Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a kegyeleti szabályokról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kegyeleti szabályokról a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat a saját halottjának tekinti:

a) *  Újpest valaha volt polgármestereit, alpolgármestereit;

b) Újpest díszpolgárait;

c) az Újpestért Díjjal kitűntetett polgárokat;

d) azon települési képviselőket, akik a halálukkor tagjai az újpesti Képviselő-testületnek;

e) azon volt települési képviselőket, akik az újpesti Képviselő-testületnek legalább két cikluson keresztül a tagjai voltak;

f) *  azon volt országgyűlési képviselőket, akik 1990. január 1-jét követően Újpest közigazgatási területét érintő egyéni országgyűlési választókerületben kerültek megválasztásra.

2. § Az 1. §-ban felsorolt személyek tisztes eltemettetéséről – a családdal egyeztetve – az Önkormányzat gondoskodik. A temetési költségeket az Önkormányzat viseli.

3. § (1) Az 1. § a) és b) pontjában felsorolt személyek részére történő síremlék állításához az Önkormányzat pénzügyi hozzájárulást nyújthat.

(2) A síremlék állítását kezdeményezheti:

a) a polgármester vagy a Képviselő-testület;

b) újpesti civil szervezetek.

(3) A síremlék állításához a család hozzájárulása szükséges.

(4) A síremlék állításához az Önkormányzat legfeljebb a mindenkori minimálbér húszszorosának megfelelő összeggel járul hozzá. Az önkormányzati hozzájárulás mértékéről a polgármester dönt.

4. § Jelen rendelet végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.