Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az emléktábla-állításról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § *  E rendelet hatálya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén lévő közterületen, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő épületen, épületben történő emléktábla-állításra terjed ki, előírásait értelemszerűen alkalmazni kell a jogszerűen felállított emléktábla áthelyezése, szövegének megváltoztatása, vagy eltávolítása esetén is.

2. § (1) *  E rendelet alkalmazásában az emléktábla olyan emlékjel, amely valamely történelmi jelentőségű személynek vagy eseménynek állít emléket és nem minősül a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerinti műemléknek.

(2) * 

3. § (1) *  Az Önkormányzat illetékességi területén történő emléktábla-állításhoz a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A Képviselő-testület ezen határozatának meghozatalakor arról dönt, hogy az emléktábla a javasolt szöveggel, a javasolt helyen - a szükséges hozzájárulások és hatósági engedélyek megadása esetén - felállítható-e.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott döntés meghozatala előtt ki kell kérni a Közművelődési és Oktatási Bizottság véleményét.

4. § (1) Az emléktábla-állítással kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala előtt az emléktábla tervezett szövegéről történeti és nyelvi szempontokból szakvéleményt kell beszerezni.

(2) A nem az Önkormányzat által kezdeményezett emléktábla-állítás esetén a kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, és abban meg kell jelölni az emléktábla tervezett pontos szövegét, és az emléktábla tervét, tervezett helyét.

(3) A nem az Önkormányzat által kezdeményezett emléktábla-állítás esetén a kérelem elbírálásával (szakvélemények beszerzése) és az emléktábla-állítással összefüggésben felmerülő költségeket a kezdeményező viseli.

(4) Az Önkormányzat tulajdonában levő épületen vagy közterületen tervezett emléktábla-állítás esetén a Képviselő-testületnek az emléktábla-állításhoz történő hozzájáruló döntése magában foglalja a tulajdonosi hozzájárulást is.

5. § *  (1) Az emléktábla elhelyezése a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatása alapján lehetséges az e §-ban meghatározott eltérésekkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás megindítására akkor kerülhet sor, ha a Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdése szerinti hozzájáruló döntését meghozta.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásához benyújtandó kérelemhez mellékelni kell:

a) a felállítandó emléktábla állítója és az érintett ingatlan tulajdonosa között - az emléktábla elhelyezésével kapcsolatban - létrejött megállapodást, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot,

b) helyszínrajzot,

c) a történeti szakvéleményt,

d) a nyelvi szakvéleményt,

e) meglévő épület homlokzatán történő elhelyezés esetén az épület eredeti tervezőjének hozzájáruló nyilatkozatát,

f) a helyszínről készített fotódokumentációt,

g) az emléktábla megjelenését ábrázoló tervdokumentációt, amely tartalmazza különösen annak méretét, anyagát, a jóváhagyott szövegének tipográfiáját, színek megjelölését, rögzítésének módját M 1:1 méretarányban, továbbá az épülethomlokzaton történő elhelyezés esetén annak építészeti kialakítását M 1:100 méretarányban,

h) a kihelyezés helyének, módjának pontos megjelölését,

i) a kérelmező nevét, címét, elérhetőségét,

j) az emléktábla állítójának a nyilatkozatát a szükség szerinti karbantartás, javítás, helyreállítás, esetleges egyéb költségek, felelősség vállalásáról.

(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatása során hozott döntésében rendelkezik az ingatlan tulajdonosának és az emléktábla állítójának az emléktábla karbantartására, megóvására vonatkozó kötelezettségéről.

(5) Az emléktábla-állításhoz szükséges képviselő-testületi hozzájárulás, településképi bejelentés tudomásulvétele nem helyettesíti a jogszabályokban előírt egyéb hatósági eljárásokat és engedélyeket, amelyeknek való megfelelés és azok beszerzésének kötelezettsége az emléktábla állító felelőssége.

6. § * 

7. § Az emléktábla karbantartásáról, állagának megóvásáról és felújításáról a tábla mindenkori tulajdonosa köteles gondoskodni.

8. § Az e rendelet előírásainak megsértésével elhelyezett emléktábla eltávolításáról - az elhelyező költségére - a polgármester gondoskodik.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt megelőzően felállított emléktáblák áthelyezése, szövegének megváltoztatása vagy eltávolítása esetén is alkalmazni kell.