Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról * 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: * 

1. § Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő hatállyal:

- építményadót,

- helyi iparűzési adót, valamint

- idegenforgalmi adót

vezet be.

Értelmező rendelkezések * 

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. tanműhely: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 17. pontjában meghatározott iskolai tanműhely, illetve a 2. § 50. pontjában meghatározott kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely.

2. * 

3-4. * 

I. ÉPÍTMÉNYADÓ

Az adó alapja

2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az alapterületet 0,50 m2-ig lefelé, 0,51 m2 felett pedig felfelé kell kerekíteni.

Az adó mértéke

3. § *  (1) Az adó éves mértéke kereskedelmi egység esetén

a) 1-500 m2 adóalap esetén 1000 Ft/m2

b) 501-1000 m2 adóalap esetén 500000 Ft és az 500 m2 feletti rész után 1200 Ft/m2

c) *  1001 m2 adóalaptól 1100000 Ft és az 1000 m2 feletti rész után 2000 Ft/m2.

(2) Az adó éves mértéke egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetén - kivéve a gépjárműtárolót

a) 1-500 m2 adóalap esetén 800 Ft/m2

b) 501-1000 m2 adóalap esetén 400000 Ft és az 500 m2 feletti rész után 900 Ft/m2

c) *  1001 m2 adóalaptól 850000 Ft és az 1000 m2 feletti rész után 2000 Ft/m2.

(3) Az adó éves mértéke gépjárműtároló esetén 200 Ft/m2.

(4) Az adó éves mértéke tanműhely esetén 0 Ft/m2.

(5) Az adó éves mértéke lakás esetén 0 Ft/m2.

(6) * 

(7) Azon építmények esetében, amelyeknél az építési tevékenység nem építési engedélyhez kötött, a tényleges használatnak megfelelő adómértéket kell megállapítani.

(8) Az építmény jogerős használatbavételi, fennmaradási engedélytől, illetve használatba vétel tudomásul vételétől eltérő használata esetén a tényleges használatnak megfelelő adómértéket kell megállapítani.

3/A. § * 

Adómentesség

4. § *  (1) A Htv. 13. §-ában biztosított mentességeken felül mentes az adófizetés alól:

a) magánszemély adóalany esetén az üzleti célt nem szolgáló gépjárműtároló alapterületének 100%-a,

b) magánszemély adóalany esetén az egyéb nem lakás céljára használt gazdasági épület alapterületének 100%-a.

(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdésben meghatározott mentesség, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany vállalkozónak minősül, és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.

Egyéb mentességek * 

4/A. § *  Mentes az építményadó adatbejelentés-benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem minősülő adóalany, akit adófizetési kötelezettség nem terhel.

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az adó mértéke

5. § (1) *  Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. alapján számított adóalap 2%-a.

(2) * 

Adómentesség

6. § *  (1) *  Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, és a 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

(2) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a Htv. 52. § 23. pontja alapján háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(3)-(10) * 

III. IDEGENFORGALMI ADÓ

Az adó mértéke

7. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 420,-Ft.

Az adó nyilvántartása és bevallása

8. § (1) Az adó beszedésére kötelezett az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást köteles vezetni.

(2) *  A Htv. 31. § alapján az adóbeszedésre kötelezett által nyújtott adómentesség fennállásának feltételeit az adóbeszedésre kötelezettnek utólag ellenőrizhető módon igazolnia kell. A munkavégzés miatt nyújtott adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató vállalkozó cégszerű nyilatkozatát.

(3) A (2) bekezdésben említett nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a munkáltató vállalkozó Szombathelyen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik, és a magánszemély az ő munkavállalójaként végez munkát a városban.

(4) *  A nyilatkozat hiányában az adóbeszedésre kötelezettnek az adót utólag meg kell fizetni.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) * 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi adókról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelete, valamint ennek módosításáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete, és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

10. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester jegyző

1-2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez *