Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Évente megújított regisztrációval nyilvántartott lakossági parkolási engedéllyel fizető várakozásra kijelölt egy darab parkolóhelyet vehet igénybe a szolnoki lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 1. díjosztály szerinti gépjármű tulajdonos vagy üzembentartó, választása szerint a lakóhelyéhez, vagy tartózkodási helyéhez legközelebb eső két parkolóterület megjelölésével. A lakossági parkolási engedély a megváltás tárgyévét követő év január 31-ig érvényes. Amennyiben január 31. napja nem munkanap, úgy a megváltott engedély az ezt követő munkanapig érvényes.”

2. § Ez a rendelet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. április 25-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Általános indokolás

A fizető parkolóhelyeket üzemeltető NHSZ Zounok Zrt. a lakosság érdekében kezdeményezte Önkormányzatunknál a parkolási rendelet módosítását tekintettel arra, hogy a lakossági parkolóbérlettel rendelkező lakosok nem minden esetben tudnak a lakóhelyhez, vagy tartózkodási helyhez legközelebb eső parkolási lehetőséget igénybe venni, mert a parkolási helyek kihasználtsága 100%-os. A rendelet-módosítás a lakosok számára a parkolóhelyek kedvezőbb kihasználását teszi lehetővé, a további parkolóterület megjelölésével.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A lakossági parkolási engedély szabályainak módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.