Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Szombathely Megyei Jogú Város sajátos településképének társadalmi részvétellel és konszenzussal történő védelme és alakítása érdekében meghatározza:

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), a védetté nyilvánítás valamint a védelem megszüntetésének szabályait,

b) a településképi szempontból meghatározó területeket, településképi követelményeket,

c) a reklámok, reklámhordozók elhelyezésére, alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket,

d) a településkép-érvényesítési eszközöket,

a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

(2) A helyi védelem alapelvei:

a) a város településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása,

b) a helyi védelem alatt álló építészeti örökség, mint a nemzeti közös kulturális kincs közérdeken alapuló fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása,

c) tilos a helyi védelem alatt álló építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.

(3) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának alapelvei:

a) a város karakterét meghatározó település-szerkezeti vonalak (utca-vonalvezetések és térformák) megőrzése,

b) a település karakterét meghatározó utcaképek, térfalak hangulatának megőrzése.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. cég- és címtábla: vállalkozás vagy intézmény tulajdonában vagy használatában álló építmény homlokzatán, tetőzetén elhelyezett, a vállalkozás, illetve a rendeltetés azonosítására (különösen nevének, címének, elérhetőségének, tevékenységi körének, nyitva tartásának közlésére) szolgáló tábla vagy más eszköz,

2. cégfelirat: vállalkozás vagy intézmény tulajdonában vagy használatában álló építmény homlokzatán, tetőzetén elhelyezett, a vállalkozás, illetve a rendeltetés azonosítására szolgáló önálló betűkből kialakított felirat,

3. *  CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5-3,5 m magas lábon álló berendezés, amelynek mérete 7-9 m2, látható, papír- (vagy fólia) alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik,

4. CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete legfeljebb 118 cm x 175 cm és legfeljebb 2 m2 látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 182,88 - 228,6 cm (72”-90”) képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik,

5. főépület: az ingatlan elsődleges rendeltetését (pl. lakó-, üdülő-, szállás-, iroda-, kereskedelem-, vendéglátás-, szolgáltatás-, oktatás-, egészségügy-, kulturális-, üzemi-) magába foglaló épület,

6. helyi érték: minden olyan építészeti, történeti, régészeti, képzőművészeti, iparművészeti, néprajzi szempontból jelentős együttes, egyedi emlék, annak tartozékai és részei, (különösen építmény, épületrész, épület, épületegyüttes, utca vonalvezetése, településrész, kilátás, település sziluett), táji környezet, valamint az ezeket körülvevő építészeti környezet, ami nem minősül műemléknek,

7. információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó,

8. közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve olyan módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét,

9. más célú berendezés: a CityBoard formátumú eszköz, a CityLight formátumú eszköz, a reklámzászló, az ülő és parki pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát, favédő rács és közterületi illemhely, továbbá a közmű-felépítmény talajszint feletti műtárgya (villamos-, gáz-, víz-, telekommunikációs berendezés, kábelszekrény, lemezállomás, csatlakozó elosztó szerelvény, szekrény, egyéb épített házas felépítmény),

10. megállító tábla: kizárólag nyitvatartási idő alatt az üzletek bejárata mellett, közvetlenül a homlokzat előtti közterületre kihelyezett mobil információs célú berendezés, amelynek egy-egy információs felülete nem haladhatja meg az 1 m2-t, és amelyből üzletenként egy helyezhető el,

11. melléképítmény: az ingatlan elsődleges rendeltetéséhez kapcsolódó, egyéb funkciót befogadó épület (pl.: gépjármű-tároló, egyéb tároló, raktár, műhely, állattartás céljára szolgáló építmény),

12. mobil plakáttartó berendezés: plakát, hirdetmény kihelyezésére alkalmas, lábon álló reklámhordozó, amely a talajhoz, a talajszint alatt nincs fixen rögzítve,

13. önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat,

14. önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat,

15. reklámzászló: épületen, építményen vagy talajszinten tartóoszlopban reklám céljából elhelyezett zászló, ideértve a tokjából rolószerűen kihúzható reklámhordozót (roll up) is,

16. útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás,

17. *  totemoszlop: egy vagy több vállalkozás megnevezését, cégérét, cégtábláját tartalmazó, önálló pontszerű építmény.

(2)-(4) * 

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

1. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

3. § A helyi védelem feladata a helyi értékek megőrzése, fenntartása és fokozott védelme Szombathely Megyei Jogú Város közössége számára. A helyi védelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok:

a) a város építészeti értékvizsgálatának elkészíttetése,

b) a helyi védett értékek körének megállapítása,

c) a védetté nyilvánítás, valamint - indokolt esetben - a védelem megszüntetése,

d) a helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartásának vezetése,

e) a helyi védelemmel kapcsolatos tudnivalók ismertetése a lakossággal,

f) a helyi védelem alatt álló értékek megőrzése, megőriztetése, károsodásuk megelőzése, valamint a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.

4. § (1) A helyi védelem alá helyezést vagy megszüntetést bármely természetes vagy jogi személy írásban kezdeményezheti a polgármesternél, a védelem alá helyezés vagy a védelem megszüntetés tárgyának egyértelmű megjelölésével. Az eljárás hivatalból is megindítható. A kérelemben fel kell tüntetni, illetve ahhoz csatolni szükséges:

a) az eljárással érintett érték megnevezését, pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

b) a védelem fajtáját és a védetté nyilvánítás, vagy megszüntetése indokolását,

c) az érték bemutatását, vonatkozó fotóanyagot.

(2) A helyi védelem alá helyezési vagy megszüntetési kérelmet vagy hivatalból indított eljárás esetén a szándékot a döntést megelőzően 15 nap időtartamra az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni, valamint a kérelemről vagy a szándékról az érték tulajdonosát haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.

(3) A helyi védelem alá helyezésről és megszüntetésről a Közgyűlés rendeletben dönt.

(4) A helyi védettség elrendeléséről vagy megszüntetéséről szóló közgyűlési döntésről a döntést követő 30 napon belül írásban kell tájékoztatni az érték tulajdonosát és a kérelmezőt.

(5) A helyi védettséget haladéktalanul meg kell szüntetni, amennyiben a védett érték országos műemléki védettségben részesül. Egyéb esetekben csak a védett érték megsemmisülése, reális költségen helyre nem állítható károsodása esetén, életveszélyes állapot fennállása vagy a védett érték megszüntetéséhez fűződő jelentős közérdekre tekintettel törölhető a védelem.

(6) A helyi védettség alatt álló értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a védett érték megnevezését,

b) a védettséget elrendelő közgyűlési döntés számát,

c) a védett érték helyét (cím: utca, házszám, helyrajzi szám),

d) a védendő érték meghatározását (leírás),

e) a védendő érték helyreállítására irányuló szakmai javaslatot (szükség szerint),

f) a védett érték fotóját.

2. A helyi területi védelem meghatározása

5. § Szombathely Megyei Jogú Város helyileg védett területeit az 1. melléklet tartalmazza.

3. A helyi egyedi védelem meghatározása

6. § (1) A helyi egyedi védelem a város jellegzetes, értékes és hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó épületekre, épületrészekre, épületszerkezetekre, homlokzatokra, köztéri és képzőművészeti alkotásokra, emlékművekre, emléktáblákra, helytörténeti szempontból jelentős egyéb létesítményekre terjed ki.

(2) Szombathely Megyei Jogú Város helyi egyedi védelem alatt álló épületei, építményei jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

4. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

7. § (1) A 2. mellékletben szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jókarbantartani, állapotát megóvni. A használat nem veszélyeztetheti az adott építészei örökség fennmaradását.

(2) A helyi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.

(3) A helyi védelem alatt álló érték korszerűsítésével, átalakításával, bővítésével, részleges bontásával kapcsolatos általános szabályok:

a) a helyi védelem alatt álló értékek jókarbantartása, használata és fenntartása során biztosítani kell a védelem alapjául szolgáló értékek megőrzését,

b) amennyiben az eredeti állapot szerinti kialakítások azonosíthatók, azokkal azonos megoldásokat kell alkalmazni,

c) amennyiben az eredeti állapot szerinti kialakítások csak jellegükben ismertek, azokhoz illeszkedő megoldásokat kell alkalmazni.

5. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

8. § A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

6. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

9. § (1) Új építés esetén az egy ingatlanra tervezett építmények tömegei és homlokzatai, a telket határoló kerítések nem lehetnek formai szempontból egymással ellentétes kialakításúak. Az átalakítások tervezésénél törekedni kell a már meglévő ellentmondások feloldására.

(2) Beépítésre szánt területen - az iparterület és a kereskedelmi, szolgáltató területek kivételével - új építés és épület-felújítás esetén tetőszerkezet héjalására és homlokzati falfelület burkolására hullámpala, fém hullám- és trapézlemez, továbbá műanyag hullámlemez nem alkalmazható.

(3) Tetőtérben kizárólag egy építményszint hozható létre.

(4) Manzárdtető nem létesíthető.

(5) A homlokzati architektúra kialakításánál kerülni kell a túlzottan összetett anyaghasználatot. Homlokzati felületen színváltás elsődlegesen csak síkváltással történhet, azonos felület eltérő színezése nem megengedett.

(6) Közterülettel határos telekhatáron tömör kerítés - a zártsorban tervezett térfal pótló kerítés kivételével - nem létesíthető.

7. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

10. § (1) A történeti városközpontban és a sűrű beépítésű belvárosi területeken a magas építészeti és környezeti minőséget kell megvalósítani.

(2) Új, korszerű építészeti eszközökkel megfogalmazott épületet tömeg- és homlokzatképzésében, anyaghasználatában csak a környezethez illeszkedő módon lehet elhelyezni.

(3) Az illeszkedés elbírálása elsődlegesen az épület léptékére, a párkány- és gerincmagasságra, a nyílászárók és homlokzati felületek arányára tekintettel történik. Az utcaképi illeszkedésnél nem kizárólag a közvetlenül szomszédos épületeket, hanem a tágabb környezet meghatározó épületeit is figyelembe kell venni.

(4) Zártsorú beépítési mód esetében új beépítés során törekedni kell a szomszédos épületek tetőhajlásszögének megtartására, a meglévő tűzfalak takarására.

(5) Nyílászárókat egy épületszinten belül azonos szemöldökmagassággal kell kialakítani.

(6) Utcafronti homlokzaton alkalmazott párkányok, ablakkeretek, falsávok vakoltak, tégla vagy kőanyagúak lehetnek. Nyílászárók keretezése nem lehet részleges.

8. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó építészeti követelmények

11. § (1) Helyileg védett területen az utcaképi illeszkedést a szomszédos épületek, a csatlakozó közterületek szemben lévő térfalának épületei vonatkozásában kell biztosítani.

(2) Helyi egyedi védelem alatt álló épületek nem bonthatók el.

(3) Egyedileg védett érték átalakítás esetén a védelmet megalapozó épületrészek, épületszerkezetek nem, az utólagos hozzáépítések bonthatóak. Átalakítás esetén törekedni kell az eredeti állapotot megközelítő helyreállításra.

(4) Az átalakítást a védett érték fenntartása, érvényre juttatása szempontjainak szem előtt tartásával lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami nem sérti az érték összességének és a történeti kor emlékének megtartását.

(5) A homlokzati felújításnál - a rendeltetési egységek számától függetlenül - az egész épületet egységesen kell kezelni.

(6) Helyi egyedi védelem alatt álló épületen a meglévő nyílászáró hőszigetelő üvegezésű fa szerkezetű nyílászáróra cserélhető.

(7) Kialakult állapot esetében a tetőfedés anyagát meg kell tartani, vagy az eredetivel azonos megjelenésűre cserélhető.

(8) Redőnytok csak nem látszó módon létesíthető.

(9) Tetőtér utólagos beépítése esetén síkban fekvő tetőablak vagy az alatta lévő építményszint nyílászáróival összehangolt tetőfelépítmény helyezhető el.

(10) A védett épületen a kor kívánta technológia berendezései építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt homlokzatára telepíthetőek.

(11) A helyi védelemben részesülő területen:

a) vezeték nélküli szolgáltatás antennatartó szerkezetei újonnan nem helyezhetők el,

b) kizárólag földalatti vezetésű közművezetékek létesíthetők,

c) új közműberendezések, műtárgyak anyaghasználatának igazodnia kell a helyszín sajátosságaihoz, továbbá a védett érték zavartalan érvényesülésének biztosítása érdekében meg kell teremteni az igényes, minőségi anyaghasználat és a védett érték összhangját.

9. Egyes sajátos építmények, műtárgyak, hírközlési eszközök elhelyezése

12. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban a 3. mellékletben meghatározott ipari és kereskedelmi területek, külterületek alkalmasak.

(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek a 3. mellékletben meghatározott történelmi városközpont, valamint a helyi védelem alatt álló területek.

(3) Épülettől független, önálló antennatartó szerkezet lakó-, vegyes, oktatási, egészségügyi területen, illetve attól 300 m távolságon belül nem helyezhető el.

(4) *  A közép- és kisfeszültségű hálózat, közvilágítási hálózat beépítésre szánt területen kizárólag földkábelben helyezhető el. Amennyiben a hírközlési hálózat jelenleg a meglévő kisfeszültségű oszlopsoron van, a hírközlési hálózat korszerűsítése esetén kábelcsere engedélyezhető. Ha a kisfeszültségű hálózat átépítésre kerül, akkor a hírközlési hálózatot is földkábelbe vagy alépítménybe kell elhelyezni.

10. Reklámhordozókra vonatkozó közterület-használati díjak és településképi követelmények

13. § (1) Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a Tktv.-ben, valamint a Tktv. felhatalmazása alapján kiadott Rr.-ben tiltott vagy nem a szabályozottnak megfelelő reklám, reklámhordozó elhelyezése.

(2) *  Reklámhordozók elhelyezési módja, anyaghasználata, kialakítása, megjelenése kizárólag a hagyományosan kialakult településképhez való illeszkedés szabályainak megfelelően történhet.

(3) Reklámhordozó az épületek közterületről látható homlokzatán - építési reklámháló kivételével - nem helyezhető el.

(4) Ahol egyébként elhelyezhető, magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(5) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, információs célú berendezés, utasváró, közművelődési célú hirdetőoszlop, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, építési reklámháló, mobil plakáttartó berendezés, megállító tábla, reklámzászló kivételével egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el.

(6) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér fényforrások használhatók.

(7) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal közzétehető.

(8) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

11. Reklámozási tilalommal érintett területek

14. § (1) A 4. melléklet szerinti területen nem tehető közzé reklám, nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, kivéve a területen állandó vagy rendezvényhez kapcsolódóan alkalmi jelleggel működő kereskedelmi és vendéglátó egységek működési körébe tartozó megállító tábla, reklámzászló, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés.

(2) A 4. mellékletben meghatározott területen kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

12. Az utcabútorokra vonatkozó szabályok

15. § Reklám kizárólag CityBoard formátumú eszközön, CityLight formátumú eszközön, utasvárón, kioszkon, közművelődési célú hirdetőoszlopon, közérdekű molinón, reklámzászlón és közterület fölé nyúló árnyékoló berendezésen helyezhető el.

13. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különös szabályok

16. § (1) Az 5. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények számának ötszörösével megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a 12 m2-t nem haladhatja meg.

(2) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

a) az önkormányzat működése körébe tartozó információk,

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk,

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,

d) idegenforgalmi és közlekedési információk,

e) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk.

14. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények

17. § Közterületen reklám, illetve plakát reklámhordozó, a megállító tábla, a mobil plakáttartó berendezés, a közérdekű molinó, a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés és a reklámzászló kivételével

a) horganyzott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközökön,

b) plexi vagy biztonsági üveg mögött,

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben,

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön

helyezhető el azzal, hogy egymástól számított 2 méteres távolságon belül - ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó valamint a választási plakát elhelyezését - sem horizontálisan, sem vertikálisan nem helyezhető el.

15. Közművelődési célú hirdetőoszlop

18. § (1) A közművelődési intézmény a polgármesterhez benyújtott, a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti közművelődési hirdetőoszlop létesítését.

(2) A közművelődési célú hirdetőoszlop létesítésének feltétele a létesítési költség használattal arányos részének megtérítése az önkormányzat részére.

(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti létesítési költség megfizetését követően intézkedik a közművelődési célú hirdetőoszlop létesítésről.

(4) A közművelődési intézmény köteles előre minden év március 31. napjáig az Önkormányzat részére a közművelődési célú hirdetőoszlop használattal arányos fenntartási költséget megfizetni.

(5) Amennyiben több közművelődési intézmény közösen kíván közművelődési hirdetőoszlopot használni, a létesítés és fenntartás költségeinek megosztására a közöttük létrejövő megállapodás az irányadó. A létesítés és fenntartás költségeinek megtérítéséért a közművelődési célú hirdetőoszlopot használó közművelődési intézmények egyetemlegesen felelnek.

16. Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól

19. § (1) *  Mobil plakáttartó berendezés kizárólag a választási kampány során és az előválasztási időszakban kampányeszközként helyezhető ki közterületre.

(2) Nem helyezhető el mobil plakáttartó berendezés az alábbi területen:

a) Fő tér,

b) Savaria tér,

c) a)-b) pont szerinti terekre bevezető díszburkolatos járdaszakaszon,

d) Berzsenyi tér,

e) Szent Márton tér,

f) Mindszenty tér,

g) Szily János utca,

h) Szent Márton és Szent Erzsébet templomok 30 méteres körzetében,

i) a Szent Márton út - Hunyadi út közötti gyalogos aluljáróban,

j) fákon, parkokban.

(3) Kizárólag a Savaria Történelmi Karnevál (továbbiakban Karnevál) időtartama alatt valamint az azt megelőző 5 és az azt követő 3 napban a Karnevál területén a rendezvény szervezője által meghatározott rend szerint, a szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával helyezhető ki reklám, reklámhordozó berendezés azzal, hogy az önkormányzat a Tktv. 11/B. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervező számára biztosítja a teljes körű eltérés jogát.

(4) A Karnevál területe a Belváros, Hunyadi János utca - Gyöngyös utca - Légszeszgyár utca - Rákóczi utca - Zrínyi Ilona utca - Mátyás király utca - Kiskar utca - Ady tér - Petőfi Sándor utca - Király utca - Széll Kálmán utca - Gyöngyösparti sétány - Kisfaludy Sándor utca - Wesselényi utca által bezárt terület.

(5) Az Agora Szombathelyi Kulturális Központ Szombathely, Március 15. tér 5. szám alatti épületén legfeljebb évente mindösszesen 6 hét időtartamra közérdekű molinó elhelyezhető.

20. § Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi gazdasági reklámnak minősülő, nem ingatlanon elhelyezett reklámhordozóhoz kötött reklámok engedélyezettek közterület-használati szerződés alapján:

a) hirdetőember: olyan személy, aki hirdetési céllal testére erősített hirdetményt, reklámcélú transzparenst hordoz,

b) hangos reklám: hangosító berendezés használatával történő reklám-célú közterület-használat,

c) tájékoztató osztás: ingyenes újság, könyv osztása (nem tartozik ide a szórólap, illetve a prospektus),

d) szórólap osztás: kis terjedelmű hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) nyomtatvány, irat kézből kézbe történő átadása,

e) promóciós termék osztása: új áru bevezetésekor, annak népszerűsítésére szolgáló tevékenység.

21. § (1) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el, amelynek feltétele, hogy a kérelmező írásbeli nyilatkozatában vállalja építési napló vezetését.

(2) A polgármester - településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számított az építési tevékenység időtartamára, de legfeljebb 1 évre építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.

17. Eljárási szabályok

22. § (1) *  Reklámhordozó elhelyezését megelőzően e rendelet szerinti településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

(2) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján - a polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével - megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(3) Amennyiben a polgármester a településképi bejelentési eljárás során a reklámhordozó elhelyezését tudomásul veszi vagy a reklámhordozó elhelyezéséhez nem szükséges településképi bejelentési eljárás lefolytatása, úgy a reklámhordozó közterületen történő kihelyezéséhez a közútkezelő előzetes írásbeli hozzájárulását kell beszerezni.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti eljárások eredményeképpen megszerzett engedélyek birtokában a reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén a közterület használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti közterület használat iránti eljárást kell lefolytatni.

18. Reklámokkal kapcsolatos egyéb rendelkezések

23. § (1) A reklámhordozó folyamatos karbantartása az engedélyek jogosultjának kötelezettsége.

(2) Az engedély jogosultja köteles az ellenőrzés során a hatósági szerződést felmutatni.

19. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

24. § Új beépítés esetén elektromos - és hírközlési elosztó szekrényt kizárólag telken belül vagy közterületen felszín alatt lehet elhelyezni.

IV. FEJEZET

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

20. Rendelkezés a szakmai konzultációról

25. § (1) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal főépítészi feladatokat ellátó belső szervezeti egysége útján, az ügyfél elektronikus úton benyújtott kérelmére, az előzetes tervezési szakaszban a Tr. 25. §-ában foglaltak szerinti szakmai konzultációt és ezen belüli szakmai tájékoztatást biztosít. A szakmai konzultáció kötelező a 3. melléklet szerinti történelmi városközpont területén tervezett új építésnél és homlokzatváltozással járó átalakítás esetén.

(2) A konzultációra vonatkozó kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül elektronikus úton időpontot kell egyeztetni a kérelmezővel.

(3) A felelős a konzultációt követő 5 munkanapon belül emlékeztetőt készít, amelyet elektronikus úton juttat el a kérelmező részére.

V. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

21. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

26. § Új építmény építése, valamint meglévő építmény bővítése, illetve a településképet érintő átalakítása esetén településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni Szombathely város teljes közigazgatási területén az ingatlanokon tervezett, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti, műszaki tervekkel kapcsolatban az alábbiak szerint:

a) a 9,00 m-es építménymagasságú, illetve az F+2 szintes vagy azoknál magasabb új építményekre, valamint az ilyen magasságot eredményező emeletráépítésekre, tetőtér-beépítésekre,

b) *  valamennyi 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó építményre,

c) méretkorlátozás nélkül valamennyi helyi egyedi védelem alatt álló építményre és helyi területi védelem alatt álló építmény közterületről látható homlokzatát érintő átalakításra, bővítésre, valamint

d) a köztéri műalkotások környezetalakítására vonatkozóan.

22. A véleményezési eljárás részletes szabályai

27. § (1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, vagy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa, tervezője (továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. A kérelmet Szombathely Megyei Jogú Város polgármesteréhez (a továbbiakban: Polgármester) a Tr.-ben meghatározott tartalomnak és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

(2) A Polgármester a településképi véleményét a 3. melléklet szerinti történelmi városközpont területén tervezett új építésnél az Építészeti - Műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) álláspontjára, egyéb esetekben a városi főépítész véleményére alapozza.

(3) Ha a Tervtanács szakmai álláspontját akadályoztatása vagy határozatképtelensége miatt határidőben nem tudja kialakítani, a Polgármester településképi véleményét a városi főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

(4) A kérelem mellékletét képező, építészeti-műszaki dokumentációt a Tr.-ben szerinti formában, az elektronikus tárhelyre történő feltöltéssel kell benyújtani.

(5) A Tervtanács véleményére alapozott esetekben, az építészeti-műszaki dokumentációt a (4) bekezdés szerinti formán kívül, papír alapon és nem szerkeszthető formátumú digitális adathordozón 1-1 példányban is be kell nyújtani.

(6) * 

23. A településképi véleményezés részletes szempontjai

28. § (1) A véleményezési eljárás során a Tr.-ben meghatározottak szerint különösen vizsgálni kell, hogy az építési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet:

a) a telepítés és beépítés módjában,

b) az épület homlokzata és tetőzete - különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei - építészeti kialakításában,

c) a határoló közterülettel való kapcsolatban.

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell továbbá, hogy több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése, átalakítása esetén

a) biztosított-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,

b) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

(3) Az épület homlokzata és tetőzete kialakítása tekintetében vizsgálni kell továbbá, hogy:

a) a homlokzat egészének stílusa, tagolása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival, a szomszédos homlokzatokkal, valamint megfelel-e a korszerűség követelményeinek,

b) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,

c) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület külső gépészeti és egyéb külső berendezései, tartozékai elhelyezésére.

(4) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell továbbá, hogy a tervezett építési tevékenység:

a) segíti, szolgálja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,

b) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, a meglévő, vagy telepítendő növényzetét,

c) szükségessé tesz-e közterületet érintő beavatkozásokat és a terv tartalmaz-e erre vonatkozó javaslatokat,

d) a közterület fölé benyúló építmény-részei, szerkezetei és berendezései befolyásolják-e a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő növényzetre.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő alap, a (2) bekezdésben szereplő általános, valamint a (3)-(4) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a városi főépítész szakmai véleményének és a Tervtanács álláspontjának kialakításakor egyaránt figyelembe kell venni.

VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

24. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre

29. § (1) *  Településképi bejelentési eljárást - a műemléket, műemléki környezetet vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével - kell lefolytatni:

a) építmény közterületről látható, építménnyel nem takart homlokzatának, tetőzetének megváltoztatása esetében (kivéve: a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakítása),

b) egyedi, vagy területi védelem alatt álló meglévő építmény homlokzati nyílászárójának anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő cseréje esetén,

c) a beépítésre szánt területen meglévő épület közterületről látható, épülettel vagy építménnyel nem takart homlokzatán kizárólag a homlokzathoz rögzített (nem lábonálló) előtető, továbbá az önállóan az épület homlokzata elé épített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltoztatása esetén,

d) nettó 20,0 m 2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén,

e) 15 m 3 térfogatnál nagyobb, de 100 m3 térfogatnál kisebb és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén,

f) e rendelet szerinti reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén,

g) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén - a város belterületén a kertvárosi lakóterület kivételével - ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,

h) megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legalább 5 napig, de legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, kiállítási, vagy elsősegélynyújtást biztosító, valamint előadás, sportrendezvény tartására stb. szolgáló építmény építése,

i) növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,

j) növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,

k) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m 3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén,

l) helyileg védett területen közterülettel határos kerítés építése vagy felújítása melynek során anyaghasználatát, osztását, színét tekintve a meglévőtől eltérő megoldást alkalmaznak,

m) napelem, napkollektor, szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén való elhelyezése esetén,

n) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, közterületről látható területen történő elhelyezése esetén,

o) helyi védelem alatt álló területen vagy helyi egyedi védelem alatt álló épületen műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete 6,0 m-t nem haladja meg, vagy az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérte a 4,0 m-t nem haladja meg,

p) útbaigazító hirdetmény, telephelyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények jelzőtáblái elhelyezése esetén.

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének és önálló rendeltetési egységek számának - részleges vagy teljes - megváltoztatása esetén.

(3) Az önkormányzat az alábbi, a Tktv. alapján reklámnak nem minősülő gazdasági reklám, hirdetés elhelyezése tekintetében rendeli el a településképi bejelentési eljárás lefolytatását:

a) *  cégtábla, cégfelirat, cégér, totemoszlop,

b) egyedi tájékoztató tábla, matrica,

c) kirakat.

(4) * 

25. A bejelentési eljárás részletes szabályai

30. § (1) *  A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a Polgármesterhez, a 29. § (1)-(3) bekezdés szerinti tevékenységek megkezdését megelőzően benyújtott, a dokumentációt is tartalmazó kérelemre indul.

(2) A dokumentációnak - a bejelentés tárgyának megfelelően - legalább az alábbi munkarészeket és hozzájárulásokat kell tartalmazni:

a) az (1) bekezdés szerinti építési munkák esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,

ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

ac) (szükség szerint) alaprajzot,

ad) (szükség szerint) homlokzatot, valamint

ae) - amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik - utcaképi vázlatot,

b) a 29. § (2) bekezdés szerinti rendeltetés-módosítások esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében - a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő - változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,

bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

bc) (szükség szerint) alaprajzot, valamint

bd) (szükség szerint) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst,

c) a 29. § (1) bekezdés f) és p) pontja szerinti reklámhordozók, valamint a 29. § (3) bekezdés szerinti, reklámnak nem minősülő hirdetés esetén az újonnan elhelyezett, vagy a meglévőtől jelentős mértékben eltérően átalakított reklámberendezések, reklámnak nem minősülő hirdetés esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

ca) műleírást,

cb) - közterületi elhelyezés esetén (a mobil megállító tábla kivételével) M=1:500 méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett -helyszínrajzot,

cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,

cd) az építmény érintett részletét, 1,0 m2-t meghaladó felületű vagy több különálló reklámberendezés, melyek együttes felülete meghaladja az 1,0 m2-t esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot,

ce) látványtervet vagy fotómontázst,

cf) a reklámberendezés anyagát, méreteit, rögzítésének és megvilágításának módját tartalmazó rövid műszaki ismertetést,

cg) közterületi reklámberendezés helyének feltüntetése céljából helyszínrajzot (szükség esetén), valamint

ch) fotódokumentációt, melyben a reklámberendezésről és a környezetbe illeszkedéséről készített, a valós állapotot mutató fotók alapján eldönthető a településképbe való illeszkedés, a reklám elhelyezésre vonatkozó szabályok betartása,

d) társasházi tulajdonban tervezett építési tevékenység esetén, ha az építési tevékenység az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt építményrészt érinti, a társasház közgyűlésének a külön jogszabályban meghatározottak szerint meghozott hozzájáruló határozatát,

e) a lakásszövetkezetekről szóló törvény szerinti szövetkezeti tulajdon esetében a hatáskörrel rendelkező szerv hozzájáruló nyilatkozatát,

f) amennyiben a 29. § (1) bekezdés f) és p) pontjában foglalt reklámhordozó idegen vagyontárgyon kerül elhelyezésre, rögzítésre, úgy a tulajdonos írásbeli hozzájárulását 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap benyújtása mellett.

(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év, közterületen elhelyezett reklám, illetve reklámhordozó esetében a kiadmányozás évének utolsó napja.

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK ÉS KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYRE JUTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ ESZKÖZÖK * 

31. § *  (1) A polgármester a településképi kötelezést tartalmazó önkormányzati hatósági döntésében településkép-védelmi bírságot is kiszab.

(2) A településkép-védelmi bírság legnagyobb összege természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint.

(3) A településkép-védelmi bírság összegét 30 napon belül kell megfizetni az önkormányzat számlájára.

32. § * 

VIII. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER

33. § (1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a tulajdonos kérelmére pályázat útján vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható.

(2) Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében elvégzett átlagos megjelenésű épülethez képest helyi védelmi többlet-munkák költségvetéssel igazolt összegének legfeljebb 50%-áig terjedhet. A megpályázható összeg felső határa 1-2 lakásos lakóépület esetén 500.000 Ft, a társasházi épületeknél minden további lakás- illetve rendeltetési egység plusz 200.000 Ft pályázati támogatásban részesülhet.

(3) Az e célra felhasználható összeget minden évben a költségvetési rendeletben elkülönítve kell meghatározni.

(4) A pályázatokat minden évben a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül kell kiírni.

(5) A pályázatok folyamatosan beadhatók, melyeket a városfejlesztési ügyeket ellátó bizottság évi két alkalommal bírál el.

(6) Épület felújításának támogatási kérelméhez jogerős építési engedélyt vagy településképi bejelentési eljárás során keletkezett jogerős határozatot, valamint tételes költségvetést kell a kérelmezőnek benyújtani.

(7) A beadvány benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkozni kell a végszámla benyújtásának várható időpontjáról.

(8) A támogatás kifizetésére kizárólag számla alapján kerülhet sor.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

35-38. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város helyileg védett területei

1. A városközpont, amelyet északon a Petőfi Sándor utca, keleten a Wesselényi utca és a Hunyadi út, délen a Zrínyi Ilona utca és a Juhász Gyula utca, nyugaton a Perint patak határol. A határoló utcák mindkét oldala beleértendő.

2. Helyileg védett utcák:

2.1. Arany János utca,

2.2. Aréna utca,

2.3. Batthyány tér,

2.4. Deák Ferenc utca,

2.5. Esze Tamás utca,

2.6. Éhen Gy. tér,

2.7. Gagarin utca,

2.8. Gyöngyös utca,

2.9. Hadnagy utca (Eperjes utcáig),

2.10. Honvéd utca,

2.11. 11-es Huszár út (Rohonci vasúti töltésig),

2.12. Jókai Mór utca,

2.13. Kálvária utca,

2.14. Károlyi G. tér,

2.15. Kisfaludy Sándor utca,

2.16. Március 15. tér,

2.17. Nádasdy Ferenc utca,

2.18. Óperint utca,

2.19. Paragvári utca (Bartók B. krt.-ig),

2.20. Rákóczi Ferenc utca,

2.21. Semmelweis Ignác utca,

2.22. Szabó Miklós utca (Bartók B. krt.-ig),

2.23. Szalézi tér,

2.24. Szelestey László utca,

2.25. Széll Kálmán utca,

2.26. Szent István kir. utca,

2.27. Szent László kir. utca,

2.28. Szinyei Merse Pál utca,

2.29. Tompa Mihály utca,

2.30. Welther Károly utca,

2.31. Wesselényi Miklós utca.

2. melléklet a 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Szombathely Megyei Jogú Város helyi egyedi védelem alatt álló épületei, építményei

A B C D E
Utca, hsz. Épület, építmény Épült, tervezte Hrsz. Megjegyzés
1 Aréna u. 1. Ferences-kert
NY-i kerítése
XIX-XX. században 8440/1 és 8440/2
2 Aréna u. 4. eklektikus lakóép. 6488
3 Batthyány tér 3. lakóépület 6355
4 Batthyány tér 5. romantikus lakóép. 6385
5 Batthyány tér 6. lakóépület 6386
6 Batthyány tér 7. lakóépület 6450/2
7 Batthyány tér 8. lakóépület 6451
8 Batthyány tér 9. zsidó imaház 6468
9 Béke u. 1. vitézi házak 1938 4600
10 Brenner park új víztorony 1928 (1946) Sárkány Endre 8532
11 Deák F. u. 3. volt menhely 1904. Ybl Lajos 2702/3
12 Dózsa Gy. u. 4. volt Vakok Intézete (NLG) 1910.Hajós Alfréd - Villányi Ármin 5682
13 Esze T. u. 14. eklektikus lakóép. 5586
14 Éhen Gyula tér 14. Vasútállomás 1900. Posel Gusztáv 7093 főépülete
15 Felszabadulási emlékmű 1970. Heckenast János 4652/2
16 Fő tér 1. barokk eredetű
historizáló lakóép.
6283/1
17 Fő tér 10. (Belsikátor 1.) Grünwald ház
(Művészetek Háza)
1913. Medgyes Alajos 6275
18 Fő tér 16. volt városi bérház 1898. Fischer Ferenc 6241
19 Fő tér 17-18. Hangya ház 1939-40.
Frank Ágoston
Goszleth Lajos
6242
20 Fő tér 19. Kardos ház szecessziós lakóép. 6244 kapu is
21 Fő tér 20. szecessziós lakóép. 6245
22 Fő tér 23. historizáló lakóép. 6247/1
23 Fő tér 28. eklektikus lakóép. 6255
24 Fő tér 33. barokkos homl. lakóép. 6516
25 Fő tér 35. historizáló lakóép. 6512
26 Fő tér 39. romantikus jell. lakóép. 1880. előtt épült 6502/1
27 Fő tér 40. korai historizáló lakóép. 1870. körül 6501
28 Fő tér 42. historizáló lakóép. 1900. körül 6497
29 Fő tér 43. késői historizáló lakóép. 6495
30 Fraknó u. 11. eklektikus lakóház XIX.sz. első fele 5876/2
31 Gagarin u. 3. eklektikus villa 5555
32 Gagarin u. 4. dohányáruház, lakóép. 5665
33 Gagarin u. 9. eklektikus villa 5550
34 Gagarin u. 10. Greisinger villa 1891. Rauscher Miksa 5660 kerítés is
35 Gagarin u. 12. eklektikus villa 5659
36 Gagarin u. 18. Potyondi ház 1905. Rauscher Miksa 5643
37 Gagarin u. 19. eklektikus villa 5480 kerítés, kapu is
38 Gagarin u. 21. romantikus villa 5479 kerítés, kapu is
39 Gagarin u. 24. volt Hérics vendéglő 5640 kerítés is
40 Hollán E. u. 1. Megyeháza 6294
41 Hollán E. u. 9. lakóépület 5906
42 Hollán E. u. 11. historizáló lakóép. 5907
43 Hollán E. u. 13. romantikus lakóép. 5908 egykori kapuszíntere és díszítő festése
44 Hollán E. u. 15. Hollán E. szülőháza 5909 emléktábla is
45 Hollán E. u. 19. 5911
46 Honvéd tér 2. Kőteleki ház (Iparkamara) 1920-as évek
Koppfensteiner testv.
2662 kerítése is
47 Horváth B. krt. 36. Annunciáta kolost. 2481
48 11-es Huszár u. 1. szecessziós lakóép. 2660
49 11-es Huszár u. 3. szecessziós lakóép. 2659
50 11-es Huszár u. 7. historizáló lakóép. 2657
51 11-es Huszár u. 27. eklektikus lakóép. 2631 belső lépcső, lépcsőkorlát is
52 Jáki u. temető ravatalozó 1932. ifj. Vass Béla 4877/4
53 Jókai M. u. 9. Premontreiek háza Farkas villa 4705
54 Jókai Mór u. 13. volt Wälder villa
(Anna villa)
1909. Wälder Alajos 4701
55 Kálvária u. - Géfin Gy. u. sarok Dohányáruda 5398
56 Kálvária u. 18. koraeklektikus lakóép 5618
57 Kálvária u. 30. lakóépület 5491/2
58 Kálvária u. 34-36. volt gyalogsági lakt. volt REMIX(Siemens) 1896. Ervin Krieger 5487/17/26
59 Kálvária u. 37. szecessziós lakóép. 5354/1
60 Kálvária u. 40. eklektikus lakóép. 5405
61 Kálvária u. 44. eklektikus lakóép. 5403
62 Kálvária u. 47. Szende L. építész villája 5364
63 Kálvária u. 53. romantikus lakóép. 5393
64 Karmelita u. 1. KTK és Kálvária
templom és stációk
4721
65 Károlyi G. tér 4. Tanárképző Főiskola
(volt Faludi Gimn.)
1928-30. Brenner János 5555
66 Károlyi G. tér 7. Református templom 1938-39. Vécsei Barnabás 5679
67 Kárpáti K. u. harangláb 4522
68 Kárpáti K. u. 71. Országh László háza 4449 alagsor boltozata is
69 Király u. 1. Legáth ház 1910. Rauscher Miksa 6254
70 Király u. 5. eklektikus lakóház 6252/2
71 Király u. 7. szecessziós lakóép. 6251
72 Király u. 9. szecessziós lakóház 6250
73 Király u. 10. eklektikus lakóház 6869
74 Király u. 11. Pávás ház, szecessz. lakóház 6249
75 Király u. 17. lakóház 1912. Hajós Alfréd 6225 Homlokzat védelme
76 Király u. 25. lakóépület 6208 kapu,neonfelirat
77 Király u. 31. lakóház 6201
78 Király u. 33. lakóház 6200
79 Király u. 35. historizáló lakóép. 1890. körül 6197
80 Kisfaludy S. u. 1. volt Iparosszékház 1929. 6748
81 Kisfaludy S. u. 4. historizáló lakóház 6534
82 Kisfaludy S. u. 5. Dr.Németh Gyula
historizáló lakóház
1890. körül, Rauscher Miksa 6744
83 Kisfaludy S. u. 6. historizáló lakóház 6535/3
84 Kisfaludy S. u. 7. historizáló lakóh. 6743
85 Kisfaludy S. u. 9. Savaria Múzeum 1908., 1910.
Czigler Győző
Wälder Gyula
6739
86 Kisfaludy S. u. 19. eklektikus lakóház 1890. körül Rauscher Miksa 6726
87 Kisfaludy S. u. 21. lakóház 6725
88 Kisfaludy S. u. 31. eklektikus lakóház 6710
89 Kisfaludy S. u. 55. eklektikus lakóház 6693
90 Kiss J. u. 1/a. szecessziós lakóház 2654 kerítés, kapu is
91 Kossuth L. u. 2. kora eklektikus lh. 6283/2
92 Kossuth L. u. 4. 6285
93 Kossuth L. u. 6. eklektikus lakóház, volt nyomda 6286
94 Kossuth L. u. 18. 1.sz. Postahivatal 1921-24. Tichtl Gy. 6310/3 csak felvételi épület
95 Kossuth L. u. 20. historizáló lakóház XIX.sz. 2. fele 6309
96 Kossuth L. u. 29. eklektikus lakóép. 6319
97 Középhegyi u. 12. Jégvilla kerítése, Jégpince 1882. Wälder Alajos 4681/1
98 Kőszegi u. 5. lakóház 6166/1
99 Kőszegi u. 10. szecessziós lh. Kereskedelmi és Hitelbank 6236/4
100 Kőszegi u. 21-23. Széll Ödön háza 1896. Rauscher Miksa 6175
6174
101 Kőszegi u. 25. kora eklektikus lakóház 1900. körül 6176
102 Kőszegi u. 35. Márvány Taverna 1915.Hochholtzer Öd. 6182 homlokzat védelme
103 Légszeszgyár u. 9. Wälder ház 1890. körül, Wälder Alajos 6444
104 Malom u. 1. historizáló lakóház 6873
105 Markusovszky 3. volt Fehér kereszt gyermekkórház
(Megyei Kórház)
1907. Rauscher Miksa 2716 Csak a tömeg és a homlokzat
106 egyéb épületek
(Gyöngyös híd)
1928-29. Jakabffy Zoltán 2714
107 Március 15.tér 2. volt városi bérház Tóth J. 6113
108 Mártírok tere 2. Techet ház 1905. Weiss Oszkár 6213
109 Mártírok tere 6. szecessziós lakóház 6215
110 Márton Á. u. 52. Hende féle ház 1800-as évek 4183
111 Mátyás kir. u. 2. lakóház 5881
112 Mátyás kir. u. 6. Tóth I. szobrász szülőháza 5880 emléktábla is
113 Nádasdy u. 16. irodaépület 6767 reliefek, gombok külön
114 Nárai u. 5. eklektikus lakóház 5117
115 Németújvár u. 7. eklektikus villa 8697
116 Oladi domb Oladi kilátó 1935. Tóth János 4344/2
117 Óperint u. 1. eklektikus lakóház 5696
118 Óperint u. 2. Őrangyal patika 1891. Szabovics Ottó 5694
119 Óperint u. 14. lakóház 1880. körül Wälder Alajos 5689/2
120 Óperint u. 16. lakóépület 5688/2
121 Óperint u. 21. historizáló lakóház 5708
122 Paragvári u. 2. volt Domonkos rend zárda iskola (Paragvári u. ált.isk.) 1907. Schlager Mátyás 6105
123 Paragvári u. 29. eklektikus lh. 3208
124 Paragvári u. 31. eklektikus lh. 3207
125 Paragvári u. 35. eklektikus lh. 3205
126 Paragvári u. 43. lakóház 3201
127 Paragvári u. 77. Művészeti Gimn.
(volt eü. szakiskola)
1951. Dávid Károly 2961
128 Petőfi S. u. 1. Rendőrfőkapitány-ság 1938. Hidasi Lajos 3502 csak a főépület homlokzat helyreállítandó
129 Petőfi S. u. 3. lakóház 6044/1
130 Petőfi S. u. 6. Püspöki ált. iskola 1912. 6022
131 Petőfi S. u. 14. Takáts ház
(kollégium)
1913-14. Shodits Lajos 6130
132 Petőfi S. u. 21. romantikus lh. 6082
133 Petőfi S. u. 28. eklektikus lakóház 6190
134 Petőfi S. u. 29. eklektikus lakóház 6090/1
135 Petőfi S. u. 33. historizáló lakóház 6094
136 Petőfi S. u. 34. Hesztera Aladár féle ház 1912. 6193
137 Petőfi S. u. 37. Domonkos templom 1907. Schlager Mátyás 6106/1.
138 Petőfi S. u. 45. Tüdőszűrő állomás 6121 külső kerámia relief (’78. Németh János)
belső mozaik
139 Rákóczi F. u. 3. Zsinagóga
(Bartók terem)
1881. Ludwig Schöne 6467/1
140 Rákóczi u. 14. romantikus lakóép. 6353
141 Rákóczi F. u. 15. romantikus lakóház 6448
142 Rákóczi F. u. 16. 6386 kovácsoltvas kerítése
143 Rákóczi F. u. 27. volt Rákóczi isk.
(Zrínyi I. ált. isk.)
1929. Kertész K. Róbert 6439
144 Rákóczi F. u. 31. villa 6434
145 Rákóczi F. u. 35. Bau-Impex Kft. 1890. körül 8670
146 Rákóczi F. u. 50. eklektikus lakóház
Taródi ház
1890. körül 6428
147 Rákóczi F. u. 52. eklektikus lakóház 8823/2
148 Rumi Rajki u. 1. Rumi Rajki háza 699
149 Rumi Rajki u. 6-8. historizáló lh. 748, 747 csak a homl. medallion
150 Savaria tér 1. lakóház 6531
151 Semmelweis u. 2. volt Bábaképző Int. 1897. 6925/7
152 Szabadságharcos u. 4. Weber ház 5745
153 Szalézi tér Szalézi templom 1931-38. Foerk Jenő
Brenner János
10012
154 Széchenyi u. 2. Premontrei Gimn., rendház 1896. Rauscher Miksa 6158 csak az eredeti épületrész
155 Széchenyi u. 4-6. historizáló lakóház Martineum ház 1930. körül 6157
156 Szegedy Györgyné u. 13. eklektikus lakóház 3358
157 Szegedy Györgyné u. 15. eklektikus lakóház 3357
158 Szegedy Györgyné u. 17. eklektikus lakóház 3353
159 Szegedy Györgyné u. 19. eklektikus lakóház 3352
160 Szelestey L. u. 32. eklektikus lakóház 6832 kapu is
161 Szelestey L. u. 53. eklektikus lakóház 7006 kapu is
162 Szelestey L. u. 65. eklektikus lakóház 7022 kapu, emléktábla is
163 Szent I.h. u. 100. Horváth (Széll) kastély (Úri lak) 819
164 Szent I.h. u. 145. Szalay kastély 219
165 Szent I.h. u. 161. Széll kastély (Úri lak) 207
166 Szt. István k. u. 37,39, 41. népies stílusú lakóházak 11417-16-14
167 Szt. István k. u. harangtorony 11522 emléktábla is
168 Szt. László kir. u. 2. volt gyalogsági laktanya 1896. Ervin Krieger 5487/17 csak az épületek homlokzata
169 Szt. László kir. u. 9. Szent László u. ált. iskola 1929. Kertész K. Róbert 5414
170 Szt. László kir. u. 23. eklektikus lakóház 5423
