Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2019. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 38.128.341 eFt-ban, kiadási főösszegét 25.202.814 eFt-ban állapítja meg.

(2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét + 1.804.276 eFt-ban, az előző évek működési maradványának igénybevételét + 1.719.054 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +3.523.330 eFt.

(3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét + 801.141 eFtban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét +8.631.437 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +9.432.578 eFt.

(4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 128.180 eFt-ban határozza meg.

(5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 158.561 eFt-ban határozza meg.

(6) A külső finanszírozási célú tényleges bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérleg adatokat a 2. melléklet, a pénzeszközök változását a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3., 5. és a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 10.270.729 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak célonkénti részletes adatait a 29-30. melléklet tartalmazza.

5. § A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2019.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.481 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza. A segély kifizetésekről és a lakásalap bevételeiről és kiadásairól a 25-26. melléklet tájékoztató adatokat tartalmaz.

7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 5.821.791 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

8. § A 2019. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 21. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 22. melléklet, a kimutatást a pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség állományról a 32. melléklet tartalmazza.

2. VAGYONMÉRLEG

9. § A vagyonmérleg adatainak részletezését a 23-24. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 27-28. melléklet, a részesedések állományát a 31. melléklet tartalmazza.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2020. 06. 30.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1-32. melléklet a 24/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez