Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. § (1) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

a) a hazai, illetve nemzetközi politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, vagy sportéletben kiemelkedő tevékenység elismeréseként „Díszpolgári Cím”-et,

b) a város egészének fejlesztése, rangjának, jelentőségének emelése érdekében kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismeréseként „Szombathelyért-díjat”, valamint

c) a város gazdaságának fejlesztése, a városépítés, városfejlesztés és -üzemeltetés, a nevelés-oktatás, a kultúra, a sport, az egészségügy, az ifjúság, a szociális és az önkéntes munka, valamint a közigazgatás területén, továbbá a közrend, közbiztonság védelme érdekében kifejtett munkában kiemelkedő szakmai érdemeket szerzett személyek tevékenységének elismerésére szakmai díjakat alapít,

d) „Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének Emlékérmet” alapít Szombathely Megyei Jogú Város hírnevének öregbítése, a város fejlődése, érdekei érvényesítése előmozdítása érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a Közgyűlés az egyes szakterületeken az alábbi szakmai díjakat alapítja:

a) a gazdaság, városépítés, városfejlesztés és -üzemeltetés területén:

aa) Éhen Gyula-díjat;

ab) Hefele-díjat;

ac) Brenner-díjat;

ad) Gothard Jenő-díjat;

b) az oktatás területén a

ba) Pedagógus Életmű-díjat;

bb) Szombathely Oktatásügyéért-díjat;

bc) Kiemelkedő Pedagógusmunkáért-díjat;

bd) Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díjat;

c) a kultúra területén a

ca) Szombathely Kultúrájáért Életmű-díjat;

cb) Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díjat;

cc) a Kultúra Támogatásáért-díjat;

cd) Weöres Sándor-díjat;

ce) *  Szombathelyért Sajtódíjat;

d) a sport területén

da) Szombathely Sportjáért Életmű-díjat;

db) Unger József-díjat;

dc) Pünkösthy Csaba-díjat;

dd) Tóth Géza-díjat;

de) A Sport Támogatásáért-díjat;

e) az egészségügy és az ifjúság területén a

ea) „Pro Sanitate Savariae” Életmű-díjat;

eb) Szombathely Egészségügyéért-díjat;

ec) Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díjat;

ed) Ifjúságért-díjat;

f) a szociális munka területén a

fa) Szociális Munkáért Életmű-díjat;

fb) Pálos Károly-díjat;

fc) Szociális Ellátás Segítéséért-díjat;

g) a közigazgatás, a közrend és közbiztonság területén a

ga) Közszolgálatért Életmű-díjat;

gb) Horváth Boldizsár-díjat;

gc) Szombathely Közbiztonságáért díjat;

gd) Szombathely Közrendjéért-díjat;

h) az önkéntes munka területén a

ha) Győrvári Edith-díjat;

hb) Idősek az idősekért-díjat;

hc) Az Év Civil Szervezete-díjat.

II. Fejezet

„DÍSZPOLGÁRI CÍM”

2. § (1) „Díszpolgári Cím” adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki a hazai, illetve a nemzetközi politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, vagy sportéletben kiemelkedő eredményt ért el, és ezzel a város polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, illetve hozzájárult Szombathely fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

(2) *  A díjat évente egy, kivételes esetben több személy kaphatja.

(3) A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz.

(4) A díszpolgár nevét a Díszpolgárok Könyvébe kell bejegyezni.

„SZOMBATHELYÉRT-DÍJ”

3. § (1) „Szombathelyért-díj” adományozható annak a szombathelyi polgárnak, illetve kivételesen indokolt esetben nem szombathelyi személynek, aki Szombathely Megyei Jogú Város társadalmi, gazdasági életében végzett kiemelkedő munkásságával a város polgárai körében közmegbecsülésre tett szert.

(2) A díjat, melynek jutalomösszege 500 000 Ft, évente egy személy kaphatja.

„Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének Emlékérme”

4. § (1) „Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének Emlékérme” olyan természetes személynek, illetve jogi személynek, közösségnek adományozható, akik munkájukkal, eredményeikkel hozzájárultak Szombathely Megyei Jogú Város hírnevének öregbítéséhez, a város fejlődésének, érdekei érvényesítésének előmozdításához.

