Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános felhatalmazás

1. § A polgármester és a költségvetési szervek vezetői a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig - az e rendeletben szabályozott keretek között - az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit folytatólagosan beszedik, illetve kiadásait teljesítik.

2. Működési célú kiadási előirányzatok felhasználása

2. § (1) A 2023. évi átmeneti időszakban az intézmények pénzellátása kizárólag a folyamatos működést biztosító szerződéses kötelezettségek és a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások mértékéig teljesíthető.

(2) Az intézmények kötelesek a költségvetési számlájukon 2022. december 31-én meglévő pénzeszközeiket az átmeneti időszak kiadásainak fedezetére felhasználni, a hatályos jogszabályok betartása mellett.

3. § (1) A működési célú ágazati kiadások tekintetében kötelezettség vállalható:

a) a 2022. évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt áthúzódó kötelezettségekre,

b) a folyamatos működést biztosító kötelezettségekre,

c) a közgyűlési határozatokban előírt feladatok kötelezettségvállalásaira.

(2) A működési célú ágazati kiadások tekintetében kiadások teljesíthetők:

a) a 2022. évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásaira,

b) a folyamatos működést biztosító kötelezettségek, a korábban megkötött szerződések ezen időszakra jutó kiadásaira,

c) a közgyűlési határozatokban előírt feladatok kötelezettségvállalásainak teljesítésére,

d) a (3)-(8) bekezdésben foglaltakra.

(3) A szociális segélyezési feladatokra elkülönített kiadások előirányzata az átmeneti időszakban havonta 20.000 eFt.

(4) A lakás bérleti díj támogatása feladatokra elkülönített kiadások előirányzata az átmeneti időszakban összesen 57.000 eFt.

(5) Az út-híd fenntartás tekintetében az átmeneti időszakban a 2022. évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt áthúzódó kötelezettségvállalások és kiadások, valamint a folyamatos működést biztosító szerződéses kötelezettségek ezen időszakra jutó kiadásai fizethetők ki.

(6) Az átmeneti időszakban a nemzetiségi önkormányzatok pénzellátása havonta legfeljebb a 2022. évi eredeti önkormányzati támogatási előirányzat 1/12-ed részéig terjedhet.

(7) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási előirányzata az átmeneti időszakban havonta legfeljebb a 2022. évi eredeti előirányzat 1/12-ed része.

(8) A kommunális városüzemeltetési kiadások előirányzatának mértéke a közvilágítás díj kiadás kivételével az átmeneti időszakban a 2022. évi költségvetésben szereplő előirányzatok áthúzódó kötelezettségein felül havonta a 2022. évi eredeti előirányzat 1/12-ed része. A közvilágítás díj kiadásának előirányzata a szolgáltatóval kötött szerződés alapján teljesíthető.

3. Fejlesztési célú bevételek és kiadások

4. § A már folyamatban lévő fejlesztési célú bevételek beszedésére a polgármester a közgyűlési határozatoknak megfelelően jogosult és köteles.

5. § (1) Az önkormányzati felhalmozási kiadások tekintetében kötelezettség vállalható a 2022. évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt áthúzódó kötelezettségekre, valamint a közgyűlési határozatokban előírt feladatok kötelezettségvállalásaira.

(2) Az önkormányzati felhalmozási kiadások tekintetében kiadások teljesíthetők:

a) a 2022. évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásaira,

b) a folyamatos működést biztosító, határozatlan idejű szerződéses kötelezettségek ezen időszakra jutó kiadásaira,

c) a közgyűlési határozatokban előírt feladatok kötelezettségvállalásainak teljesítésére.

4. Polgármesteri rendelkezés értékhatára

6. § E rendeletben meghatározott előirányzatokon felül rendkívüli kiadások, különösen a megemelkedett energia kiadások céljára havonta 200.000 e Ft használható fel, melyről a polgármester dönt.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

8. § A gazdálkodás rendjére az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendeletben, a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjére vonatkozóan a mindenkor hatályos polgármesteri és jegyzői utasításokban foglaltak irányadók.

Dr. Nemény András s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2022. december 14.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//