Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek és ügykezelőinek (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

2. § *  (1) *  Az illetménykiegészítés mértéke egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 40%-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 20%-a.

3. § *  A vezetői illetménypótlék mértéke

a) osztályvezető-helyettes esetében az érintett alapilletményének 5%-a,

b) osztályvezető esetében az érintett alapilletményének 10%-a,

c) főosztályvezető-helyettes esetében az érintett alapilletményének 15%-a,

d) főosztályvezető esetében az érintett alapilletményének 30%-a.

4. § A köztisztviselő részére a vonatkozó jogszabályok keretei között, a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában meghatározott feltételekkel és mértékben képzettségi pótlék állapítható meg.

5. § (1) A köztisztviselők - a (2) bekezdésben meghatározott keretek között - az alábbi egyéb juttatásokban részesülnek:

a) cafetéria-juttatás,

b) egyéb béren kívüli juttatások.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatások mértékét, a juttatások formáit, azok igénybe vételét és egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, az Önkormányzat éves költségvetési rendelete, a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és - ezen szabályok keretei között - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.

6. § (1) A köztisztviselők részére - az e rendeletben és a közszolgálati szabályzatban meghatározott feltételekkel - az alábbi támogatások adhatóak:

a) lakáscélú támogatás,

b) szociális támogatás,

c) illetményelőleg,

d) tanulmányi támogatás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások megállapításának és elbírálásának feltételeit, kifizetésének, elszámolásának, visszatérítésének és nyilvántartásának részletes szabályait - e rendelet keretei között - a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata határozza meg.

7-8. § * 

9. § (1) Tanulmányi támogatás annak a határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott köztisztviselőnek adható, aki olyan államilag elismert egyetemi vagy főiskolai képzésben vesz részt, amelynek során a külön jogszabályban meghatározott szakirányú képesítést szerez, illetve olyan államilag elismert egyetemi vagy főiskolai képzésben vesz részt, melynek eredményeként a Polgármesteri Hivatal számára különösen hasznos ismeretekre tesz szert.

(2) Tanulmányi támogatás csak tanulmányi szerződés alapján nyújtható. Nem nyújtható tanulmányi támogatás a köztisztviselő próbaideje és felmentési ideje alatt, valamint nappali tagozatos képzésben való részvételhez.

(3) A tanulmányi támogatásokról - az előterjesztett kérelmek és javaslatok alapján - a Polgármesteri Hivatal várható szakember-szükségletét figyelembe véve kell dönteni.

(4) Tanulmányi támogatásként a köztisztviselő részére a képzéssel kapcsolatban szükségszerűen és igazoltan felmerülő költségek - a vonatkozó jogszabályok adta összeghatárig terjedő - megtérítése, továbbá - iskolarendszerű képzésben való részvétel esetében - fizetett tanulmányi pótszabadság igénybe vételének lehetősége biztosítható. A támogatás konkrét formáját és mértékét a tanulmányi szerződésben kell rögzíteni.

(5) A köztisztviselőt - tanulmányi szerződés nélkül - az ügykezelői alapvizsga letétele előtt 5, a közigazgatási szakvizsga vagy azzal egyenértékű más szakvizsga letétele előtt 15 munkanap fizetett pótszabadság illeti meg.

10. § (1) Budapest közigazgatási határán kívülről történő munkába járás esetén a köztisztviselő a külön jogszabályban rögzített feltételekkel és mértékben jogosult utazási támogatásra.

(2) A köztisztviselő tulajdonában lévő gépkocsi hivatalos célú eseti használatakor - a jegyző egyedi, írásbeli engedélye alapján - költségtérítés biztosítható. A költségtérítés mértékeként a vonatkozó jogszabályok szerinti összeg számolható el.

(3) A köztisztviselőt külföldi kiküldetése esetén a külföldi tartózkodása alatt - külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékben - ellátmány illeti meg.

11. § Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - munkaidő-arányosan illetik meg.

12. § Az 5, § (1) bekezdése szerinti juttatásokra és a 6. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatásokra - a köztisztviselőkkel azonos feltételekkel - a polgármester és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterek is jogosultak.

13. § *  (1) Az elhunyt köztisztviselőt és a Polgármesteri Hivatal elhunyt munkavállalóját a jegyző javaslatára a polgármester az Önkormányzat saját halottjának nyilváníthatja, ha a halál időpontjában a közszolgálati jogviszonya vagy munkaviszonya már legalább öt éve fennállt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a köztisztviselő temetési költségei - a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában meghatározott feltételekkel - az Önkormányzat által részben vagy egészben átvállalhatóak.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a Polgármesteri Hivatal munkavállalóira is.

14. § *  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, illetve annak külön rendelkezése esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata, továbbá az Önkormányzat és intézményei éves költségvetési rendeletének rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. § (1) Ez a rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelete.