Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról * 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

Bejelentkezés, bevallás és a díj megfizetése

2. § (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettség teljesítése érdekében köteles az adóhatósághoz bejelentkezni. A bejelentést az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.

(2) A kibocsátó bejelentési kötelezettségét első ízben 2005. február 20-ig, ezt követően a szennyvízkibocsátás megkezdését követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

(3) A bevallást az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell teljesíteni.

(4) *  A talajterhelési díjat a bevallási nyomtatványban feltüntetett Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Talajterhelési díj beszedési számlája kell a tárgyévet követő év március 31. napjáig megfizetni.

Adatszolgáltatás

3. § *  (1) A közszolgáltató Vasivíz Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága részére az alábbi adatszolgáltatást végzi:

a) a közcsatornára rá nem kötött kibocsátókról és a kibocsátók által az előző évben felhasznált víz mennyiségéről minden év február 28. napjáig, és

b) a közcsatornára időközben rácsatlakozott kibocsátókról és az általuk a rácsatlakozásig felhasznált víz mennyiségéről a rákötés időpontját követő hónap 15. napjáig.

(2) Az adóhatóság a közszolgáltató által szolgáltatott adatokat a kibocsátó bevallásában foglaltakkal történő összevetés útján ellenőrzi évi egy alkalommal.

Díjkedvezmény, díjmentesség

4. § *  (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díj fizetése alól mentes az a kibocsátó, akinek az éves felhasznált víz mennyisége az 500 m3-t nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjmentességre jogosult kibocsátó mentesül a díjbevallási kötelezettség alól.

5. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1. napján *  lép hatályba.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, illetve a rászoruló lakossági kibocsátók díjmentességéről és kedvezményéről hatályát veszti.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Szombathely, 2004. december 20.

Dr. Ipkovich György s. k. Dr. Kaczmarski János s. k.
polgármester jegyző