. A közszolgálati jogviszony egyéb módon történő megszüntetésével a köztisztviselő juttatásra való jogosultsága is megszűnik.

4. § E rendeletben foglaltak teljesülését az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében kijelölt bizottság és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőri feladatait ellátó szervezeti egysége ellenőrzi, melyről évente egyszer a közgyűlést tájékoztatni kell.

5. § * 

6. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. október 26-i ülésén.

Fejér Andor s. k. dr. Sebestyén Ildikó s. k.
alpolgármester címzetes főjegyző

Általános indokolás

A helyi adókról szóló törvény értelmében a helyi önkormányzat az ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének elősegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és illetéktartozásból az önkormányzatokat megillető bevétel terhére rendeletben szabályozhatja az anyagi érdekeltség feltételeit, melyre vonatkozóan Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta rendeletét.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

Az önkormányzati adóbevétel terhére érdekeltségi célú juttatás megállapításának részletszabályait állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.