Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmánnyal, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénnyel, a sportról szóló 2004. évi I. törvénnyel összhangban és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

(1) A kerületi testnevelési és sporttevékenységben részt vevő, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási területén lakó polgárokra.

(2) Az önkormányzati sportintézményekre, sportlétesítményekre.

(3) A sportszervezetekre.

(4) A rendeletben szabályozott módon az Önkormányzattal együttműködő vagy támogatott olyan társadalmi és civil szervezetekre, intézményekre, társulásokra, egyházakra, esetenként azon magánszemélyekre, amelyekkel (akikkel) az Önkormányzat a sportfeladatok megvalósítására megállapodást köt.

(5) A közösségi és természetbarát sportolási lehetőségeket biztosító közterületekre.

2. § E rendelet célja:

(1) Az Önkormányzat a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során, biztonságos és egészséges környezetben biztosítja a kerületben élő polgárok testnevelési, sportolási és rekreációs lehetőségét.

(2) A testnevelés és sport részterületei: az óvodai és iskolai testnevelés, a gyógytestnevelés, a lakossági szabadidősport, az utánpótlás nevelés, a verseny- és élsport, a fogyatékosok sportja.

(3) A testnevelés, a gyógytestnevelés és a sport az önkormányzati közszolgáltatási rendszer része.

(4) Az Önkormányzat a testnevelés, a gyógytestnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a polgárok egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

(5) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos tevékenysége során védi a sport erkölcsi alapjait, a sporttevékenységekben résztvevők emberi méltóságát és biztonságát.

3. § E rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai hovatartozás, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni-, születési- vagy egyéb különbségtétel nélkül. Az önkormányzati sportintézmények és sportlétesítmények nem lehetnek elkötelezettek semmilyen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett.

2. Az önkormányzat testnevelési és sport feladatai

4. § Az Önkormányzat a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező testnevelési- és sportfeladatain túlmenően - a mindenkori lehetőségeinek függvényében - támogatja a helyi sportmozgalom résztvevőit, a sport feltételrendszerének fejlesztését. A sportfeladatainak megvalósításáért együttműködik a helyi sportszervezetekkel.

Ennek érdekében az Önkormányzat:

(1) Meghatározza a kerületi sportkoncepciót, indokolt esetben módosításokat végez.

(2) A saját fenntartású nevelési-oktatási intézményekben megteremti a biztonságos és balesetmentes óvodai - iskolai testnevelés, a gyógytestnevelés feltételrendszerét, különös tekintettel:

a) az óvodások számára szervezett, az életkori sajátosságoknak megfelelő mindennapos játékos mozgásra, sportfoglalkozásra,

b) az óvodai és iskolai testnevelés, személyi-, eszköz- és létesítmény feltételeire,

c) a gyógytestnevelés sajátos személyi és tárgyi feltételrendszerének biztosítására,

d) az udvarok, sportudvarok felújítására, fejlesztésére, egyben valamennyi intézményi sportlétesítmény rendszeres felülvizsgálatára, karbantartására,

e) a játszókertek, játszóterek felújítására, karbantartására.

(3) Biztosítja az iskolai diáksport szervezetek működéséhez a feltételeket, különös tekintettel:

a) a diáksport szervezetek támogatására,

b) a diáksport- tevékenység által elhasználódott sporteszközök, felszerelések pótlására,

c) a gyermekek igényeinek megfelelő sportági választék és ezen keresztül a sportolási lehetőségeik bővítésének elősegítésére,

d) az állami normatív és a helyi önkormányzati diáksport támogatás intézményi felhasználásának ellenőrzésére.

(4) Támogatja, elősegíti az iskolai kerületi sport versenyrendszerek - diákolimpia - működését, fejlesztését, különös tekintettel:

a) a versenyek lebonyolításának költségeire (megállapodás alapján), és az összesített pontverseny díjazására,

b) a folyamatos orvosi felügyelet biztosítására,

c) a budapesti és országos diákolimpia versenyekre bejutott csapatok, és egyéni versenyzők versenyeztetésének támogatására.

(5) Hangsúlyos feladatának tekinti a lakossági szabadidősport feltételrendszerének kialakítását és folyamatos fejlesztését, különös tekintettel:

a) a lakosság részére rendelkezésre álló sportlétesítmény-hálózat bővítésére,

b) a lakossági szabadidősport szervezéssel foglalkozó egyesületek támogatására,

c) az időskorú lakosság bevonására (pl. sportséta, természetjárás, kocogás, nyugdíjas torna, életmód tanácsadás stb.),

d) a hagyományos és az újszerű sportesemények, (ennek részeként egészségügyi szűrővizsgálatok, valamint az egészséges életmódot népszerűsítő) programok szervezésére,

e) a sport és környezetvédelem kapcsolatának elősegítésére, a környezettudatos magatartás elterjesztésére,

f) a lakosság tájékoztatására, a sportolási lehetőségek bemutatására, és az egészséges életmód népszerűsítésére.

(6) Kiemelten támogatja, segíti a kerületben folyó utánpótlás-nevelési tevékenységet. Különös tekintettel:

a) a Városi Sportiskola teljes körű működési feltételeinek biztosítására,

b) a sportegyesületek támogatására,

c) az önkormányzati testnevelési és sportlétesítmények díjmentes, vagy kedvezményes igénybevételére,

d) a kerületi illetőségű, kiemelkedő eredményt elért sportoló fiatalok erkölcsi elismerésére és anyagi támogatására.

(7) Középtávú együttműködési megállapodásokra építve, évente megújítandó megállapodások alapján támogatja: a lokálpatrióta, a kerületben hagyományokkal rendelkező, a kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeket elért, önkormányzati sportfeladatokat átvállaló sportszervezeteket.

(8) Előtérbe helyezi a fogyatékosok, hátrányos helyzetűek testedzési feltételeinek megteremtését, folyamatos fejlesztését, különös tekintettel:

a) az ez irányú tevékenységet végző civil szervezetek támogatására,

b) az önkormányzati fenntartású testnevelési- és sportlétesítmények ütemezett akadálymentesítésére,

c) a sajátosságoknak megfelelő sportesemények szervezésére.

(9) Elősegíti az Önkormányzat hivatalában és az intézményhálózatában dolgozók rekreációs jellegű testedzési lehetőségeinek megteremtését.

(10) Ellátja a sportorvoslással és sportegészségüggyel kapcsolatos, a hatályos jogszabályokban ráháruló feladatokat.

(11) Biztosítja a tulajdonát képező sportlétesítmények működésének szakmai felügyeletét.

(12) Gondoskodik a kerületi sportlétesítmények sportfunkciójának megőrzéséről.

(13) Sportrendezvények szervezésével és támogatásával elősegíti a helyi sportolási és versenyzési lehetőségeket, jóváhagyja a kerületi diáksport eseménynaptárt.

(14) Gondoskodik a sportolási célra használható közterületek állagmegóvásáról, tisztán tartásáról és fejlesztéséről.

3. Az Önkormányzat sport feladatellátásának szervezeti keretei

5. § Az Önkormányzat a testnevelés- és sportfeladatai ellátására együttműködik a sportszervezetekkel.

6. § Az Önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátásába, megállapodás alapján intézményeket, létesítményeket és szervezeteket vonhat be.

7. § Az Önkormányzat fenntartja és működteti:

a) Halassy Olivér Sportközpontot (1043 Pozsonyi u. 4/C),

b) Újpesti Önkormányzat Sporttelepét (1046 Tábor u. 24.),

c) 1046 Blaha L. u. 9. alatti sportpályát.

4. A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése

8. § (1) A jogszabályokban és a jelen rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket az Önkormányzat Képviselő-testülete, a polgármester és a Közművelődési és Oktatási Bizottság gyakorolja.

(2) A Közművelődési és Oktatási Bizottság feladatai:

a) figyelemmel kíséri az iskolai testnevelésre és sportra vonatkozó központi jogszabályok végrehajtását,

b) figyelemmel kíséri a kerületi sportkoncepció, valamint az Önkormányzat Képviselő-testülete sporttevékenységgel kapcsolatos döntéseinek végrehajtását,

c) figyelemmel kíséri a sportcélú együttműködési megállapodásokban foglalt feladatok, és a bizottsági határozatok teljesítését,

d) kiírja a bizottság hatáskörében lévő sportcélú pályázatokat, dönt a keretek odaítéléséről. A bizottsági döntéssel az alapítvány részére biztosított támogatás átutalását a Képviselő-testület engedélyezi,

e) kiírja és elbírálja az „Újpest Kiváló Diáksportolója” pályázatot.

5. A testnevelés finanszírozása, a sporttevékenység támogatása, és a kiemelkedő teljesítmények elismerése

9. § (1) Az Önkormányzat intézményi költségvetésen keresztül biztosítja a nevelési-oktatási intézményekben az óvodai, iskolai testnevelést, a gyógytestnevelést, az iskolai diáksportkörök működését, az óvodai és iskolai kerületi sport versenyrendszer működtetéséhez szükséges pénzeszközöket.

(2) Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátására biztosítja a sportintézménye és szervezetei fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a sporttal kapcsolatos együttműködési megállapodásokban rögzített feladatok anyagi támogatását.

(3) Az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja a kerületben működő sportszervezetek tevékenységarányos támogatását.

10. § Az Önkormányzat figyelmet fordít a kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeket elért sportolók és csapatok, a kerületi és felmenő rendszerű diákolimpia versenyeken helyezést elért egyének és csapatok, valamint a testnevelő tanárok, sportvezetők és társadalmi aktívák tevékenységének erkölcsi és anyagi elismerésére. Ennek érdekében az Önkormányzat ünnepélyes keretek között:

(1) „Újpest Kiváló Diáksportolója” - díjjal jutalmazza az arra érdemes tanulókat.

Elismeri a kerületi illetőségű sportolók kiemelkedő hazai, és nemzetközi eredményeit.

(2) Köszönti és díjazza a kerület sportjáért kiváló tevékenységet végző személyeket.

5. Értelmező rendelkezések

11. § *  E rendelet alkalmazásában:

A sport: minden olyan fizikai tevékenység, amelynek célja esetenként, vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése, fejlesztése, társadalmi kapcsolatok teremtése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése.

A sportegyesület: a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő, olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.

A sportlétesítmény: a sport céljait szolgáló épület vagy terület.

Diáksport szervezetek: iskolai sportkörök és diáksport egyesületek.

Sportszervezetek: sportegyesületek és a sportvállalkozások.

A sportvállalkozás: sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság, ha célja a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban.

6. Záró és átmeneti rendelkezések

12. § E rendelet végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

13. § Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően kell alkalmazni.