Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a köztemetők használatának rendjéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Köztemető elhelyezkedése, üzemeltető

1. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város területén a Kőrösi úton található – a Magyar Katolikus Egyház tulajdonát képező – Római Katolikus Temetőben lévő alábbi temetőrészek köztemetőnek minősülnek:

a) a Római Katolikus Temető keresztül megközelíthető – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló – 5672/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő felépítményekben elhelyezkedő urna temetőrész (a továbbiakban: Urna temetőrész);

b) valamint Római Katolikus Temető keresztül megközelíthető – Önkormányzat tulajdonában álló – 5669/2. hrsz.-ú ingatlanon található Közéleti Sírkert temetőrész (a továbbiakban: Közéleti Sírkert temetőrész).

(2) A köztemetők üzemeltetését a kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint a SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 5000 Szolnok, Jókai u. 3. (a továbbiakban: SZOLLAK Kft.) látja el.

2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek

2. § A köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi, infrastrukturális feltételei, így különösen az út, a várakozó hely, hulladék gyűjtőhely, vízvételi lehetőség a Római Katolikus Temető által biztosítottak azzal, hogy az urna temetőrésznél további illemhely és vízvétel is elérhető.

3. Temetkezési helyekre vonatkozó gazdálkodási előírások

3. § (1) Az Urna temetőrész esetén temetkezési helyként 30 x 30 cm belső méretű urnafülke biztosított, melyek egymástól való távolsága 40 cm. Az egy urnafülkébe helyezhető urnák száma: 2.

(2) A Közéleti Sírkert temetőrész esetén temetkezési helyként 240 x 140 cm sírhely, valamint 80 x 60 cm urnasírhely és urnasírbolt biztosított; melyek egymástól való távolsága 80 cm.

4. § A temetkezési sírhely megjelölésére alkalmazott sírjel elhelyezés előtt, továbbá az egy méternél magasabbra fejlődő növények ültetési tervét telepítés előtt be kell mutatni a SZOLLAK Kft. képviselőjének jóváhagyásra. A temető rendjét zavaró kegyeleti tárgy, növény nem helyezhető ki a temetési helyekre.

4. Igénybevétel szabályai

5. § (1) A köztemetőkben a rendelkezési jog a hamvasztásos temetés esetén 10 év, egyéb esetekben 25 év. A temetési hely feletti rendelkezési jog a megváltás napjával kezdődik.

(2) A Közéleti Sírkert temetőrész elsődlegesen a külön önkormányzati rendelet szerinti Önkormányzat saját halottjának eltemettetésére szolgáló temetési hely.

(3) A közköltségen történő eltemetés az Urna temetőrészben erre a célra kiépített temetési helyen, urnasírban való elhelyezéssel történik.

5. Nyitvatartás rendje

6. § (1) A köztemetők nyitvatartási ideje a Római Katolikus Temetőhöz nyitvatartásához igazodva:

a) január, február, november, december hónapban

aa) munkanapokon: 7.30 – 17.00 óráig

ab) szombat, vasárnap, munkaszüneti napokon: 8.00 – 17.00 óráig

b) március, április, szeptember, október hónapban

ba) munkanapokon: 7.30 – 18.00 óráig

bb) szombat, vasárnap, munkaszüneti napokon: 8.00 – 18.00 óráig

c) május, június, július, augusztus hónapban

ca) munkanapokon: 7.30 – 20.00 óráig

cb) szombat, vasárnap, munkaszüneti napokon: 8.00 – 20.00 óráig.

(2) Évente, a mindenszentek és a halottak napját érintő időszakban a Római Katolikus Temetőt fenntartó Római Katolikus Egyház képviselője és a polgármester – a 6. § (1) bekezdéstől eltérően – külön határozzák meg a temetői nyitvatartás rendjét, mely közhírelésre kerül.

6. Köztemetőkben végzett vállalkozói tevékenységek, hulladékkezelés

7. § A köztemetőkben történő temetési szolgáltatást, illetőleg egyéb vállalkozói tevékenységet, munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a SZOLLAK Kft. képviselője részére a munkavégzés megkezdését megelőzően írásban be kell jelenteni, azok végzéséhez hozzájárulás szükséges.

8. § A köztemetőben keletkezett hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt a kihelyezett hulladéktárolókban kell elhelyezni. A köztemetőkben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a SZOLLAK Kft. gondoskodik a hulladéktárolókból történő, folyamatos, szükség szerinti – a külön jogszabály alapján jogosult – gazdálkodó szervezetnek történő átadásával.

7. Köztemetőkre vonatkozó díjak

9. § (1) Urna temetőrészben alkalmazott temetési hely megváltásának, újraváltásának díja 10 évre bruttó 162 846 Ft.

(2) A Közéleti Sírkert temetőrészben a temetési helyek feletti rendelkezési jog jogosultja az Önkormányzat, így külön díj nem kerül megállapításra.

(3) Az Urna temetőrészben és a Közéleti Sírkert temetőrészben:

a) a temetkezési szolgáltatók kivételével a vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás;

b) valamint a temetői létesítmények, illetve a SZOLLAK Kft. által biztosított szolgáltatások igénybevétele a temetkezési szolgáltatók által

díjmentes.

(4) A köztemetőbe a behajtás díjtalan. A Római Katolikus Temetőbe való behajtás díjára a tulajdonos – Magyar Katolikus Egyház – külön rendelkezése az irányadó.

(5) A köztemetőkre vonatkozó díjak beszedésére a SZOLLAK Kft. jogosult.

8. Záró rendelkezések

10–11. § * 

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. október 26-i ülésén.

Fejér Andor s. k. dr. Sebestyén Ildikó s. k.
alpolgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 29/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez * 

Általános indokolás

A rendelet tárgya szerinti jogszabályi környezet jelentősen megváltozott, melyre tekintettel új rendelet alkotása vált szükségessé a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a megváltozott, önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezései alapján. A rendelet megalkotását követően a magasabb jogszabályokban előírt kötelezettségeket a rendeletben meghatározott részletszabályokkal együtt kell alkalmazni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A paragrafus a köztemetők helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei tárgykörben meghatározza a Szolnok városban található köztemetőket, valamint tartalmazza a Tv. 16. §-a és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltető gazdálkodó szervezet megnevezését.

A 2. §-hoz

A köztemetők helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei tárgykörben meghatározza a köztemetők – mint a Római Katolikus Temetőben lévő temetőrészek – rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi, infrastrukturális feltételeinek a Római Katolikus Temető által történő biztosítását, a Tv. 41. § (3) bekezdés a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

A temetkezési helyekre vonatkozó gazdálkodási előírások tárgykörben meghatározza a temetkezési helyekre vonatkozó rendelkezéseket, ezen belül a Tv. 41. § (3) bekezdés d) pontja szerinti sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait. A temetési sírhely méretének meghatározásával a Vhr. 13. § (2) bekezdése figyelembevételével a sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet.

Továbbá tartalmazza:

a Vhr. 33. § (2) bekezdése szerint az egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető, valamint a sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát;

a Vhr. 10 § (4)–(5) bekezdése az egyes temetési helyek építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának SZOLLAK Kft. általi jóváhagyásának módját, egymástól való távolságukat.

Az 5. §-hoz

A köztemetők használatának és igénybevételének tárgykörében meghatározza – a Tv. 41. § (3) bekezdés b) pont szerint – a temetési hely feletti rendelkezési jog tartamát figyelemmel a Tv. 22. § (4) bekezdésében foglaltakra. Tartalmazza a Közéleti Sírkert temetőrészre; továbbá Vhr. 31. § (1) bekezdése alapján, a Vhr. 30. §-ában foglaltak szerinti közköltségen történő eltemetés temetési helyére vonatkozó rendelkezését.

A 6. §-hoz

A köztemetők használatának és igénybevételének tárgykörében meghatározza a nyitvatartás rendjét.

A 7. §-hoz és a 8. §-hoz

A köztemetők használatának és igénybevételének tárgykörében meghatározza – a Tv. 41. § (3) bekezdés f) pont szerint – a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét; továbbá a Vhr. 4 § (1) bekezdés szerinti a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről, kezelésről szóló rendelkezéseket.

A 9. §-hoz

A köztemetők temetési hely díjak tárgykörében megjeleníti a:

a Tv. 41. § (3) bekezdés c) pont szerinti – a temetési hely gazdálkodási szabályai mellett;

a Tv. 41. § (3) bekezdés e) pont szerinti – a temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díjára, a temetőfenntartási hozzájárulás díjára, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díjára

vonatkozó rendelkezéseket, melyeket jelenleg is alkalmaznak. A jelenleg hatályos díjak nem változnak, csak bruttó összegben történő megjelenítés valósul meg azzal, hogy a Közéleti Sírkert temetőrészben a temetési helyek tekintetében a rendelkezési jog jogosultja az Önkormányzat, így külön díj megállapítása nem történik.

A 10–12. §-hoz és az 1. melléklethez

A záró rendelkezések tárgykörében jelen rendelet hatálybalépésén túl a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 14/2002. (VII. 5.) önkormányzati rendelet hatályvesztéséről, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.