Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a Törvény 76. § (1) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) * 

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (1) bekezdése és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2021. június 30.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1. melléklet a 29/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1-4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A B C D E F G H
alapszolgáltatást nyújtó megnevezése művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása amatőr alkotó- és előadó-
művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
tehetség-
gondozás és
-fejlesztés feltételeinek biztosítása
kulturális alapú gazdaság-
fejlesztés
a feladatellátás finanszírozása
1 Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület x x x x x közművelődési megállapodás útján
2 Zanati Kulturális és Sportegyesület x x x x közművelődési megállapodás útján
3 Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör x x x közművelődési megállapodás útján
4 Herényi Kulturális és Sport Egyesület x x x x x x közművelődési megállapodás útján

2. melléklet a 29/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére