Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

a történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed minden olyan jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és természetes személyre, amely/aki a 2. §-ban meghatározott valamely településrésznevet az elnevezésében vagy tevékenysége során bármely módon használni kíván.

2. § Az Önkormányzat közigazgatási területén az alábbi történelmi településrész-elnevezések (a jelen rendelet alkalmazásában: településrésznév) alakultak ki:

a) Istvántelek,

b) Káposztásmegyer,

c) Megyer,

d) Népsziget,

e) Palotai sziget,

f) Székesdűlő,

g) Újpest.

3. § A településrésznév külön engedély nélkül használható:

a) *  az Önkormányzat és szervei, az önkormányzati intézmények, valamint az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok - jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott hivatalos elnevezésnek megfelelő - elnevezésében,

b) *  az állami, önkormányzati és közigazgatási szervek, az önkormányzati intézmények, társadalmi és politikai szervezetek, valamint az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok működése során, az Önkormányzat közigazgatási területét érintő tevékenységük megjelölésére,

c) a földrajzi megjelölésekben, településrészek, közterületek, egyéb földrajzi helyek és területek hivatalos megnevezésénél a hivatalos elnevezésnek megfelelően,

d) az utcanévtáblákon,

e) *  az Önkormányzat, illetve az Újpesti Sajtó Kft. által megjelentetett, illetve kiadott kiadványokon, sajtótermékeken, továbbá elektronikus tájékoztatási eszközökön,

f) az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények megnevezésében.

4. § (1) A településrésznevet, illetve annak bármely ragozott vagy toldalékos alakját csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával lehet használni:

a) *  valamely - a 3. § a) pontjában nem említett - jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet elnevezésében,

b) üzlet, épület vagy bármely más létesítmény megnevezésében,

c) bármely egyéb gazdasági tevékenység gyakorlása során,

d) a 3. § e) pontjában nem szereplő kiadványokon és a 3. § f) pontjában nem szereplő rendezvények megnevezésében.

(2) *  Gazdasági társaság elnevezése esetében, valamint abban az esetben, ha a településrésznév használata a kedvezményezett számára gazdasági előnyt eredményezhet, úgy a hozzájárulás megadása díjfizetéshez köthető. A fizetendő díj mértékét és a díjfizetés módját (eseti vagy rendszeres) - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület határozza meg.

5. § A településrésznév használata iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani és abban elő kell adni, hogy a kérelmező mely településrésznevet hol, mikor, milyen formában és milyen módon kívánja használni.

6. § A hozzájárulást vissza kell vonni, ha a kedvezményezett a településrésznevet az engedélytől eltérően használja vagy a tevékenysége miatt annak használatára méltatlanná vált. A hozzájárulás visszavonásáról a Képviselő-testület dönt.

7. § * 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépése nem érinti a jogi személyeknek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a hatályba lépést megelőzően bíróság vagy hatóság által nyilvántartásba vett elnevezésének a jövőbeni használatát.