Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői anyagi érdekeltségéről * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői anyagi érdekeltségéről a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítésére a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adótartozásból az Önkormányzatot megillető bevétel terhére érdekeltségi alapot kell képezni.

2. § (1) Az érdekeltségi alap forrásai (bevételei):

a) az eredeti esedékességet követően a tárgyévben beszedett adótartozás 30%-a;

b) az utólag feltárt és beszedett adó, valamint az adóellenőrzés során jogerősen megállapított és beszedett adóhiány 30%-a;

c) az adóbeszedési számlákra teljesített befizetésekből a késedelmi pótlékra, az adóbírságra, a mulasztási bírságra és a végrehajtási költségekre elszámolt összeg 30%-a;

d) az érdekeltségi alap előző évi maradványának összege és annak banki kamata.

(2) Az érdekeltségi alap adott évi összes bevétele azonban nem haladhatja meg az Önkormányzat ügykörébe tartozó adókból származó adott évi bevétel 1%-át.

3. § Az érdekeltségi célú juttatásból (az érdekeltségi alapból) a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői részesülhetnek.

4. § (1) Az érdekeltségi alap felhasználásáról, a juttatásban részesülők köréről és a juttatások konkrét mértékéről - a jegyző és az Adóigazgatási Iroda vezetőjének javaslata alapján - a polgármester évente két alkalommal, július 31. napjáig és a tárgyévet követő január 31. napjáig dönt.

(2) A köztisztviselői jogviszony megszűnése vagy a köztisztviselő tartós távolléte esetében az érintett a feladatai időarányos teljesítésének arányában kaphat juttatást az érdekeltségi alapból.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti döntések meghozatala során figyelembe kell venni a köztisztviselő által elvégzett munkát, valamint az annak eredményeként befolyt adóbevételt.

5. § Az érdekeltségi alap terhére kell fedezni a munkáltatót terhelő járulékokat, valamint a juttatások urán fizetendő adókat és egyéb közterheket is.

6. § (1) Az érdekeltségi alapot elkülönítetten kell kezelni.

(2) Az érdekeltségi alap bevételeiről és az abból történt kifizetésekről nyilvántartást kell vezetni.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az adóigazgatási feladatot ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1993. (IV. 5.) önkormányzati rendelete.