Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1993. (IV. 8.) önkormányzati rendelete

Újpest jelképeiről * 

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének a) pontjában, valamint a 10. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A település 152 esztendős hagyományait tisztelve az Önkormányzat Képviselőtestülete Újpest jelképeit az alábbiak szerint határozza meg, illetve szabályozza azok használatát:

Újpest jelképei

1. § Újpest jelképe: a címer és a zászló

A címer leírása

2. § A címer álló, csücskös talpú, vörös színű pajzs, mezejében kétágú arany horgony, két láncszemmel. A pajzson arany korona, amiből három ág látszik. A címer használható még színek nélkül kontúrjaiban és a korona áttöréseiben piros díszítéssel. (ld. 1. számú melléklet)

A címer használatának köre és szabályai

3. § Újpest címerét mint díszítő és utaló jelképet - kicsinyített vagy nagyított formában, az arányok megtartása mellett - használni lehet:

a) Újpest körpecsétjén,

b) Újpest zászlaján és annak változatain,

c) Újpest Önkormányzata szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,

d) Újpest Önkormányzata által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,

e) a Városháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,

f) Újpest Önkormányzata intézményei és vezetőinek irodáiban,

g) Újpest Önkormányzata és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

h) Újpest városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.

Újpest címerével ellátott körpecsét Újpest Önkormányzata és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

Újpest címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken Újpest címerének használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.

(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg.

(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

(4) *  A (3) bekezdésben szereplő átalány összege a Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozásoknál 1000-100.000 Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1%-a, de legkevesebb 1000 Ft.

5. § A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d) a címer előállításának anyagát,

e) terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját,

f) a használat időtartamát,

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.)

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyek megnevezését és címét,

b) az előállítás anyagát,

c) az engedélyezett felhasználás célját,

d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényesítésének időtartamát,

f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.

6. § Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A zászló leírása

7. § Újpest zászlaja téglalap alakú, a rudazatra merőlegesen hosszanti sávos, színe vörös és arany. A színek árnyalatukban megegyeznek a címerben használt színekkel. A zászló mértani középpontjában Újpest címere hímzett vagy nyomott formában. A zászlólap arányában a zászlórúd felől nézve 1:2-höz arányú téglalap.

Újpest zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter.

Újpest zászlaja a Városháza dísztermében kerül elhelyezésre.

A zászló használata

8. § A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b) a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,

c) a képviselőtestület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

d) nemzeti, illetőleg fővárosi, kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,

e) minden a várossal összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményeken.

A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A jogosulatlan használat

9. § * 

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1993. (IV. 8.) önkormányzati rendeletéhez