Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés jóváhagyja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást az 1–13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a) 50 940 650 288 forint bevétellel,

b) 44 879 995 484 forint kiadással,

c) 6 060 654 804 forint helyesbített maradvánnyal.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezettséggel jóváhagyja

a) az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. melléklet,

b) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek,

c) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 5. melléklet,

e) a 2023. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív, kötött felhasználású állami támogatás elszámolását a 6. melléklet,

f) az Önkormányzat egyes bevételeinek teljesítését a 7. melléklet,

g) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 8. melléklet,

h) az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2023. évi teljesítését a 9. melléklet,

i) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását a 10. és 11. mellékletek,

j) az Önkormányzat 2023. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. és 13. mellékletek,

k) az Önkormányzat bevételeinek forrásösszetételét a 14. melléklet,

l) a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok forrásösszetételét a 15. melléklet,

m) az Önkormányzat vállalt kötelezettségeinek szöveges indokolását a 16. melléklet,

n) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet,

o) az Önkormányzat bankszámláinak egyenlegét a 19. melléklet,

p) a 2023. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 20. melléklet,

q) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a 24. melléklet,

r) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szakmai beszámolóját a 25. melléklet,

s) a költségvetési intézmények vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 26. melléklet,

t) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást elemző könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet

szerint.

(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. mellékletében teljeskörűen bemutatásra kerültek azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2 693 898 058 forint előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. melléklet KIADÁSOK táblázati oszlopában szereplő 2 693 898 058 forint előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása a 6. mellékletben foglaltak alapján megtörtént, a feladatfinanszírozás keretében az Önkormányzatnak 20 719 171 forint összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) A Magyar Állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 16 025 853 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2023. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A 2023. évi maradvány elszámolást a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat – 18. melléklet 2. pontjában foglalt – maradvány elszámolását a 18. melléklet 3. pontjában részletezett kötelezettség terheli.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi maradványából 5 722 108 160 forint felhasználásáról Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletében rendelkezett.

(4) A 18. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint az intézményi maradvány 171 959 016 forint, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 160 745 242 forint, a szabad rendeltetésű maradvány 11 213 774 forint.

(5) Az intézmények 2023. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 465 420 600 forint összegben az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványának részét képezi.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt 2023. évi maradványból 166 587 628 forint az intézmények 2024. évi feladatainak forrásául szolgál a 18. melléklet 3. pontjában részletezett módon.

(7) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek az (1)–(6) bekezdés szerint megállapított maradványnak a 2024. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 21. mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 22. és 23. mellékletben részletezett módon – 114 349 715 713 forintban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § * 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. április 25-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Áht. és az Ávr. szabályai szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadását a rendelet szerint állapította meg.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolást tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 2023. évi költségvetés maradványának részletezését tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát állapítja meg.

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

A zárszámadás elfogadásával kapcsolatosan egyes rendeletek hatályon kívül helyezésére és a rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.