Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az újpesti kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatásról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya az újpesti kisvállalkozásokra terjed ki.

(2) *  E rendelet alkalmazása során újpesti kisvállalkozás az a gazdasági társaság, elsődlegesen vállalkozói tevékenységet végző más jogi személy, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, amely

a) az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett székhellyel vagy telephellyel (fiókteleppel) rendelkezik, és

b) az Önkormányzat közigazgatási területén kiskereskedelmi vagy a lakosság részére szolgáltató tevékenységet folytat, és

c) éves nettó árbevétele a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt teljes üzleti évben nem haladta meg a 100.000.000 Ft-ot.

2. § (1) Az Önkormányzat által e rendelet alapján nyújtott támogatás formája: ingyenes megjelenési lehetőség biztosítása az Újpesti Napló című újságban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás (a továbbiakban: támogatás) pályázati úton nyerhető el.

3. § A pályázaton az az újpesti kisvállalkozás vehet részt, amely

a) rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel és arra vonatkozóan a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval (egyszerűsített beszámolóval) vagy azzal egyenértékű adóbevallással, és

b) székhelye vagy telephelye (fióktelepe) a pályázat benyújtását megelőzően már legalább egy éve az Önkormányzat közigazgatási területén van bejelentve, és

c) érvényes adószámmal rendelkezik és nincs lejárt köztartozása (ide nem értve a jogerős adóhatósági határozattal átütemezett tartozást), és

d) ellene nincs folyamatban végrehajtási-, csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás.

4. § (1) A pályázatot a polgármester írja ki.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat célját,

b) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

c) a pályázaton elnyerhető támogatás formáját,

d) a pályázat benyújtásának módját és feltételeit,

e) a pályázat benyújtása és elbírálása szempontjából lényeges egyéb információkat.

(3) A pályázati felhívást a helyi sajtó és az internet útján folyamatosan közzé kell tenni.

5. § (1) A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani.

(2) A pályázatokat írásban, pályázati formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) *  A pályázatokat személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

6. § (1) A pályázathoz mellékelni kell:

a) a megjelentetni kért anyag rövid tartalmi leírását,

b) a pályázat benyújtását megelőző üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójának (egyszerűsített beszámolójának) vagy az azzal egyenértékű adóbevallásának a fénymásolatát,

c) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a vállalkozói igazolvány fénymásolatát (cégkivonatként az internetről letöltött nem hiteles cégkivonat is elfogadható),

d) 30 napnál nem régebbi, az állami adóhatóság által kiadott nemleges tartozásigazolás (nullás igazolás) fénymásolatát (nullás igazolás helyett az ügyfélkapun keresztül az internetről letöltött adófolyószámla kivonat is elfogadható).

(2) A pályázónak a pályázati formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, továbbá, hogy az (1) bekezdés alapján csatolt iratok tartalma a valóságnak mindenben megfelel.

7. § Egy újpesti kisvállalkozás naptári félévente csak egy pályázatot nyújthat be.

8. § Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel az e rendeletben és a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

9. § (1) A pályázatokat a polgármester folyamatosan - de legkésőbb a benyújtást követő 45 napon belül - bírálja el.

(2) A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a lakosság széles körét érintő kiskereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet folytatnak.

(3) A bírálat eredményéről a pályázókat írásban kell értesíteni.

10. § (1) A nyertes pályázók részére az Önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy az Újpesti Napló című újságban a pályázat elbírálását követő 4 hónapon belül két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 1/4 oldal terjedelemben ingyenesen megjelenhessenek, melynek révén ismertethetik az Újpesten végzett kiskereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységüket, illetve tájékoztatást adhatnak tevékenységükről, aktuális kedvezményeikről.

(2) A nyertes pályázónak a megjelenés tartalmát, terjedelmét és időpontját az Újpesti Napló szerkesztőségével kell egyeztetnie. A megjelenés tartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi és etikai előírásoknak.

11. § Amennyiben a pályázó a pályázatában valótlan adatokat közölt vagy egyébként jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, úgy köteles az Önkormányzat részére megfizetni az igénybe vett újságfelület árát.

12. § A támogatás utáni esetleges adóterheket a támogatott kisvállalkozás viseli, az adózási kötelezettségek teljesítéséről a kisvállalkozásnak kell gondoskodnia.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e rendelet végrehajtása és a pályázat lebonyolítása érdekében szükséges intézkedések megtételére és döntések meghozatalára.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról szóló - módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete.