Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

„Örökös alapító karnagy” cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város zenei életében vállalt kiemelkedő szakmai munkásság elismerésére „Örökös alapító karnagy” címet alapít.

2. § (1) „Örökös alapító karnagy” cím annak a személynek adományozható, aki szolnoki kórus, vagy zenekar alapításában való közreműködéssel Szolnok zenei életének és kulturális kapcsolatainak fejlesztésében és Szolnok zenei hírnevének öregbítésében példaértékű, elévülhetetlen érdemeket szerzett.

(2) A címmel díszoklevél jár, melynek elkészíttetéséről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közreműködésével Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) gondoskodik.

(3) A díszoklevélen szerepel az adományozó megnevezése és pecsétje, az adományozó határozat száma, az adományozott neve, az adományozás indoka és a polgármester aláírása.

(4) A cím adományozása határozatlan időre szól, azt az adományozott az adományozás napjától viselheti.

3. § (1) A cím adományozására a polgármester tesz indítványt, az indítványról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

(2) A címmel járó díszoklevelet a polgármester ünnepélyes keretek között adja át az adományozott részére.

(3) Az adományozott nevét és az adományozás indoklását közhírelni kell.

(4) A címadományozással kapcsolatos ügyviteli feladatokat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, e feladatkörében nyilvántartást vezet az e rendeletben foglaltak teljesítéséhez szükséges személyes adatokról. A nyilvántartás tartalmazza a cím megjelölését, az adományozó határozat számát, az adományozott személy nevét, lakcímét, az adományozás indokát. A személyes adatok kezelése Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Egyedi Iratkezelési Szabályzatában meghatározott időtartamig történik.

4–6. § * 

7. § Ez a rendelet 2024. február 29-én 9 óra 45 perckor lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. február 29-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Általános indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számára rendkívül fontos, hogy a lakosság minél szélesebb köre számára magas színvonalú kulturális kínálatot biztosítson. A zenekarokat, kórusokat megalapító, alapításukban kimagasló szerepet vállaló szakemberek pályafutásának méltó elismerése kiemelten fontos az Önkormányzat számára. Ezért a Közgyűlés e rendeletével „Örökös alapító karnagy” cím létrehozásáról döntött és megállapította a címadományozás szabályait.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

Az „Örökös alapító karnagy” cím adományozásának részletszabályait tartalmazza.

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

Egyéb kulturális tárgyú rendeletek jogtechnikai célú módosítása.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.