171 Szt. László kir. u. 29. eklektikus lakóház 5428
172 Szt. László k. u. 39. eklektikus lakóház 5467
173 Szt. Márton u. 51. szecessziós lakóház 6582
174 Széll K. u. 1. Batthyány ház 1908. id.Brenner János 6869
175 Széll K. u. 3. lakóház 6868
176 Széll K. u. 7. eklektikus lakóház 6863 kapu is
177 Széll K. u. 9. eklektikus lakóház 6862/1 kapu is
178 Széll K. u. 10. historizáló lakóház 1890. Wälder Alajos 6731
179 Széll K. u. 11. eklektikus lakóház 6858/1
180 Széll K. u. 13. Wolf ház 1890 körül 6847
181 Széll K. u. 15. eklektikus lakóház 6846
182 Széll K. u. 17. eklektikus lakóház 6844
183 Széll Kálmán u. 19 MÁV óvoda 1910-20. között
Medgyes Alajos
6841
184 Széll Kálmán u. 20. ABN AMRO BANK (volt Nemzeti Bank) 1928-29.
Hübner Jenő és Tibor
6716
185 Széll K. u. 21. szecessziós lakóház 6825
186 Széll K. u. 23. szecessziós lakóház 6824
187 Széll K. u. 25. Trummer-ház 6823
188 Szent István park régi víztorony 1898.
Kolbenheyer Károly
4703/2 épület és a 2 db szivornyacső
Anna háza
189 Szily J. u. 7. Bíróság 1889., 1903.
Wagner Gyula
6010
190 Szily J. u. 9. eklektikus lakóház 6011/1
191 Szily J. u. 13. eklektikus lakóház 1900. évek eleje 6015
192 Szily J. u. 15. eklektikus lakóház 6016
193 Szily J. u. 21. romantikus lakóh. Bodányi Ö. háza 6019/1 emléktábla is
194 Szily J. u. 26. eklektikus lakóház 6139/1
195 Szily J. u. 32. eklektikus lakóház Éhen-ház Hauszmann Alajos 6136 kapuszíne és lépcsőtere is
196 Szily J. u. 38. eklektikus lakóház 6133
197 Szily J. u. 40. eklektikus lakóház 6132 udvari ház lépcsőháza is
198 Szily J. u. 42. Megyei Illetékhiv. 1890. Hauszmann Alajos 6128
199 Szinyei M. P. u. 12. romantikus lakóép. 1890. körül 5610 kovácsoltvas kerítése is
200 Szinyei M. P. u. 14. lakóház 5577
201 Szőllősi st. 3. romantikus lakóház 8660/2
202 Szőlős u. 43. eklektikus lakóház 11342
203 Táncsics M. u. 44. Szalézi diákotthon és kultúrház 1927. Brenner János 10013
10011/5
204 Thököly u. 14. romantikus ép. 6360
205 Thököly u. 19. eklektikus lakóház 6328
206 Thököly u. 42. eklektikus lakóh. 6480
207 Thököly - Külsikátor sarok (Fő tér 38.) historizáló lakóház 6505
208 Váci M. u. 30/A. Északi-vízmű és szivattyúház 1898. Kolbenheyer Károly 2759/6
209 Vak Bottyán u. 2. Brenner villa (1813.) 1880.,
1906-8.id.Brenner János
8533
210 Vasút u. export malom 1906-7. Rauscher Miksa és
Volkmar Vilmos
7071/2
211 Víztorony u. támfalak, lépcsők 4703/1
212 Vörösmarty u. 15. szecessziós lakóház 1910. körül 6827
213 Vörösmarty u. 16. eklektikus lakóház 6706
214 Vörösmarty u. 41. eklektikus lakóház 6927
215 Vörösmarty u. 52. historizáló lakóház 6956/1
216 Vörösmarty u. 58. historizáló lakóház 6959
217 Welther K. u. 1. lakóház 1923. Szivessi Tibor 6801
218 Welther K. u. 6. historizáló lakóház 6791
219 Welther K. u. 20. eklektikus lakóház 7000
220 Wesselényi M. u. 4. romantikus lakóház 6735
221 Wesselényi u. 6. szecessziós lakóház 1905 körül 6734
222 Wesselényi u. 13. historizáló lakóház 6909
223 Wesselényi u. 15. szecessziós lakóház 6908
224 Wesselényi u. 17. eklektikus lakóház 6907
225 Wesselényi u. 21. eklektikus lakóház 6905
226 Wesselényi u. 32. eklektikus lakóház 6923/1
227 Zrínyi I. u. 3. eklektikus lakóház Brenner János 6376
228 Zrínyi I. u. 5. Brenner Tóbiás h. 1905. Brenner János 6375
229 Zrínyi I. u. 6. eklektikus lakóház 6383
230 Zrínyi I. u. 7. eklektikus lakóház 6374
231 Zrínyi I. u. 8. historizáló lakóház 6384
232 Zrínyi I. u. 10. Zrínyi iskola 6452 Batthyány emléktábla is
233 Zrínyi I. u. 11. eklektikus lakóház 6470/1 kapu is
234 Zrínyi I. u. 12. Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 6453 belső emlékmű is
235 Zrínyi I. u. 14-18. Kanizsa D. Gimn. 1910.Báthory I. 6463
236 Zrínyi I. u. 17. volt izraelita iskola 1893. Rauscher Miksa 6477
237 Zrínyi I. u. 19. lakóház 6478
238 Zrínyi I. u. 21. MANSZ-ház lakóház 6483

3. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke a településképi arculati kézikönyv alapján

4. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Reklámozási tilalommal érintett területek

1. Csónakázó-tó (3683/2, 3689, 3681/1 hrsz.)

2. Sportliget (Liget u. - Kenderesi utca, Arany-patak, Perint patak, Dolgozók útja által határolt terület)

3. Kalandváros

4. Járdányi Paulovics István Romkert

5. ISEUM

6. ingatlan-nyilvántartásban közparkként felvett ingatlan

7. játszótér, játszóeszközök

8. közterületi virágágyás

5. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Közművelődési intézmények

1. Mesebolt Bábszínház

2. Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

3. Savaria Szimfonikus Zenekar

4. Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

5. Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár

6. AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

6-9. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez *