Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/1996. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 58. § (1) bekezdés pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 48. § (3) bekezdés alapján az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el: * 

1. § *  Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.

2. § Az Alap célja az Önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítése.

3. § *  Az Alap forrásai:

a) az Önkormányzat - törvényben meghatározott - az Alap céljára szolgáló sajátos bevételei;

b) az Önkormányzat költségvetési rendeleteiben esetenként meghatározott, az Alap céljára rendelt egyéb pénzeszközök;

c) természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek az Alap céljára rendelet közérdekű célú kötelezettségvállalásai;

d) az Alap elkülönített számlájára érkező adományok, támogatások;

e) *  fás szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott magántulajdonú telken kivágott fák pótlása helyett megállapított pénzbeli megváltás összege;

f) *  pályázat útján, környezetvédelmi és természetvédelmi célra elnyert összeg.

3/A. § *  (1) Az Alap forrásait a Kvt. szerinti célokra, különösen fás szárú növények ültetésére és biodiverz zöldfelületekre kell fordítani.

(2) Az Alap forrásai az Önkormányzat zöldfelületeinek minőségi fenntartására és fejlesztésére használhatók fel.

4. § *  (1) Az Alap felhasználásáról a polgármester dönt.

(2) Az Alap tárgyévi felhasználásáról a polgármester a tárgyévet követő év április 30. napjáig beszámol a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottságnak.

4/A. § *  A Képviselő-testület évente - a környezetvédelmi működési célú összegeken felüli külön címen rendelkezve - dönt

a) a költségvetési rendeletében az Ör. 3. § b)-f) pontjában meghatározott összegről;

b) a zárszámadásról szóló rendeletében az Alap

ba) bevételi főszámáról - jóváhagyva az Alap maradványát - és

bb) kiadási főszámáról.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.