(2) Az Emlékérem adományozását a rendelet 35. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban felsoroltakon túl kezdeményezheti minden természetes és jogi személy.

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetendő személy nevét, címét és a javaslat indoklását.

(4) A javaslatot a polgármesterhez kell eljuttatni.

(5) Az Emlékérem odaítéléséről a polgármester dönt.

(6) Az Emlékérmet a polgármester adja át.

(7) A polgármester a kitüntetés tényéről az előző Közgyűlés óta eltelt időszakban tett fontosabb eseményekről szóló beszámolóban a következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést.

(8) Az adományozott Emlékérmekről nyilvántartást kell vezetni.

(9) Az Emlékérem művészi kivitelezésű érem, melynek egyik oldalán Szombathely Megyei Jogú Város címere, a másik oldalán Szent Márton személyéhez fűződő képalkotás található. Az Emlékérem mellé a város pecsétjével és a polgármester aláírásával ellátott oklevél jár.

III. Fejezet

SZAKMAI DÍJAK

A városépítés, a városfejlesztés és a gazdaság területén adományozható kitüntetések

„Éhen Gyula-díj”

5. § (1) „Éhen Gyula-díj” adományozható annak a magyar, illetve kivételesen indokolt esetben nem magyar állampolgárságú személynek, aki Szombathely város gazdaságának fejlesztése, városépítészetének, gazdaságfejlesztésének, környezetvédelmének érdekében hosszabb időn keresztül végzett munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege 400.000,- Ft, évente egy személy kaphatja.

„Hefele-díj”

6. § (1) „Hefele-díj” adományozható annak a személynek, aki a városfejlesztés, a városépítés, területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő munkát végzett és ezzel közmegbecsülésre tett szert.

(2) A díjat, melynek jutalomösszege személyenként 200 000 Ft, évente egy személy kaphatja.

„Brenner-díj”

7. § (1) „Brenner-díj” adományozható annak a személynek, aki a gazdaság és a városüzemeltetés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege 200 000 Ft, évente egy személy kaphatja.

„Gothard Jenő-díj”

8. § (1) „Gothard Jenő-díj” adományozható annak a személynek, aki a gazdaságkutatás, környezetvédelem, valamint a műszaki fejlesztés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege 200 000 Ft - évente egy személy kaphatja.

Az oktatás területén adományozható kitüntetések

„Pedagógus Életmű-díj”

9. § (1) „Pedagógus Életmű-díj” adományozható annak a pedagógusnak, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - kiemelkedő nevelő-oktató munkájával és életével a szülők, a diákok és pedagógustársaik körében közmegbecsülést szerzett.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege 400 000 Ft, évente egy személy kaphatja.

„Szombathely Oktatásügyéért-díj”

10. § (1) „Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege személyenként 200 000 Ft, évente legfeljebb négy személy kaphatja meg.

„Kiemelkedő Pedagógusmunkáért-díj”

11. § (1) „Kiemelkedő Pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiségformálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

(2) A díj kettő fokozatban adományozható. Az egyes fokozatokat évente legfeljebb nyolc-nyolc személy kaphatja meg.

(3) Az egyes fokozatokkal az alábbi jutalomösszeg jár:

I. fokozattal személyenként: 150 000 Ft
II. fokozattal személyenként: 130 000 Ft

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj”

12. § (1) „Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelőmunkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege személyenként 100 000 Ft, évente legfeljebb öt személy kaphatja.

A kultúra területén adományozható kitüntetések

„Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj”

13. § (1) „Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj” adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege 400 000 Ft, évente egy személy kaphatja.

„Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj”

14. § (1) „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj” adományozható annak a személynek, aki a kulturális életben több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

(2) A díj kettő fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatot évente legfeljebb kettő személy kaphatja.

(3) Az egyes fokozatokkal az alábbi jutalomösszeg jár:

I. fokozattal személyenként: 150 000 Ft
II. fokozattal személyenként: 130 000 Ft

„A Kultúra Támogatásáért-díj”

15. § (1) A „Kultúra Támogatásáért-díj” adományozható annak a személynek, aki a város kulturális életének fejlődése, egyes kulturális rendezvények, események megrendezése, a kultúra területén tevékenykedő személyek, művészek munkájának segítése lehetővé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységével, áldozatvállalásával közmegbecsülésre tett szert.

