Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2015. évi költségvetésének tényleges

bevételi főösszegét 24 427 037 e Ft-ban,

kiadási főösszegét 22 017 819 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A finanszírozási célú bevételek

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele

Működési célra 2 105 718 eFt

Felhalmozási célra 3 288 494 eFt

Összesen: 5 394 212 eFt

b) külső finanszírozásra szolgáló bevételek:

Működési célú hitel felvétele 0 eFt

Felhalmozási célú hitel felvétele 0 eFt

Egyéb finanszírozási célú bevétel 95 909 eFt

Összesen: 95 909 eFt

Finanszírozási bevételek mindösszesen: 5 490 121 eFt

(3) Finanszírozási célú kiadások:

Hitel és kölcsöntörlesztés 0 eFt

Egyéb finanszírozási célú kiadás 86 289 eFt

Finanszírozási kiadások mindösszesen: 86 289 eFt

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 17. mellékletek tartalmazzák.

(3) A költségvetési szervek bevételeit 4. melléklet tartalmazza.

4. § A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 9 315 247 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

5. § A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2015.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1533 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 5 155 620 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

VAGYONMÉRLEG

8. § (1) A 2015. év önkormányzati, és a költségvetési szervek vagyonának mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök 79 451 984 e Ft

Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök 16 835 e Ft

Pénzeszközök 2 415 197 e Ft

Követelések 1 080 145 e Ft

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 232.718 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások 372.623 e Ft

Eszközök összesen: 83 569 502 e Ft

Saját tőke 79 562 032 e Ft

Kötelezettségek 1 809 022 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások 2 198 448 e Ft

Források összesen: 83 569 502 e Ft

(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a 27-28. melléklet tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és egyúttal az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2015. (III. 5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

ezer forintban
BEVÉTELEK Költségvetési szervek bevételei összesen Önkormányzat bevételei Mindösszesen bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 363 914 4 648 026 5 011 940
B3 Közhatalmi bevételek 1 222 9 046 223 9 047 445
B4 Működési bevétel 1 498 386 1 739 648 3 238 034
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 26 687 198 521 225 208
Működési bevételek összesen 1 890 209 15 632 418 17 522 627
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 270 1 137 251 1 138 521
B5 Felhalmozási bevételek 8 223 226 355 234 578
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 41 190 41 190
Felhalmozási bevételek összesen 9 493 1 404 796 1 414 289
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 899 702 17 037 214 18 936 916
B8 Finanszírozási bevételek 290 245 5 199 876 5 490 121
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK 2 189 947 22 237 090 24 427 037
KIADÁSOK Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzat kiadásai Mindösszesen kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 4 235 159 136 297 4 371 456
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 190 558 42 448 1 233 006
K3 Dologi kiadások 3 205 491 3 485 308 6 690 799
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 166 785 166 785
K5 Egyéb működési célú kiadások 62 296 3 738 217 3 800 513
Működési kiadások összesen 8 693 504 7 569 055 16 262 559
K6 Beruházások 359 648 3 169 062 3 528 710
K7 Felújítások 262 095 1 042 726 1 304 821
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 835 440 835 440
Felhalmozási kiadások összesen 621 743 5 047 228 5 668 971
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 315 247 12 616 283 21 931 530
K9 Finanszírozási kiadások 0 86 289 86 289
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 9 315 247 12 702 572 22 017 819

2. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege

ezer forintban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2015.évi I-XII. hó Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Működési bevételek 1 528 492 2 509 696 1 740 448 69,35 Oktatási ágazat 3 597 978 3 660 110 3 393 397 92,71
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2 885 796 4 390 923 4 367 405 99,46 Kulturális kiadások, média 2 060 247 2 908 452 2 707 248 93,08
Működési célú átvett pénzeszközök 0 123 870 198 521 160,27 Szociális ágazat 950 607 1 215 908 1 094 362 90,00
Közhatalmi bevételek 8 193 842 9 046 221 9 046 223 100,00 Egészségügyi ágazat 409 244 520 980 493 612 94,75
Költségvetési szervek bevételei 1 679 169 1 887 095 1 890 209 100,17 Gyermekvédelem 505 951 578 838 572 912 98,98
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 5 669 823 6 499 935 6 123 265 94,21
Sport 546 100 613 617 591 027 96,32
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások 982 886 1 136 097 965 617 84,99
Út-híd fenntartás 192 700 296 326 212 727 71,79
Tartalékok
Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár 138 311 0
SZOMHULL Nonprofit Kft - veszteségpótlás 19 000
Szent Márton emlékévhez kapcsolódó programok 800 000
Tartalékok összesen: 138 311 819 000 0
Működési célú bevételek összesen : 14 287 299 17 957 805 17 242 806 96,02 Működési célú kiadások összesen : 15 053 847 18 249 263 16 154 167 88,52
ezer forintban
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2015. évi I-XII. hó Teljesítés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Felhalmozási bevételek 620 000 250 863 225 555 89,91 Intézményi felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 496 666 1 417 872 94,74 Oktatási ágazat 0 287 942 271 887 94,42
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 000 40 108 41 190 102,70 Kulturális kiadások, média 3 000 151 812 137 153 90,34
Költségvetési szervek bevételei 1 270 9 139 9 493 103,87 Szociális ágazat 0 33 198 20 837 62,77
Egészségügyi ágazat 1 270 64 024 58 079 90,71
Gyermekvédelem 800 16 370 15 556 95,03
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 109 940 159 938 118 231 73,92
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: 115 010 713 284 621 743 87,17
Pénzeszközátadás 802 912 2 427 074 2 308 449 95,11
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai 0 38 598 38 100 98,71
Lakásalap 42 000 147 256 113 116 76,82
Városfejlesztési célok 0 4 610 1 050 22,78
Vagyongazdálkodás 483 000 870 855 832 210 95,56
Beruházások 3 129 125 2 841 674 1 846 151 64,97
Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0
Fejlesztési céltartalék 587 000 0 0
Munkáltatói kölcsön 10 000 18 599 16 544 88,95
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen: 5 054 037 6 348 666 5 155 620 81,21
Felhalmozási célú bevételek összesen: 663 270 1 796 776 1 694 110 94,29 Felhalmozási célú kiadások összesen : 5 169 047 7 061 950 5 777 363 81,81
Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú hitel igénybevétele 248 707 0,00 2015. évi költségvetési támogatási előleg 86 289 86 289 100,00
2016. évi költségvetési támogatási előleg 95 909 95 909 100,00 2016. évi költségvetési támogatási előleg 95 909
Működési célú maradvány 1 564 700 1 815 473 1 815 473 100,00
Intézményi maradvány 290 245 290 245 100,00
Felhalmozási célú maradvány 3 707 625 3 288 496 3 288 494 100,00
Finanszírozási műveletek összesen: 5 272 325 5 738 830 5 490 121 95,67 Finanszírozási műveletek összesen: 0 182 198 86 289 47,36
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen: 20 222 894 25 493 411 24 427 037 95,82 Kiadások és finanszírozási műveletek összesen: 20 222 894 25 493 411 22 017 819 86,37

3. melléklet

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2015.évi I-XII.hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI 2 850 121 4 022 561 4 022 561 100,00
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 7 834 7 834 100,00
EBBŐL:2014.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 7 772 7 772 100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 588 302 1 382 239 1 382 239 100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 371 521 774 451 774 451 100,00
EBBŐL:Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 76 717 76 717 100,00
Szociális ágazati pótlék 46 626 46 626 100,00
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 868 283 868 527 868 527 100,00
Weöres S. Színház művészeti támogatása 126 100 126 100 126 100 100,00
Weöres S. Színház működési támogatása 84 000 84 000 84 000 100,00
Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása 39 000 39 000 39 000 100,00
Mesebolt Bábszínház működési támogatása 26 100 26 100 26 100 100,00
Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása 164 400 164 400 164 400 100,00
Savaria Múzeum feladatainak támogatása 139 800 139 800 139 800 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása 119 400 119 400 119 400 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár közművelődési célú kiegészítő támogatás 138 311 138 311 138 311 100,00
Közművelődési támogatás 31 172 31 172 31 172 100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 244 244 100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 22 000 989 510 989 510 100,00
Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék 36 175 36 175 100,00
Prémium évek program 9 444 9 444 100,00
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása 800 000 800 000 100,00
Nyári gyermekétkeztetés 7 731 7 731 100,00
Szombathely a segítés városa program támogatása 22 000 22 000 22 000 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása 32 187 32 187 100,00
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja 81 973 81 973 100,00
Elszámolásból származó bevételek 0 0 0
Elvonások és befizetések bevételei - intézményi pénzmaradvány beutalása 0 0 0
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI 0 0 0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 35 675 368 362 344 844 93,62
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze 21 675 57 852 59 316 102,53
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 3 957
Mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének állami támogatása 4 320
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 976 976 100,00
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat 1 126 1 126 100,00
TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 3 036 2 437 80,27
ÁROP-1.A.5-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia 27 944 27 467 98,29
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Közösségi műv. segítő pr. tám. (MMIK átvétele, Agora üzemeltetési kiadás) 14 000 0
Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 11 425 10 518 92,06
Települések térítése családsegítés-gyermekjóléti feladat ellátáshoz 16 164 16 164 100,00
KEF működési feltételeinek biztosítása pályázati támogatás (EMMI) 300 300 100,00
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatások 16 072 16 072 100,00
V. Szent Márton ünnepi hét című rendezvény támogatása (NKA) 300
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében 33 997 17 233 50,69
Javaslat az URBACT III program Disarned cities projektjében való részvételre 3 420 0,00
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 196 050 184 658 94,19
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 2 885 796 4 390 923 4 367 405 99,46
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
JÖVEDELEMADÓK
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 140 762 762 100,00
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK
Építményadó 1 220 000 1 161 893 1 161 893 100,00
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI
Helyi iparűzési adó 6 656 000 7 578 151 7 578 151 100,00
Gépjárműadó 237 000 248 553 248 553 100,00
Idegenforgalmi adó 13 502 18 757 18 757 100,00
Talajterhelési díj 1 800 267 267 100,00
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK
Közterület felügyelet bírság bevétel 30 000 12 035 12 035 100,00
Útigénybevételi díj 5 000 0 0
Egyéb adó és bírságok, pótlékok 30 000 23 066 23 066 100,00
Környezetvédelmi birság 400 10 10 100,00
Köztemetés költségeinek megtérítése 2 727 2 727 100,00
Környezettanulmány díja 2
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 193 842 9 046 221 9 046 223 100,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Tavak haszonbérbe adása 1 900 1 900 1 920 101,05
Egyéb bevételek 5 000 9 064 31 667 349,37
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak 6 000 6 000 9 895 164,92
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg. díja 16 000 16 000 18 806 117,54
Vásárok bevétele 3 600 843 843 100,00
Hemo épületének bérbeadása 36 000 36 000 37 404 103,90
Pályázati díjak 100 100 100,00
Biztosító kártérítése 79
Köztemetés bevétele 3 042 3 042 100,00
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel 400 000 416 747 416 747 100,00
Egyéb működési célú bevétel - SZOVA 13 000 13 000 17 543 134,95
Földhaszonbérlet 2 800 2 738 2 738 100,00
Helyiségek és lakások bérleti díja 600 000 600 000 609 963 101,66
Bérleti díj 51 840 48 721 48 721 100,00
Közterület foglalás 25 000 25 000 26 160 104,64
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel 366 947 153 274 41,77
Szent Márton kártya 37
Útigénybevételi díj 2 360 2 360 100,00
Továbbszámlázott garanciális munkák (ISPA) 1 200 1 200 100,00
VASIVÍZ Zrt úszásoktatás elszámolás 2014 évi 1 663
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés 77 352 77 352 0,00
Kiszámlázott és befizetendő áfa 250 000 250 000 255 137 102,05
Áfa visszaigénylés 20 000 20 000 0,00
Haladás Sportkomplexum áfa visszaigénylés 341 343 0,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés 103 705 0,00
Söpte község önkormányzata kölcsöntartozással kapcsolatos áfa visszatérülés 66 485 0,00
Kamatbevételek
Önkormányzat 20 000 19 441 19 441 100,00
Söpte község önkormányzata kölcsöntartozásával kapcsolatos elszámolás 72 188 72 188 100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség 9 520 9 520 100,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 528 492 2 509 696 1 740 448 69,35
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Tagi kölcsön visszatérülés - Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 5 000 5 000 100,00
Szomhull Nonprofit Kft. - tagi kölcsön visszatérülés 100 000 100 000 100,00
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás 1 682 1 682 100,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Támogatások elszámolása 151
Szent Márton programok, rendezvények támogatása 500
Kárpátaljai település támogatása 443 443 100,00
HALADÁS Kft támogatás elszámolás 74 000
EBI támogatás (Raiffeisen Bank Zrt) 16 245 16 245 100,00
OCHO-MACHO támogatása (Borsodi Fém Kft) 500 500 100,00
Működési célú péneszközátvétel ÁH-on kívülről összesen 0 123 870 198 521 160,27
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
Óvodák 19 040 31 520 31 521 100,00
GAMESZ 612 150 581 390 581 384 100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 181 735 278 101 278 101 100,00
Mesebolt Bábszínház 27 003 59 264 59 263 100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar 111 000 126 300 131 689 104,27
Savaria Múzeum 155 193 104 053 104 052 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 24 000 41 159 41 275 100,28
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 98 607 154 089 154 089 100,00
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 227 839 249 996 249 996 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 62 752 67 952 66 427 97,76
Vásárcsarnok 142 000 152 685 152 685 100,00
összesen: 1 661 319 1 846 509 1 850 482 100,22
Közterület felügyelet 3 262 582 17,84
Polgármesteri Hivatal 17 850 37 324 39 145 104,88
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 679 169 1 887 095 1 890 209 100,17
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 287 299 17 957 805 17 242 806 96,02

4. melléklet

Költségvetési szervek 2015. évi bevételei

INTÉZMÉNY Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen
2015 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 1 260 2 505 2 505 100,00% 150 150 100,00% 1 260 2 655 2 655 100,00%
Barátság Óvoda 840 1 489 1 489 100,00% 33 33 100,00% 840 1 522 1 522 100,00%
Pipitér Óvoda 1 708 2 031 2 032 100,05% 200 200 100,00% 1 708 2 231 2 232 100,04%
Hétszínvirág Óvoda 1 092 1 683 1 683 100,00% 1 092 1 683 1 683 100,00%
Szivárvány Óvoda 1 092 1 465 1 465 100,00% 243 243 100,00% 1 092 1 708 1 708 100,00%
Donászy Magda Óvoda 980 1 678 1 678 100,00% 61 61 100,00% 182 182 100,00% 980 1 921 1 921 100,00%
Mesevár Óvoda 1 120 703 703 100,00% 1 120 703 703 100,00%
Játéksziget Óvoda 588 1 240 1 240 100,00% 588 1 240 1 240 100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 1 176 2 151 2 151 100,00% 1 176 2 151 2 151 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda 2 940 4 354 4 354 100,00% 2 940 4 354 4 354 100,00%
Maros Óvoda 896 1 411 1 410 99,93% 896 1 411 1 410 99,93%
Vadvirág Óvoda 700 1 244 1 244 100,00% 700 1 244 1 244 100,00%
Margaréta Óvoda 420 707 707 100,00% 49 49 100,00% 180 180 100,00% 420 936 936 100,00%
Napsugár Óvoda 0 788 788 100,00% 200 200 100,00% 0 988 988 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 1 736 2 663 2 664 100,04% 123 123 100,00% 1 736 2 786 2 787 100,04%
Mocorgó Óvoda 952 1 457 1 457 100,00% 952 1 457 1 457 100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 784 1 371 1 371 100,00% 784 1 371 1 371 100,00%
Weöres Sándor Óvoda 756 1 159 1 159 100,00% 756 1 159 1 159 100,00%
Óvodák összesen 19 040 30 099 30 100 100,00% 0 510 510 100,00% 0 911 911 100,00% 0 0 0 19 040 31 520 31 521 100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 612 150 565 548 565 542 100,00% 15 592 15 592 100,00% 250 250 100,00% 612 150 581 390 581 384 100,00%
Oktatási intézmények összesen 631 190 595 647 595 642 100,00% 0 16 102 16 102 100,00% 0 1 161 1 161 100,00% 0 0 0 631 190 612 910 612 905 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 156 135 258 338 258 338 100,00% 25 600 19 072 19 072 100,00% 691 691 100,00% 181 735 278 101 278 101 100,00%
Mesebolt Bábszínház 27 003 41 475 41 474 100,00% 5 891 5 891 100,00% 11 898 11 898 100,00% 27 003 59 264 59 263 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 111 000 111 000 103 889 93,59% 15 300 15 800 103,27% 12 000 111 000 126 300 131 689 104,27%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 24 000 27 082 27 197 100,42% 14 077 14 077 100,00% 1 24 000 41 159 41 275 100,28%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 155 193 80 783 80 782 100,00% 22 334 22 334 100,00% 936 936 100,00% 155 193 104 053 104 052 100,00%
Összesen 473 331 518 678 511 680 98,65% 25 600 76 674 77 174 100,65% 0 13 525 25 526 188,73% 0 0 0 498 931 608 877 614 380 100,90%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 142 000 152 685 152 685 100,00% 142 000 152 685 152 685 100,00%
Összesen 142 000 152 685 152 685 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 000 152 685 152 685 100,00%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 27 192 32 348 32 348 100,00% 200 647 217 648 217 648 100,00% 227 839 249 996 249 996 100,00%
Összesen 27 192 32 348 32 348 100,00% 200 647 217 648 217 648 100,00% 0 0 0 0 0 0 227 839 249 996 249 996 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 62 752 63 044 61 519 97,58% 4 908 4 908 100,00% 62 752 67 952 66 427 97,76%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 98 607 127 055 127 055 100,00% 27 034 27 034 100,00% 98 607 154 089 154 089 100,00%
Összesen 161 359 190 099 188 574 99,20% 0 31 942 31 942 100,00% 0 0 0 0 0 0 161 359 222 041 220 516 99,31%
Nem oktatási intézmények összesen 803 882 893 810 885 287 99,05% 226 247 326 264 326 764 100,15% 0 13 525 25 526 188,73% 0 0 0 1 030 129 1 233 599 1 237 577 100,32%
Oktatási intézmények összesen 631 190 595 647 595 642 100,00% 0 16 102 16 102 100,00% 0 1 161 1 161 100,00% 0 0 0 631 190 612 910 612 905 100,00%
Intézmények mindösszesen 1 435 072 1 489 457 1 480 929 99,43% 226 247 342 366 342 866 100,15% 0 14 686 26 687 181,72% 0 0 0 1 661 319 1 846 509 1 850 482 100,22%
Közterület-Felügyelet 0 0 582 0 0 582
Polgármesteri Hivatal 16 850 18 962 16 875 88,99% 20 402 21 048 103,17% 1 000 1 222 1 222 100,00% 17 850 40 586 39 145 96,45%
Mindösszesen 1 451 922 1 508 419 1 498 386 99,33% 226 247 362 768 363 914 100,32% 0 14 686 26 687 181,72% 1 000 1 222 1 222 100,00% 1 679 169 1 887 095 1 890 209 100,17%
INTÉZMÉNY Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen
2015 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 0 0
Barátság Óvoda 0 0 0
Pipitér Óvoda 0 0 0
Hétszínvirág Óvoda 0 0 0
Szivárvány Óvoda 0 0 0
Donászy Magda Óvoda 0 0 0
Mesevár Óvoda 0 0 0
Játéksziget Óvoda 0 0 0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 0 0
Gazdag Erzsi Óvoda 0 0 0
Maros Óvoda 0 0 0
Vadvirág Óvoda 0 0 0
Margaréta Óvoda 0 0 0
Napsugár Óvoda 0 0 0
Szűrcsapó Óvoda 0 0 0
Mocorgó Óvoda 0 0 0
Benczur Gyula Utcai Óvoda 0 0 0
Weöres Sándor Óvoda 0 0 0
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 10 10 100,00% 0 10 10 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 10 10 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 10 10 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 0 0
Mesebolt Bábszínház 1 181 1 181 100,00% 0 1 181 1 181 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 0 0 0
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 354 0 0 354
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 1 102 1 102 100,00% 0 1 102 1 102 100,00%
Összesen 0 2 283 2 637 115,51% 0 0 0 0 0 0 0 2 283 2 637 115,51%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 200 200 100,00% 0 200 200 100,00%
Összesen 0 200 200 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100,00%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 1 270 1 270 1 270 100,00% 1 270 1 270 1 270 100,00%
Összesen 0 0 0 1 270 1 270 1 270 100,00% 0 0 0 1 270 1 270 1 270 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 0 0 0
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 34 34 100,00% 0 34 34 100,00%
Összesen 0 34 34 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 34 34 100,00%
Nem oktatási intézmények összesen 0 2 517 2 871 114,06% 1 270 1 270 1 270 100,00% 0 0 0 1 270 3 787 4 141 109,35%
Oktatási intézmények összesen 0 10 10 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 10 10 100,00%
Intézmények mindösszesen 0 2 527 2 881 114,01% 1 270 1 270 1 270 100,00% 0 0 0 1 270 3 797 4 151 109,32%
Közterület-Felügyelet 0 0 0
Polgármesteri Hivatal 5 342 5 342 100,00% 0 5 342 5 342 100,00%
Mindösszesen 0 7 869 8 223 104,50% 1 270 1 270 1 270 100,00% 0 0 0 1 270 9 139 9 493 103,87%
Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának Maradvány igénybevétele összesen
INTÉZMÉNY működési célú igénybevétele felhalmozási célú igénybevétele
2015 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 742 742 100,00% 0 742 742 100,00%
Barátság Óvoda 504 504 100,00% 0 504 504 100,00%
Pipitér Óvoda 561 561 100,00% 0 561 561 100,00%
Hétszínvirág Óvoda 881 881 100,00% 0 881 881 100,00%
Szivárvány Óvoda 601 601 100,00% 0 601 601 100,00%
Donászy Magda Óvoda 548 548 100,00% 0 548 548 100,00%
Mesevár Óvoda 546 546 100,00% 0 546 546 100,00%
Játéksziget Óvoda 397 397 100,00% 0 397 397 100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 762 762 100,00% 0 762 762 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda 800 800 100,00% 0 800 800 100,00%
Maros Óvoda 909 909 100,00% 0 909 909 100,00%
Vadvirág Óvoda 251 251 100,00% 0 251 251 100,00%
Margaréta Óvoda 398 398 100,00% 0 398 398 100,00%
Napsugár Óvoda 520 520 100,00% 0 520 520 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 632 632 100,00% 0 632 632 100,00%
Mocorgó Óvoda 524 524 100,00% 0 524 524 100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 340 340 100,00% 0 340 340 100,00%
Weöres Sándor Óvoda 300 300 100,00% 0 300 300 100,00%
Óvodák összesen 0 10 216 10 216 100,00% 0 0 0 0 10 216 10 216 100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 15 790 15 790 100,00% 0 15 790 15 790 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 26 006 26 006 100,00% 0 0 0 0 26 006 26 006 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 697 697 100,00% 0 697 697 100,00%
Mesebolt Bábszínház 4 907 4 907 100,00% 0 4 907 4 907 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 242 242 100,00% 0 242 242 100,00%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 55 614 55 614 100,00% 0 55 614 55 614 100,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 74 627 74 627 100,00% 0 74 627 74 627 100,00%
Összesen 0 136 087 136 087 100,00% 0 0 0 0 136 087 136 087 100,00%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 42 111 42 111 100,00% 0 42 111 42 111 100,00%
Összesen 0 42 111 42 111 100,00% 0 0 0 0 42 111 42 111 100,00%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 11 097 11 097 100,00% 0 11 097 11 097 100,00%
Összesen 0 11 097 11 097 100,00% 0 0 0 0 11 097 11 097 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 2 843 2 843 100,00% 0 2 843 2 843 100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 39 356 39 356 100,00% 0 39 356 39 356 100,00%
Összesen 0 42 199 42 199 100,00% 0 0 0 0 42 199 42 199 100,00%
Nem oktatási intézmények összesen 0 231 494 231 494 100,00% 0 0 0 0 231 494 231 494 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 26 006 26 006 100,00% 0 0 0 0 26 006 26 006 100,00%
Intézmények mindösszesen 0 257 500 257 500 100,00% 0 0 0 0 257 500 257 500 100,00%
Közterület-Felügyelet 2 412 2 412 100,00% 0 2 412 2 412 100,00%
Polgármesteri Hivatal 30 333 30 333 100,00% 0 30 333 30 333 100,00%
Mindösszesen 0 290 245 290 245 100,00% 0 0 0 0 290 245 290 245 100,00%
Központi irányítószervtől kapott támogatás Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen Költségvetési bevételek összesen
INTÉZMÉNY Működési Felhalmozási
2015 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 117 562 122 369 119 671 97,80% 8 000 8 000 100,00% 117 562 130 369 127 671 97,93% 118 822 133 766 131 068 97,98%
Barátság Óvoda 84 493 88 505 86 489 97,72% 7 291 7 291 100,00% 84 493 95 796 93 780 97,90% 85 333 97 822 95 806 97,94%
Pipitér Óvoda 81 700 85 930 81 880 95,29% 81 700 85 930 81 880 95,29% 83 408 88 722 84 673 95,44%
Hétszínvirág Óvoda 104 362 109 038 106 042 97,25% 2 790 2 790 100,00% 104 362 111 828 108 832 97,32% 105 454 114 392 111 396 97,38%
Szivárvány Óvoda 96 281 101 361 97 791 96,48% 10 918 10 596 97,05% 96 281 112 279 108 387 96,53% 97 373 114 588 110 696 96,60%
Donászy Magda Óvoda 84 488 90 215 85 880 95,19% 84 488 90 215 85 880 95,19% 85 468 92 684 88 349 95,32%
Mesevár Óvoda 73 444 75 996 74 424 97,93% 3 450 3 450 100,00% 73 444 79 446 77 874 98,02% 74 564 80 695 79 123 98,05%
Játéksziget Óvoda 66 947 69 732 67 352 96,59% 9 253 9 253 100,00% 66 947 78 985 76 605 96,99% 67 535 80 622 78 242 97,05%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 94 406 98 209 95 450 97,19% 2 280 2 280 100,00% 94 406 100 489 97 730 97,25% 95 582 103 402 100 643 97,33%
Gazdag Erzsi Óvoda 103 335 108 214 104 887 96,93% 6 738 6 669 98,98% 103 335 114 952 111 556 97,05% 106 275 120 106 116 710 97,17%
Maros Óvoda 53 676 57 350 56 507 98,53% 1 956 1 956 100,00% 53 676 59 306 58 463 98,58% 54 572 61 626 60 782 98,63%
Vadvirág Óvoda 44 999 46 906 40 459 86,26% 11 686 11 686 100,00% 44 999 58 592 52 145 89,00% 45 699 60 087 53 640 89,27%
Margaréta Óvoda 58 971 61 915 60 029 96,95% 58 971 61 915 60 029 96,95% 59 391 63 249 61 363 97,02%
Napsugár Óvoda 72 271 77 763 74 294 95,54% 72 271 77 763 74 294 95,54% 72 271 79 271 75 802 95,62%
Szűrcsapó Óvoda 106 834 113 095 110 555 97,75% 106 834 113 095 110 555 97,75% 108 570 116 513 113 974 97,82%
Mocorgó Óvoda 79 917 85 620 83 518 97,54% 79 917 85 620 83 518 97,54% 80 869 87 601 85 499 97,60%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 60 917 66 082 63 942 96,76% 60 917 66 082 63 942 96,76% 61 701 67 793 65 653 96,84%
Weöres Sándor Óvoda 47 407 51 428 47 743 92,83% 1 154 1 154 100,00% 47 407 52 582 48 897 92,99% 48 163 54 041 50 356 93,18%
Óvodák összesen 1 432 010 1 509 728 1 456 913 96,50% 0 65 516 65 125 99,40% 1 432 010 1 575 244 1 522 038 96,62% 1 451 050 1 616 980 1 563 775 96,71%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 156 878 1 289 291 1 117 201 86,65% 141 672 141 672 100,00% 1 156 878 1 430 963 1 258 873 87,97% 1 769 028 2 028 153 1 856 057 91,51%
Oktatási intézmények összesen 2 588 888 2 799 019 2 574 114 91,96% 0 207 188 206 797 99,81% 2 588 888 3 006 207 2 780 911 92,51% 3 220 078 3 645 133 3 419 832 93,82%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 90 500 111 633 107 330 96,15% 35 655 35 655 100,00% 90 500 147 288 142 985 97,08% 272 235 426 086 421 783 98,99%
Mesebolt Bábszínház 80 100 100 291 79 915 79,68% 8 053 8 053 100,00% 80 100 108 344 87 968 81,19% 107 103 173 696 153 319 88,27%
Savaria Szimfonikus Zenekar 264 400 510 876 467 857 91,58% 6 650 6 650 100,00% 264 400 517 526 474 507 91,69% 375 400 644 068 606 438 94,16%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 169 400 278 436 276 891 99,45% 19 125 19 125 100,00% 169 400 297 561 296 016 99,48% 193 400 394 334 393 259 99,73%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 310 466 334 726 278 254 83,13% 3 000 80 046 80 046 100,00% 313 466 414 772 358 300 86,38% 468 659 594 554 538 081 90,50%
Összesen 914 866 1 335 962 1 210 247 90,59% 3 000 149 529 149 529 100,00% 917 866 1 485 491 1 359 776 91,54% 1 416 797 2 232 738 2 112 880 94,63%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 0 1 466 1 466 100,00% 0 1 466 1 466 100,00% 142 000 196 462 196 462 100,00%
Összesen 0 1 466 1 466 100,00% 0 0 0 0 1 466 1 466 100,00% 142 000 196 462 196 462 100,00%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 120 241 182 490 177 401 97,21% 62 754 62 754 100,00% 120 241 245 244 240 155 97,92% 349 350 507 607 502 518 99,00%
Összesen 120 241 182 490 177 401 97,21% 0 62 754 62 754 100,00% 120 241 245 244 240 155 97,92% 349 350 507 607 502 518 99,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 439 899 504 743 502 324 99,52% 800 16 370 16 370 100,00% 440 699 521 113 518 694 99,54% 503 451 591 908 587 964 99,33%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 528 000 551 604 541 133 98,10% 33 164 33 164 100,00% 528 000 584 768 574 297 98,21% 626 607 778 247 767 776 98,65%
Összesen 967 899 1 056 347 1 043 457 98,78% 800 49 534 49 534 100,00% 968 699 1 105 881 1 092 991 98,83% 1 130 058 1 370 155 1 355 740 98,95%
Nem oktatási intézmények összesen 2 003 006 2 576 265 2 432 571 94,42% 3 800 261 817 261 817 100,00% 2 006 806 2 838 082 2 694 388 94,94% 3 038 205 4 306 962 4 167 600 96,76%
Oktatási intézmények összesen 2 588 888 2 799 019 2 574 114 91,96% 0 207 188 206 797 99,81% 2 588 888 3 006 207 2 780 911 92,51% 3 220 078 3 645 133 3 419 832 93,82%
Intézmények mindösszesen 4 591 894 5 375 284 5 006 685 93,14% 3 800 469 005 468 614 99,92% 4 595 694 5 844 289 5 475 299 93,69% 6 258 283 7 952 095 7 587 432 95,41%
Közterület-Felügyelet 174 808 182 604 171 964 94,17% 2 751 2 751 100,00% 174 808 185 355 174 715 94,26% 174 808 187 767 177 709 94,64%
Polgármesteri Hivatal 1 701 750 1 802 779 1 544 425 85,67% 107 400 139 616 139 616 100,00% 1 809 150 1 942 395 1 684 041 86,70% 1 827 000 2 018 656 1 758 861 87,13%
Mindösszesen 6 468 452 7 360 667 6 723 074 91,34% 111 200 611 372 610 981 99,94% 6 579 652 7 972 039 7 334 055 92,00% 8 260 091 10 158 518 9 524 002 93,75%

5. melléklet

Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ezer forintban
MEGNEVEZÉS
2015. évi V. számú 2015. év eltérés
eredeti módosított teljesítés
előirányzat előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 0 0
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 15 62 61 -1
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 0
Üdülőhelyi feladatok támogatása 0 0
I. Összesen 15 62 61 -1
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Óvodapedagógusok bértámogatása 893 372 913 578 905 828 -7 750
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 7 613 7 795 7 598 -197
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 266 400 261 600 269 133 7 533
Óvodaműködtetési támogatás 169 703 170 566 171 384 818
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 21 918 21 672 21 672 0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 7 028 7 028 0
II. Összesen 1 359 006 1 382 239 1 382 643 404
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 0
Családsegítés 21 987 21 987 21 987 0
Családsegítés - társulási kiegészítés 0 0
Gyermekjóléti szolgálat 21 987 21 987 21 987 0
Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés 0 0
Gyermekjóléti Központ 2 099 2 099 2 099 0
Szociális étkeztetés 47 333 41 133 41 964 831
Házi segítségnyújtás 17 980 19 865 20 300 435
Időskorúak nappali intézményi ellátása 17 113 16 568 16 677 109
Demens személyek nappali intézményi ellátása 7 000 7 000 7 000 0
Bölcsődei ellátás 154 159 168 488 194 675 26 187
Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek 3 706 3 706 6 670 2 964
- hátrányos helyzetű gyermek 18 158 14 526 -14 526
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 7 066 2 718 -2 718
Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet 2 950 3 218 3 218 0
Családok átmeneti otthona 0 0
Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege 36 485 36 485 36 485 0
Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona intézmény-üzemeltetési támogatás 13 498 11 606 11 606 0
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 186 913 182 670 185 395 2 725
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 42 383 97 052 97 052 0
III. Összesen 600 817 651 108 667 115 16 007
Mindösszesen 1 959 838 2 033 409 2 049 819 16 410

6. melléklet

Költségvetési szervek 2015. évi kiadásai

INTÉZMÉNY Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
2015 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 89 778 91 645 90 503 98,75% 25 801 26 754 26 392 98,65% 3 243 5 481 4 886 89,14%
Barátság Óvoda 65 527 67 391 65 575 97,31% 17 667 18 302 17 817 97,35% 2 139 4 376 3 391 77,49%
Pipitér Óvoda 63 633 64 554 62 259 96,44% 17 079 17 722 17 017 96,02% 2 696 5 567 4 115 73,92%
Hétszínvirág Óvoda 80 144 81 986 81 011 98,81% 22 764 23 339 22 831 97,82% 2 546 4 753 3 256 68,50%
Szivárvány Óvoda 73 813 75 914 72 277 95,21% 21 117 21 942 20 901 95,26% 2 443 6 136 5 694 92,80%
Donászy Magda Óvoda 65 517 68 258 66 033 96,74% 17 687 18 495 17 899 96,78% 2 264 5 879 3 483 59,24%
Mesevár Óvoda 57 325 57 390 56 540 98,52% 15 403 15 618 15 357 98,33% 1 836 3 255 2 817 86,54%
Játéksziget Óvoda 51 735 52 762 52 140 98,82% 13 929 14 320 14 116 98,58% 1 871 2 825 2 376 84,11%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 72 479 74 526 71 874 96,44% 20 691 21 248 20 707 97,45% 2 412 5 092 4 533 89,02%
Gazdag Erzsi Óvoda 80 305 81 958 80 755 98,53% 22 899 23 736 23 368 98,45% 3 071 7 743 5 583 72,10%
Maros Óvoda 41 624 43 684 42 916 98,24% 11 217 11 958 11 715 97,97% 1 731 2 935 2 599 88,55%
Vadvirág Óvoda 34 693 35 691 34 277 96,04% 9 355 10 033 9 620 95,88% 1 651 2 638 2 239 84,87%
Margaréta Óvoda 45 273 47 065 45 641 96,97% 12 200 12 713 12 328 96,97% 1 918 3 424 2 795 81,63%
Napsugár Óvoda 55 548 58 808 55 948 95,14% 14 854 15 941 15 088 94,65% 1 869 4 058 3 364 82,90%
Szűrcsapó Óvoda 82 266 82 994 81 164 97,80% 23 604 24 559 24 041 97,89% 2 700 7 323 5 807 79,30%
Mocorgó Óvoda 62 114 64 870 63 266 97,53% 16 724 17 556 17 219 98,08% 2 031 4 858 3 968 81,68%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 47 248 47 384 46 205 97,51% 12 621 12 966 12 576 96,99% 1 832 4 172 2 992 71,72%
Weöres Sándor Óvoda 36 582 38 346 36 427 95,00% 9 894 10 414 9 859 94,67% 1 687 3 930 3 043 77,43%
Óvodák összesen 1 105 604 1 135 226 1 104 811 97,32% 305 506 317 616 308 851 97,24% 39 940 84 445 66 941 79,27%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 283 728 311 128 288 937 92,87% 82 199 89 887 83 936 93,38% 1 403 101 1 418 889 1 277 017 90,00%
Oktatási intézmények összesen 1 389 332 1 446 354 1 393 748 96,36% 387 705 407 503 392 787 96,39% 1 443 041 1 503 334 1 343 958 89,40%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 93 594 86 356 86 135 99,74% 27 250 25 210 24 618 97,65% 151 391 278 865 273 013 97,90%
Mesebolt Bábszínház 54 531 54 525 54 389 99,75% 14 925 15 081 14 664 97,23% 37 647 94 856 71 901 75,80%
Savaria Szimfonikus Zenekar 200 606 203 864 203 776 99,96% 52 814 54 038 53 952 99,84% 121 980 379 516 314 443 82,85%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 108 248 153 079 130 335 85,14% 28 259 38 771 32 795 84,59% 56 893 183 359 162 994 88,89%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 247 167 254 679 235 003 92,27% 70 528 72 369 67 484 93,25% 147 838 180 872 158 212 87,47%
Összesen 704 146 752 503 709 638 94,30% 193 776 205 469 193 513 94,18% 515 749 1 117 468 980 563 87,75%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 43 196 40 410 33 661 83,30% 12 206 11 493 9 180 79,87% 62 383 79 918 54 018 67,59%
Összesen 43 196 40 410 33 661 83,30% 12 206 11 493 9 180 79,87% 62 383 79 918 54 018 67,59%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 180 398 226 708 222 515 98,15% 50 727 63 662 62 549 98,25% 116 955 153 213 140 185 91,50%
Összesen 180 398 226 708 222 515 98,15% 50 727 63 662 62 549 98,25% 116 955 153 213 140 185 91,50%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 285 611 341 794 336 171 98,35% 84 800 99 870 99 870 100,00% 132 240 133 874 133 871 100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 312 192 367 903 356 569 96,92% 92 142 109 362 103 566 94,70% 222 273 267 784 256 356 95,73%
Összesen 597 803 709 697 692 740 97,61% 176 942 209 232 203 436 97,23% 354 513 401 658 390 227 97,15%
Nem oktatási intézmények összesen 1 525 543 1 729 318 1 658 554 95,91% 433 651 489 856 468 678 95,68% 1 049 600 1 752 257 1 564 993 89,31%
Oktatási intézmények összesen 1 389 332 1 446 354 1 393 748 96,36% 387 705 407 503 392 787 96,39% 1 443 041 1 503 334 1 343 958 89,40%
Intézmények mindösszesen 2 914 875 3 175 672 3 052 302 96,12% 821 356 897 359 861 465 96,00% 2 492 641 3 255 591 2 908 951 89,35%
Közterület-Felügyelet 116 398 121 228 115 030 94,89% 32 637 34 222 32 177 94,02% 25 773 28 066 25 561 91,07%
Polgármesteri Hivatal 1 111 500 1 201 068 1 067 827 88,91% 314 320 338 772 296 916 87,64% 291 280 325 796 270 979 83,17%
Mindösszesen 4 142 773 4 497 968 4 235 159 94,16% 1 168 313 1 270 353 1 190 558 93,72% 2 809 694 3 609 453 3 205 491 88,81%
INTÉZMÉNY Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen
2015 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 118 822 123 880 121 781 98,31%
Barátság Óvoda 85 333 90 069 86 783 96,35%
Pipitér Óvoda 83 408 87 843 83 391 94,93%
Hétszínvirág Óvoda 105 454 110 078 107 098 97,29%
Szivárvány Óvoda 97 373 103 992 98 872 95,08%
Donászy Magda Óvoda 85 468 92 632 87 415 94,37%
Mesevár Óvoda 74 564 76 263 74 714 97,97%
Játéksziget Óvoda 67 535 69 907 68 632 98,18%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 95 582 100 866 97 114 96,28%
Gazdag Erzsi Óvoda 106 275 113 437 109 706 96,71%
Maros Óvoda 54 572 58 577 57 230 97,70%
Vadvirág Óvoda 45 699 48 362 46 136 95,40%
Margaréta Óvoda 59 391 63 202 60 764 96,14%
Napsugár Óvoda 72 271 78 807 74 400 94,41%
Szűrcsapó Óvoda 108 570 114 876 111 012 96,64%
Mocorgó Óvoda 80 869 87 284 84 453 96,76%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 61 701 64 522 61 773 95,74%
Weöres Sándor Óvoda 48 163 52 690 49 329 93,62%
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 1 451 050 1 537 287 1 480 603 96,31%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 769 028 1 819 904 1 649 890 90,66%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 0 0 3 220 078 3 357 191 3 130 493 93,25%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 272 235 390 431 383 766 98,29%
Mesebolt Bábszínház 107 103 164 462 140 954 85,71%
Savaria Szimfonikus Zenekar 375 400 637 418 572 171 89,76%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 193 400 375 209 326 124 86,92%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 126 5 486 478 8,71% 465 659 513 406 461 177 89,83%
Összesen 0 0 0 126 5 486 478 8,71% 1 413 797 2 080 926 1 884 192 90,55%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 21 675 59 474 59 318 99,74% 139 460 191 295 156 177 81,64%
Összesen 0 0 0 21 675 59 474 59 318 99,74% 139 460 191 295 156 177 81,64%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 348 080 443 583 425 249 95,87%
Összesen 0 0 0 0 0 0 348 080 443 583 425 249 95,87%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 502 651 575 538 569 912 99,02%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 626 607 745 049 716 491 96,17%
Összesen 0 0 0 0 0 0 1 129 258 1 320 587 1 286 403 97,41%
Nem oktatási intézmények összesen 0 0 0 21 801 64 960 59 796 92,05% 3 030 595 4 036 391 3 752 021 92,95%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 0 0 3 220 078 3 357 191 3 130 493 93,25%
Intézmények mindösszesen 0 0 0 21 801 64 960 59 796 92,05% 6 250 673 7 393 582 6 882 514 93,09%
Közterület-Felügyelet 174 808 183 516 172 768 94,14%
Polgármesteri Hivatal 2 500 2 500 2 500 100,00% 1 719 600 1 868 136 1 638 222 87,69%
Mindösszesen 0 0 0 24 301 67 460 62 296 92,35% 8 145 081 9 445 234 8 693 504 92,04%
INTÉZMÉNY Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
2015 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 2 488 2 488 100,00% 7 398 5 893 79,66%
Barátság Óvoda 462 462 100,00% 7 291 7 291 100,00%
Pipitér Óvoda 879 879 100,00%
Hétszínvirág Óvoda 711 411 57,81% 3 603 2 996 83,15%
Szivárvány Óvoda 3 993 3 993 100,00% 6 603 6 602 99,98%
Donászy Magda Óvoda 52 52 100,00%
Mesevár Óvoda 2 561 1 867 72,90% 1 871 1 871 100,00%
Játéksziget Óvoda 6 361 6 361 100,00% 4 354 2 831 65,02%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 155 155 100,00% 2 381 2 381 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda 1 669 1 069 64,05% 5 000 5 000 100,00%
Maros Óvoda 606 606 100,00% 2 443 2 442 99,96%
Vadvirág Óvoda 324 12 3,70% 11 401 6 826 59,87%
Margaréta Óvoda 47 47 100,00%
Napsugár Óvoda 464 464 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 1 637 1 637 100,00%
Mocorgó Óvoda 317 317 100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 1 896 1 896 100,00% 1 375 1 375 100,00%
Weöres Sándor Óvoda 1 351 565 41,82%
Óvodák összesen 0 25 973 23 281 89,64% 0 53 720 45 508 84,71% 0 0 0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 102 155 97 004 94,96% 106 094 106 094 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 128 128 120 285 93,88% 0 159 814 151 602 94,86% 0 0 0
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 24 011 21 523 89,64% 11 644 11 644 100,00%
Mesebolt Bábszínház 9 234 9 234 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 4 550 4 550 100,00% 2 100 2 100 100,00%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 19 125 19 125 100,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 38 277 38 277 100,00% 3 000 42 871 30 700 71,61%
Összesen 0 95 197 92 709 97,39% 3 000 56 615 44 444 78,50% 0 0 0
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 2 540 5 167 4 982 96,42%
Összesen 2 540 5 167 4 982 96,42% 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 1 270 14 807 13 595 91,81% 49 217 44 484 90,38%
Összesen 1 270 14 807 13 595 91,81% 0 49 217 44 484 90,38% 0 0 0
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 800 6 606 5 945 89,99% 9 764 9 611 98,43%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 14 366 8 883 61,83% 18 832 11 954 63,48%
Összesen 800 20 972 14 828 70,70% 0 28 596 21 565 75,41% 0 0 0
Nem oktatási intézmények összesen 4 610 136 143 126 114 92,63% 3 000 134 428 110 493 82,19% 0 0 0
Oktatási intézmények összesen 0 128 128 120 285 93,88% 0 159 814 151 602 94,86% 0 0 0
Intézmények mindösszesen 4 610 264 271 246 399 93,24% 3 000 294 242 262 095 89,07% 0 0 0
Közterület-Felügyelet 4 251 2 522 59,33%
Polgármesteri Hivatal 107 400 150 520 110 727 73,56%
Mindösszesen 112 010 419 042 359 648 85,83% 3 000 294 242 262 095 89,07% 0 0 0
INTÉZMÉNY Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen
2015 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 9 886 8 381 84,78% 118 822 133 766 130 162 97,31%
Barátság Óvoda 0 7 753 7 753 100,00% 85 333 97 822 94 536 96,64%
Pipitér Óvoda 0 879 879 100,00% 83 408 88 722 84 270 94,98%
Hétszínvirág Óvoda 0 4 314 3 407 78,98% 105 454 114 392 110 505 96,60%
Szivárvány Óvoda 0 10 596 10 595 99,99% 97 373 114 588 109 467 95,53%
Donászy Magda Óvoda 0 52 52 100,00% 85 468 92 684 87 467 94,37%
Mesevár Óvoda 0 4 432 3 738 84,34% 74 564 80 695 78 452 97,22%
Játéksziget Óvoda 0 10 715 9 192 85,79% 67 535 80 622 77 824 96,53%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 2 536 2 536 100,00% 95 582 103 402 99 650 96,37%
Gazdag Erzsi Óvoda 0 6 669 6 069 91,00% 106 275 120 106 115 775 96,39%
Maros Óvoda 0 3 049 3 048 99,97% 54 572 61 626 60 278 97,81%
Vadvirág Óvoda 0 11 725 6 838 58,32% 45 699 60 087 52 974 88,16%
Margaréta Óvoda 0 47 47 100,00% 59 391 63 249 60 811 96,15%
Napsugár Óvoda 0 464 464 100,00% 72 271 79 271 74 864 94,44%
Szűrcsapó Óvoda 0 1 637 1 637 100,00% 108 570 116 513 112 649 96,68%
Mocorgó Óvoda 0 317 317 100,00% 80 869 87 601 84 770 96,77%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 0 3 271 3 271 100,00% 61 701 67 793 65 044 95,95%
Weöres Sándor Óvoda 0 1 351 565 41,82% 48 163 54 041 49 894 92,33%
Óvodák összesen 0 79 693 68 789 86,32% 1 451 050 1 616 980 1 549 392 95,82%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0 208 249 203 098 97,53% 1 769 028 2 028 153 1 852 988 91,36%
Oktatási intézmények összesen 0 287 942 271 887 94,42% 3 220 078 3 645 133 3 402 380 93,34%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 35 655 33 167 93,02% 272 235 426 086 416 933 97,85%
Mesebolt Bábszínház 0 9 234 9 234 100,00% 107 103 173 696 150 188 86,47%
Savaria Szimfonikus Zenekar 0 6 650 6 650 100,00% 375 400 644 068 578 821 89,87%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 0 19 125 19 125 100,00% 193 400 394 334 345 249 87,55%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 3 000 81 148 68 977 85,00% 468 659 594 554 530 154 89,17%
Összesen 3 000 151 812 137 153 90,34% 1 416 797 2 232 738 2 021 345 90,53%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 2 540 5 167 4 982 96,42% 142 000 196 462 161 159 82,03%
Összesen 2 540 5 167 4 982 96,42% 142 000 196 462 161 159 82,03%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 1 270 64 024 58 079 90,71% 349 350 507 607 483 328 95,22%
Összesen 1 270 64 024 58 079 90,71% 349 350 507 607 483 328 95,22%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 800 16 370 15 556 95,03% 503 451 591 908 585 468 98,91%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 33 198 20 837 62,77% 626 607 778 247 737 328 94,74%
Összesen 800 49 568 36 393 73,42% 1 130 058 1 370 155 1 322 796 96,54%
Nem oktatási intézmények összesen 7 610 270 571 236 607 87,45% 3 038 205 4 306 962 3 988 628 92,61%
Oktatási intézmények összesen 0 287 942 271 887 94,42% 3 220 078 3 645 133 3 402 380 93,34%
Intézmények mindösszesen 7 610 558 513 508 494 91,04% 6 258 283 7 952 095 7 391 008 92,94%
Közterület-Felügyelet 0 4 251 2 522 59,33% 174 808 187 767 175 290 93,36%
Polgármesteri Hivatal 107 400 150 520 110 727 73,56% 1 827 000 2 018 656 1 748 949 86,64%
Mindösszesen 115 010 713 284 621 743 87,17% 8 260 091 10 158 518 9 315 247 91,70%

7. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett záró létszámelőirányzata

2015. év 2015. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen
Intézmény SZAKMAI LÉTSZÁM INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM
2015. évi záró létszám 2015. évi záró létszám
átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített
Óvodák
Aréna Óvoda 32,00 32 1,00 1 33,00 33
Barátság Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Pipitér Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Hétszínvirág Óvoda 26,00 26 1,00 1 27,00 27
Szivárvány Óvoda 25,00 25 1,00 1 26,00 26
Donászy Magda Óvoda 22,50 23 1,00 1 23,50 24
Mesevár Óvoda 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Játéksziget Óvoda 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 25,00 25 1,00 1 26,00 26
Gazdag Erzsi Óvoda 28,00 28 1,00 1 29,00 29
Maros Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Vadvirág Óvoda 11,50 11 1,00 1 12,50 12
Margaréta Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Napsugár Óvoda 20,00 20 1,00 1 21,00 21
Szűrcsapó Óvoda 28,00 28 1,00 1 29,00 29
Mocorgó Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Benczur Gyula Utcai Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Weöres Sándor Óvoda 11,50 12 1,00 1 12,50 13
Óvodák összesen 376,50 377 18,00 18 394,50 395
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0,00 0 152,00 152 152,00 152
Oktatási intézmények összesen 376,50 377 170,00 170 546,50 547
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 19,00 19 15,50 16 34,50 35
Mesebolt Bábszínház 15,00 15 3,00 3 18,00 18
Savaria Szimfonikus Zenekar 79,50 79 5,00 5 84,50 84
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 34,50 35 11,00 11 45,50 46
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 61,50 62 30,25 30 91,75 92
Összesen 209,50 210 64,75 65 274,25 275
Egyéb intézmények
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 1,00 1 15,00 15 16,00 16
Összesen 1,00 1 15,00 15 16,00 16
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 61,00 61 32,00 32 93,00 93
Összesen 61,00 61 32,00 32 93,00 93
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 105,00 105 68,63 69 173,63 174
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 148,50 148 20,00 20 168,50 168
Összesen 253,50 253 88,63 89 342,13 342
Nem oktatási intézmények összesen 525,00 525 200,38 201 725,38 726
Oktatási intézmények összesen 376,50 377 170,00 170 546,50 547
Intézmények összesen 901,50 902 370,38 371 1 271,88 1 273
Közterület-Felügyelet 30,00 30 0,00 0 30,00 30
Polgármesteri Hivatal 230,00 230 0,00 0 230,00 230
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Mindösszesen 1 161,50 1 162 370,38 371 1 531,88 1 533

8. melléklet

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
2015.évi I-XII. hó Teljesítés
Megnevezés eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Óvodák 1 451 050 1 537 287 1 480 603 96,31
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 769 028 1 819 972 1 649 890 90,65
Oktatási intézmények összesen: 3 220 078 3 357 259 3 130 493 93,25
Intézményi karbantartás 45 000 8 508 8 257 97,05
KIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás 188 900 165 516 149 512 90,33
Oktatási intézmények vis maior kerete 2 000 200 200 100,00
SNI gyermekek szakszolgálati ellátása 3 000 0
Honvédelmi nevelés a gimnáziumokban 2 000 0
Versenyek rendezvények, támogatások 3 200 8 785 5 795 65,96
Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai 10 500 3 810 0,00
Nyugdíjba vonuló vezetők ped. szolg. emlékérme és juttatása 500 0
Országos tan. versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása 2 000 1 622 1 622 100,00
Önkormányzati napközis tábor megszervezése 3 000 0
Pedagógus kitüntetések 3 400 3 307 3 307 100,00
Petz ösztöndíj 1 250 1 250 1 250 100,00
"Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer 20 200 21 800 15 350 70,41
Arany János ösztöndíj 100 100 100 100,00
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség 1 500 1 133 1 133 100,00
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium - tanüzem karbant. 0 2 000 0,00
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg 6 200 6 200 5 721 92,27
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások 30 000 30 000 30 000 100,00
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által mük. Intézményekben 2 600 2 982 2 667 89,44
Óvoda adminisztrációs szoftver 800 800 367 45,88
Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása 14 550 0
Nyugat Magyarországi Egyetem - Bólyai Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás 20 000 20 000 16 000 80,00
Nyugat Magyarországi Egyetem - Bólyai Gimn. - LECCO testvérvárosi kapcs. 0 400 400 100,00
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása 0 5 000 5 000 100,00
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat projektben el nem számolható kiadások 0 302 302 100,00
Nyugat Magyarországi Egyetem közösségi szolgálat támogatás 5 200 5 200 5 200 100,00
Pedagógus továbbképzés 2 000 0
Oktatási, szociális és ifjúsági kiadások - tartalék 10 000 13 936 10 721 76,93
Oktatási kiadások összesen 377 900 302 851 262 904 86,81
Oktatási működési kiadásai mindösszesen 3 597 978 3 660 110 3 393 397 92,71
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2015.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Óvodák 79 693 68 789 86,32
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 208 249 203 098 97,53
Oktatási intézmények összesen 0 287 942 271 887 94,42
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen 3 597 978 3 948 052 3 665 284 92,84

9. melléklet

Kulturális kiadások, közös fenntartású megyei intézmények, média

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2015.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Kulturális intézmények támogatása
Városi kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 90 500 110 957 104 292 93,99
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás 181 735 278 101 278 101 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2014. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 1 373 1 373 100,00
272 235 390 431 383 766 98,29
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása 15 000 14 545 0,00
Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása 39 000 39 000 39 000 100,00
Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása 26 100 26 100 26 100 100,00
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 27 003 59 264 50 301 84,88
Mesebolt Bábszínház 2014.évi pénzmaradványból fedezett kiadás 25 553 25 553 100,00
Mesebolt Bábszínház összesen 107 103 164 462 140 954 85,71
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 100 000 346 718 281 471 81,18
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás 164 400 164 400 164 400 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás 111 000 126 300 126 300 100,00
Savaria Szimfónikus Zenekar összesen 375 400 637 418 572 171 89,76
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 170 666 174 801 122 572 70,12
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás 139 800 139 800 139 800 100,00
Savaria Múzeum 2014. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 94 752 94 752 100,00
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 155 193 104 053 104 053 100,00
Savaria Múzeum összesen 465 659 513 406 461 177 89,83
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 50 000 40 455 0,00
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás 119 400 251 211 251 211 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás 24 000 41 287 32 657 79,10
Berzsenyi Dániel könyvtár 2014.évi pénzmaradványból fedezett kiadás 42 256 42 256 100,00
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen 193 400 375 209 326 124 86,92
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 165 000 165 000 165 000 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - művészeti támogatásból fedezett kiadás 126 100 126 100 126 100 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - központi működési támogatásból fedezett kiadás 84 000 84 000 84 000 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen 375 100 375 100 375 100 100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen 1 788 897 2 456 026 2 259 292 91,99
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása
Ungaresca Táncegyüttes 2 000 2 000 2 000 100,00
Capella Savaria 1 200 1 200 1 200 100,00
Zanati Kulturális és Sportegyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör 1 500 1 500 1 500 100,00
Herényi Kulturális és Sportegyesület 17 000 17 000 17 000 100,00
Petőfi Telepért Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Ferrum Színházi Társulat 650 650 650 100,00
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása 1 000 1 000 1 000 100,00
Joska Ola Alapítvány 1 000 1 000 1 000 100,00
KISZ Lakótelepért Egyesület 400 400 400 100,00
ISIS Big Band támogatása 1 500 1 500 1 500 100,00
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása 500 500 100,00
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása 500 500 100,00
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása 30 250 31 250 31 250 100,00
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 819 147 2 487 276 2 290 542 92,09
Kulturális és Civil Alap
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN 22 100 24 443 24 417 99,89
Rendezvények támogatása
Városi rendezvények 15 000 0 0 0,00
Kiemelt rendezvények
Savaria Karnevál - Ludi Savarienses (Savaria Turizmus Nonprofit Kft., Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány) 30 000 12 890 12 890 100,00
Iseumi játékok 15 000 0
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor 5 000 7 000 7 000 100,00
Savaria Karnevál (Savaria Turizmus Nonprofit Kft.) 47 110 47 110 100,00
Bartók Szeminárium 6 000 6 000 100,00
Sárkányhajó fesztivál (Savaria Turizmus Nonprofit Kft.) 2 000 2 000 100,00
Kiemelt rendezvények összesen 50 000 75 000 75 000 100,00
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 65 000 75 000 75 000 100,00
Egyéb támogatások
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja …. (Kgy. rendelet) 1 200 1 785 1 166 65,32
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása 15 000 15 000 15 000 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány - Működési támogatás 20 000 20 000 100,00
Szent Márton év programok, rendezvények (Savaria Turizmus Nonprofit Kft.) 25 000 25 000 25 000 100,00
Szent Márton logo levédése 4 000 2 454 61,35
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közművelődési megállapodás 1 000 1 000 1 000 100,00
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen 42 200 66 785 64 620 96,76
Közhasznú információk támogatása
Könyv, film 1 500 1 300 1 300 100,00
Hatósági díjak 300 300 21 7,00
Közhasznú információk támogatása összesen 1 800 1 600 1 321 82,56
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN 44 000 68 385 65 941 96,43
Média
Média
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Támogatása 110 000 145 733 145 733 100,00
Savaria Fórum 107 615 105 615 98,14
Média összesen 110 000 253 348 251 348 99,21
MÉDIA MINDÖSSZESEN 110 000 253 348 251 348 99,21
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 241 100 421 176 416 706 98,94
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 060 247 2 908 452 2 707 248 93,08
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2015.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 35 655 33 167 93,02
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 1 181 1 181 100,00
Mesebolt Bábszínház 2014. évi pénzmaradványából fedezett kiadás 7 698 7 698 100,00
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 355 355 100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 6 650 6 650 100,00
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 1 102 1 102 100,00
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 3 000 80 046 67 875 84,79
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás 6 500 6 500 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 12 625 12 625 100,00
Kulturális intézmények összesen 3 000 151 812 137 153 90,34
Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen 2 063 247 3 060 264 2 844 401 92,95

10. melléklet

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 528 000 568 375 539 817 94,98
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 98 607 154 089 154 089 100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2014. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 22 585 22 585 100,00
Szociális intézmény összesen 626 607 745 049 716 491 96,17
Központi bevételekkel fedezett kiadások
Segély központi támogatásból 93 243 76 740 82,30
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen 0 93 243 76 740 82,30
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj 5 000 6 720 2 975 44,27
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 35 000 35 100 35 100 100,00
Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 85 000 85 200 85 200 100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb 2 000 2 064 1 886 91,38
Segély önkormányzati támogatásból 125 000 136 693 80 302 58,75
Posta költség 7 000 2 289 2 082 90,96
Egyéb szociális kiadások, támogatások 0 1 730 1 630 94,22
Szociális hét 1 500 1 500 1 500 100,00
Esőemberke Alapítvány támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00
Szombathely Város Jóléti Alapítvány támogatás 4 000 5 000 5 000 100,00
Aktív időskor Szombathelyen önkormányzati program 8 000 13 181 11 235 85,24
Idősügyi Infokommunikációs mintaprogram 2 094 2 094 100,00
Lakás bérleti díj támogatása 30 000 40 561 29 995 73,95
Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások 1 500 1 566 301 19,22
Szociális Lakásügynökség 15 000 0
Szociális nyári gyermekétkeztetés 9 818 7 731 78,74
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálta és Közösségi Gondozó 29 100 29 100 100,00
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül 324 000 377 616 301 131 79,75
Önkormányzati szociális kiadások összesen 324 000 470 859 377 871 80,25
Szociális működési kiadások összesen 950 607 1 215 908 1 094 362 90,00
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi saját bevételből fedezett kiadás 34 34 100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 22 676 10 315 45,49
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2014. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 10 488 10 488 100,00
Szociális intézmény összesen 0 33 198 20 837 62,77
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen 950 607 1 249 106 1 115 199 89,28

11. melléklet

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 120 241 180 610 162 344 89,89
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 227 839 249 996 249 996 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2014. évi maradványból fedezett kiadás 12 909 12 909 100,00
Egészségügyi intézmény összesen 348 080 443 515 425 249 95,88
Háziorvosi rendelők karbantartása 11 770 0
Drogellenes stratégiai feladatok 2 000 0
Egészség-hét 1 500 0
Egyéb rendezvények 700 377 256 67,90
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy. rend.) 2 200 2 200 2 091 95,05
Szombathelyi Hospice Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100,00
Humán Civil ház 3 000 0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására 34 334 34 334 34 334 100,00
Egészségügyi civil szervezetek támogatása 1 500 1 500 1 500 100,00
WHO Egészséges városok tagdij, elnökséget adó városi
cím és projektváros cím
160 160 160 100,00
Szombathely a segítés városa program támogatása 2014. évi központosított előirányzatból 9 953 5 526 55,52
Szombathely a segítés városa program támogatása 2015. évi központosított előirányzatból 22 000 17 912 81,42
Mentési konferencia 2 000 2 000 100,00
KEF működési feltételeinek biztosítása (EMMI pályázat - 2014 évi) 941 584 62,06
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen 61 164 77 465 68 363 88,25
Egészségügyi működési kiadások összesen 409 244 520 980 493 612 94,75
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. %-a
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 1 270 1 270 1 270 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2014.évi maradványából fedezett kiadás 1 369 1 369 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 61 385 55 440 90,32
Egészségügyi intézmény összesen 1 270 64 024 58 079 90,71
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen 410 514 585 004 551 691 94,31

12. melléklet

Gyermekvédelmi kiadások

Működési kiadások ezer forintban
2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 439 899 495 325 489 699 98,86
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 62 752 67 952 67 952 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2014.évi maradványából fedezett kiadás 12 261 12 261 100,00
Gyermekvédelmi intézmény összesen 502 651 575 538 569 912 99,02
Helyettes szülői hálózat 300 300 0,00
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) 3 000 3 000 3 000 100,00
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen 3 300 3 300 3 000 90,91
Gyermekvédelmi működési kiadások összesen 505 951 578 838 572 912 98,98
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 0
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 800 10 247 9 433 92,06
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2014.évi maradványából fedezett kiadás 6 123 6 123 100,00
Gyermekvédelmi intézmény összesen 800 16 370 15 556 95,03
Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen 506 751 595 208 588 468 98,87

13. melléklet

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 139 460 191 295 156 177 81,64
Polgármesteri Hivatal 1 719 600 1 868 136 1 638 222 87,69
Közterület - felügyelet 174 808 183 516 172 768 94,14
intézmények összesen 2 033 868 2 242 947 1 967 167 87,70
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből) 250 000 250 000 442 095 176,84
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) 600 000 600 000 712 349 118,72
NYUDU - bérkompenzáció központosított előirányzatból 161 125 77,64
Kistérségi intézmények - 2013.évi bérkompenzáció kp. előirányzatból 605 0,00
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség 10 479 9 586 91,48
Helyi közösségi közlekedés támogatása központosított előirányzatból 32 187 32 187 100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás 363 401 350 332 350 332 100,00
összesen 1 213 401 1 243 764 1 546 674 124,35
Önkormányzat egyéb kiadásai
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek 41 000 47 768 47 768 100,00
Egyéb 11 636 10 206 9 237 90,51
Intézményi vagyonbiztosítások 9 000 10 118 7 839 77,48
Könyvvizsgálói költség 4 000 4 893 4 683 95,71
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés 5 000 7 681 7 599 98,93
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások 10 000 10 590 9 247 87,32
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 13 040 13 140 13 140 100,00
Nemzetiségi önkormányzatok működéséhez tartalék 1 000 1 000 1 000 100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések 3 700 3 485 1 440 41,32
Egyéb tagdíjak 12 200 12 200 12 144 99,54
Szombathelyi Egyházmegyei Karitas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat és Közösségi Gondozó 25 000 0
Rendőrség támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
Helyi közösségi közlekedésműködtetésére tanulmány 20 000 0,00
Polgármesteri keret 4 000 13 049 11 525 88,32
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármesterek, képviselő test. tagjai) 108 868
Polgárőr szervezetek támogatása 2 200 2 200 2 200 100,00
Vasi Volán Zrt 285 000 285 000 285 000 100,00
Szombathelyért Közalapítványnak nyújtott kölcsön 7 000 7 000 100,00
Határon túli magyar egyesületek támogatása 1 600 1 600 1 600 100,00
Szombathelyért Közalapítványnak nyújtott Támogatása 3 000 3 000 100,00
Nemzetiségi nap támogatása 500 650 500 76,92
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész 2 300 800 450 56,25
Horvát Nemzetiségi nap támogatása 500 500 500 100,00
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása 10 000 12 500 12 500 100,00
Croatika Teke Klub támogatása 100 100 100,00
MJVSZ - Kárpátaljai Magyarok támogatása 5 000 0,00
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervetóriummal kötendő megállapodás-támogatás 10 000 10 000 10 000 100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. Támogatása 16 776 16 776 16 776 100,00
Szent Márton Kártya kedvezmény megtérítése 2 996 0,00
Apáczai Csere János Alapítvány támogatása 2 000 2 000 2 000 100,00
Gazdaságfejlesztés, mérnök képzés 124 000 212 721 62 298 29,29
Szombathelyi Civil kerekasztal támogatása 500 0
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása 500 0
Szent Márton év programok, rendezvények 5 312 3 547 66,77
Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési kiadások)
Erdőgazdálkodási költség 1 905 3 885 1 901 48,93
Közbeszerzési kiadások 10 000 16 047 14 890 92,79
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások 10 000 14 211 13 370 94,08
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra 74 092 69 117 69 117 100,00
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra 39 510 39 510 39 510 100,00
Vasivíz Zrt. - Uszoda fenntartás 90 000 90 000 100,00
SZOMHULL Nonprofit Kft - pótbefizetés 105 887 105 887 100,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja 4 500 5 500 3 046 55,38
TIOP pályázat keretében beszerzésre került eszközök karbantartása 4 000 8 000 3 994 49,93
Internet alapú városi hálózat 31 000 32 061 29 741 92,76
KBR átalakítása 11 000 9 932 9 931 99,99
Önkormányzati támogatások rendszere 1 000 2 300 994 43,22
Jóléti Alapítvány támogatások rendszere 1 000 1 000 994 99,40
Szombathely.hu portál és mobilaplikáció karbantartása 4 500 4 500 4 478 99,51
Office 365 rendszer működtetése 3 000 3 042 1 773 58,28
Térfigyelő Kamerarendszer üzemeltetése 600 5 877 3 937 66,99
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben 7 000 8 573 8 573 100,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás 19 028 22 918 10 259 44,76
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítészi kiadások)
Főépítészi iroda (tervtanács, rendezési terv) 17 400 16 891 8 621 51,04
összesen 844 987 1 191 536 1 072 977 90,05
Működési célú nagyprojektek, projektek
ÁROP 1.A.5-2013-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia 16 996 16 519 97,19
Volt városi strand területén kialakítandó projekt tervezés 10 000 3 978 39,78
TÁMOP-5.4.9-11/1. Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 1 754 1 154 65,79
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 196 050 184 658 94,19
Szombathely a segítés városa program támogatása 2015. évi központosított előirányzatból 22 000 0
Klíma és energetikai stratégia 1 519 394 25,94
Haladás Sportkomplexum előkészítése (projektcégalapítás, terveztetés stb.) 1 555 567 1 555 567 1 296 124 83,32
Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 1 776 869 48,93
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében 33 997 32 639 96,01
„URBACT III program Disarned cities projektjében való részvételre” 4 029 112 2,78
összesen 1 577 567 1 821 688 1 536 447 84,34
Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok kiadásai összesen 3 635 955 4 256 988 4 156 098 97,63
Egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok és intézmények működési kiadásai összesen 5 669 823 6 499 935 6 123 265 94,21
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 2 540 5 167 4 982 96,42
Polgármesteri Hivatal 107 400 150 520 110 727 73,56
Közterület - felügyelet 4 251 2 522 59,33
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmény kiadásai összesen 109 940 159 938 118 231 73,92
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai mindösszesen 5 779 763 6 659 873 6 241 496 93,72

14. melléklet

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
FALCO KC Kft. támogatás 75 000 108 163 108 163 100,00
FALCO KC Kft. vissza nem térítendő veszteségpótlás 20 837 20 837 100,00
Gyermek és ifjúsági sport támogatása 23 000 22 660 22 660 100,00
Nagyrendezvények 60 000 60 955 56 420 92,56
Önkormányzati sport kitüntetés 600 1 085 651 60,00
SZAK támogatás 1 000 1 000 100,00
Sportszervezetek támogatása 75 000 74 216 73 895 99,57
STUDENT Kézilabda Kupa 1 000 1 000 100,00
Repülőklub támogatása 1 000 1 000 100,00
Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása 3 000 3 295 2 920 88,62
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 12 000 12 000 12 000 100,00
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása 80 000 50 000 47 500 95,00
Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés 55 000 65 266 63 777 97,72
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása 120 000 141 640 131 704 92,99
Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása 2 500 2 500 2 500 100,00
Dobó Se támogatása 9 000 12 000 9 000 75,00
Városi Rekreációs Programok (SEK Sportegyesület) 3 000 3 000 3 000 100,00
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása 3 000 3 000 3 000 100,00
Létesítményüzemeltetés (HVSE) 25 000 30 000 30 000 100,00
Sportágazat kiadásai mindösszesen 546 100 613 617 591 027 96,32

15. melléklet

Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
1. Város és községgazd. szolgáltatás
Egyéb feladatok 47 000 66 582 40 961 61,52
Közvilágitás 275 000 283 134 268 249 94,74
Összesen: 322 000 349 716 309 210 88,42
Csapadékvízelvezetés és fürdőüzemeltetés
Csapadékvízelvezetés 7 456 0,00
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás 290 000 344 805 290 771 84,33
Csaba Úti felüljáró fenntartása, karbantartása 9 097 1 527 16,79
Szomhull illegális hulladéklerakás 7 000 16 600 13 861 83,50
Parkfenntartás 284 160 314 065 280 028 89,16
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása 4 080 7 499 4 233 56,45
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. 58 522 63 399 58 522 92,31
Vízhasználati díj 1 824 1 824 1 823 99,95
Folyékony hulladékgyűjtés 600 1 069 985 92,14
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása 3 000 5 001 2 189 43,77
Önk. tulajdonú területek kaszálása 1 700 1 948 1 305 66,99
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása 3 000 3 100 153 4,94
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen 653 886 775 863 655 397 84,47
Mindösszesen: 975 886 1 125 579 964 607 85,70
Környezetvédelmi kiadások 5 000 8 518 1 010 11,86
Zajvizsgálatok 2 000 2 000 0,00
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen 982 886 1 136 097 965 617 84,99

16. melléklet

Út-híd fenntartási, felújítási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Burkolati jelek festése 20 000 31 305 30 416 97,16
Foltos bevonat 5 000 5 000 5 000 100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) 7 000 10 766 9 045 84,01
Hézagkiöntés 3 000 3 119 118 3,78
Kátyúzás 50 000 77 091 70 864 91,92
Kerékpárútfenntartás 9 000 13 197 9 466 71,73
Padkarendezés 4 000 5 646 3 867 68,49
Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) 2 000 3 173 718 22,63
Külterületi utak fenntartása 100 1 215 191 15,72
Teljes pályaszerkezet helyreállítás (Deák F. u., Petőfi S. u.) 8 314 7 046 84,75
Kátyúkár - önerő biztosítás 500 2 569 80 3,11
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) 500 500 69 13,80
Hídfenntartás 4 000 10 258 5 138 50,09
Éves hídvizsgálat 2 000 8 450 5 160 61,07
Járdafenntartás 23 000 26 773 17 922 66,94
Jelzőlámpák 15 500 23 137 14 054 60,74
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) 13 000 16 241 16 241 100,00
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása) 100 100 0,00
Közvilágítás 6 000 9 297 4 937 53,10
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása) 12 000 1 675 296 17,67
Zárt csapadék csatorna fenntartása 10 000 17 212 7 459 43,34
Vízelnyelők tisztítása 4 000 9 288 4 640 49,96
Zanati városrészen lévő utcák kátyúzása 10 000 0,00
Forgalmi rend felülvizsgálata 2 000 2 000 0,00
Mindösszesen: 192 700 296 326 212 727 71,79

17. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 14 600 14 600 100,00
Art Mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása 500 500 100,00
Családi és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 2 000 2 000 100,00
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 100 100 100,00
Múzeális intézmények szakmai támogatása 12 000 12 000 100,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 164 592 164 592 100,00
Söpte község önkormányzata kölcsöntartozásával kapcsolatos elszámolás 164 592 164 592 100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 1 317 474 1 238 680 94,02
Ernuszt kastély homlokzatának felújítása (NKA) 3 500 3 500 100,00
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások 551 045 551 045 100,00
NYDOP 1.1/B1-13-k-2013-0007 új városliget építése Szombathelyen 416 796 416 785 100,00
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab.NYDOP-3.1.1/B2-13k2-2013-0003 60 665 48 897 80,60
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész 65 567 65 440 99,81
"Szombathelyen hulladékszállító jármű beszerzése" pályázati támogatás (Földművelésügyi Minisztérium) 63 508 56 333 88,70
KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (Bercsényi, Váci Ált. Isk.) - pályázati támogatás+önrész 37 351 37 351 100,00
Támogatások elszámolása 250
KEOP 2015-4.10.0/U Oladi Ált. Iskola uszodájának fejlesztése támogatás [1626/2015. (IX. 8.) Korm. hat.] 119 042 59 079 49,63
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 0 1 496 666 1 417 872 94,74
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Vagyongazdálkodásból származó bevétel 620 000 200 863 200 863 100,00
Nyugdíjasok háza befizetés 10 140
Haladás Futball Kft. - játékos eladásból származó bevétel 50 000 0,00
Vasivíz Zrt. részvény értékesítés - Sárvár város önkorm. 14 552
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 620 000 250 863 225 555 89,91
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Munkáltatói kölcsön visszatérülése 10 000 12 658 13 740 108,55
Lakáskölcsöntörlesztés 32 000 27 450 27 450 100,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 42 000 40 108 41 190 102,70
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 662 000 1 787 637 1 684 617 94,24
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
Óvodák
GAMESZ 10 10 100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház
Mesebolt Bábszínház 1 181 1 181 100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar
Savaria Múzeum 1 102 1 102 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 354
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 34 34 100,00
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 1 270 1 270 1 270 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény
Vásárcsarnok 200 200 100,00
összesen 1 270 3 797 4 151 109,32
Közterület felügyelet
Polgármesteri Hivatal 5 342 5 342 100,00
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 270 9 139 9 493 103,87
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 663 270 1 796 776 1 694 110 94,29

18. melléklet

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2015. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
1. Pénzeszközátadás
Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás 95 441 0,00
Médiaközpont Nonprofit Kft. - eszközfejlesztési támogatás 19 700 19 700 100,00
Központi támogatás visszafizetés (WSSZ) 27 750 27 750 100,00
Megyei Rendőr - főkapitányság szobrok helyreállítása - Rumi Rajki Műpártoló Kör részére támogatás 5 200 5 200 100,00
Szombathelyi Sportközpont Kft. - Sportcsarnok felújítás TAO pályázat önerő 33 383 33 383 100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör Zarkaházi kastély fűtés felújítása 2 912 3 243 2 912 89,79
Oladi plébánia felújításához 20 000 20 000 100,00
Egyházak támogatása 500 0,00
Károly R. u. 5-15. járdafelújítás 220 220 100,00
Nemzeti ovi foci - ovi sport program pályázati önrész 27 000 5 647 20,91
Vas Megyei Markusovszky Kórház Csecsemő- Gyermekosztály támogatása 1 000 0,00
Úszoda felújítás önrésze (központi támogatásból) 800 000 717 137 717 137 100,00
Zsidó Hitközség támogatása - Zsidó kultúra házának kialakítása 6 500 6 500 100,00
Gazdaságfejlesztésseé kapcsolatos célkitűzések (központi támogatásból) 1 470 000 1 470 000 100,00
Pénzeszközátadás összesen: 802 912 2 427 074 2 308 449 95,11
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai
Városi intézmény felújítási alap 224 0,00
Szociális Szolgáltató Központ, Váci M. u. 1-3 III. sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás 274 0,00
Zrínyi Ilona Ált. Isk. Rákóczi utcai épület felújítása 38 100 38 100 100,00
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen: 0 38 598 38 100 98,71
3. Lakásalap
Ip. techn. épült lakások fú. pályázat LKFT 2008. önerő 2 339 128 5,47
Panel program - 2009.évi 2 000 2 000 1 837 91,85
Önkormányzati bérlakások felújítása 40 000 142 917 111 151 77,77
Lakásalap összesen: 42 000 147 256 113 116 76,82
4. Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) 4 610 1 050 22,78
5. Vagyongazdálkodás
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) 1 399 696 49,75
Kossuth Lajos u. 2. - épület felújítás (bérleti szerződés alapján) 2 285 2 285 100,00
0632/11, 0632/13, 0632/31 hrsz ingatlanok vételárának kifizetése (Csónakázó tó) 5 003 0,00
Prenor Kft. telephely felújítása 12 639 0,00
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. törzstőke emelés 850 850 100,00
Söpte község önkormányzata kölcsöntartozásával kapcsolatos elszámolás 312 726 312 726 100,00
Herényi temető területvásárlás 27 120 27 120 100,00
Oladi temetőbővítés - ingatlan vásárlás 20 300 0,00
Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan vásárlás 5 200 5 200 100,00
EPCOS ingatlan vásárlás 483 000 483 333 483 333 100,00
Vagyongazdálkodás összesen 483 000 870 855 832 210 95,56
6. Beruházások
Közművesítés
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) 3 498 1 656 47,34
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés 49 0,00
Csapadékvízelvezetés fejlesztése 1 622 1 172 72,26
Vízközmű-használati díj terhére végzett beruházás 75 617 72 516 95,90
Vízközmű-használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa kiadás 5 607 0,00
Szennyvízközmű-használati díj terhére végzett beruházás 386 896 55 082 14,24
Szennyvízközmű-használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa kiadás 2 559 0,00
Erdei iskola úttól északra eső területek közműfejlesztési hozzájárulás 21 500 43 000 21 500 50,00
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program 85 045 80 639 94,82
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program - fordított áfa kiadás 2 552 0,00
2 db buszmegálló kialakítása 2 000 1 679 83,95
Tömbbelső felújítás 3 774 2 621 69,45
Úthelyreállításhoz kapcsolódó áfa (Vasivíz Zrt- + Hajnóczy u. buszforduló, Malom u.) 6 950 0,00
Egyéb beruházások
Városfejlesztési alap 105 000 109 565 48 848 44,58
Temető lépcsőjáró építés 7 600 0,00
Szent Márton évhez kapcsolódó fejlesztések előkészítése 8 599 0,00
AGORA Fő tér 23/B. ingatlan tervezői, műszaki ellenőri és az átalakítás költsége 1 265 0,00
Kültéri kosárlabdapálya fejlesztése - Falco KC támogatása 4 826 0,00
Világháborús emlékművek, szobrok helyreállítása 4 700 3 929 83,60
Gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések (központi támogatásból) 1 470 000 0
Egyéb fejlesztések
évközi tervezések, útfelújítás tervezések 25 635 8 369 32,65
Egyéb fejlesztések központi támogatásból - Kárpáti K. u. közvilágítás kiépítése (Uszoda felújítás pályázati eleme) 47 438 47 386 99,89
Vak Bottyán u Gyöngyös patak híd felújítása engedély, korsz. vizsg., tervezői ktg. 1 977 904 45,73
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ felújítása, átalakítása tervezési költségeinek előirányzata 8 000 3 969 49,61
Egyéb fejlesztések központi támogatásból (Uszoda felújítás pályázati elemei) 35 425 35 424 100,00
Informatikai fejlesztések
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (Fő tér) 8 762 8 762 100,00
Közintézmények WIFI rendszerének kiterjesztése 300 246 82,00
Szent Márton kártya rendszer kialakítása 443 25 5,64
Nagyprojektek, projektek
NYDOP3.1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen(támogatás+saját forrás) - IVS III: 385 763 392 329 392 329 100,00
Szombathely leendő ipari, gazdasági terület kiadásai 17 949 9 754 54,34
NYDOP 1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen - fordított áfa kiadás 102 232 0,00
Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése 4 577 0
IVS II. - szociális városrehabilitációs pályázat - végleges akcióterületi terv, projektben el nem számolható kiadások 3 602 0,00
SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése 9 685 3 699 38,19
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai+nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalmú elemek 148 229 125 949 125 229 99,43
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai+nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalmú elemek - fordított áfa 58 795 58 795 0,00
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások 574 385 574 385 568 694 99,01
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások fordított áfa kiadás 124 508 124 508 0,00
Nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat előkészítése 2 858 0,00
IVS III. Új városliget előkészítés - operítív tervek 2 856 2 221 77,77
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejj.,felújítása [4/2012. (III. 1.) BM rend. alapján] 121 121 100,00
NYDOP - kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése előkészítés [107/2011. (III. 31.) kgy. hat.] 2 521 2 269 90,00
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA 7 062 754 10,68
Weöres S. óvoda fejlesztése projektben el nem számolható kiadások - telekhatár rendezése 1 478 1 478 100,00
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész 147 135 122 846 105 050 85,51
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész - fordított ÁFA 23 489
Körmendi út - Óperint utcai szoc. célú rehab. NYDOP-3.1./B2-13K2-2013-0003 52 114 50 902 39 365 77,33
Körmendi út - Óperint utcai szoc. célú rehab. NYDOP-3.1./B2-13K2-2013-0003 - fordított áfa kiadás 11 554 0,00
2014-2020 évekre szóló projektek előkészítése 37 119 38 817 8 621 22,21
EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv 6 632 0,00
Szombathelyen hulladékgyűjtő jármű beszerzése pályázati (Földművelésügyi Minisztérium) 63 611 56 436 88,72
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (központi támogatásból) 13 726 13 726 100,00
KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (Bercsényi, Váci Ált. Isk.) - pályázati támogatás+önrész 43 721 43 721 100,00
KEOP-2015-4.10.0/U - Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló szervek technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával - pályázat kiadásai 149 042 72 960 48,95
Szombathelyi Kőszegi u. 44.sz. alatti épület felújítása 2 300 0,00
Szent M. terv keretében Savaria múzeum fú. tervezése 5 000 4 997 99,94
Beruházások összesen 3 129 125 2 841 674 1 846 151 64,97
7. Fejlesztési céltartalékok
2014. évről áthúzódó hiányra képzett tartalék 587 000 0
Fejlesztési céltartalék összesen 587 000 0 0
8. Lakossági közműfejlesztés támogatása
Lakossági közműfejlesztés támogatása összesen 0 0 0
9. Munkáltatói kölcsön 10 000 18 599 16 544 88,95
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen 5 054 037 6 348 666 5 155 620 81,21

19. melléklet

Pénzeszközök változásának bemutatása

ezer forintban
Nyitó pénzkészlet 5 354 895
+ Bevételek 1.sz.melléklet szerinti összege 24 427 037
+-Sajátos elszámolások 45 296
-2014.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) -5 394 212
- Kiadások 1.sz.melléklet szerinti összege -22 017 819
Záró pénzkészlet 2 415 197
Ebből
- intézmények 171 514
- önkormányzat 2 243 683

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásairól

ezer forintban
Sorszám Megnevezés Összesen
1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 17 129
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként 0
- építményadó elengedés méltányosságból 766
- gépjárműadó elengedés méltányosságból 1 867
- talajterhelési díj elengedés méltányosságból 133
- helyi iparűzési adómentesség 23 738
- helyi iparűzési adó elengedés méltányosságból 76
4. helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg 0
5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 28 878
Mindösszesen 72 587
SZÖVEGES INDOKLÁS
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/1993. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése alapján a térítési díj méltányossági alapon történő elengedése
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények.
5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján

21. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015.évi bevételeiről és kiadásairól

ezer forintban
BEVÉTELEK 2015. évi 2015. évi
mód.ei. teljesítés
Működés
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat 1 126 1 126
Javaslat az URBACT III program Disarned cities projektjében való részvételre 3 420 0
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében 33 997 17 233
TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 3 036 2 437
ÁROP-1.A.5-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia 27 944 27 467
Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 11 425 10 518
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 196 050 184 658
Fejlesztés
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú "Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások 551 045 551 045
NYDOP 1.1/B1-13-k-2013-0007 új városliget építése Szombathelyen 416 796 416 785
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab.NYDOP-3.1.1/B2-13k2-2013-0003 60 665 48 897
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész 65 567 65 440
KEOP 2015-4.10.0/U Oladi Ált. Iskola uszodájának fejlesztése támogatás [1626/2015. (IX. 8.) Korm. hat.] 119 042 59 079
KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (Bercsényi, Váci Ált.Isk.) - pályázati támogatás+önrész 37 351 37 351
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 527 464 1 422 036
KIADÁSOK 2015. évi 2015. évi
mód.ei. teljesítés
Működés
Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai
ÁROP 1.A.5-2013-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia 16 996 16 519
URBACT III program Disarned citis projekt (önerő+támogatás) 4 029 112
TÁMOP-5.4.9-11/1.Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 1 754 1 154
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 196 050 184 658
Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 1 776 869
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében 33 997 32 639
Fejlesztés
Nagyprojektek, projektek
NYDOP 3.1.1/B1-13-k-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen (támogatás+saját forrás) - IVS III. 392 329 392 329
NYDOP 1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen - fordított áfa kiadás 102 232 0
IVS II. - szociális városrehabilitációs pályázat - végleges akcióterületi terv, projektben el nem számolható kiadások 3 602 0
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai+nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalmú elemek 125 949 125 229
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai+nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalmú elemek-fordított áfa kiadás 58 795 0
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások 574 385 568 694
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások-fordított áfa kiadás 124 508 0
Nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat előkészítése 2 858 0
IVS III. Új városliget előkészítés - operítív tervek 2 856 2 221
NYDOP - kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése előkészítés [107/2011. (III. 31.) kgy. hat.] 2 521 2 269
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA 7 062 754
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész 122 846 105 050
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” - fordított áfa 23 489
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab. NYDOP -3.1.1/B2-13k2-2013-0003 - IVS II 50 902 39 365
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab. NYDOP -3.1.1/B2-13k2-2013-0003 - IVS II fordított áfa 11 554
KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (Bercsényi, Váci Ált. Isk.) - pályázati támogatás+önrész 43 721 43 721
KEOP-2015-4.10.0/U - Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló szervek technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával - pályázat önerő 149 042 72 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 053 253 1 588 543

22. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évi fejlesztési kiadásainak következő évekre áthúzódó hatásairól

ezer forintban
Megnevezés 2015. 2015. 2016. 2017. 2018.
mód.ei. teljesítés eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei.
Fejlesztési célú hitel - törlesztése
Hitelek törlesztése és kamata összesen 0 0 0 0 0
Pénzeszközátadás
Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás 95 441 0 47 720 47 720 47 720
Markusovszky kórház támogatása 0 0 50 000 100 000 150 000
95 441 0 97 720 147 720 197 720
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai
Városi intézmény felújítási alap 224 0 100 000 100 000 100 000
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen: 224 0 100 000 100 000 100 000
Lakásalap
Panel program 2 000 1 837 1 779 1 779 1 779
Önkormányzati bérlakások felújítása 142 917 111 151 40 000 40 000 40 000
Lakásalap összesen 144 917 112 988 41 779 41 779 41 779
Beruházások
EPCOS ingatlan vásárlás 483 333 483 333 483 333 483 333 0
út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program 85 045 80 639 240 000 400 000 500 000
Városfejlesztési alap 109 565 48 848 135 000 135 000 135 000
Beruházások Összesen: 677 943 612 820 858 333 1 018 333 635 000
Munkáltatói kölcsön
Munkáltatói kölcsön 18 599 16 544 20 000 20 000 20 000
18 599 16 544 20 000 20 000 20 000
Mindösszesen 937 124 742 352 1 117 832 1 327 832 994 499
Szöveges indoklás:
A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2016.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre.

23. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2015.évben

ESZKÖZÖK
ezer forintban
Megnevezés 2014.
zárómérleg
2014.12.31
2015.
zárómérleg
2015.12.31
Vagyoni értékű jogok intézmények 54 180 40 487
önkormányzat 44 485 35 702
A/I/1. Vagyoni értékű jogok együtt 98 665 76 189
Szellemi termékek intézmények 10 928 5 602
önkormányzat 21 347 11 180
A/I/2. Szellemi termékek együtt 32 275 16 782
Immateriális javak össz. intézmények 65 108 46 089
önkormányzat 65 832 46 882
A/I. Immateriális javak összesen együtt 130 940 92 971
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok intézmények 7 603 681 7 911 265
önkormányzat 59 177 072 60 943 445
A/II/1. Ingatlanok együtt 66 780 753 68 854 710
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek intézmények 395 336 388 079
önkormányzat 1 477 384 1 451 284
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek együtt 1 872 720 1 839 363
Tenyészállatok intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
A/II/3. Tenyészállatok együtt 0 0
Beruházások, felújítások intézmények 8 175 36 419
önkormányzat 1 316 182 1 063 061
A/II/4 Beruházások együtt 1 324 357 1 099 480
Tárgyi eszközök össz. intézmények 8 007 192 8 335 763
önkormányzat 61 970 638 63 457 790
A/II. Tárgyi eszközök össz. együtt 69 977 830 71 793 553
Tartós részesedések intézmények 0 0
önkormányzat 5 908 944 7 565 460
A/III/1 Tartós részesedések együtt 5 908 944 7 565 460
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok együtt 0 0
Befektetett pénzügyi eszk. összesen intézmények 0 0
önkormányzat 5 908 944 7 565 460
A/III. Befektetett pénzügyi eszk. összesen együtt 5 908 944 7 565 460
Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen együtt 0 0
0 0
Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen intézmények 8 072 300 8 381 852
önkormányzat 67 945 414 71 070 132
A. Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen együtt 76 017 714 79 451 984
Készletek intézmények 13 932 16 835
önkormányzat 0 0
B/I. Készletek együtt 13 932 16 835
Értékpapírok intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
B/II. Értékpapírok együtt 0 0
Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök intézmények 13 932 16 835
összesen önkormányzat 0 0
B Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen együtt 13 932 16 835
Megnevezés 2014.
zárómérleg
2014. 12. 31
2015.
zárómérleg
2015. 12. 31
Lekötött bankbetétek intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
C/I. Lekötött bankbetétek együtt 0 0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek intézmények 1 567 1 460
önkormányzat 99 74
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek együtt 1 666 1 534
Forintszámlák intézmények 229 084 170 054
önkormányzat 5 124 145 2 243 609
C/III. Forintszámlák együtt 5 353 229 2 413 663
Devizaszámlák intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
C/IV. Devizaszámlák együtt 0 0
Pénzeszközök összesen intézmények 230 651 171 514
önkormányzat 5 124 244 2 243 683
C Pénzeszközök összesen együtt 5 354 895 2 415 197
Költségvetési évben esedékes követelések intézmények 62 547 47 561
önkormányzat 1 028 443 841 963
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések együtt 1 090 990 889 524
Költségvetési évet követően esedékes követelések intézmények 294 252 62 150
önkormányzat 112 201 99 004
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések együtt 406 453 161 154
Követelés jellegű sajátos elszámolások intézmények 7 457 26 967
önkormányzat 179 016 2 500
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások együtt 186 473 29 467
Követelések összesen intézmények 364 256 136 678
önkormányzat 1 319 660 943 467
D Követelések összesen együtt 1 683 916 1 080 145
Egyéb sajátos elszámolások intézmények 58 718 20 426
önkormányzat 207 038 212 292
E Egyéb sajátos elszámolások együtt 265 756 232 718
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli intézmények 20 734 11 034
elhatárolása önkormányzat 262 574 353 978
F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása együtt 283 308 365 012
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása intézmények 711 2 518
önkormányzat 0 5 093
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása együtt 711 7 611
Halasztott ráfordítások intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
F/3. Halasztott ráfordítások együtt 0 0
Aktív időbeli elhatárolások összesen intézmények 21 445 13 552
önkormányzat 262 574 359 071
F Aktív időbeli elhatárolások összesen együtt 284 019 372 623
ESZKÖZÖK intézmények 8 761 302 8 740 857
önkormányzat 74 858 930 74 828 645
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN együtt 83 620 232 83 569 502

24. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2015.évben

FORRÁSOK
ezer forintban
Megnevezés 2014.
zárómérleg
2014. 12. 31
2015.
zárómérleg
2015. 12. 31
Nemzeti vagyon induláskori értéke intézmények 11 929 474 11 929 474
önkormányzat 86 560 777 86 560 777
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke együtt 98 490 251 98 490 251
Nemzeti vagyon változásai intézmények 0 0
önkormányzat 74 035 70 544
G/II. Nemzeti vagyon változásai együtt 74 035 70 544
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai intézmények 150 025 150 025
önkormányzat 771 117 771 117
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai együtt 921 142 921 142
Felhalmozott eredmény intézmények -3 855 665 -4 400 546
önkormányzat -22 069 771 -15 638 009
G/IV. Felhalmozott eredmény együtt -25 925 436 -20 038 555
Eszközök értékhelyesbítésének forrása intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása együtt 0 0
Mérleg szerinti eredmény intézmények -544 881 351 010
önkormányzat 6 431 762 -232 360
G/VI. Mérleg szerinti eredmény együtt 5 886 881 118 650
Saját tőke összesen intézmények 7 678 953 8 029 963
önkormányzat 71 767 920 71 532 069
G Saját Tőke összesen együtt 79 446 873 79 562 032
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek intézmények 31 214 48 144
önkormányzat 558 166 296 837
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek együtt 589 380 344 981
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek intézmények 521 090 133 301
önkormányzat 136 361 1 062 576
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek együtt 657 451 1 195 877
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások intézmények 6 581 10 152
önkormányzat 406 331 258 012
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások együtt 412 912 268 164
Kötelezettségek összesen intézmények 558 885 191 597
önkormányzat 1 100 858 1 617 425
H Kötelezettségek összesen együtt 1 659 743 1 809 022
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
I Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások együtt 0 0
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárilása intézmények 45 250 30 404
önkormányzat 1 212 672 3 446
J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása együtt 1 257 922 33 850
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása intézmények 462 914 488 338
önkormányzat 60 407 86 750
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása együtt 523 321 575 088
Halasztott ráfordítások intézmények 15 300 555
önkormányzat 717 073 1 588 955
J/3. Halasztott ráfordítások együtt 732 373 1 589 510
Passzívv időbeli elhatárolások összesen intézmények 523 464 519 297
önkormányzat 1 990 152 1 679 151
J Passzív időbeli elhatárolások összesen együtt 2 513 616 2 198 448
FORRÁSOK intézmények 8 761 302 8 740 857
önkormányzat 74 858 930 74 828 645
FORRÁSOK ÖSSZESEN együtt 83 620 232 83 569 502

25. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
a „Lakásalap” 1994-2015. közötti bevételeiről és kiadásairól

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §. 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.

Bevételek e Ft-ban Kiadások eFt-ban Egyenleg eFt-ban
1994.
bérlakás értékesítés 50 846 Lakásmobilitás, érték. stb. 28 873
Tetőtér beépítés 14 078
Bérlakás építés 4 524
Zanat lakások közmű 1 135
Kámon lakások közmű 1 500
Huszár u. lakások közmű 736
50 846 50 846 0
1995.
bérlakás értékesítés 488 825 Lakáselidegenítés 32 035
Privatizációs költségek 4 070
Oladi lakások (L7 II. ütem) közmű 47 933
Kámon lakások (IV. ütem) közmű 1 982
Ingatlanbecslés, szakértői díj 6 481
Lakóház kisajátítás 6 222
Szalézi tér, Malom u. lakástervezés 9 089
Lakóterületi vízhólózat bővítés 538
energia ellátás 729
Szolgálati lakások kiváltása 22 313
Lakásvásárlás önk. lakásnak 22 728
Bérleti jog visszavásárlása. 17 603
Bérlőkijelölési jogról lemondás 1 126
Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak 10 907
Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. 30 809
488 825 214 565 274 260
1996.
bérlakás értékesítés összesen 493 187 Lakás helyiség elidegenítés 9 851
ebből kárpótlási jeggyel vás. -28 127 Ingatlanbecslés 19 307
Lakóházfelújítási alapképzés 15 266
Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.) 30 965
Lakóház kisajátítás 113
Szalézi téri kisajátítás, építés 87 522
Lakásép. közmű 45 398
Szolgálati lakások kiváltása 45 064
Lakásvásárlás önk. lakásnak 44 264
Bérleti jog visszaváltása 26 421
Emelt szintű nyugdíjas ház 960
Alacsony fok. szoc. lakások 4 527
465 060 329 658 409 662
1997. Szalézi téri lakásépítés 133 269
bérlakás értékesítés összesen 193 170 Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. 525
ebből kárpótlási jeggyel vás. -4 770 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 140 734
Emelt szintű nyugdíjas otthon 406
Kényszerbérlet 5 312 Bogát lakástervezés 375
lakásprivatizáció 11 091
Lakás- közműellátás 4 187
Alacsony komfort. szoc. lakás építés 128 635
193 712 419 222 184 152
1998. Szalézi tér lapkásépítés 4 152
bérlakás értékesítés összesen 200 124 Huszár úti lakások felújítása 1 408
ebből kárpótlási jeggyel vás. -345 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 65 692
Fejleszthető komfortfokozatú lakások 14 958
Kényszerbérlet 5 731 Lakásprivatizáció költségei 12 874
Körmenti u. lakásépítés 20 264
Lakáshozjutás támogatása 66 482
205 510 185 830 203 832
1999. Lakáshozjutás támogatása 162 020
Bérlakás értékesítés bevétele 141 152 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 66 926
Lakáskölcsön törlesztés 93 279 Szolgálati lakások kedvezménye 17 229
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció 24 537
234 431 270 712 167 551
Bevételek e Ft-ban Kiadások eFt-ban Egyenleg eFt-ban
2000. Lakáshozjutás támogatása 139 680
Bérlakás értékesítés bevétele 133 061 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 612
Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 83 301
Lakáskölcsön törlesztés 116 625 Szolgálati lakások kedvezménye 14 221
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció 9 144
249 686 247 958 169 279
2001.