Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete

Újpest címerének egyes épületeken történő elhelyezésének szabályairól * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Újpest címerének egyes épületeken történő elhelyezésének szabályairól a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § Újpest címerét el kell helyezni:

a) a Polgármesteri Hivatal hivatalos épületei;

b) az Önkormányzat intézményeinek és egyéb költségvetési szerveinek épületei;

c) az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok működési helye szerinti, Újpest közigazgatási területén lévő épületek,

d) az Önkormányzat, illetve jogelődje beruházásában megvalósult és jelenleg is többségi önkormányzati tulajdonban lévő többszintes lakóépületek;

e) az Önkormányzat beruházásában létesített, illetve önkormányzati hozzájárulással felújított egyéb épületek, valamint

f) az Újpesten lévő - országos, illetve helyi (fővárosi) - védelem alatt álló épületek

közterület felőli homlokzatán.

2. § (1) Újpest címerét el kell helyezni az Újpest közigazgatási területén újonnan épülő, legalább 9,0 m-es homlokzatmagasságú épületek közterület felőli homlokzatán.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a címer-elhelyezési kötelezettséget az építési engedély részeként kell előírni. Újpest címerének elhelyezéséről az építtetőnek kell gondoskodnia.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az építtető kérelmére az Önkormányzat a címer elhelyezésének költségeihez hozzájárul. A hozzájárulás mértéke a címer elhelyezésével kapcsolatban okszerűen felmerült költségek 50%-a azzal, hogy a hozzájárulás épületenként nem haladhatja meg a százezer forintot. A hozzájárulás folyósításáról az építtető által bemutatott számlák alapján a polgármester intézkedik.

3. § Újpest címere - a tulajdonos vagy az épülettel rendelkezni jogosult személy kezdeményezésére - a polgármester egyetértése esetén minden egyéb újonnan épülő vagy már meglévő épület közterület felőli homlokzatán is elhelyezhető.

4. § (1) Újpest címerét az adott épület nagyságrendjéhez, építészeti megformálásához, illetve homlokzatának anyagához illeszkedve - az Újpest jelképeiről szóló 8/1993. (IV.8.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a és 1. számú melléklete szerinti formában és arányok megtartásával - kell elkészíteni és azt az épület közterület felőli homlokzata jól látható felületére biztonságosan rögzítve kell elhelyezni.

(2) A címer elhelyezése előtt az építtetőnek, illetve a kérelmezőnek az elhelyezendő címer méretére, anyagára, színezetére és megmunkálására vonatkozó javaslatot kell készítenie. A javaslatot a polgármester hagyja jóvá.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Újpest címere egyes épületek homlokzatán történő elhelyezésének szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2008. (X. 6.) önkormányzati rendelete a hatályát veszti azzal, hogy nem sújtható szankcióval az, aki a hatályon kívül helyezésig ezen rendelet 7. §-ában foglaltaknak nem tett eleget.