(2) A díjat évente egy személy kaphatja.

(3) A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emlékplakettet ajándékoz.

„Weöres Sándor-díj”

16. § (1) „Weöres Sándor-díj” adományozható annak a művészeti tevékenységet folytató személynek, csoportnak vagy alkotó közösségnek, aki vagy amely Szombathely város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerzett, vagy Szombathely város hírnevét gyarapítja.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege díjazottanként 200 000 Ft, évente kettő, művészeti tevékenységet folytató személy, csoport vagy alkotó közösség kaphatja.

„Szombathelyért sajtódíj” * 

16/A. § *  (1) A „Szombathelyért Sajtódíj” adományozható annak a természetes személynek, aki a szombathelyi nyomtatott vagy elektronikus sajtóban végzett tartósan magas színvonalú tevékenységével hozzájárul a város lakosságának hiteles tájékoztatásához, továbbá Szombathely népszerűsítéséhez.

(2) A díjat évente egy személy kaphatja.

(3) A díjjal az Önkormányzat oklevelet ajándékoz. A díjhoz jutalomösszeg nem jár.

A sport területén adományozható kitüntetések

„Szombathely Sportjáért Életmű-díj”

17. § (1) A „Szombathely Sportjáért Életmű-díj” adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - a testnevelés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végzett, és munkájával közmegbecsülést szerzett.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege 400 000 Ft - évente egy személy kaphatja.

Kiemelkedő Sportmunkáért adományozható díjak

18. § (1) „Unger József-díj” adományozható annak a személynek, aki a szombathelyi iskolai testnevelés és diáksport területén több éven át tartó kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett.

(2) „Pünkösthy Csaba-díj” adományozható annak a személynek, aki a szombathelyi utánpótlás, illetve szabadidő sport területén több éven át tartó kiemelkedő tevékenységet végzett.

(3) „Tóth Géza-díj” adományozható annak a személynek, aki a szombathelyi versenysport, élsport területén több éven át tartó kiemelkedő tevékenységet végzett.

(4) A díjakat, amelyek jutalomösszege személyenként 150 000 Ft, évente legfeljebb egy-egy személy kaphatja.

„A Sport Támogatásáért-díj”

19. § (1) „A Sport Támogatásáért-díj” adományozható annak a személynek, aki a város sportéletének fejlődése, egyes sportrendezvények, események megrendezése, a sport területén tevékenykedő személyek, sportolók munkájának segítése, lehetővé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységével, áldozatvállalásával közmegbecsülésre tett szert.

(2) A díjat évente egy személy kaphatja meg.

(3) A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emlékplakettet ajándékoz.

Az egészségügy és az ifjúság területén adományozható kitüntetések

„Pro Sanitate Savariae” Életmű-díj

20. § (1) „Pro Sanitate Savariae” Életmű-díj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - kiemelkedő gyógyító-megelőző munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében közmegbecsülést szerzett.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege 400 000 Ft, évente legfeljebb egy személy kaphatja.

„Szombathely Egészségügyéért-díj”

21. § (1) „Szombathely Egészségügyéért-díj” adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki kiemelkedő munkájával segítette a város egészségügyének fejlődését.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege személyenként 200 000 Ft, évente legfeljebb kettő személy kaphatja meg.

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj”

22. § (1) „Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” adományozató annak az egészségügyi dolgozónak, aki több éven át kiemelkedő munkát végzett.

(2) A díj kettő fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente legfeljebb kettő, a II. fokozatot évente legfeljebb négy személy kaphatja meg.

(3) Az egyes fokozatokkal az alábbi jutalomösszeg jár:

I. fokozattal személyenként: 150 000 Ft
II. fokozattal személyenként: 130 000 Ft

„Ifjúságért díj”

23. § (1) „Ifjúságért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város ifjúságnevelési, ifjúságvédelmi feladatainak ellátását.

(2) A díjat, melynek jutalomösszege 200 000 Ft, évente egy személy kaphatja.

A szociális munka területén és a civil szervezetek tevékenységéért adományozható kitüntetések

„Szociális Munkáért Életmű-díj”

24. § (1) „Szociális Munkáért Életmű-díj” adományozható annak a szociális területen tevékenykedő személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - kiemelkedő szakmai munkájával a város polgárainak körében közmegbecsülést szerzett.

