Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében és 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. Általános rendelkezések

1–2. § * 

3. § *  E rendelet alkalmazása során a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. § *  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az e rendeletben meghatározott gyermekjóléti alapellátásokat a saját intézményei, valamint a vele ellátási szerződést vagy más megállapodást kötött más intézmények útján biztosítja.

2. A gyermekjóléti alapellátások formái

5. § Az Önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások formái:

a) *  a gyermekjóléti szolgáltatás keretében működtetett – a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait is ellátó – Család- és Gyermekjóléti Központ,

b) a gyermekek napközbeni ellátása keretében üzemeltetett bölcsőde;

c) a gyermekek átmeneti gondozása keretében a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában biztosított elhelyezés.

3. A gyermekjóléti szolgáltatás

6. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,

d) a szabadidős programok szervezése,

e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

c) az a) pontban, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

a) *  a gyermekkel és családjával végzett szociális segítőmunkával (a továbbiakban: családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

c) az egészségügyi és a szociális ellátás – különösen a családsegítő szolgáltatás –, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,

d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően

da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,

db) a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

(5) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

a) a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

b) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

7. § (1) *  Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Család- és Gyermekjóléti Központ útján biztosítja, mely az Újpesti Szociális Intézményen (a továbbiakban: SZI) belül szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

8. § (1) *  A Család- és Gyermekjóléti Központ – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 6. §-ban foglaltakon túl

a) folyamatosan figyelemmel kíséri az Újpesten élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,

c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a jegyző felkérésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet,

d) szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,

e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

f) felkérésre környezettanulmányt készít,

g) kezdeményezi az Önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

h) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,

i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,

j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,

k) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

(2) *  A Család- és Gyermekjóléti Központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt a Gyvt.-ben meghatározottak szerint.

4. A gyermekek napközbeni ellátása

9. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formája a bölcsőde.

10. § (1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

(2) A bölcsőde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek korai rehabilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt.

(3) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat.

(3a) *  A (3) bekezdés szerinti szolgáltatások keretében biztosított időszakos gyermekfelügyeletet a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek szülei kérhetik az intézményvezetőtől. A szolgáltatás minden önkormányzati bölcsődében igénybe vehető. A szolgáltatás, szabad férőhely esetén biztosítható.

(3b) *  Az időszakos gyermekfelügyelet esetében a kisgyermekek érdekében – a bölcsődei beszoktatáshoz hasonlóan – a szülővel együtt biztosítani kell a fokozatos beszoktatást az állandó személyi feltételek biztosítása mellett.

(3c) *  A szülő a szolgáltatás igénybevételekor, arra vonatkozóan megállapodást köt az intézményvezetővel.

(3d) *  Az időszakos gyermekfelügyelet térítés köteles. A térítési díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A bölcsődei ellátás megszűnik

a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte,

b) ha a gyermek az (1), illetve (2) bekezdés szerinti életkort elérte.

(5) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

5. A gyermekek átmeneti gondozása

11. § (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni.

(2) A gyermekek átmeneti gondozását – a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy belegyezésével – ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A fogyatékos gyermek számára a sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.

(3) A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart.

12. § (1) A gyermek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, állapotának megfelelő ellátást és éjszakai bentlakást (a továbbiakban: ideiglenes gondozást) kell biztosítani az olyan gyermek számára, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt.

(2) *  Az ideiglenes gondozás során fel kell tárni a gyermek felügyelet nélkül maradását előidéző okokat, és egyidejűleg haladéktalanul értesíteni kell a gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálatot, vagy a család- és gyermekjóléti központot a további átmeneti gondozás vagy más gyámhatósági intézkedés megtétele céljából.

(3) A gyermek (2) bekezdésben meghatározott további átmeneti gondozásához minden esetben be kell szerezni a szülő vagy más törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatát.

13. § Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását

a) *  a Budapest, IV. kerület Újpest, Hajnal utca 15. szám alatt, a SZI keretében működő „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthona és az

b) SOS Krízis Alapítvány által fenntartott, Budapest, IV. kerület Újpest, Perényi Zsigmond utca 39. szám alatt működtetett Családok Átmeneti Otthona

útján biztosítja.

6. A Gyermekek Átmeneti Otthona

14. § (1) *  A Gyermekek Átmeneti Otthona bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretében 24 fő gyermek számára alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít Újpest, valamint – társulási megállapodás vagy ellátási szerződés alapján – Budapest Főváros XV. kerület, Budapest Főváros XVI. kerület, Dunakeszi, Fót, valamint Vác települések gyermekei számára.

(2) A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

(3) *  A Gyermekek Átmeneti Otthona segítséget nyújt – a Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködve – a gyermek családjába történő visszatéréséhez.

7. A Családok Átmeneti Otthona

15. § (1) A Családok Átmeneti Otthona bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretében 15 fő felnőtt és gyermek számára alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít.

(2) A Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezést az Önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja.

(3) Az otthontalanná vált szülő kérelmére a Családok Átmeneti Otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.

(4) A Családok Átmeneti Otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során

a) befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét,

b) befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét,

c) biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit,

d) segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,

e) biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,

f) a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,

g) *  közreműködik – a Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködve – az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

8. Eljárási szabályok

16. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(2) *  Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában – a tényállás tisztázása mellett – a gyámhatóság dönt.

17. § *  (1) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele a kérelmező (törvényes képviselő) valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője közötti írásbeli megállapodás alapján történik.

18. § (1) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye vezetőjénél kell benyújtani.

(2) A gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolni kell

a) a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,

b) a szülő nyilatkozatát a jogosultsági feltételekről.

(3) A gyermek bölcsődébe való felvételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

19. § (1) *  A Gyermekek Átmeneti Otthonában történő átmeneti gondozás a szülő, vagy a gyermek kérelmére a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, vagy a Család- és Gyermekjóléti Központnál vagy annak javaslata alapján közvetlenül az otthonvezetőnél kezdeményezhető.

(2) A Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezés iránti kérelmet az Otthon vezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátás igénybevételét az otthonvezető intézkedése alapozza meg.

(3) *  Az átmeneti gondozás igénybe vételéhez be kell szerezni a gyermek háziorvos igazolását a gyermek egészségi állapotáról és annak előzményeiről, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ által készített környezettanulmányt, továbbá a kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott egyéb igazolásokat.

19/A. § *  Az e rendelet szerinti kérelmeket elektronikus úton is be lehet nyújtani.

20. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell

a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,

b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,

c) a Gyermekek Átmeneti Otthonában történő ellátásnál az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnőtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről,

d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról,

e) az intézmény házirendjéről,

f) panaszjoga gyakorlásának módjáról,

g) a fizetendő térítési díjról,

h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról.

(2) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt köteles

a) az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni,

b) a Gyvt. alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,

c) nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról.

(3) *  Az intézmény az ellátás megkezdésekor a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével a gyermekjóléti szolgáltatás, a bölcsődei ellátás és az átmeneti gondozás esetében írásbeli megállapodást köt. Az írásbeli megállapodás tartalmazza

a) az ellátás várható időtartamát,

b) a szolgáltatások formáját és módját,

c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.

21. § (1) Ha a Gyvt. másképp nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik

a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított időtartam – leteltével,

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével.

(2) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

(3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn.

(4) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.

(5) Ha az ellátást a Gyvt. 32. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapozza meg, az ellátást csak határozat szüntetheti meg.

22. § (1) *  A gyermekek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő (törvényes képviselő) kéri, és a gyermek visszakerülése a szülőjéhez nem ellentétes a gyermek érdekeivel.

(2) *  Megszűnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a gondozás időtartama eltelt, valamint a jogosultsági feltételek megszűnésével.

(2a) *  Megszűnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti.

(3) Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza

a) az elhelyezés – a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével – hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy

b) haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt, a szükséges intézkedések megtételére.

(4) A gyámhivatalt értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében az átmeneti gondozás időtartamának eltelte előtt is, ha

a) nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza,

b) a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek átmeneti gondozását ugyanazon intézményben két éven belül másodszor is kéri.

9. A térítési díj

23. § *  A gyermekjóléti alapellátásért fizetett személyi térítési díj összegét a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban: NLB.) évente kétszer felülvizsgálhatja.

24. § (1) Ha a Gyvt. vagy e rendelet eltérően nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekek átmeneti gondozásáért e rendeletben foglaltaknak megfelelően térítési díjat (személyi térítési díj) kell fizetni.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az Önkormányzat intézményei által biztosított, e rendeletben szabályozott gyermekjóléti alapellátások igénybevétele – a bölcsődében biztosított étkeztetés és gondozás, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában nyújtott állátás kivételével – az Újpesti Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek esetében térítésmentes.

(3) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díjfizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

25. § (1) *  A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért – a Gyvt.-ben és az e rendeletben maghatározott mentességekre jogosultak kivételével – térítési díjat kell fizetni.

(2) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés személyi térítési díjat az intézményvezető a (2) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában szabályozott normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

(4) *  A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés személyi térítési díjat a tárgyhónapot megelőző hónap 1-je és 10-e között – az intézményvezető által előzetesen megadott konkrét időpontban – kell megfizetni.

25/A. § *  (1) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eseteket, valamint a Gyvt.-ben meghatározott mentességek fennállását kivéve – az e rendelet 1. mellékletében meghatározott összegű személyi térítési díjat (a továbbiakban: gondozási díj) kell fizetni.

(2) A gondozási díjból

a) *  80%-os mértékű kedvezmény illeti meg a kötelezettet, ha a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem összege meghaladja a szociális vetítési alap 300 %-át, de nem haladja meg annak 350%-át,

b) *  60%-os mértékű kedvezmény illeti meg a kötelezettet, ha a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem összege meghaladja a szociális vetítési alap 350%-át, de nem haladja meg annak 400%-át,

c) *  40%-os mértékű kedvezmény illeti meg a kötelezettet, ha a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem összege meghaladja a szociális vetítési alap 400%-át, de nem haladja meg annak 450%-át,

d) *  20%-os mértékű kedvezmény illeti meg a kötelezettet, ha a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem összege meghaladja a szociális vetítési alap 450%-át, de nem haladja meg annak 500%-át,

(3) *  Nem kell gondozási díjat fizetni, ha a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben a kedvezményre, illetve a mentességre való jogosultság fennállását, az azt megalapozó jövedelmi feltételeket a kötelezettnek kell igazolnia. Az igazolás és a nyilatkozat tartalmára, benyújtásának részletes szabályaira, az elbírálás részletes szempontjaira, a jövedelemszámításnál irányadó időszakra és egyéb eljárási kérdésekre – amennyiben a Gyvt. vagy e rendelet eltérő szabályozást nem tartalmaz – a Képviselő-testület szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete, valamint a szociális igazgatásról szóló egyéb vonatkozó jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.

(5) A gondozási díjat a kötelezett azokra a gondozási napokra is köteles megfizetni, amelyeken a gyermek a bölcsődei ellátást nem veszi igénybe.

(6) A jövedelmi helyzetre vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az intézményvezetőnél (részlegvezetőnél) kell benyújtani és a kedvezményre vagy mentességre való jogosultság feltételeinek fennállását is az intézményvezető (részlegvezető) állapítja meg.

(7) Amennyiben a kötelezett a jövedelmi helyzetéről nem tesz nyilatkozatot, vagy ahhoz nem csatolja a szükséges igazolásokat, úgy a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kedvezményt vagy mentességet nem veheti igénybe. A jövedelmi helyzetről való nyilatkozat és annak igazolása mellőzhető, amennyiben a kötelezett írásban úgy nyilatkozik, hogy a gondozási díjfizetési kötelezettség tekintetében kedvezményre és mentességre nem jogosult vagy azt nem kívánja igénybe venni.

(8) A kötelezett által fizetendő gondozási díjat az intézményvezető (részlegvezető) a Gyvt. és az e rendelet előírásai szerint állapítja meg.

(9) *  A gondozási díjat – a gyermekétkeztetés személyi térítési díjával egyidőben – a tárgyhónapot megelőző hónap 1-je és 10-e között, az intézményvezető által előzetesen megadott konkrét időpontban kell megfizetni.

26. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás intézményi térítési díjának alapja az átmeneti gondozást nyújtó ellátás esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege.

(2) Amennyiben az átmeneti gondozást nyújtó ellátást társulási vagy ellátási szerződés, illetve más megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján más önkormányzat veszi igénybe, úgy az intézményi térítési díj mértékét az érintett önkormányzattal kötött megállapodás határozza meg. Ebben az esetben a térítési díj megfizetésének szabályait is ezen megállapodásban kell meghatározni.

(3) A Gyermekek Átmeneti Otthonában történő elhelyezésért – a más önkormányzattal kötött megállapodás alapján elhelyezett gyermekek kivételével – személyi térítési díjat kell fizetni.

(4) A Gyermekek Átmeneti Otthonában az ellátásáért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25%-át, több gyermek esetében a kötelezett havi jövedelmének 50%-át.

(5) A Gyermekek Átmeneti Otthonában a személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni. A személyi térítési díjat csak a ténylegesen igénybe vett gondozási napokra lehet felszámítani. Az esetleges túlfizetéseket az ellátás megszűnését követően vissza kell téríteni.

(6) *  A Gyermekek Átmeneti Otthonában az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat az NLB. méltányosságból, részben vagy egészben elengedheti.

27. § (1) A Gyvt.-ben és e rendeletben meghatározottak szerint a személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes képviselője az ellátást nyújtó intézménynek fizeti meg.

(2) A személyi térítési díj konkrét összegét a Gyvt.-ben és e rendeletben meghatározott szabályok szerint az intézményvezető, illetve otthonvezető állapítja meg, melyről az ellátás igénybevétele után (igénybe vételekor), de legkésőbb az igénybevételtől számított harminc napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet.

(3) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.

(4) A személyi térítési díj megállapításának és megfizetésének egyéb részletes szabályait a térítési díjra vonatkozó jogszabályok állapítják meg.

28. § Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül – az ellátást nyújtó intézmény vezetőjén keresztül – a fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a kérelmet az NLB. bírálja el.

29. § *  (1) A személyi térítési díjak mértékét – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) *  Az Önkormányzat az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. Az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetés térítési díjait – a jogszabályi előírások figyelembe vételével – a szolgáltatókkal kötött szerződésekben rögzített élelmezési nyersanyagköltségek (nyersanyagnormák) alapján kell megállapítani. A személyi térítési díjak mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

9/A. *  Iskolai gyermekétkeztetés

29/A. § *  (1) Az Önkormányzat az étkeztetést nyújtó iskolákban a gyermekétkeztetés keretében lehetővé teszi a mindenki számára általánosan biztosított menüsor (alapmenü) helyett emelt szintű menüsor igénylését is.

(2) Az emelt szintű menü az alapmenühöz képest legalább 25%-kal magasabb élelmezési nyersanyagköltséggel készül.

(3) Az emelt szintű menüsort a szülők (törvényes képviselőik) önkéntes alapon igényelhetik. Az igénylés visszavonásig szól és havonta változtatható meg. Nyilatkozat hiányában az alapmenüt kell biztosítani.

(4) Az emelt szintű menüsor igénylése esetében az igénylőnek – az alapmenüért egyébként általa fizetendő térítési díjon felül – meg kell fizetnie az alapmenü és az emelt szintű menü élelmezési nyersanyagköltsége közötti, általános forgalmi adóval növelt különbözetet. Ezen különbözet után normatív kedvezmény, illetve más támogatás vagy kedvezmény nem vehető igénybe.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az emelt szintű menősor igénylésének részletes feltételeit meghatározza.

10. Jogorvoslat

30. § *  Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője panaszával az intézményvezetőhöz, vagy a gyermek-és/vagy ellátottjogi képviselőhöz fordulhat. Az intézményvezető 15 napon belül írásban értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézbesítésétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.

31. § (1) A bölcsődei ellátás és a gyermekek átmeneti gondozása körében az intézmény fenntartója meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait.

(2) Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.

(3) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

11. Vegyes rendelkezések

32. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

33. § E rendelet végrehajtásáról – eltérő rendelkezés hiányában – a polgármester gondoskodik.

12. Záró rendelkezések

34. § Ez a rendelet 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.

35. § E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

36. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletéhez

A személyi térítési díjak mértéke

1. *  Bölcsődei térítési díjak

a) *  Bölcsődei étkeztetési térítési díjak:

Étkezés típusa Térítési díj Ft/adag
Bölcsődei ellátottak (normál étrend) 1 140 Ft
Bölcsődei ellátottak (diétás étrend) 1 315 Ft
Bölcsődei alkalmazott (normál étrend) térítési díj 885 Ft
munkáltatói kedvezmény 206 Ft
fizetendő térítési díj 679 Ft
Bölcsődei alkalmazott (diétás étrend) térítési díj 1 018 Ft
munkáltatói kedvezmény 261 Ft
fizetendő térítési díj 757 Ft
Bölcsődével egyéb jogviszonyban álló (külső étkező) részére csak ebéd 1 134 Ft

b) Bölcsődei gondozási díjak:

A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás személyi térítési díja (gondozási díj): 500 Ft/nap.

A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja: 2.690,- Ft/nap/gyerek.

2. *  A térítési díjak mértéke a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátott újpesti gyermekek esetében

Jövedelemhatár
(a gyermek családjában az egy főre jutó havi rendszeres jövedelem)
Személyi térítési díj Ft/nap
(igénybe vevőként fizetendő személyi térítési díj az egy főre jutó havi rendszeres jövedelem %-ában)
Személyi térítési díj Ft/hónap
(igénybe vevőként fizetendő személyi térítési díj az egy főre jutó havi rendszeres jövedelem %-ában)
0 – 28.500 Ft 0 0
28.500 Ft felett 1 gyermek esetén Havi jövedelem 8%-a osztva a hónap napjainak számával Havi jövedelem 8%-a
28.500 Ft felett 2 vagy több gyermek esetén Havi jövedelem 10%-a osztva a hónap napjainak számával Havi jövedelem 10%-a
Intézményi térítési díj 30 900 Ft/fő/nap Napi intézményi térítési díj a hónap napjainak számával szorozva

3. *  Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díjai

a) időszakos gyermekfelügyelet négyszeri étkezéssel: 4.200 Ft/alkalom,
b) időszakos gyermekfelügyelet háromszori étkezéssel: 3.200 Ft/alkalom,
c) időszakos gyermekfelügyelet tízóraival: 2.800 Ft/alkalom.

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Étkezés típusa Térítési díj Ft/adag
Óvoda
tízórai 175 Ft
tízórai (diétás) 205 Ft
ebéd 625 Ft
ebéd (diétás) 720 Ft
uzsonna 175 Ft
uzsonna (diétás) 205 Ft
ebéd (alkalmazott) 1 135 Ft
ebéd (alkalmazott diétás) 1 305 Ft
Általános iskola
tízórai 200 Ft
tízórai (diétás) 230 Ft
tízórai (menü +) 250 Ft
ebéd 735 Ft
ebéd (diétás) 845 Ft
ebéd (menü +) 915 Ft
uzsonna 200 Ft
uzsonna (diétás) 230 Ft
uzsonna (menü +) 250 Ft
ebéd (alkalmazott) 1 330 Ft
ebéd (alkalmazott diétás) 1 530 Ft
ebéd (alkalmazott menü +) 1 660 Ft
Középiskola
ebéd 850 Ft
ebéd (diétás) 980 Ft
ebéd (menü +) 1 065 Ft
ebéd (alkalmazott) 1 485 Ft
ebéd (alkalmazott diétás) 1 710 Ft
ebéd (alkalmazott menü +) 1 860 Ft