Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak mértékéről * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezéseire is - a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak mértékéről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő közutakra (a továbbiakban: közút) és azok nem közlekedési célú igénybevevőire terjed ki.

2. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást annak kell megkérnie, akinek érdekében a közút nem közlekedési célú igénybevételére sor kerül.

3. § (1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni. A fizetendő díjak mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

(2) Az igénybevételi díjfizetési kötelezettség előírásától - erre irányuló külön megállapodás megkötése esetében - el lehet tekinteni, ha a kérelmező a közúton az úttest felbontásával járó munkálatokat kíván végezni, és

a) az úttest felbontása az érintett útszakasz kevesebb, mint 50%-át érinti, és

b) a kérelmező vállalja, hogy a felbontással érintett útszakaszt teljes szélességében a saját költségén - a megállapodásban foglaltak szerint - felújítja.

A jelen bekezdés szerinti megállapodás megkötésére a polgármester jogosult. A kérelmező által elvégzendő munkálatok műszaki tartalmát a megállapodásban kell meghatározni. Amennyiben a kötelezett a megállapodásban vállalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az egyébként megállapítható igénybevételi díj kétszeresét köteles megfizetni.

4. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kategóriába sorolását elvégezze.

4/A. § (1) A közműszolgáltatók kötelesek az Önkormányzat részére bejelenteni az üzemzavar-elhárítást követően az általuk az közút helyreállításával kapcsolatban végzett munkálatok műszaki paramétereit és a minőség-ellenőrzés rendjét.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közműszolgáltatókkal megállapodást kössön az üzemzavarok bejelentése, a közút helyreállításával kapcsolatos munkálatok műszaki paraméterei. a minőség-ellenőrzés rendje és a felelősségi szabályok tekintetében.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettséget első alkalommal 2007. szeptember 30. napjáig kell teljesíteni.

5. § A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezései az irányadók

6. § Ez a rendelet 2000. július 1. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díjak mértéke

„Útkategória Díj
Ft/m2/nap
Belterületi I. rendű főút 80
Belterületi II. rendű főút 80
Mellék- és gyűjtőút 75
Lakó- és kiszolgáló út 65
Kerékpárút, gyalogút 55
Járda 55
Egyéb közterület 55”

Amennyiben az igénybevétel a közút teljes lezárásával jár együtt, úgy a fenti díjtételek négyszeresét kell megfizetni.

Az egy igénybevétel alkalmával fizetendő díj összege nem lehet kevesebb 10.000 forintnál. Ezen rendelkezéstől el lehet tekinteni, ha a közút nem közlekedési célú igénybevételére a kizárólagosan magánszemély(ek) tulajdonában lévő lakóingatlan közműellátottságának fejlesztése érdekében kerül sor.