(2) A díjat, melynek jutalomösszege 400 000 Ft, évente egy személy kaphatja.

„Pálos Károly-díj”

25. § (1) „Pálos Károly-díj” I. fokozat adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával hosszabb időn át, de legalább 15 éven keresztül segítette a város szociális ellátásainak fejlődését, fejlesztését, hatékonyságának növelését.

(2) „Pálos Károly-díj” II. fokozat adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 10 éven keresztül közreműködött a város magas szintű szociális ellátásában.

(3) Az I. fokozatot évente legfeljebb egy személy, a II. fokozatot évente legfeljebb két személy kaphatja.

(4) A „Pálos Károly-díj” I. fokozatával járó jutalomösszeg 150 000 Ft, a II. fokozatával járó jutalomösszeg személyenként 130 000 Ft.

„Szociális Ellátás Segítéséért-díj”

26. § (1) „Szociális Ellátás Segítéséért-díj” adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 10 éven keresztül hozzájárult a szociális munka eredményességéhez, illetve támogatásával a város szociális ellátásának fejlődéséhez.

(2) A díjat, melynek jutalomösszege személyenként 100 000 Ft, évente legfeljebb két személy kaphatja.

„Győrvári Edith-díj”

27. § (1) „Győrvári Edith-díj” adományozható annak a személynek, aki hozzájárult az önkéntes munka eredményességéhez, illetve támogatásával hozzájárult a város önkéntes ellátásának fejlődéséhez.

(2) A díjat évente egy személy kaphatja.

(3) A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emlékplakettet ajándékoz. A díjhoz jutalomösszeg nem jár.

„Idősek az idősekért-díj”

28. § (1) „Idősek az idősekért-díj” adományozható annak a 62 év feletti idős személynek, aki idős korában kiemelkedő önkéntes munkájával - legalább 5 éven keresztül - az időskorú személyek szolgálatában tevékenykedett.

(2) A díjat, melynek jutalomösszege 100 000 Ft, évente legfeljebb két személy kaphatja.

„Az Év Civil Szervezete-díj”

29. § (1) Az „Év Civil Szervezete-díj” adományozható annak a szombathelyi székhelyű egyesületnek, vagy alapítványnak, amely legalább 5 éven keresztül aktívan, eredményesen működött Szombathely városában, és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával való együttműködése, önkéntességben való részvétele kiemelkedő.

(2) A díjat, melynek jutalomösszege díjazottanként 200 000 Ft, évente két civil szervezet kaphatja.

A közigazgatás, közrend, közbiztonság területén adományozható kitüntetések

„Közszolgálatért Életmű-díj”

30. § (1) „Közszolgálatért Életmű-díj” adományozható annak a közszolgálatban dolgozó, elsősorban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál, illetve az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél közszolgálati jogviszonyban álló személynek, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett és ezzel közmegbecsülést szerzett.

(2) A díj kivételesen indokolt esetben olyan személynek is adományozható, aki már nem áll közszolgálati jogviszonyban az (1) bekezdésben meghatározott munkáltatóknál.

(3) A díjat, melynek jutalomösszege 400 000 Ft, évente egy személy kaphatja.

„Horváth Boldizsár-díj”

31. § (1) „Horváth Boldizsár-díj” adományozható annak a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló személynek, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett és ezzel közmegbecsülést szerzett.

(2) A díj két fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatot évente legfeljebb kettő személy kaphatja.

(3) Az egyes fokozatokkal az alábbi jutalomösszeg jár:

I. fokozat 150 000 Ft
II. fokozat 130 000 Ft

„Szombathely Közbiztonságáért-díj”

32. § (1) A „Szombathely Közbiztonságáért-díj” adományozható a város működési területén lévő rendvédelmi szerv hivatásos állományú azon dolgozójának, köztisztviselőjének és közalkalmazottjának, illetve a polgárőrség azon tagjának, aki a közrend, a közbiztonság védelme és megszilárdítása, valamint a megelőzés területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végzett.

(2) A kitüntető díjat, amelynek jutalomösszege 150 000 Ft, évente egy személy kaphatja meg.

„Szombathely Közrendjéért-díj”

33. § (1) A „Szombathely Közrendjéért-díj” adományozható a Szombathelyi Rendőrkapitányság hivatásos állományú azon dolgozójának, illetve közalkalmazottjának, aki tevékenységével hosszabb időn át hozzájárult a közrend, a közbiztonság védelméhez és megszilárdításához, illetve kiemelkedő helytállásával a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett.

(2) A díjat, amelynek jutalomösszege 150 000 Ft, évente egy személy kaphatja meg.

IV. Fejezet

A kitüntetés kezdeményezése, a javaslat elkészítése, felterjesztése és véleményezése

34. § (1) A rendelet 9-27. §-aiban meghatározott díjakra

a) az Önkormányzat által alapított, illetve fenntartott intézmények közalkalmazottai;

b) indokolt esetben az a) pontban nem tartozó intézmények dolgozói;

c) egyesületek, alapítványok, non profit karitatív szervezetek dolgozói;

d) a 16. §-ban foglalt díj esetében művészeti tevékenységet folytató csoportok illetve alkotó közösségek; valamint

e) a 18. §-ban foglalt díjak esetén a sporttörvény szerinti sportszervezetek dolgozói, tagjai

javasolhatók.

(2) A rendelet 20-22. §-aiban meghatározott díjakra az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakon kívül az egészségügyi alapellátásban dolgozó azon orvosok és egészségügyi szakképesítéssel rendelkező alkalmazottak is javasolhatók, akik a háziorvosi rendszerben vállalkozói jogviszony keretében vesznek részt.

(3) A rendelet 31. §-ában meghatározott díjra az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak javasolhatók.

35. § (1) A Közgyűlés által alapított kitüntető díj adományozását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) az alpolgármester,

c) a jegyző,

d) az aljegyző,

e) képviselő, képviselőcsoport (frakció), valamint

f) a rendelet 5. §-ában meghatározott kitüntető díj esetében az érintett közgyűlési bizottságok,

g) a rendelet 6-8. §-aiban meghatározott kitüntető díj esetében az érintett közgyűlési bizottság, valamint az érintett szakmai és gazdasági kamarák,

h) *  a rendelet 9-12. §-aiban meghatározott kitüntető díjak esetében

ha) a Közgyűlés oktatási ügyeket ellátó bizottsága,

hb) a város szervezetei (a vezető óvónők munkaközössége),

hc) a nevelési - oktatási intézmény vezetője, pedagógusai, a szülők közössége, középiskolákban a diákönkormányzati szerv,

hd) a köznevelési intézmény fenntartója, munkáltatói jog gyakorlója,

he) a köznevelés területén működő civil szervezetek vezetői,

i) a rendelet 13-16/A. §-aiban meghatározott kitüntető díjak esetében * 

ia) a Közgyűlés kulturális ügyeket ellátó bizottsága,

ib) a városban működő kulturális intézmények vezetői, szakmai munkatársai,

ic) egyéb kulturális és szakmai szervezetek

j) a rendelet 17-19. §-aiban meghatározott kitüntető díjak esetében a sport területén működő szakmai szervezetek

k) a rendelet 20-22. §-aiban meghatározott kitüntető díjak esetében

ka) a Közgyűlés egészségüggyel foglalkozó bizottsága

kb) a Szombathelyi Orvosi Kamara

kc) az egészségügyi intézmény vezetője

l) a rendelet 24-28. §-aiban meghatározott kitüntető díjak esetében

la) a Közgyűlés szociális ügyeket ellátó bizottsága

lb) a városban működő szociális intézmények vezetői

lc) a szociális területen működő karitatív szervezetek vezetői

m) a rendelet 30-33. §-aiban meghatározott díjak esetében a Közgyűlés jogi ügyeket ellátó bizottsága.

n) a rendelet 28. §-ában meghatározott díj esetén az idősekkel foglalkozó civil szervezetek vezetői.

o) a rendelet 29. §-ában meghatározott díj esetében

oa) a Közgyűlés civil szervezetekkel együttműködő szakbizottsága

ob) Szombathely Megyei Jogú Város Civil Fóruma

oc) a szombathelyi székhelyű civil szervezet

(2) A kitüntetés adományozását aktív dolgozó esetében a munkáltatói jogkört gyakorló szerv (intézmény) vezetője, illetve jegyző és aljegyző esetében az jogi ügyeket ellátó bizottsága, más esetben pedig az (1) bekezdés f)-o) pontjaiban meghatározott közgyűlési bizottság útján kell kezdeményezni.”

