Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi ellátás feltételeinek javítását elősegítő támogatásról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a háziorvosi ellátás feltételeinek javítását elősegítő támogatásról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § Jelen rendelet célja az, hogy az Önkormányzat - a rendelkezésére álló anyagi források figyelembe vételével - az egészségügyi alapellátás színvonalának növelése érdekében a háziorvosok részére, a háziorvosi praxis eszközellátottságának, illetve működési feltételeinek javítása céljából, pályázati úton anyagi támogatást nyújtson.

2. § Jelen rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, külön rendeletben meghatározott felnőtt- és gyermek háziorvosi körzetek vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel rendelkező és az Önkormányzattal erre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban álló felnőtt-, illetve gyermek háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban: háziorvos) terjed ki.

3. § Az Önkormányzat a jelen rendeletben meghatározott támogatás céljára minden évben, az éves költségvetési rendeletében külön előirányzatként keretösszeget állapít meg.

4. § A jelen rendelet szerinti támogatást a háziorvos

a) az egészségügyi ellátást szolgáló eszközök beszerzésére, illetve

b) a működési feltételeit biztosító egyéb kiadásokra

használhatja fel azzal, hogy a támogatás összegének legalább az 50%-át új eszközök beszerzésére kell fordítani.

5. § A jelen rendelet szerinti támogatás pályázati úton nyerhető el.

6. § (1) A pályázatot - az éves költségvetési rendelet elfogadását követően 30 napon belül - a polgármester írja ki.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat célját;

b) a pályázat benyújtására jogosultak körét;

c) az egy háziorvos által megpályázható összeget;

d) a pályázat benyújtásának módját, határidejét és helyét;

e) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb körülményeket.

(3) A pályázati kiírást az érintettek részére közvetlenül el kell juttatni.

7. § Az egy háziorvos által megpályázható összeg megegyezik a támogatás céljára az adott évben rendelkezésre álló keretösszegnek az egy háziorvosra jutó részével (a keretösszeg osztva a támogatásra jogosult háziorvosok számával).

8. § (1) A pályázatokat írásban, a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül lehet benyújtani.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a háziorvos (egészségügyi szolgáltató) nevét, székhelyét és a háziorvosi rendelő megnevezését;

b) a megpályázott összeg nagyságát;

c) a megpályázott összeg, illetve annak egyes részletei felhasználásának tervezett célját (céljait), valamint a felhasználás tervezett ütemezését.

9. § (1) A háziorvos által megpályázott összeg nagysága nem haladhatja meg a pályázati kiírásban szereplő, a 7. § alapján meghatározott összeget.

(2) A tervezett felhasználási célok meghatározásánál a pályázónak a 4. § rendelkezéseit figyelembe kell vennie.

(3) A háziorvos a pályázatát - a (2) bekezdés rendelkezéseit is figyelembe véve - úgy is benyújthatja, hogy a megpályázott összeget egy nagyobb beruházás részbeni finanszírozására kívánja felhasználni.

10. § (1) A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a polgármester bírálja el.

(2) Érvénytelennek kell nyilvánítani azt a pályázatot, amely nem felel meg a jelen rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

11. § (1) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

(2) Az elnyert támogatás összegét a pályázat elbírálását követően 30 napon belül, a támogatási szerződés aláírása után kell kifizetni.

12. § Az elnyert támogatás összege kizárólag a háziorvos által benyújtott pályázatban meghatározott célra (célokra) használható fel.

13. § (1) A támogatott háziorvosok a tárgyévet követően, legkésőbb február 28-ig kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról, melynek során a felhasználást számlamásolatokkal kell igazolni.

(2) Amennyiben a háziorvos az elszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a támogatás összegét részben vagy egészben a rendeltetésétől eltérő célra használja fel, úgy a felvett támogatás teljes összegét - a Polgári Törvénykönyv szerint meghatározott, a kifizetés napjától számított késedelmi kamatokkal növelten - köteles haladéktalanul visszafizetni az Önkormányzat részére.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a háziorvos a két soron következő pályázaton nem vehet részt.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 2009. évi támogatási pályázatot a jelen rendelet hatályba lépését követően 30 napon belül kell kiírni.