Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2001. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a 9. SZ. VÁROSSZERKEZETI EGYSÉG (Megyer-Káposztásmegyer) HOMOKTÖVIS UTCA MENTI TERÜLET („A” jelű tömb) kerületi szabályozási tervéről * 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A jelen rendelet hatálya Budapest IV. kerület Újpest, 9. sz. városszerkezeti egység (Megyer-Káposztásmegyer) Homoktövis utca menti terület A jelű tömbjére terjed ki, melynek határai:

északon: az M0 védőerdő,
keleten: a Homoktövis utca,
délen: a Megyeri út,
nyugaton: a volt „Y” út.

(2) Az (1) bekezdésben lehatárolt terület (továbbiakban: a terv területén) területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt építeni, átalakítani, bővíteni, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, valamint rendeltetését - részlegesen vagy egészében - megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát végezni) és ezekre hatósági engedélyt adni az Országos Településrendezési és Építési Követelményeknek (OTÉK), a Budapest Városrendezési és Építési Keretszabályzatnak (BVKSZ), a jelen szabályozási előírásnak, és az annak mellékletét képező szabályozási tervnek megfelelően szabad.

(3) A jelen rendelet előírásai csak a szabályozási tervvel (a jelen rendelet mellékletével) együtt érvényesek.

Az előírások alkalmazása

2. § (1) A helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben (továbbiakban: a tervben)

a) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani

- az övezeti besorolást,

- a folyamatos vonallal jelölt szabályozási, építési vonalakat,

- a különböző rendeltetésű területek és telkek övezeti határait,

- a telkek rendeltetését, az övezeti jellemzőket,

- a kijelölt építési helyeket,

- az épületekre és az építménymagasságra vonatkozó megkötéseket,

b) irányadónak kell tekinteni az a) pontban nem szereplő valamennyi szabályozási elemet.

(2) A kötelező erejű elemek módosítása csak a terv egyidejű módosításával lehetséges.

(3) Az irányadó jelleggel szabályozott, valamint az (1) bekezdés a) pontjában nem említett rajzi elemek tájékoztató jellegűek, ezért a jelen rendelet megváltoztatása nélkül, az építési hatósági eljárás keretében ezektől eltérő és engedélyezhető.

Telekalakítás

3. § (1) A tervezési területet a szabályozási terv és a telekalakítás általános szabályai szerint - az építési szabályok érvényre jutása mellett - telektömbökre és/vagy egyedi telkekre lehet felosztani.

(2) A szabályozott telektömbökön belül az ingatlanok közötti javasolt telekhatárok a telekalakítás általános szabályai szerint és az építési szabályok érvényre juttatása mellett módosíthatók.

II. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK, LÉTESÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE

Területfelhasználás

4. § (1) A terv területe építési szempontból

- beépítésre szánt és

- beépítésre nem szánt

területekből áll.

(2) A beépítésre szánt terület

- városias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület,

- intenzív kertvárosias lakóterület,

- központi vegyes, intézményterület,

- központi vegyes, jelentős zöldfelületű intézményterület.

(3) A beépítésre nem szánt területek

- a közlekedési területek,

- egyéb, közhasználatra nem szánt zöldfelület.

Városias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület általános/egyedi előírásai (L2-Ú/9-1)

5. § (1) A lakóterületen az előírások betartásával legfeljebb négyszintes, többlakásos lakóépületek helyezhetők el.

(2) Az építés előfeltétele a telekalakítás, amely a tervben javasolt telekhatároknak megfelelően történik oly módon, hogy a legkisebb telek 1500, a legnagyobb 6000 m2.

(3) Amennyiben a javasolt telekhatár változtatása válik szükségessé, a telekhatárokat a kétlépcsős engedélyezési eljárás során, az elvi építési engedélyezési tervben [jelen rendelet 14. § (1)-(2) bekezdés alapján] tömbönként kell meghatározni.

(4) Bármilyen építési munka csak teljesen közművesített építési telken lehetséges.

(5) A lakóterület általános előírásai:

a) a beépítési mód a tervnek megfelelően jellemzően zártsorú, hézagosan zártsorú * , illetve szabadonálló,

b) a telek beépítésének mértéke legfeljebb 45%,

c) a megengedett építménymagasság: a legkisebb 10,5 m ±1,0 m, a legnagyobb 13,5 ± 1,0 m,

d) az épületek dominánsan magastetővel létesíthetők oly módon, hogy a - szimmetrikus kialakítású - magastető hajlásszöge 35-45° közötti lehet, illetve egy épületen csak azonos hajlásszögű tetőfelületek építhetők,

e) az elő-, oldal- és hátsókertek méreteit a terv, illetve az OTÉK előírásai szerint kell meghatározni,

f) az épületek földszintjén a Megyeri út és Homoktövis utcák felől intézmények és az emeleti szintek bejárati funkciói, a lakóutcák felől garázsok, kiszolgáló helyiségek, az udvar felől lakások helyezhetők el,

g) az épületek utcai, földszinti homlokzatának legfeljebb 40%-a alakítható ki garázskapu-felületként,

h) telken belül - szint alatt, vagy az udvarban - lakásonként legalább 1 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, illetve egyidejűleg a földszinti intézmények normatív módon számított mennyiségű gépjárműtárolóit a telken belüli parkolókban kell kiépíteni,

i) a főútra nyíló állandó emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeknél olyan műszaki megoldást kell választani, hogy kellő légcsere mellett a lakóhelyiségekben a nappali/éjszakai zajszint a megengedett értékek alatt maradjon,

j) a telek területének legalább a 25%-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani,

k) a földszinten lévő intézmények közterület felőli oldalán kerítés nem építhető, egyéb helyeken a kerítés legfeljebb 1,6 m magas, áttört kialakítású lehet,

l) egy övezethatáron belül egy utcaszakaszon az épületek homlokzatmagassága legfeljebb 3 m-rel térhet el,

m) a szintterületi mutató (az összes bruttó szintterület és telekterület hányadosa) 2,0,

n) a területen a melléképítmények közül:

- közmű-becsatlakozó műtárgy,

- kerti építmény,

- kerti víz- és fürdőmedence,

- kerti lugas, továbbá legfeljebb 20 m2-es vízszintes felületű, lábonálló kerti tető

helyezhetők el.

o) a kijelölt építési helyek a javasolt telekhatárok változása során a telekhez viszonyítva - a bekottázott távolságok változatlanul hagyása mellett - elmozdulhatnak.

(6) Lakóterület egyedi előírásai:

a) az A1 és A2 jelű tömbök sarkain az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a kötelező építési vonalon álljanak, vagy azzal érintkezzenek,

b) a Megyeri út és a Homoktövis utca mentén az épületeket a telken belül kialakított szervíz/parkoló útról kell gépjárművel megközelíteni.

Intenzív kertvárosias lakóterület általános/egyedi előírásai (L4-Ú/9-1)

6. § (1) A lakóterületen az előírások betartásával intenzív kertvárosias sűrűségű, jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint ikres, csoportházas, valamint hézagosan zártsorú beépítésű, legfeljebb hatlakásos lakóépületek helyezhetők el.

(2) Az építés előfeltétele a telekalakítás, amely a tervben javasolt telekhatároknak megfelelően történik oly módon, hogy a legkisebb sorházas telek nagysága 180 m2 lehet. Abban az esetben, ha e méret változtatása vélik szükségessé, a telekhatárokat a kétlépcsős engedélyezési eljárás során tömbönként készítendő beépítési tervben kell véglegesíteni.

(3) Bármilyen építési munka csak teljesen közművesített építési telken lehetséges.

(4) A lakóterület általános előírásai:

a) Az övezet telkein főépületként csak lakóház létesíthető.

b) Lakóépület földszintjén kereskedelmi, kisüzemi szolgáltató, illetve vendéglátó létesítmény (együttesen: nem lakás céljára szolgáló létesítmény) csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén helyezhető el:

- a létesítmény összes nettó szintterülete legfeljebb 40 m2 lehet,

- a létesítmény csak akkora alapterületű lehet, melyhez a jogszabályok szerint 1 db. személygépkocsi-parkolót kell telken belül kialakítani,

- a létesítmény kiszolgálása (a szállítás és a rakodás) a közterületet még ideiglenes jelleggel sem veheti igénybe, illetve nem teheti szükségessé önálló rakodóhely (pl. rakodó-rámpa) kialakítását, továbbá

- a létesítmény valamennyi környezeti állapottényező tekintetében meg kell feleljen a lakóterületre előírt határértékeknek és a környező lakóépületek rendeltetésszerű használatát még ideiglenes jelleggel sem zavarhatja, illetve korlátozhatja.

c) a beépítési mód: ikres, csoportházas (sorház, láncház, átriumház), szabadonálló vagy hézagosan zártsorú elrendezésben,

d) a lakóterületen az egyes telkek beépítésével, valamint épületek létesítésével kapcsolatos városrendezési paramétereket az alábbi táblázat tartalmazza:


A beépítés módja

A telek megengedett
Az épület
megengedett méretei
legkisebb
mérete
legnagyobb
beépítettsége
legkisebb zöldfelület legnagyobb szintterület építmény-
magasság
ter
(m2)
szél
(m)
sza
(%)
fsz
(%)
fszf
(%)

(%)

(m2/m2)
min
(m)
max
(m)
ikres közbenső 500 12 35 25 25 55 0,45 4,5 7,5
sarok 600 14
hézagos zártsorú közbenső 500 14 40 30 30 50 0,7 4,5 7,5
sarok 600 16 50 50 50 30 1,0
csoportházas * 1,0 4,5 7,5
* Csoportházas (sorházas, láncházas, átriumházas) beépítés esetén az egyes telkek méretével és beépítésével kapcsolatos paramétereket szabályozási-, vagy részletes ingatlan-szabályozási tervben, illetve a kétlépcsős engedélyezési eljárás első tervezési fázisában készített elvi engedélyezési tervben kell meghatározni.
sza = terepszint alatti szint(ek), fsz = a földszint, fszf = az emeletek (beépíthetősége)

e) a megengedett építménymagasságtól legfeljebb 7,5 m építménymagasságig ±0,6 m-rel, e felett ±1,0 m-rel lehet eltérni

f) egy övezethatáron belül egy utcaszakaszon az épületek homlokzatmagassága legfeljebb 3 m-rel térhet el,

g) az épületek dominánsan magastetővel létesíthetők oly módon, hogy a - szimmetrikus kialakítású - magastető hajlásszöge 35-45° közötti lehet, illetve egy épületen csak azonos hajlásszögű tetőfelületek építhetők, jellemzően az utca tengelyével párhuzamos gerinccel,

h) az elő-, oldal- és hátsókertek méreteit a terv, illetve az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani,

i) az épületek utcai, földszinti homlokzatának legfeljebb 50%-a alakítható ki garázskapu felületként,

j) telken belül lakásonként - az épületben vagy az épülethez szervesen csatlakozó tárolóban - legalább 1 személygépjármű elhelyezését kell biztosítani,

k) a főútra nyíló állandó emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeknél olyan műszaki megoldást kell választani, hogy kellő légcsere mellett a lakóhelyiségekben a nappali/éjszakai zajszint a megengedett értékek alatt maradjon,

l) a kerítés legfeljebb 1,6 m magas, áttört kialakítású lehet,

m) a területen a melléképítmények közül:

- közmű-becsatlakozó műtárgy,

- kerti építmény,

- kerti víz- és fürdőmedence,

- kerti lugas, továbbá legfeljebb 20 m2-es vízszintes felületű, lábonálló kerti tető

helyezhetők el.

n) a kijelölt építési helyek a javasolt telekhatárok változása során a telekhez viszonyítva - a bekottázott távolságok változatlanul hagyása mellett - elmozdulhatnak.

(5) A lakóterület egyedi előírásai:

a) a K1 jelű út menti beépítésnél (az A5 jelű tömbben) az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy azok K1 jelű út felőli (a többi épületrésznél legfeljebb 3 m-rel magasabb) része a K2 és K3 jelű utak tengelyében 6-6 m távolságon belül az építési vonalra kerüljön,

b) a K7 jelű út menti beépítésnél (az A7 jelű tömbben) az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy azok K7 jelű út felőli (a többi épület-résznél legfeljebb 3 m-rel magasabb) része a K8, K10 és K11 jelű utak tengelyében 6-6 m távolságon belül az építési vonalra kerüljön,

c) a K6 jelű út menti beépítésnél (az A6 jelű tömbben) az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy azok K6 jelű út felőli (a többi épület-résznél legfeljebb 3 m-rel magasabb) része a K7 jelű út tengelyében 6-6 m távolságon belül az építési vonalra kerüljön,

d) a Homoktövis utca menti A3 és A6 jelű tömbök épületeinek építménymagassága legfeljebb 7,5 ± 0,6 m lehet,

e) az a)-d) pontban nem említett területeken a legkisebb építménymagasság 4,5 ±0,6 m, a legmagasabb 7,5 ±0,6 m lehet.

Központi vegyes, intézményterület (I-Ú/9)

7. § (1) Az intézményterületen a lakosság ellátását biztosító - oktatás, nevelési és egyészségügyi, szociális rendeltetésű - telekigényes intézmények helyezhetők el szabadonálló beépítési módon.

(2) Az övezetben a Homoktövis u. menti meglévő/megmaradó épületek - szükség esetén - a jelenlegi funkciók megtartása mellett bővíthetőek.

A kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében az elvi engedélyezési tervben kell meghatározni, az alábbi paraméterek betartása mellett:

a) a telkek beépítésének mértéke: legfeljebb 35%,

b) a megengedett építménymagasság: legkisebb a meglévő, legnagyobb 10,5±1,0 m,

c) a szintterületi mutató: 1,0,

d) a telek területének legalább a 35%-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

(3) Az övezeten belül a telekhatárok szükség esetén (például az igénybevétel mértékének változása miatt) a szakhatóságok és a kerületi főépítész véleménye alapján módosíthatók.

(4) Az OTÉK 42. §-ban előírt mennyiségű gépjárműtárolót telken belül kell biztosítani.

(5) Az intézmények áruszállítása naponta egyszer (a rakodáshoz szükséges várakozási idő igénybevételével) szükség esetén a gyalogosút igénybevételével is megoldható.

Központi vegyes, jelentős zöldfelületű intézményterület (IZ-Ú/9)

8. § (1) A jelentős zöldfelületű intézményterületen sportcélú területet lehet kialakítani a hozzátartozó kiszolgáló épületekkel együtt.

(2) A telket továbbosztani nem lehet.

(3) Az épületek és sportpályák elhelyezését a telek beépítését a kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében az elvi engedélyezési tervben kell meghatározni, az alábbi paraméterek betartása mellett:

a) a beépítési mód: szabadonálló,

b) a telkek beépítésének mértéke: legfeljebb 35%,

c) a megengedett építménymagasság: legkisebb 4,5±0,6 m, legnagyobb 10,5±1,0 m,

d) a szintterületi mutató: 1,0,

e) a telek területének legalább a 50%-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani,

f) az épületet a főgyalogos tengelyhez képest szimmetrikusan kell elhelyezni.

(4) A (3) bekezdés szerinti elvi engedélyezési terv készítésénél alkalmazandó irányelvek:

a) az épületek elhelyezésénél figyelembe kell venni a meglévő/tervezett gyalogos tengelyeket,

b) a sportpályákat észak-déli tengelyű tájolással kell elhelyezni, amelytől a gazdaságosabb helykihasználás miatt 30°-kal el lehet térni,

c) a terület megközelítése gépjárművel a Tófalva utca és a K5 jelű közút felől történhet, illetve szükség esetén a K4 jelű gyalogos felület igénybevételével,

d) az OTÉK 42. §-ban előírt mennyiségű gépjármű-parkolóhelyeket a telken belül kell kialakítani.

(5) A főgyalogos tengely mentén kerítés nem létesíthető. A telekhatárok mentén legfeljebb 1,60 m magasságú, áttört kerítés létesíthető.

Közlekedési területek és létesítmények

9. § (1) A Homoktövis és Tófalva utca szabályozási szélessége (22 m) nem változik.

(2) Az új lakóterületek megközelítését biztosító K1, K6 és K7 jelű mellékutak szabályozási szélessége 16 m.

(3) A K2, K3, K5, K8, K9, K10, K11, K12 és K13 jelű utcák szabályozási szélessége 12 m.

(4) A K4 jelű, jellemzően gyalogosút szabályozási szélessége 12 m.

(5) A Tófalva utca meghosszabbításában a C jelű tömbig 6 m széles gyalogút kiszabályozása szükséges.

(6) A sportterület és a lakóterület között lévő gyalogosút szabályozási szélessége 4 m.

(7) A K6, K9, K12 jelű utak között 4 m széles gyalogutat kell kiszabályozni.

Egyéb közhasználatra nem szánt zöldfelület (Z-EZ-Ú/9)

10. § (1) Az övezetben lévő F jelű tömb - volt „Y” út területe - közhasználatra nem szánt zöldfelület, amely a területfelhasználási egységek elválasztására szolgál.

(2) A rézsűs felületet a meglévő növényzet felhasználásával, illetve új növényzet telepítésével kell kialakítani és fenntartani.

(3) A területen telket alakítani illetőleg épületet, építményt elhelyezni nem lehet.

Zöldfelületek, zöldfelületi létesítmények

11. § (1) A telkek területének az övezeti előírásokban meghatározott részét zöldfelületként kell kialakítani.

(2) Az L2-Ú/9-1 jelű övezetben a kötelező zöldfelületi fedettség min. 25%. Az L4-Ú/9-1 jelű övezetben a beépítéstől függően min. 30-55%.

(3) A lakóterületi övezetek előírások szerinti mértékű zöldfelületeit az egymással szomszédos hátsó telekhatárok mentén „tömbösen” többszintes (fa- és cserjeszint) növénytelepítéssel kell kialakítani és fenntartani.

(4) A terepszint alatti építmény feletti zöldfelületet tetőkertként kell számításba venni.

(5) A létesítmények használatbavétele csak a járulékos építési munkák, tereprendezés, kertészeti kialakítás, előírt védőfásítások stb. egyidejű megléte, funkcionális működése esetén engedélyezhető.

(6) A telken belüli, valamint a közlekedési utak menti zöldfelületek, fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.

(7) A megtartásra érdemes faállományt a műszaki tervekhez készülő részletes geodéziai felmérés (a 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák és az összefüggő értékes cserjefoltok helyét is tartalmazó) alapján, kertépítészeti szakági tervezői közreműködéssel kell meghatározni, illetve pontosítani. A szabályozási terv jelöli a környezeti értéket képviselő, megtartást igénylő facsoportokat.

Közműlétesítmények

12. § i) A tervezési területen teljes közművesítést kell biztosítani.

ii) A közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati és eseti üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, illetve kialakítani.

iii) A meglévő és tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) helyigényét közterületen, a közterület szabályozási szélességén belül kell biztosítani.

iv) A közművezetékek térszint alatti elrendezését az MSZ 7487/2-80. számú szabvány tartalmazza, amelyből a vizsgált területen az alábbi méretű vezetékekkel kell számolni:

Vízvezeték előírt védőtávolsága épülettől:
DN 300-ig 3,0 m
DN 301-700-ig 5,0 m
Vízelvezetés épülettől:
gravitációs csatornánál: 3,0 m
Villamosenergia ellátási kábel épülettől: 0,5 m
Távközlési kábel épülettől 1,0 m

v) A körzeti gázellátórendszerek esetében az MSZ 7048-as számú szabvány előírásai a mértékadók.

Nyomásfokozat I. kategóriájú épülettől II. kategóriájú épülettől üreges, túnyomás nélküli közműtől, vagy műtárgytól
kisnyomás 3 m (2 m) 2 m (1 m) 1 m (0,5 m)
nagyközépnyomás 9 m (5 m) 7 m (4 m)
A zárójeles adatok a védelemmel ellátott gázvezetékre vonatkoznak.

vi) Közcsatornába a vízminőséget illetően csak a 4-1984. (II. 7.) OVH rendelet előírásainak megfelelő minőségű víz vezethető.

vii) A csatornázást elválasztó rendszerrel kell megoldani.

viii) A kábeles hálózatok a városkép védelme miatt térszint alatti kivitelűek lehetnek.

III. ÉRTÉK- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelem

13. § (1) A lakóterület egészén csak olyan tevékenység folytatható, illetve csak olyan területhasználat és a területhasználathoz szükséges épület, építmény építése, felújítása, bővítése engedélyezhető, amelynél a szakhatóságok meg tudják ítélni a következőket:

a) a tevékenység légszennyezőanyag emissziója a „védett I.” levegőtisztaság-védelmi területi kategória vonatkozó értékeinek, a környezetvédelmi engedélyben meghatározott előírásoknak megfelel,

b) a tevékenységből eredően zavaró mértékű diffúz légszennyezéssel a lakókörnyezetet nem terheli,

c) a tevékenységből eredően a környezetet, lakóterületet zavaró mértékű bűzhatás nem éri,

d) a szomszédos létesítmények, a lakóterület használatát a vonatkozó rendelet mértékén túli üzemi zajterheléssel nem zavarják,

e) a tevékenység során keletkező kommunális hulladék, továbbá a kommunális hulladékkal együtt kezelhető technológiai jellegű hulladék a környezet terhelése nélkül ártalmatlanítható (gyűjtés, szállítás, engedélyezett újrahasznosítás),

f) a tevékenységből eredő szennyező (fertőző, mérgező) anyag a talajt és a felszín alatti vizeket nem károsítja,

g) a közterület terhére - saját telken belül nem kielégíthető mértékű parkolási igényű - új gépjármű forgalmat nem vonz,

h) környezetszennyező és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz keletkezése esetén a szennyvíz előtisztításáról a közcsatornába, ill. a zárt szennyvízgyűjtőbe vezetés előtt a telken belül gondoskodnak,

i) ha a szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek során, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékok keletkeznek, azok hulladék-fajtánkénti elkülönített gyűjtéséről és környezetszennyezés nélküli tárolásáról az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban előírt módon gondoskodnak.

(2) A lakóterületen belül az alábbi kereskedelmi-szolgáltató, vendéglátó és egyéb gazdasági tevékenységi csoportokat kiszolgáló építmények, illetve a területhasználatok nem engedélyezhetők:

a) a termelő és raktározó ipari-gazdasági tevékenységek,

b) a gépjármű-karbantartással kapcsolatos szolgáltató új tevékenységek (pl. diagnosztika, szerelő-javító, karosszérialakatos-festő, autómosó),

c) a városképi szempontból a közterület felé feltáruló zavaró látványú tevékenységek,

d) a 3 jármű/nap kiszolgáló teherforgalomnál nagyobb (3,5 t önsúlyú tehergépjármű), vagy a 3,5 t önsúlyú gépjárműnél nagyobb önsúlyú kiszolgáló tehergépjárművet igénylő tevékenységek,

e) a tevékenység jellegéből eredően nagy vendégforgalmat gerjesztő, a környezetében a forgalomnövekedéssel, vagy a szükséges forgalomtechnikai beavatkozásokkal és parkolási igénnyel a környezet minőségét kedvezőtlenül befolyásoló, zavaró hatást keltő tevékenységek.

(3) Az építés területelőkészítő szakaszában a humuszos termőréteg letermelésénél a termőföld- és talajvédelmet az 1994. évi LV. tv. előírásai szerint kell biztosítani. A létesítmények elhelyezésekor, illetve kialakításakor letermelt humuszos termőföldet az újrahasznosításig elkülönítetten kell deponálni. A deponált termőföldet az építkezés befejeztével vagy helyben, vagy más építési helyen termőföldterítésként hasznosítani kell.

(4) A tervezési terület a Fővárosi Vízművek Rt. balparti vízbázisának - a ma még rendeletileg nem meghatározott - az „A” és „B” hidrogeológiai védőterületével érintett területrész, ezért a területhasználat, az építés engedélyezésénél a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait a védőterületek jogszabályi meghatározásáig a vízügyi hatóság véleményező és engedélyező jogkörének gyakorlásával, irányadó jogszabályi előírásoknak kell tekinteni. A felszíni szennyeződés-érzékenység miatt a telephelyengedélyek és minden területhasználati és építési engedély csak a vízügyi hatóság hozzájárulásával, vízjogi engedély alapján adható ki.

(5) A tisztántartott burkolatokon összefolyó, szennyezőanyag mentes csapadékvíz - kivéve a gépjárművek számára kialakított burkolt felületeket - a létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a közcsatornába vezethető.

(6) A létesítmények területén a gépjárművek közlekedésére és parkolására szolgáló burkolatokon összefolyó csapadékvizeket csak hordalék- és olajfogón keresztül lehet a befogadóba juttatni.

(7) A lakóterületen belül engedélyezett kereskedelmi-szolgáltató-gazdasági tevékenység során keletkező üzemi jellegű kültéri zajterhelés a létesítmény telekhatáron mérhető mértékadó zajszintje nem haladhatja meg a 4/1984. (I. 23.) EüM rendelet („A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról”) üzemi tevékenységből eredő zajterhelések esetében betartandó megengedett egyenértékű hangnyomás-szintjeit. A megengedett zajterhelési határértékek a rendelet 1. sz. mellékletének harmadik sora szerint - tömör, városias beépítésű lakó- és intézményterületet figyelembe véve - a védendő épületek homlokzata előtt 2 m-rel, illetve a lakókert telekhatárán a megengedett egyenértékű hangnyomásszint 55/45 dBA, nappal/éjjel értékek. A laza beépítésű lakó-intézményterületen a rendelet második sora szerint a megengedett egyenértékű hangnyomásszint 50/40 dBA, nappal/éjjel értékek.

(8) Új létesítésű vagy átépülő út, illetve épület esetén a 4/1984. (I. 23.) EüM rendelet („A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról”) 3. sz. melléklete szerint a főút, illetve gyűjtőút mellett a tömör városias beépítésű és hatósági felmentéssel a laza beépítésű lakó és intézmény jellegű vegyes területre a 65/55 dBA nappal/éjjel zajterhelési határértékek kötelező érvényűek, a zajvédelemről az építtetőnek kell gondoskodni. Lakó utca mentén a tömör városias beépítés mellett 60/50, míg a laza beépítésű lakó- intézményterület mentén 55/45 dBA mértékadó egyenértékű hangnyomásszinteket kell betartani.

(9) Az építési tevékenységből származó zaj a környezeti zajtól védendő épületek homlokzata előtt 2 méterrel nem haladhatja meg a 4/1984. (I. 23.) EüM rendelet 2. sz. melléklete szerint a hatóság által megállapított nappal/éjjel zajterhelési határértékeket.

(10) A létesítmények működése által vonzott kiszolgáló- és vendég gépjárműforgalom, az építés és a szállítás rendje (a telephelyre történő behajtás, parkolási lehetőségek biztosítása, nyitva-tartás rendje, stb.) a szabályozási terv szerint, kizárólag a szomszédos területek, valamint a környező közterületi egységek használatának zavarása nélkül alakítható ki.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az építési engedélyezésre vonatkozó sajátos rendelkezések

14. § (1) Azon telkek esetében, melyek beépítési feltételeit a jelen rendeletben foglaltak szerint kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében kell meghatározni, az elvi engedélyezési tervet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 11. § a) pontja szerinti tartalommal kell elkészíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elvi engedélyezési terv(ek) készítésénél alkalmazandó irányelvek:

a) a tömb telekosztásánál a szomszédos, valamint a vele szemben lévő tömb telekosztását, az utcaképek alakulását figyelembe kell venni,

b) a lakóépületrész kedvező tájolású elhelyezésére kell törekedni,

c) a hátsókert(ek)ben a zöldfelületeket összefüggően kell kialakítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elvi engedélyezési tervet a Főépítészi Iroda előzetes szakvéleménye mellett az építési hatóság hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidőben a területet érintő valamennyi korábbi terv hatályát veszti.