(3) Kitüntetésre nem javasolható az, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(4) Kitüntető díjra nyugállományban lévő dolgozó is javasolható.

(5) Kivételesen indokolt esetben a kitüntető díj a javasolt személy halála után posztumuszként is adományozható.

36. § (1) A szakmai díjakra vonatkozó kitüntetési javaslatok elkészítéséért a munkáltatói jogkört gyakorló szerv (intézmény) vezetője, illetve a 35. § (1) bekezdés f)-m) pontjaiban meghatározott bizottság felelős.

(2) A kitüntetési javaslatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványon minden év augusztus 31-ig kell a polgármester részére megküldeni, kivéve

a) a rendelet 10-12. §-aiban (oktatás), valamint a rendelet 20-22. §-aiban (egészségügy) meghatározott kitüntetések esetében minden év március 15-ig,

b) a rendelet 25-27. §-aiban („Pálos Károly-díj”, valamint a „Szociális Ellátás Segítéséért-díj”, „Győrvári Edith-díj”), továbbá a rendelet 33. §-ában („Szombathely Közrendjéért-díj”) meghatározott kitüntetések esetében minden év január 31. napjáig,

c) *  a rendelet 14-15. §-aiban (kultúra), a rendelet 18. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 19. §-ában (sport) meghatározott kitüntetések esetében minden év október 1. napjáig,

d) a rendelet 28. §-ában meghatározott (Idősek az idősekért-díj) kitüntetés esetén minden év május 31. napjáig,

e) *  a rendelet 16/A. §-ában meghatározott „Szombathelyért Sajtódíj” esetében minden év január 31. napjáig.

(3) A 35. § (1) bekezdés h)-m) pontjaiban meghatározott intézmények részéről felterjesztett kitüntetési javaslatokon fel kell tüntetni az intézményvezető és a szakmai közösségek véleményét is.

(4) Posztumuszként javasolt díj esetében a kitüntetési javaslaton a polgármester véleményét is fel kell tüntetni.

37. § (1) A felterjesztett kitüntetési javaslatról szakmai véleményt kell kérni:

a) a rendelet 9-12. §-ai esetében a Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletétől, a Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete Szombathelyi Csoportjától, valamint az óvodavezetők munkaközösségétől.

b) a rendelet 20-22. §-ai esetében az Orvosi Kamarától,

c) a rendelet 32. §-a, valamint 33. §-a esetében a közrendvédelemmel foglalkozó bizottságtól.

(2) A javaslatokat a rendelet 35. § (1) bekezdés f)-o) pontjai szerint meghatározott bizottságok tárgyalják meg és véleményezik.

V. Fejezet

A díjak odaítélése és átadása

38. § (1) A „Díszpolgári Cím”-re vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti elő.

(2) A „Szombathelyért-díj”-ra vonatkozó javaslatot - a jogi ügyeket ellátó bizottság előzetes véleményének figyelembevételével - a polgármester terjeszti elő.

(3) A rendelet 30-31. §-aiban meghatározott díjakra vonatkozó javaslatokat - a jogi ügyeket ellátó bizottság előzetes véleményének figyelembevételével - a jegyző terjeszti elő.

(4) A Közgyűlés elé kerülő egyéb kitüntetési javaslatokat, véleményükkel ellátva a rendelet 35. § (1) bekezdés f)-o) pontjai szerint meghatározott bizottságok terjesztik elő.

(5) A kitüntető díjak odaítéléséről a Közgyűlés dönt.

(6) A Közgyűlés a díjak odaítéléséről szóló döntésének meghozatala kapcsán indokolt esetben a rendeletben meghatározott egyes díjak adományozását megtagadhatja, illetve dönthet annak a rendeletben meghatározott keretszámnál kevesebb személy részére történő adományozásról.

(7) A Közgyűlés az egyes díjak odaítélésekor dönthet úgy, hogy a díjat megosztva adományozza több személynek. Ebben az esetben értelemszerűen a díjjal járó oklevelet és emléktárgyat a megosztott díjat elnyerő személyek valamennyien megkapják, a jutalom összege pedig megosztásra kerül a kitüntetettek között.

39. § (1) A kitüntetett az adományozásról díszoklevelet kap.

(2) A kitüntető díjakat - a díszoklevelet és a pénzjutalmat, illetve az emlékplakettet - a polgármester vagy személyes megbízottja adja át.

(3) A rendeletben meghatározott díjak átadására minden évben ünnepélyes keretek között kerül sor:

a) a “Díszpolgári Cím” esetében Szent Márton nap (november 11.) alkalmából;

b) a „Szombathelyért-díj” esetében Szent Márton nap (november 11.) alkalmából;

c) *  az életmű-díjak esetében, a gazdaság, a városépítés, városfejlesztés és üzemeltetés, a közigazgatás területén adományozható díjak, valamint az „Ifjúságért-díj”, a „Szombathely Közbiztonságáért-díj”, a „Weöres Sándor-díj” és a „Tóth Géza-díj” esetében Szent Márton Nap (november 11.) alkalmából;

d) az oktatás területén adományozható egyéb kitüntetések esetében Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából;

e) a sport területén adományozható egyéb kitüntetések esetében a „Sportkarácsony” alkalmából;

f) az egészségügy területén adományozható egyéb kitüntetések esetében Semmelweis nap (július 1.) alkalmából;

g) *  a kultúra területén adományozható egyéb kitüntetések esetében - a „Szombathelyért Sajtódíj” kivételével - a kultúra napja (január 22.) alkalmából;

h) a „Pálos Károly-díj”, a „Szociális Ellátás Segítéséért-díj”, valamint „Győrvári Edith-díj”, esetében a Szociális Hét rendezvénysorozata (április) keretében;

i) „Szombathely Közrendjéért-díj” a Szent György (április 24.) napi Rendőrnap alkalmából;

j) az „Idősek az idősekért-díj”esetében az idősek világnapi (október 1.) rendezvény keretében;

k) „Az Év Civil Szervezete-díj” esetében a Szent Márton napi (november 11.) rendezvény keretében;

l) *  a „Szombathelyért Sajtódíj” esetében a Magyar Sajtó Napján (március 15.).

(4) Különösen indokolt esetben a díjátadásra a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően is sor kerülhet. A díj átadásának időpontjára - a kitüntetett személyi körülményeire, illetve a kitüntetésre okot adó körülmények mérlegelésével - a polgármester tesz javaslatot.

(4a) *  A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a kitüntetések átadásának időpontjáról és módjáról a polgármester dönt.

(5) Posztumusz díj esetében a kitüntető díjat - a díszoklevelet a hozzá tartozó pénzjutalommal együtt - a kitüntetett személy házastársának - illetve elhalálozása esetén törvényes örököseinek - kell átadni.

A díj visszavonása

40. § (1) Méltatlanná válik a kitüntetésre az, akit a bíróság jogerős határozatával a közügyek gyakorlásától eltiltott. Az elismerésre ily módon méltatlanná vált személytől a kitüntető címet a Közgyűlés visszavonja.

(2) Méltatlanná válik a kitüntetésre az is, akinek közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonya fegyelmi büntetés alapján szűnt meg. Ebben az esetben a Közgyűlés a kitüntető címet visszavonhatja.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

41. § (1) A kitüntető díjakkal összefüggő kiadások fedezetét a város önkormányzatának költségvetési rendeletében kell évente biztosítani.

(2) A díjakkal járó jutalomösszeg az általános szabályok szerint adóköteles.

42. § (1) A kitüntetettekről nyilvántartást kell vezetni.

(2) A kitüntetettek névsorát és munkahelyét a helyi tömegkommunikációs eszközök (helyi sajtó, stb.) útján nyilvánosságra kell hozni.

43. § E rendelet alkalmazásában rendvédelmi szerv: a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a nemzeti adó- és vámhatóság, továbbá a közterület-felügyelet.

44. § (1) Jelen rendelet 2016. március 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése előtt odaítélt, de a hatálybalépést követően átadásra kerülő díjak esetében is alkalmazni kell.

(2) * 

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére