Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Káposztásmegyeri Településrési Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön 1-7-ig - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - külön-külön - címet alkotnak az alábbiak szerint:

8. cím a Polgármesteri Hivatal működési jellegű kiadásai szakfeladatonként a 3. számú melléklet szerinti bontásban.

9. cím a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai a 4. sz. melléklet szerinti bontásban.

10. cím a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai az 5. sz. melléklet szerinti bontásban.

(4) Az Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök (támogatási keretek) önálló 11. címet alkotnak a 6. sz. melléklet szerinti bontásban.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten, önállóan alkotják a 12. címet az általános tartalék és céltartalék előirányzatai a 7. sz. melléklet szerinti bontásban.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. § (1) *  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 24 163 941 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási kiadások főösszegét 0 eFt-ban határozza meg,
Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét 24 163 941 eFt-ban határozza meg.
Bevételek főösszegét 18 806 690 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási bevételek főösszegét 5 357 251 eFt-ban határozza meg,
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét 24 163 941 eFt-ban határozza meg.
A hiány összegét 5 357 251 eFt-ban határozza meg.
Költségvetési kiadások főösszegét 23 813 748 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási kiadások főösszegét 0 eFt-ban határozza meg,
Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét 23 813 748eFt-ban határozza meg.
Bevételek főösszegét 18 813 748 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási bevételek főösszegét 5 000 000 eFt-ban határozza meg,
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét 23 813 748 eFt-ban határozza meg.
A hiány összegét 5 000 000 eFt-ban határozza meg.

(2) *  A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés

eFt-ban
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét 24 163 941
a felhalmozási célú bevételt 256 378
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét 5 357 251
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 6 804 891
ebből:
- a fejlesztési kiadások összegét 772 095
- a felújítások összegét 603 290
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások) 403 006
- fejlesztési tartalékok 5 010 000
- egyéb felhalmozási kiadások 16 500
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét 18 550 312
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 17 359 050
ebből:
-a személyi jellegű kiadásokat 6 576 353
-a munkaadókat terhelő járulékokat 1 688 233
- dologi kiadások 6 495 897
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 848 541
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) 1 027 737
- intézményi pénzeszköz átadás 422 453
- működési tartalékok 299 836
eFt-ban
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét 23 813 748
a felhalmozási célú bevételt 186 710
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét 5 000 000
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 6 827 286
ebből:
- a fejlesztési kiadások összegét 812 207
- a felújítások összegét 595 573
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások) 403 006
- fejlesztési tartalékok 5 000 000
- egyéb felhalmozási kiadások 16 500
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét 18 627 038
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 16 986 462
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 6 529 652
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 696 489
- dologi kiadások 6 388 788
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 853 577
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) 1 035 673
- intézményi pénzeszköz átadás 422 453
- működési tartalékok 59 740

határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzati illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

(2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a

a) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 738 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 738 eFt-ban

b) Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 8 226 eFt-ban, kiadási főösszegét 8 226 eFt-ban

c) Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 720 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 720 eFt-ban

d) Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 4 782 eFt-ban, kiadási főösszegét 4 782 eFt-ban

e) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 7 081 eFt-ban, kiadási főösszegét 7 081 eFt-ban

f) Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 5 442 eFt-ban, kiadási főösszegét 5 442 eFt-ban

g) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 310 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 310 eFt-ban

h) Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 210 eFt-ban, kiadási főösszegét 210 eFt-ban

i) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 665 eFt-ban, kiadási főösszegét 665 eFt-ban

j) Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 450 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 450 eFt-ban

k) Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1 710 eFt-ban, kiadási főösszegét 1 710 eFt-ban

l) Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2 010 eFt-ban, kiadási főösszegét 2 010 eFt-ban

állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére az őket központosított állami támogatásként megillető összegen felül működési támogatásként a működésükhöz szükséges ingatlanokat bérleti díjmentesen biztosítja.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére 14.000 eFt támogatási keretet biztosít.

(7) A helyi kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a kisebbségi önkormányzat a támogatást nem a meghatározott célokra fordítja.

(8) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését kisebbségi önkormányzatonként, a IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésétől elkülönítetten a 8. sz. melléklet mutatja be.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

6. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

7. § A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként (címenként 1-7-ig) és önállóan működő szervenként a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2011. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

8. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (címenkénti), valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14-19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2011. évi terv” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait - szakfeladatonként a 3. sz. melléklet „2011. évi terv” sora szerint állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság dönt a „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton szereplő játszótér építésének címlistájáról.

12. § (1) A Képviselő-testület a 11. címen szereplő önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit (támogatási keretét) a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a 4. sz. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit (támogatási keretét) a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(3) A 6. sz. mellékletben szereplő „Templomok felújítási keret” című előirányzat felhasználásáról a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

13. § (1) A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartalékait jogcímenként (alcímenként) a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működtetési és támogatási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatók át.

(3) A 12. cím „A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékok” III. pontjában szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 7. sz. mellékletben szereplő beruházási és felújítási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli.

(5) Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2011. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A 2011. évben megvalósítandó felújításokról - a keretösszeg erejéig - a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy az az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, beruházására fordítható.

(7) A Kisebbségi Önkormányzatok tartalékának felhasználásáról a Kisebbségi Önkormányzatok határozatban döntenek. Az ehhez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

EGYÉB KIMUTATÁSOK

14. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A 2011-2012-2013. évi gördülő tervezés adatait jogcímenkénti bontásban a 12., 12/a., 12/b. sz. mellékletek tartalmazzák.

A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait a rendelet 2; 2.a; 2.a/1; 2.a/2; 2.a/3; 3; 4.; 5.; 6.; 7 számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) *  Az önállóan működő költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzati költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(5) a) Az e rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat - a rendelet 19. § (1)-(4) bekezdése, valamint 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül - túllépni, átcsoportosítani nem lehet.

b) Az e rendelet előírásaiba ütköző előirányzat túllépéséért a döntésre jogosult munkajogi felelősséggel tartozik.

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást

a) 2011. év január hónapjától a költségvetési szervek részére időarányosan - nettósítva - utalhatja;

b) a kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni;

c) a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket a jogosult intézmény számlájára, az önkormányzat számlájára érkezést követően 5 munkanapon belül tovább utalja.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek:

- kezességet nem vállalhatnak,

- értékpapírt nem vásárolhatnak,

- váltót nem bocsáthatnak ki,

- a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,

- egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti,

- hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag pénzintézeten keresztül lehet vásárolni a tulajdonosi rendelkezési lehetőség biztosításával.

(5) A Piac és Vásárcsarnok önállóan működő költségvetési szerv 2011-re tervezett bevételeiből 154 172 eFt-ot - negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig - a bevételi előirányzata teljesülésének arányában utal át az önállóan működő és gazdálkodó Gazdasági Intézmény a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára.

17. § (1) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 8. napjáig kell a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(2) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz a költségvetési elszámolási számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal által támogatott szervezetek és magánszemélyek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

18. § (1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester - a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján gondoskodik.

(2) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2011. szeptember 15-ig, míg az I. - III. negyedévi helyzetéről a 2012. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg (2011. november 30-ig) tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(4) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában is -, valamint a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.

19. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát két ülés között az Áht. 74. § (2) bekezdés alapján átruházza a Polgármesterre.

(2) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) A Polgármester az (1) és (2) bekezdésben foglalt intézkedéseiről, valamint a MÁK által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegérő a soros Képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület döntése alapján negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán fejlesztési, működési célú hitelfelvételről, hitel átütemezéséről, hitelszerződés módosításáról dönteni.

20. § (1) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szükség esetén folyószámlahitelt vegyen fel a vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 0,1%-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.

21. § (1) A pénzmaradvány összegéről, valamint felhasználhatóságáról a 2010. évi zárszámadási rendelet, valamint az ezt követő költségvetés módosítási rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. A feladattal nem terhelt maradvány jóváhagyásáig annak terhére semmilyen kötelezettség nem vállalható.

(2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

22. § Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 77. § (1) bekezdésének megfelelően a 2011. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § (1) A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2012. január 1-je és a 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2011. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és működési kiadási előirányzatainak (kivéve az egyszeres kiadások - pl. támogatások) időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

(2) A Településrészi Önkormányzat működési és üzemeltetési költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2010. eredeti 2011. terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 486 588 11 512 284 100,2%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 480 411 1 277 688 86,3%
2. Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei 862 882 299 944 34,8%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 143 295 9 934 652 108,7%
a) Helyi adók 8 095 243 8 222 412 101,6%
b) Átengedett központi adók 1 005 652 1 084 702 107,9%
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 42 400 627 538 1480,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 523 730 3 626 483 102,9%
a) Ebből: Normatív hozzájárulások 3 462 512 3 517 924 101,6%
b) Központosított előirányzatok 6 840 2 520 36,8%
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 54 378 106 039 195,0%
d) Fejlesztési célú támogatások 0 0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 429 650 123 723 28,8%
1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 390 000 18 723 4,8%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 27 650 100 000 361,7%
3. Pénzügyi befektetések bevételei 12 000 5 000 41,7%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 992 991 1 266 233 63,5%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 866 366 922 233 106,4%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 260 000 260 000 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 866 625 84 000 9,7%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 16 800 13 000 77,4%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 387 929 12 869 3,3%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 387 929 12 869 3,3%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 837 688 16 554 592 92,8%
VIII. Finanszírozási műveletek 0 0
1. Értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 17 837 688 16 554 592 92,8%
IX. Hitelek 0 0
1. Működési célú hitel felvétele 0 0
2. Fejlesztési célú hitel felvétele 0 0
BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN 17 837 688 16 554 592 92,8%
Kisebbségek bevételei 39 227 44 344 113,0%
KIADÁSOK
1. Intézmények működési kiadásai 8 023 362 8 728 112 108,8%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő
működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)
4 994 812 4 798 290 96,1%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 928 100 845 050 91,1%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 685 442 484 749 70,7%
6. Felújítási kiadások 219 386 249 400 113,7%
7. Fejlesztési kiadások 2 047 914 465 939 22,8%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 927 872 970 052 104,5%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) 10 800 13 000 120,4%
10. Hitel törlesztése 0 0
11. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 837 688 16 554 592 92,8%
12. Finanszírozási műveletek 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 17 837 688 16 554 592 92,8%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 6 270 326 7 209 142 115,0%
Kisebbségek kiadásai 39 227 44 344 113,0%
többlet/ hiány 0 0

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2010. eredeti 2011. terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 2 343 293 1 577 632 67,3%
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 480 411 1 277 688 86,3%
Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel 862 882 299 944 34,8%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 143 295 9 934 652 108,7%
a) Helyi adók 8 095 243 8 222 412 101,6%
Építményadó 1 300 000 1 600 000 123,1%
Telekadó 200 000 240 000 120,0%
Kommunális adó 50 000 50 000 100,0%
Iparűzési adó 6 456 256 6 300 712 97,6%
Idegenforgalmi adó 88 987 31 700 35,6%
b) Átengedett központi adók 1 005 652 1 084 702 107,9%
Személyi jövedelemadó (normatív) 0 0
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 405 652 464 702 114,6%
Gépjárműadó 600 000 620 000 103,3%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 42 400 627 538 1480,0%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 523 730 3 626 483 102,9%
a) Normatív hozzájárulások 3 462 512 3 517 924 101,6%
b) Központosított előirányzatok 6 840 2 520 36,8%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 54 378 106 039 195,0%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 126 366 1 182 233 105,0%
a) Polgármesteri Hivatal 838 741 888 578 105,9%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 27 625 33 655 121,8%
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 260 000 260 000 100,0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 142 429 12 869 9,0%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 142 429 12 869 9,0%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 279 113 16 333 869 100,3%
8. Finanszírozási műveletek 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 279 113 16 333 869 100,3%
10. Működési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) 16 279 113 16 333 869 100,3%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) 8 023 362 8 728 112 108,8%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 994 812 4 798 290 96,1%
3. Végleges pénzeszköz átadás 360 442 394 749 109,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 928 100 845 050 91,1%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 727 872 698 052 95,9%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 034 588 15 464 253 102,9%
7. Működési hitel visszafizetése
8. Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 034 588 15 464 253 102,9%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 6 270 326 7 209 142 115,0%
többlet/hiány 1 244 525 869 616

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

¤¤ eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2010. eredeti 2011. terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 429 650 123 723 28,8%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) 390 000 18 723 4,8%
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) 27 650 100 000 361,7%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 12 000 5 000 41,7%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 0
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 866 625 84 000 9,7%
a) Polgármesteri Hivatal 866 625 84 000 9,7%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
c) TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 245 500 0 0,0%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 245 500 0,0%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 800 13 000 77,4%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 558 575 220 723 14,2%
7. Finanszírozási műveletek 0 0
Forgatási célú értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 558 575 220 723 14,2%
8. Fejlesztési célú hitel felvétele
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN 1 558 575 220 723 14,2%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 219 386 249 400 113,7%
2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2 047 914 465 939 22,8%
3. Fejlesztési tartalékok 200 000 272 000 136,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 325 000 90 000 27,7%
5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6. Munkáltatói támogatás folyósítása 10 800 13 000 120,4%
7. Fejlesztési célú hitel törlesztése
8. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0
9. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 803 100 1 090 339 38,9%
10. Finanszírozási műveletek
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 803 100 1 090 339 38,9%
többlet/ hiány -1 244 525 -869 616

