Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-ának (2) bekezdésében, valamint 26. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség

1. § A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és az Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

A talajterhelési díj mértéke

2. § A talajterhelési díj mértékét, megállapításának szabályait, valamint az igénybe vehető kedvezményeket és mentességeket a Ktd. vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

3. § (1) *  A Ktd.-ben meghatározott eseteken túlmenően az egyébként általa fizetendő talajterhelési díj 50%-ának megfelelő mértékű díjkedvezmény illeti meg azt a lakossági kibocsátót, aki a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján az adóév első napján rendszeres (legalább egy éves időtartamra megállapított) pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátásban részesül.

(2) A magánszemély kibocsátó az (1) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételére való jogosultságát a bevallásával egyidejűleg köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban: Adóhatóság).

A talajterhelési díj megfizetése

4. § (1) A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31.-éig.

(2) A talajterhelési díjat az Önkormányzat 12010422-00208592-02400002 számú talajterhelési díj bevételi számlájára kell befizetni.

Eljárási szabályok

5. § A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat - ide értve az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat is - az Adóhatóság látja el.

6. § A kibocsátónak a talajterhelési díjfizetési kötelezettség keletkezését, változását, illetve megszűnését 15 napon belül be kell jelentenie az Adóhatósághoz.

7. § *  Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiséget az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 5. §-a és 3. számú melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni, köbméterben.

Nyilvántartás, adatszolgáltatás

8. § (1) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként megállapítható.

(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a díjkedvezményben részesülő személyekről az Adóhatóság nyilvántartást vezet.

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az Adóhatóság csak a kibocsátó azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.

9. § (1) Az Adóhatóság megkeresésére a Fővárosi Vízművek Rt. illetve a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. köteles 15 napon belül írásban és térítésmentesen adatot szolgáltatni a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges, a nyilvántartásában szereplő adatokról.

Záró rendelkezések

10. § *  A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. és az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

11. § * 

12. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló - módosított - 18/1996. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-a az alábbi d) ponttal egészül ki:

(Az Alap forrásai)

d) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj.”

1-5. *