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ 2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei 3. Ady Endre Műv. Központ
Sorszám 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 42 700 47 500 111,2% 907 879 737 899 81,3% 86 442 57 977 67,1%
- alaptevékenység bevételei 42 600 47 400 111,3% 907 879 737 899 81,3% 76 399 57 927 75,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei 9 893 0,0%
- kamatbevételek 100 100 100,0% 150 50 33,3%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 15 625 21 655 138,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 8 800 10 350 117,6% 145 870 175 180 120,1% 18 401 13 622 74,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás ) 513 168 518 241 101,0% 5 011 653 5 884 640 117,4% 94 782 102 674 108,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 564 668 576 091 102,0% 6 065 402 6 797 719 112,1% 215 250 195 928 91,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 564 668 576 091 102,0% 6 050 402 6 750 246 111,6% 215 250 192 628 89,5%
14.1. Személyi juttatások 315 000 321 829 102,2% 3 300 865 3 615 307 109,5% 75 000 63 688 84,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 85 050 86 596 101,8% 893 735 960 509 107,5% 20 250 17 196 84,9%
14.3. Dologi kiadások 164 618 167 666 101,9% 1 744 376 2 020 258 115,8% 120 000 111 744 93,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 111 426 154 172 138,4%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 22 473 3 300
16. Felhalmozási kiadások 15 000 25 000 166,7%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 564 668 576 091 102,0% 6 065 402 6 797 719 112,1% 215 250 195 928 91,0%
Költségvetési létszámkeret 162,00 164,00 101,2% 1 745,65 1 773,05 1,02 39,00 39,00 100,0%
eFt-ban
4. Szociális Foglalkoztató 5. Szociális és Eü. Intézmény 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
Sorszám 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 24 000 21 500 89,6% 151 000 114 880 76,1% 72 000 75 010 104,2%
- alaptevékenység bevételei 18 000 21 000 116,7% 150 000 114 730 76,5% 72 000 75 010 104,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 5 000 0,0%
- kamatbevételek 1 000 500 50,0% 1 000 150 15,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 12 000 12 000 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 8 319 5 250 63,1% 7 000 7 520 107,4% 8 000 11 000 137,5%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás ) 87 960 93 344 106,1% 465 410 502 131 107,9% 97 353 108 112 111,1%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 132 279 132 094 99,9% 883 410 884 531 100,1% 177 353 194 122 109,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 132 279 130 494 98,7% 883 410 884 531 100,1% 177 353 194 122 109,5%
14.1. Személyi juttatások 86 000 83 678 97,3% 470 000 470 000 100,0% 63 000 74 112 117,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 220 22 593 97,3% 126 900 124 061 97,8% 17 010 20 010 117,6%
14.3. Dologi kiadások 23 059 24 223 105,0% 286 510 290 000 101,2% 97 343 100 000 102,7%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 470
15. Felújítás 1 600
16. Felhalmozási kiadások
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 132 279 132 094 99,9% 883 410 884 531 100,1% 177 353 194 122 109,5%
Költségvetési létszámkeret 12,00 12,00 100,0% 157,00 161,00 102,5% 31,00 38,00 122,6%
eFt-ban
Intézmények összesen 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt Önkormányzat mindösszesen
Sorszám 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 284 021 1 054 766 82,1% 862 882 198 420 23,0% 2 146 903 1 253 186 58,4%
- alaptevékenység bevételei 1 266 878 1 053 966 83,2% 790 594 117 676 14,9% 2 057 472 1 171 642 56,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei 14 893 0 0,0% 14 893 0
- kamatbevételek 2 250 800 35,6% 72 288 80 744 111,7% 74 538 81 544 109,4%
2. Felhalmozási célú bevételek 446 450 136 723 30,6% 446 450 136 723 30,6%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 27 625 33 655 121,8% 838 741 888 578 105,9% 866 366 922 233 106,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 866 625 84 000 9,7% 866 625 84 000 9,7%
5. ÁFA bevétel 196 390 222 922 113,5% 101 524 196 390 324 446 165,2%
6. Pénzmaradvány 387 929 12 869 3,3% 387 929 12 869 3,3%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 523 730 3 626 483 102,9% 3 523 730 3 626 483 102,9%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás ) 6 270 326 7 209 142 115,0% -6 270 326 -7 209 142 115,0% 0 0
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 100,0% 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 9 143 295 9 934 652 108,7% 9 143 295 9 934 652 108,7%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 038 362 8 780 485 109,2% 9 799 326 7 774 107 79,3% 17 837 688 16 554 592 92,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 023 362 8 728 112 108,8% 6 608 354 6 128 089 92,7% 14 631 716 14 856 201 101,5%
14.1. Személyi juttatások 4 309 865 4 628 614 107,4% 1 514 715 1 490 650 98,4% 5 824 580 6 119 264 105,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 166 165 1 230 965 105,6% 422 760 356 186 84,3% 1 588 925 1 587 151 99,9%
14.3. Dologi kiadások 2 435 906 2 713 891 111,4% 3 057 337 2 951 454 96,5% 5 493 243 5 665 345 103,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 111 426 154 172 138,4% 685 442 484 749 70,7% 796 868 638 921 80,2%
14.5. Egyéb támogatás 928 100 845 050 91,1% 928 100 845 050 91,1%
14.6. Ellátottak támogatása 0 470 0 470
15. Felújítás 0 27 373 219 386 222 027 101,2% 219 386 249 400 113,7%
16. Felhalmozási kiadások 15 000 25 000 166,7% 2 032 914 440 939 21,7% 2 047 914 465 939 22,8%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 10 800 13 000 120,4% 10 800 13 000 120,4%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 927 872 970 052 104,5% 927 872 970 052 104,5%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 038 362 8 780 485 109,2% 9 799 326 7 774 107 79,3% 17 837 688 16 554 592 92,8%
Költségvetési létszámkeret 2 146,65 2 187,05 101,9% 274,00 301,00 109,9% 2 420,65 2 488,05 102,8%

2.a/1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Nyár Óvoda JMK Óvoda Fóti Óvoda
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 10 0 0,0% 35 16 45,7% 10 16 160,0%
- alaptevékenység bevételei 10 0,0% 35 16 45,7% 10 16 160,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 66 074 68 296 103,4% 69 355 71 538 103,1% 39 642 39 087 98,6%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 66 084 68 296 103,3% 69 390 71 558 103,1% 39 652 39 107 98,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 66 084 68 296 103,3% 69 390 71 558 103,1% 39 652 39 107 98,6%
11.1. Személyi juttatások 49 637 51 506 103,8% 52 240 54 018 103,4% 29 879 29 652 99,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 402 13 745 102,6% 14 105 14 585 103,4% 8 067 7 955 98,6%
11.3. Dologi kiadások 3 045 3 045 100,0% 3 045 2 955 97,0% 1 706 1 500 87,9%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 66 084 68 296 103,3% 69 390 71 558 103,1% 39 652 39 107 98,6%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 31,00 31,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 18,00 9,00
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 8,00
eFt-ban
Intézmény neve Pozsonyi ltp. Óvoda Ambrus Óvoda Leiningen Utcai Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 10 0 0,0% 20 16 80,0% 10 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 10 0,0% 20 16 80,0% 10 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 28 109 25 788 91,7% 79 992 80 582 100,7% 38 246 37 742 98,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 28 119 25 788 91,7% 80 012 80 602 100,7% 38 256 37 742 98,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 28 119 25 788 91,7% 80 012 80 602 100,7% 38 256 37 742 98,7%
11.1. Személyi juttatások 21 134 19 442 92,0% 59 878 61 114 102,1% 28 590 28 649 100,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 706 5 176 90,7% 16 167 16 293 100,8% 7 719 7 593 98,4%
11.3. Dologi kiadások 1 279 1 170 91,5% 3 967 3 195 80,5% 1 947 1 500 77,0%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 28 119 25 788 91,7% 80 012 80 602 100,7% 38 256 37 742 98,7%
Költségvetési létszámkeret 12,50 12,50 100,0% 36,50 36,50 100,0% 17,00 17,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 7,00 19,00 9,00
Technikai létszámkeret 5,50 17,50 8,00
eFt-ban
Intézmény neve Királykerti Óvoda Virág Óvoda Viola Óvoda
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 25 0 0,0% 45 36 80,0% 650 240 36,9%
- alaptevékenység bevételei 25 0,0% 45 36 80,0% 650 240 36,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 60
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 54 688 55 132 100,8% 68 377 68 638 100,4% 50 568 64 738 128,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 54 713 55 132 100,8% 68 422 68 683 100,4% 51 218 65 038 127,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 54 713 55 132 100,8% 68 422 68 683 100,4% 51 218 65 038 127,0%
11.1. Személyi juttatások 41 284 41 699 101,0% 51 478 51 734 100,5% 38 532 49 109 127,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 147 11 123 99,8% 13 899 13 769 99,1% 10 404 13 004 125,0%
11.3. Dologi kiadások 2 282 2 310 101,2% 3 045 3 180 104,4% 2 282 2 925 128,2%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 54 713 55 132 100,8% 68 422 68 683 100,4% 51 218 65 038 127,0%
Költségvetési létszámkeret 24,00 24,00 100,0% 30,00 30,00 100,0% 24,00 30,00 125,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 13,00 17,00 17,00
Technikai létszámkeret 11,00 13,00 13,00
eFt-ban
Intézmény neve Liget Óvoda Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 10 0 0,0% 70 56 80,0% 80 240 300,0%
- alaptevékenység bevételei 10 0 0,0% 70 56 80,0% 80 240 300,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 14 60
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 54 182 55 051 101,6% 75 943 78 363 103,2% 69 457 69 246 99,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 54 192 55 051 101,6% 76 013 78 433 103,2% 69 537 69 546 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 54 192 55 051 101,6% 76 013 78 433 103,2% 69 537 69 546 100,0%
11.1. Személyi juttatások 40 874 41 483 101,5% 57 455 59 702 103,9% 52 356 52 325 99,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 036 11 168 101,2% 15 513 15 926 102,7% 14 136 14 101 99,8%
11.3. Dologi kiadások 2 282 2 400 105,2% 3 045 2 805 92,1% 3 045 3 120 102,5%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 54 192 55 051 101,6% 76 013 78 433 103,2% 69 537 69 546 100,0%
Költségvetési létszámkeret 24,00 24,00 100,0% 34,00 34,00 100,0% 32,00 32,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 14,00 20,00 17,00
Technikai létszámkeret 10,00 14,00 15,00
eFt-ban
Intézmény neve Aradi Óvoda Lakkozó Óvoda Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 210 200 95,2% 10 0 0,0% 10 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 210 200 95,2% 10 0,0% 10 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 101 423 104 277 102,8% 68 211 67 788 99,4% 57 528 63 160 109,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 101 633 104 537 102,9% 68 221 67 788 99,4% 57 538 63 160 109,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 101 633 104 537 102,9% 68 221 67 788 99,4% 57 538 63 160 109,8%
11.1. Személyi juttatások 76 584 79 138 103,3% 51 300 51 031 99,5% 43 207 47 463 109,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 678 21 259 102,8% 13 851 13 652 98,6% 11 666 12 637 108,3%
11.3. Dologi kiadások 4 371 4 140 94,7% 3 070 3 105 101,1% 2 665 3 060 114,8%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 101 633 104 537 102,9% 68 221 67 788 99,4% 57 538 63 160 109,8%
Költségvetési létszámkeret 46,00 46,50 101,1% 30,00 30,00 100,0% 27,00 30,00 111,1%
ebből: Pedagógus létszámkeret 25,50 17,00 17,00
Technikai létszámkeret 21,00 13,00 13,00
eFt-ban
Intézmény neve Homoktövis Óvoda Park Óvoda Óvodák Összesen
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 750 700 93,3% 150 160 106,7% 2 105 1 680 79,8%
- alaptevékenység bevételei 750 700 93,3% 150 160 106,7% 2 105 1 680 79,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 175 40 430
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 66 128 64 737 97,9% 55 617 57 223 102,9% 1 043 540 1 071 386 102,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 66 878 65 612 98,1% 55 767 57 423 103,0% 1 045 645 1 073 496 102,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 66 878 65 612 98,1% 55 767 57 423 103,0% 1 045 645 1 073 496 102,7%
11.1. Személyi juttatások 50 262 49 360 98,2% 42 114 43 492 103,3% 786 804 810 917 103,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 571 13 282 97,9% 11 371 11 651 102,5% 212 438 216 919 102,1%
11.3. Dologi kiadások 3 045 2 970 97,5% 2 282 2 280 99,9% 46 403 45 660 98,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 66 878 65 612 98,1% 55 767 57 423 103,0% 1 045 645 1 073 496 102,7%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 25,00 25,00 100,0% 453,00 479,50 105,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 14,00 267,50
Technikai létszámkeret 13,00 11,00 212,00

2.a/2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

Intézmény neve Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. Bajza József Ált. Isk. Szűcs Sándor Ált. Isk. Erzsébet Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 1 950 1 000 51,3% 1 100 1 500 136,4% 1 700 2 500 147,1%
- alaptevékenység bevételei 1 950 1 000 51,3% 1 100 1 500 136,4% 1 700 2 500 147,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 250 375 625
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 112 325 111 737 99,5% 106 365 111 359 104,7% 112 568 119 788 106,4% 257 682 247 939 96,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 112 325 111 737 99,5% 108 315 112 609 104,0% 113 668 121 663 107,0% 259 382 251 064 96,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 112 325 111 737 99,5% 108 315 112 609 104,0% 113 668 121 663 107,0% 259 382 251 064 96,8%
11.1. Személyi juttatások 85 916 87 355 101,7% 81 524 84 706 103,9% 86 530 91 658 105,9% 195 078 192 993 98,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 197 23 132 99,7% 22 011 22 660 102,9% 23 363 24 567 105,2% 52 671 52 308 99,3%
11.3. Dologi kiadások 3 212 1 250 38,9% 4 780 5 243 109,7% 3 775 5 438 144,1% 11 633 5 763 49,5%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 112 325 111 737 99,5% 108 315 112 609 104,0% 113 668 121 663 107,0% 259 382 251 064 96,8%
Költségvetési létszámkeret 44,00 44,00 100,0% 41,00 41,00 100,0% 45,00 47,00 104,4% 103,00 95,50 92,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret 30,00 33,50 36,50 70,50
Technikai létszámkeret 14,00 7,50 10,50 25,00
Intézmény neve Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. Megyeri Úti Ált. Isk. Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 320 800 250,0% 2 000 2 500 125,0% 3 500 2 000 57,1% 1 950 1 600 82,1%
- alaptevékenység bevételei 320 800 250,0% 2 000 2 500 125,0% 3 500 2 000 57,1% 1 950 1 600 82,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 200 625 500 400
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 131 662 144 275 109,6% 116 483 116 926 100,4% 109 109 112 475 103,1% 109 478 109 674 100,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 131 982 145 275 110,1% 118 483 120 051 101,3% 112 609 114 975 102,1% 111 428 111 674 100,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 131 982 145 275 110,1% 118 483 120 051 101,3% 112 609 114 975 102,1% 111 428 111 674 100,2%
11.1. Személyi juttatások 99 498 108 985 109,5% 89 595 91 505 102,1% 85 102 86 976 102,2% 83 579 84 668 101,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 864 29 195 108,7% 24 191 24 496 101,3% 22 978 23 411 101,9% 22 566 22 581 100,1%
11.3. Dologi kiadások 5 620 7 095 126,2% 4 697 4 050 86,2% 4 529 4 588 101,3% 5 283 4 425 83,8%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 131 982 145 275 110,1% 118 483 120 051 101,3% 112 609 114 975 102,1% 111 428 111 674 100,2%
Költségvetési létszámkeret 50,00 51,00 102,0% 44,50 45,00 101,1% 43,50 43,50 100,0% 43,00 41,50 96,5%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 35,00 33,00 32,50
Technikai létszámkeret
Intézmény neve Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk. Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Oktatási Központ
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 750 800 106,7% 2 150 2 000 93,0% 5 000 5 000 100,0% 3 700 2 000 54,0%
- alaptevékenység bevételei 750 800 106,7% 2 150 2 000 93,0% 5 000 5 000 100,0% 3 700 2 000 54,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 200 500 1 250 500
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 101 479 107 328 105,8% 123 312 123 824 100,4% 136 204 150 358 110,4% 203 971 218 910 107,3%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 102 229 108 328 106,0% 125 462 126 324 100,7% 141 204 156 608 110,9% 207 671 221 410 106,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 102 229 108 328 106,0% 125 462 126 324 100,7% 141 204 156 608 110,9% 207 671 221 410 106,6%
11.1. Személyi juttatások 77 128 81 742 106,0% 94 233 95 635 101,5% 107 680 119 389 110,9% 157 299 167 813 106,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 825 21 986 105,6% 25 443 25 539 100,4% 29 074 30 856 106,1% 42 471 44 707 105,3%
11.3. Dologi kiadások 4 276 4 600 107,6% 5 786 5 150 89,0% 4 450 6 363 143,0% 7 901 8 890 112,5%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 102 229 108 328 106,0% 125 462 126 324 100,7% 141 204 156 608 110,9% 207 671 221 410 106,6%
Költségvetési létszámkeret 37,50 38,00 101,3% 48,00 48,00 100,0% 53,50 56,00 104,7% 75,00 74,00 98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret 31,00 36,00 42,50 53,00
Technikai létszámkeret 7,00 12,00 13,50 21,00
Intézmény neve Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium Károlyi István 12. Évf. Gimn. Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 600 3 000 115,0% 2 500 2 000 80,0% 8 500 6 000 71,0% 3 700 3 500 95,0% 41 420 36 200 87,4%
- alaptevékenység bevételei 2 600 3 000 115,4% 2 500 2 000 80,0% 8 500 6 000 70,6% 3 700 3 500 94,6% 41 420 36 200 87,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 700 500 1 500 875 9 000
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 172 530 158 213 91,7% 162 441 169 584 104,4% 220 543 236 927 107,4% 184 571 193 741 105,0% 2 360 723 2 433 058 103,1%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 175 130 161 913 92,5% 164 941 172 084 104,3% 229 043 244 427 106,7% 188 271 198 116 105,2% 2 402 143 2 478 258 103,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 175 130 161 913 92,5% 164 941 172 084 104,3% 229 043 244 427 106,7% 188 271 198 116 105,2% 2 402 143 2 478 258 103,2%
11.1. Személyi juttatások 133 051 122 766 92,3% 124 998 130 702 104,6% 173 198 186 308 107,6% 143 609 150 493 104,8% 1 818 018 1 883 694 103,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 924 33 147 92,3% 33 749 34 966 103,6% 46 764 49 769 106,4% 38 774 40 203 103,7% 490 865 503 523 102,6%
11.3. Dologi kiadások 6 155 6 000 97,5% 6 194 6 416 103,6% 9 081 8 350 92,0% 5 888 7 420 126,0% 93 260 91 041 97,6%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 175 130 161 913 92,5% 164 941 172 084 104,3% 229 043 244 427 106,7% 188 271 198 116 105,2% 2 402 143 2 478 258 103,2%
Költségvetési létszámkeret 54,25 54,25 100,0% 58,00 58,00 100,0% 84,00 84,00 100,0% 72,00 75,00 104,2% 896,25 895,75 99,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,50 66,00 57,00 680,00
Technikai létszámkeret 13,25 16,50 18,00 18,00 215,75

2.a/3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Újpesti Nevelési Tanácsadó Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen Oktatási Ágazat Összesen
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 20 000 18 000 90,0% 40 0 0,0% 2 600 1 600 61,5% 22 640 19 600 86,6% 66 165 57 480 86,9%
- alaptevékenység bevételei 20 000 18 000 90,0% 40 0,0% 2 600 1 600 61,5% 22 640 19 600 86,6% 66 165 57 480 86,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 400 400 9 830
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 135 138 148 881 110,2% 103 114 113 692 110,3% 44 765 31 921 71,3% 283 017 294 494 104,1% 3 687 280 3 798 938 103,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 155 138 166 881 107,6% 103 154 113 692 110,2% 47 365 33 921 71,6% 305 657 314 494 102,9% 3 753 445 3 866 248 103,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 155 138 166 881 107,6% 103 154 113 692 110,2% 47 365 33 921 71,6% 305 657 314 494 102,9% 3 753 445 3 866 248 103,0%
11.1. Személyi juttatások 113 351 123 494 108,9% 78 904 88 167 111,7% 33 844 23 936 70,7% 226 099 235 597 104,2% 2 830 921 2 930 208 103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 605 32 637 106,6% 21 304 22 725 106,7% 9 138 6 285 68,8% 61 047 61 647 101,0% 764 350 782 089 102,3%
11.3. Dologi kiadások 11 182 10 750 96,1% 2 946 2 800 95,0% 4 383 3 700 84,4% 18 511 17 250 93,2% 158 174 153 951 97,3%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 155 138 166 881 107,6% 103 154 113 692 110,2% 47 365 33 921 71,6% 305 657 314 494 102,9% 3 753 445 3 866 248 103,0%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 100,0% 36,75 36,75 100,0% 11,65 9,65 82,8% 98,90 96,90 98,0% 1448,15 1472,15 101,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret 46,50 30,50 7,65 84,65 1032,15
Technikai létszámkeret 4,00 6,25 2,00 12,25 440,00
eFt-ban
Intézmény neve Piac és Vásárcsarnok Egyesített Bölcsődék Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény Mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 224 523 196 800 87,7% 0 0 617 191 483 619 78,4% 841 714 680 419 80,8% 907 879 737 899 81,3%
- alaptevékenység bevételei 224 523 196 800 87,7% 617 191 483 619 78,4% 841 714 680 419 80,8% 907 879 737 899 81,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 1 500 49 200 3280,0% 144 370 116 150 80,5% 145 870 165 350 113,4% 145 870 175 180 120,1%
6. Pénzmaradvány 0 0
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 368 701 387 434 105,1% 955 672 1 698 268 177,7% 1 324 373 2 085 702 157,5% 5 011 653 5 884 640 117,4%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 226 023 246 000 108,8% 368 701 387 434 105,1% 1 717 233 2 298 037 133,8% 2 311 957 2 931 471 126,8% 6 065 402 6 797 719 112,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 226 023 246 000 108,8% 368 701 387 434 105,1% 1 702 233 2 250 564 132,2% 2 296 957 2 883 998 125,6% 6 050 402 6 750 246 111,6%
11.1. Személyi juttatások 22 344 19 124 85,6% 261 600 280 918 107,4% 186 000 385 057 207,0% 469 944 685 099 145,8% 3 300 865 3 615 307 109,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 033 4 731 67,3% 72 132 75 016 104,0% 50 220 98 673 196,5% 129 385 178 420 137,9% 893 735 960 509 107,5%
11.3. Dologi kiadások 85 220 67 973 79,8% 34 969 31 500 90,1% 1 466 013 1 766 834 120,5% 1 586 202 1 866 307 117,7% 1 744 376 2 020 258 115,8%
11.4. Pénzeszköz átadás 111 426 154 172 138,4% 111 426 154 172 138,4% 111 426 154 172 138,4%
11.5. Egyéb támogatás 0 0
11.6. Ellátottak támogatása 0 0
12. Felújítás 22 473 0 22 473 22 473
13. Felhalmozási kiadások 15 000 25 000 166,7% 15 000 25 000 166,7% 15 000 25 000 166,7%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 226 023 246 000 108,8% 368 701 387 434 105,1% 1 717 233 2 298 037 133,8% 2 311 957 2 931 471 126,8% 6 065 402 6 797 719 112,1%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 100,0% 209,50 214,50 102,4% 74,00 72,40 97,8% 297,50 300,90 3,00 1745,65 1773,05 101,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret 0,00 0,00 1032,15
Technikai létszámkeret 0,00 0,00 440,00

2.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény önállóan működő intézmények zárolt előirányzata

eFt-ban
Intézmény Személyi juttatás Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. 3 149 850
Bajza József Ált. Isk. 3 299 891
Szűcs Sándor Ált. Isk. 1 938 524
Erzsébet Utcai Ált. Isk. 7 587 2 048
Angol Tagozatos Ált. Isk. 3 874 1 046
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. 1 108 299
Megyeri Úti Ált. Isk. 3 939 1 064
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. 2 540 685
Német Tagozatos Ált. Isk. 4 408 1 190
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. 2 789 754
Homoktövis Ált. Isk. 6 540 1 666
Bródy Imre Oktatási Központ 7 051 1 903
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium 7 181 1 939
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium 4 824 1 302
Könyves Kálmán Gimnázium 2 455 663
Babits Mihály Gimnázium 3 507 947
Iskolák összesen 66 189 17 771
Nyár Óvoda 2 941 793
JMK Óvoda 2 191 592
Fóti Óvoda 1 534 414
Pozsonyi Óvoda 777 209
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 1 365 368
Leiningen Óvoda 1 367 370
Királykerti Óvoda 2 407 650
Virág Óvoda 1 231 332
Viola Óvoda 1 467 395
Liget Óvoda 1 863 503
Deák Óvoda 1 568 424
Dalos Óvoda 2 091 564
Aradi-Csányi Óvoda 3 214 867
Lakkozó Óvoda 1 009 273
Bőrfestő Óvoda 1 174 317
Homoktövis Óvoda 710 192
Park Óvoda 1 850 500
Óvodák összesen 28 759 7 763
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 4 477 1 209
Újpesti Nevelési Tanácsadó 3 479 940
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 265 72
Egyesített Bölcsődék 6 855 1 851
Egyéb oktatási intézmények összesen 15 076 4 072
Mindösszesen 110 024 29 606

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásairól

ezer Ft-ban
Ebből
Szak-
feladat
Megnevezés Kiadás Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Speciális támogatás/
Átadott pénzeszköz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Működési jellegű feladatok 5 923 112 1 514 715 422 760 3 057 337 928 100 200 2010.évi eredeti
5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi terv
95,3% 98,4% 84,3% 96,5% 91,1% 2011. évi terv/2010. eredeti
421100 1 Út, autópálya építése 62 500 62 500 2010.évi eredeti
0 2011. évi terv
0,0% 0,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
421300 1 Híd, alagút építése 6 250 6 250 2010.évi eredeti
0 2011. évi terv
0,0% 0,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
431100 1 Bontás 10 000 10 000 2010.évi eredeti
16 250 16 250 2011. évi terv
162,5% 162,5% 2011. évi terv/2010. eredeti
522110 1 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. 0 2010.évi eredeti
160 375 160 375 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
681000 1 Saját tulajdonú ing. adás-vétele 0 2010.évi eredeti
4 350 4 350 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
682001 1 Lakóingatlan üzemeltetése 0 2010.évi eredeti
666 767 666 767 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 2010.évi eredeti
201 715 201 715 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
683200 2 Ingatlankezelés 782 388 782 388 2010.évi eredeti
0 2011. évi terv
0,0% 0,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
811000 1 Építmény üzemeltetés 160 000 160 000 2010.évi eredeti
200 000 200 000 2011. évi terv
125,0% 125,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
813000 1 Zöldterület kezelés 528 125 528 125 2010.évi eredeti
396 406 396 406 2011. évi terv
75,1% 75,1% 2011. évi terv/2010. eredeti
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 1 025 808 489 832 133 605 402 371 2010.évi eredeti
592 303 397 537 84 651 110 115 0 2011. évi terv
57,7% 27,4% 2011. évi terv/2010. eredeti
841126 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 039 685 512 380 145 842 381 463 2010.évi eredeti
1 401 280 547 304 136 816 717 160 2011. évi terv
134,8% 188,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
841127 1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 38 152 4 012 33 940 200 2010.évi eredeti
39 766 8 970 30 796 2011. évi terv
104,2% 90,7% 2011. évi terv/2010. eredeti
841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 355 152 133 415 36 022 185 715 2010.évi eredeti
211 816 152 863 42 453 16 500 2011. évi terv
59,6% 114,6% 117,9% 8,9% 2011. évi terv/2010. eredeti
841191 1 Nemzeti ünnepek programjai 0 2010.évi eredeti
5 000 5 000 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
841192 1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 50 000 50 000 2010.évi eredeti
0 0 2011. évi terv
0,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
841225 1 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása 0 2010.évi eredeti
10 000 10 000 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
841401 1 Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 7 000 7 000 2010.évi eredeti
16 500 16 500 2011. évi terv
235,7% 235,7% 2011. évi terv/2010. eredeti
841403 1 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 261 500 261 500 2010.évi eredeti
255 375 255 375 2011. évi terv
97,7% 97,7% 2011. évi terv/2010. eredeti
842421 1 Közterület rendjének fenntartása 255 676 138 670 37 441 79 565 2010.évi eredeti
210 147 168 391 35 861 5 895 2011. évi terv
82,2% 121,4% 95,8% 7,4% 2011. évi terv/2010. eredeti
842532 1 Lakosság felkészítése, tájékozt, riaszt.(Polgári Védelem) 0 2010.évi eredeti
4 547 1 700 459 2 388 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
851011 1 Óvodai nevelés 0 2010.évi eredeti
0 0 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
852011 1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf. 0 2010.évi eredeti
21 250 21 250 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
852021 1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. 0 2010.évi eredeti
1 000 1 000 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
853111 1 Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf. 0 2010.évi eredeti
1 250 1 250 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
854234 1 Szociális ösztöndíj 0 2010.évi eredeti
6 220 6 220 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
862102 1 Háziorvosi ügyelet 0 2010.évi eredeti
300 300 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
869049 1 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 0 2010.évi eredeti
3 000 3 000 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
879019 1 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 0 2010.évi eredeti
12 988 12 988 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
881013 1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 24 068 24 068 2010.évi eredeti
25 368 25 368 2011. évi terv
105,4% 105,4% 2011. évi terv/2010. eredeti
882111 1 Rendszeres szociális segély 302 200 2 000 300 200 2010.évi eredeti
302 200 2 000 300 200 2011. évi terv
100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882112 1 Időskorúak járadéka 7 555 55 7 500 2010.évi eredeti
6 000 6 000 2011. évi terv
79,4% 80,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 27 000 27 000 2010.évi eredeti
60 000 60 000 2011. évi terv
222,2% 222,2% 2011. évi terv/2010. eredeti
882114 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 10 000 10 000 2010.évi eredeti
24 000 24 000 2011. évi terv
240,0% 240,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882115 1 Ápolási díj alanyi jogon 71 500 1 500 70 000 2010.évi eredeti
75 700 700 75 000 2011. évi terv
105,9% 46,7% 107,1% 2011. évi terv/2010. eredeti
882116 1 Ápolási díj méltányossági alapon 48 000 48 000 2010.évi eredeti
55 000 55 000 2011. évi terv
114,6% 114,6% 2011. évi terv/2010. eredeti
882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 20 000 20 000 2010.évi eredeti
22 000 22 000 2011. évi terv
110,0% 110,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 2010.évi eredeti
1 000 1 000 2011. évi terv
100,0% 100,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882119 1 Óvodáztatási támogatás 1 000 1 000 2010.évi eredeti
1 500 1 500 2011. évi terv
150,0% 150,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882122 1 Átmeneti segély 150 000 150 000 2010.évi eredeti
150 000 150 000 2011. évi terv
100,0% 100,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882123 1 Temetési segély 25 000 25 000 2010.évi eredeti
22 000 22 000 2011. évi terv
88,0% 88,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 25 000 25 000 2010.évi eredeti
20 000 20 000 2011. évi terv
80,0% 80,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882125 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 500 2 500 2010.évi eredeti
2 500 2 500 2011. évi terv
100,0% 100,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 27 900 27 900 2010.évi eredeti
31 350 31 350 2011. évi terv
112,4% 112,4% 2011. évi terv/2010. eredeti
882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás 10 000 10 000 2010.évi eredeti
11 000 11 000 2011. évi terv
110,0% 110,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
882202 1 Közgyógyellátás 36 000 36 000 2010.évi eredeti
38 500 38 500 2011. évi terv
106,9% 106,9% 2011. évi terv/2010. eredeti
882203 1 Köztemetés 6 000 6 000 2010.évi eredeti
6 000 6 000 2011. évi terv
100,0% 100,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
889913 1 Nappali melegedő 17 171 17 171 2010.évi eredeti
0 0 2011. évi terv
0,0% 0,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
889921 1 Szociális étkeztetés 110 000 110 000 2010.évi eredeti
0 2011. évi terv
0,0% 0,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
889935 1 Otthonteremtési támogatás 11 000 11 000 2010.évi eredeti
8 000 8 000 2011. évi terv
72,7% 72,7% 2011. évi terv/2010. eredeti
889936 1 Gyermektartásdíj megelőzése 8 000 8 000 2010.évi eredeti
9 500 9 500 2011. évi terv
118,8% 118,8% 2011. évi terv/2010. eredeti
889942 1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 30 000 30 000 2010.évi eredeti
0 2011. évi terv
0,0% 0,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
889961 1 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 2 000 2 000 2010.évi eredeti
1 500 1 500 2011. évi terv
75,0% 75,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
890441 1 Közcélú foglalkoztatás 241 652 185 886 55 766 2010.évi eredeti
0 2011. évi terv
0,0% 0,0% 0,0% 2011. évi terv/2010. eredeti
890442 1 Közhasznú foglalkoztatás 114 893 46 020 12 885 55 988 2010.évi eredeti
307 520 202 560 54 691 50 269 2011. évi terv
267,7% 440,2% 424,5% 89,8% 2011. évi terv/2010. eredeti
910302 1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2010.évi eredeti
4 000 4 000 2011. évi terv
2011. évi terv/2010. eredeti
931204 1 Iskolai, diáksport tevékenység és tám. 0
4 990 2 045 524 2 421
931301 5 Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása 11 437 4 500 1 144 5 793 2010.évi eredeti
15 107 3 060 731 11 316 2011. évi terv
132,1% 68,0% 63,9% 195,3% 2011. évi terv/2010. eredeti

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

e Ft-ban
Sorszám Megnevezés 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Felújítási munkálatok ÁFA-val
Utak és járdák felújítása 100 000 90 000 90,0%
2. 421100-1 Út, autópálya építése 100 000 90 000 90,0%
Pozsonyi úti rendelő felújítása 15 000 0,0%
2. 811000-1 Építményüzemeltetés 15 000 0 0,0%
Mogyoródi patak híd felújítása 25 000 0,0%
3. 421300-1 Híd, alagút építése 25 000 0 0,0%
Felújítási alap képzés 32 027
Felújítási alap terhére kivitelezés 100 000
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 132 027
Felújítási alap képzés 34 088 0,0%
Felúj. Alap terhére kivitelezés 34 348 0,0%
4. 683200-1 Ingatlankezelés 68 436 0 0,0%
Sportpályafelújítás 10 000 0,0%
Alközpont részleges felújítása 300 0,0%
Új városháza kapu felújítása 650 0,0%
5. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 10 950 0 0,0%
Felújítási kiadások mindösszesen 219 386 222 027 101,2%

5. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 10. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

e Ft-ban
Sorszám Feladat megnevezése 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Fejlesztési kiadások
Közmű építés 10 000 0,0%
Parkoló építés 31 250 0,0%
Közvilágítás, díszkivilágítás 37 500 0,0%
Forgalomtechnika 51 250 37 500 73,2%
Járda és útépítés 50 000 20 000 40,0%
Király utcai sétány 40 000 0,0%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 220 000 57 500 26,1%
Közműépítés 6 250
2. 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés 6 250
Parkoló építés 31 250
3. 429900-1 Egyéb m.n.s. építés 31 250
Koktél Áruház épületének akadálymentesítése 10 000 0,0%
Új irattár kialakítása 10 000 0,0%
Piac kiscsarnok kapuépítés 7 000 0,0%
Piac nagycsarnok kapuépítés 15 000 0,0%
Intézményi játszóeszköz építés 50 000 0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen 92 000 - 0,0%
Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése 60 000 0,0%
Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben 15 000 0,0%
Gyermekfogorvosi rendelő kialakítása 40 000 0,0%
Fogorvosi székek 16 130 0,0%
4. 811000-1 Építményüzemeltetés 223 130 - 0,0%
Park-, játszótérépítés 160 000 0,0%
Parképítés, fasor rehabilitációs program 30 000 77 049 256,8%
Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés 45 000 0,0%
Madárbarát főtér 1 500 0 0,0%
5. 813000-1 Zöldterület-kezelés 236 500 77 049 32,6%
Szellemi termékek vásárlása 18 400
E-közigazgatás fejlesztése 5 650
Igazgatási szoftverek beszerzése 7 050
Informatikai eszközök vásárlása 10 600
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen 40 000 41 700 104,3%
Fénymásoló vásárlás 2 850 4 000 140,4%
Fax beszerzés 500 0 0,0%
Digitális fényképezőgép 730 500 68,5%
Színpadtechnikai eszközök beszerzése 10 000 0,0%
Tárgyi eszköz beszerzések összesen 14 080 4 500 32,0%
Galambvédelem 1 500 1 500 100,0%
Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI 25 350
Hívórendszer bővítése 500 0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen 2 000 26 850 1342,5%
Gépkocsi csere 0
6. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 56 080 73 050 130,3%
Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok 900 590 65,6%
7. 841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 900 590 65,6%
KMOP-2007-4.6.1/B_2 óvodai EU pályázat 52 901 0,0%
TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás 69 635 0,0%
KMOP-2009-4.5.2. Bölcsőde bővítés önrész 21 500 0,0%
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér 998 168 0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1 142 204 - 0,0%
8. 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 1 142 204 - 0,0%
Közvilágítás, díszkivilágítás 15 000
9. 841402-1 Közvilágítás - 15 000
Lézeres távolságmérő 100 0,0%
Tárgyi eszköz beszerzések összesen 100 - 0,0%
Közterületi játszótér 50 000
Intézményi játszóeszk.ép. 38 750
Telekalakítási térrajzok készítése 2 000 0,0%
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek 120 000 60 500 50,4%
Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány 6 000
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése 20 000 25 000 125,0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen 142 000 180 250 126,9%
10. 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 142 100 180 250 126,8%
Gépbeszerzések közhasznú foglalkoztatáshoz 12 000 0 0,0%
11. 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 12 000 0 0,0%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen 2 032 914 440 939 21,7%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. 11. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
I. Működési célú pénzeszköz átadás
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 76 500 42 000 54,9%
Rendőrség támogatása 25 000 0,0%
Tűzőrség támogatása 5 000 0,0%
Kisebbségek támogatása 14 000 14 000 100,0%
Roma kisebbség támogatása 3 500 0,0%
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 3 000 0,0%
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatok költségeihez hozzájárulás 18 000 0,0%
Balatonfüredi Kardiológiai Intézet 3 000 0,0%
ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása 5 000 0,0%
1. 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 76 500 14 000 18,3%
Rendőrség támogatása 25 000
2. 842421-5 Közterület rendjének fenntartása 25 000
Tűzőrség támogatása 3 000
3. 842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 3 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 283 742 350 159 123,4%
Lakosságnak átadott pénzeszköz 7 942 0 0,0%
Bursa Hungarica 7 942 0,0%
1. 854234-1 Szociális ösztöndíjak 7 942 0 0,0%
Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz 275 800 350 159 127,0%
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft 144 000
Helytörténeti Értesítő 3 200
1. 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása 147 200
Kisvállalkozók támogatása 30 000 0,0%
2. 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 30 000 0 0,0%
Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000
Főtér Kft támogatása 50 000
3. 841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 53 000
Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.(Szőnyi isk. miatt) 23 459
4. 852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. 23 459
Drog-prevenció 3 500 4000 114,3%
5. 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 3 500 4 000 114,3%
Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány 3 000
6. 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 0 3 000
Orvosi praxisok támogatása 30 000 0,0%
7. 869044-5 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 30 000 0 0,0%
Twist Olivér Alapítvány 7 000
8. 889913-5 Nappali melegedő 0 7 000
Zabhegyező Játszóház 3 000 0,0%
Lepke Múzeum 3 500 0,0%
Helytörténeti Értesítő 4 000 0,0%
9. 890301-1 Civil szervezetek működési támogatása 10 500 0 0,0%
Egyházak működési támogatása 10 000 20 000 200,0%
10. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 10 000 20 000 200,0%
Média Non-profit Kft 135 000 0,0%
MÁV Szimfonikusok 6 000 0,0%
11. 890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 141 000 0 0,0%
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 2 000
12. 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 0 2 000
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 1 000 0,0%
13. 890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 1 000 0 0,0%
Közép-magyarországi Reg. Tanács tagdíj 800 0,0%
Bp-i Önkormányzatok Szövetsége 1 000 0,0%
14. 890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 1 800 0 0,0%
MÁV Szimfonikusok 6 000
15. 900121-5 Zeneművészeti tevékenység 6 000
Lepke Múzeum 3 500
16. 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység 3 500
UTE támogatás 63 000
17. 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása 63 000
Halassy Olivér USC 18 000 18000 100,0%
UTE támogatása 30 000 0,0%
18. 931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 48 000 18 000 37,5%
Összesen 360 242 392 159 108,9%
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 240 000 0 0,0%
Szakrendelő felújítása önrész 240 000 0,0%
1. 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 240 000 0 0,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 85 000 90 000 105,9%
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 30 000 25 000 83,3%
1. 681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele 30 000 25 000 83,3%
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 25 000 25 000
2. 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások 25 000 25 000 100,0%
Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás 5 000 5000 100,0%
Templomok felújítási keret 20 000 25 000 125,0%
Kordován téri templom építéséhez 5 000 0,0%
3. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 30 000 30 000 100,0%
25/2010. (IX. 16.) önko. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcs.tám. 10 000
4. 910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 0 10 000
Összesen 325 000 90 000 27,7%
I.-II. Összesen 685 242 482 159 70,4%
III. Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása 200 2 590 1295,0%
Átadott pénzeszközök mindösszesen 685 442 484 749 70,7%

7. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2010. évi eredeti 2011. évi terv Index
1. 2. 3. 4. 5.
Működési tartalékok
Államháztartási tartalék
I. Működtetési céltartalék 453 345 450 518 99,4%
1. Általános tartalék 282 845 156 155 55,2%
2. Egészségügyi tartalék 100 000
3. Informatikai tartalék 9 000
4. Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal) 10 000 0,0%
5. Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ősz 5 000 2 663 53,3%
6. Igazgatók továbbképzése 1 000 0,0%
7. Pedagógusok továbbképzése szerz. alapján 5 000 0,0%
8. Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 11 550
9. Vis maior alap 5 000 5 000 100,0%
10. Újpesti Városnapok 14 000 14 000 100,0%
11. Újpest Egészségéért Díj 5 000 12 150 243,0%
12. HPV fertőzés megelőzésére védőoltás 20 000 0,0%
13. Sport támogatási keret 20 000 10 000 50,0%
14. Újpest kiváló tanulója 2 500 2 500 100,0%
15. Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 2 500 2 500 100,0%
16. Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 8 000 10 000 125,0%
17. Tankönyv támogatás 1 000 58 000 5800,0%
18. Diákcsere program 2 000 2 000 100,0%
19. Diákolimpia 1 500 0,0%
20. Könyvkiadás támogatása 3 000 5 000 166,7%
21. Pályázatok elkészítése 10 000 10 000 100,0%
22. 4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. Pályázati önrész 10 000 0,0%
23. Szobor és emléktábla állítás 15 000 15 000 100,0%
24. Karácsonyi vásár, szilveszter 30 000 25 000 83,3%
II. Támogatási céltartalék 160 000 140 000 87,5%
1. ÖKO program (panelház felújítási alap) 120 000 0,0%
2. Panel program önkormányzati önrész 20 000 120 000 600,0%
3. Társasházak felújítási támogatása 10 000 20 000 200,0%
4. Szociális Földalap 10 000 0,0%
III. Bizottsági tartalékok 114 352 106 136 92,8%
1. Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete) 5 000 0,0%
2. Közbiztonsági Bizottság 15 000 0,0%
2./a KÖB: pályázati önrész 2 000 0,0%
3. Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 30 000 0,0%
3/a TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján 20 000 0,0%
4. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000
5. Pályázati önrész önko. hat. alapján 500
6. Gazdasági Bizottság szakértői keret 3 000 0,0%
7. Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000
8. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
9. Idősek hónapja 1 000
10. 100 évesek köszöntése 300
11. Utcai gondozó szolgálat 2 000
12. TRÖK keret 15 000 12 000 80,0%
13. TRÖK rendezvények 7 500
14. TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000
15. Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret 21 352 63 836 299,0%
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 4 000 100,0%
- Gyermekvédelmi felelősök kerete 3 000 3 000 100,0%
- Diákösztöndíj 2 352 5 336 226,9%
- Éjszakai ping-pong 2 000 2 500 125,0%
- Nyári tábor és erdei iskolák tám. 14 000
- Egyéb kulturális tevékenység 10 000 10 000 100,0%
- Kisebbségi keret 5 000
- Civil keret 12 000
- Sport Alap 8 000
Működési tartalékok összesen 727 697 696 654 95,7%
Fejlesztési tartalékok
IV. Beruházási és felújítási céltartalék 200 000 212 000 106,0%
Újpesti Zöld Kataszter elkészítése 10 000
Városháza étterem kialakítása 50 000
Fejlesztési tartalékok mindösszesen 200 000 272 000 136,0%
Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen 927 697 968 654 104,4%
V. Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka 175 1398 798,9%
Tartalékok mindösszesen 927 872 970 052 104,5%

8. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Bolgár Kisebbség Roma Kisebbség Görög Kisebbség

BEVÉTELEK
2010. évi eredeti 2011. évi terv 2011 évi terv/2010 évi eredeti 2010. évi eredeti 2011. évi terv 2011 évi terv/2010 évi eredeti 2010. évi eredeti 2011. évi terv 2011 évi terv/2010 évi eredeti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek
3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen ( 1 - 4 ) 0 0 0 0 0 0
5. Működési célra átvett pénzeszközök 1 500 10 450 8 000 76,6%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen ( 5 - 6) 0 1 500 10 450 8 000 76,6% 0 0
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 570 210 36,8% 570 210 36,8% 570 210 36,8%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) 570 210 36,8% 570 210 36,8% 570 210 36,8%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 ) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 1 685 2 028 120,4% 16 3 004 3 510 116,8%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 ) 2 255 3 738 165,8% 11 020 8 226 74,6% 3 574 3 720 104,1%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 255 1 905 84,5% 11 020 8 226 74,6% 2 375 2 811 118,4%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 549 559 101,8%
Működési kiadások ( 1 -2) 2 255 1 905 84,5% 11 020 8 226 74,6% 2 924 3 370 115,3%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 450 200 44,4%
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék 533
6. Pénzeszköz átadás 1 300 200 150 75,0%
7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) 2 255 3 738 165,8% 11 020 8 226 74,6% 3 574 3 720 104,1%
ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Horvát Kisebbség Lengyel Kisebbség Német Kisebbség

BEVÉTELEK
2010. évi eredeti 2011. évi terv 2011 évi terv/2010 évi eredeti 2010. évi eredeti 2011. évi terv 2011 évi terv/2010 évi eredeti 2010. évi eredeti 2011. évi terv 2011 évi terv/2010 évi eredeti
1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek
3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 896 0,0%
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen ( 1 - 4 ) 0 0 896 0 0,0% 0 0 0
5. Működési célra átvett pénzeszközök 3 956 900 5 879 653,2% 7 302 4 000 54,8%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen ( 5 - 6) 0 3 956 900 5 879 653,2% 7 302 4 000 54,8%
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 570 210 36,8% 570 210 36,8% 570 210 36,8%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) 570 210 36,8% 570 210 36,8% 570 210 36,8%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 ) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 616 6 992 16533,3% 1 048 1 232 117,6%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 ) 570 4 782 838,9% 2 372 7 081 298,5% 8 920 5 442 61,0%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 285 2 382 835,8% 2 372 2 560 107,9% 6 080 3 502 57,6%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 285 2 400 842,1% 4 071 2 840 1 940 68,3%
Működési kiadások ( 1 -2) 570 4 782 838,9% 2 372 6 631 279,6% 8 920 5 442 61,0%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék
6. Pénzeszköz átadás 450
7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) 570 4 782 838,9% 2 372 7 081 298,5% 8 920 5 442 61,0%
ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Ruszin Kisebbség Szerb Kisebbség Szlovák Kisebbség

BEVÉTELEK
2010. évi eredeti 2011. évi terv 2011 évi terv/2010 évi eredeti 2010. évi eredeti 2011. évi terv 2011 évi terv/2010 évi eredeti 2010. évi eredeti 2011. évi terv 2011 évi terv/2010 évi eredeti
1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek
3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen ( 1 - 4 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Működési célra átvett pénzeszközök 2 790 410 310 75,6%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen ( 5 - 6) 0 2 790 0 0 0 0 410 310 75,6%
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 570 210 36,8% 570 210 36,8% 570 210 36,8%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) 570 210 36,8% 570 210 36,8% 570 210 36,8%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 ) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 350 310 88,6% 3 180 0,0% 45 145 322,2%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 ) 920 3 310 359,8% 3 750 210 5,6% 1 025 665 64,9%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 920 2 430 264,1% 3 262 210 6,4% 550 220 40,0%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 338 0,0%
Működési kiadások ( 1 -2) 920 2 430 264,1% 3 600 210 5,8% 550 220 40,0%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 150 0,0% 300 390 130,0%
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék 310 175 55 31,4%
6. Pénzeszköz átadás 570
7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 ) 920 3 310 359,8% 3 750 210 5,6% 1 025 665 64,9%
ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Ukrán Kisebbség Román Kisebbség Örmény Kisebbség

BEVÉTELEK
2010. évi eredeti 2011. évi terv