Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III. 5.) önkormányzati rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

19.944.021 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel
18.744.340 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
1.199.681 ezer Ft bevételi többlettel, valamint
1.259.008 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. számú mellékletben, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését 1.092.378 eFt főösszegben az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését 1.379.577 eFt főösszegben az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését 1.164.977 eFt főösszegben az 1. számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.

eFt-ban
Intézmények megnevezése Tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány
Szociális Foglalkoztató - 11.208
Ady Endre MK 1.665
Gazdasági Intézmény 34.805
Karinthy Frigyes ÁMK 2.678
UGYIH 4.898
SZEI 33.830
Összesen 66.668
Polgármesteri Hivatal 1.126.557
Kerület összesen 1.193.225

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 1.126.557 eFt 2010. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé a 2010. évi túlfinanszírozás miatt 0 eFt
- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás - 550.524 eFt
- Költségvetési befizetés többlet normatív támogatás miatt - 65.783 eFt
- Ady Endre MK előző évek túlfinanszírozása miatt + 33.284 eFt
- Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány +234.997 eFt
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2011. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

(3) A Képviselő-testület az Ady Endre MK visszafizetési kötelezettségét 33.284 eFt összegben jóváhagyja. A visszafizetési kötelezettségnek 2011. június 30-ig kell eleget tennie.

(4) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

eFt-ban
Intézmények megnevezése Kiutalatlan támogatás
Gazdasági Intézmény 548.360
Karinthy Frigyes ÁMK 2.164
Összesen: 550.524

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2011. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 234.977 eFt összeget elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének a Gazdasági Intézmény 2011. június 30-ig köteles eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet módosítása során intézkedik.

(7) A Szociális Foglalkoztató a negatív pénzmaradványát az előző években képződött tartalékából köteles rendezni 2011. június 30-ig.

8. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak a zárszámadási rendeletben való szerepeltetését a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

31.582 eFt bevételi főösszeggel
31.821 eFt kiadási főösszeggel
20.847 eFt záró pénzösszeggel

jóváhagyja.

Kisebbségi önkormányzatok bankszámla maradványa:

eFt-ban
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2.028
Görög Kisebbségi Önkormányzat 3.510
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 616
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 992
Német Kisebbségi Önkormányzat 1.232
Roma Kisebbségi Önkormányzat 16
Román Kisebbségi Önkormányzat 1.517
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 312
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 3.927
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 3.519
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 861
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2.317
Kisebbségi Önkormányzatok összesen 20.847

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 9. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10. számú melléklet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 12/a., az önkormányzat vagyonkimutatását a 12/b. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önk. bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2010.
Eredeti Módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 486 588 11 343 423 11 394 928 100,5%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 480 411 1 219 246 1 222 995 100,3%
2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei 862 882 1 092 882 1 153 521 105,5%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 143 295 9 031 295 9 018 412 99,9%
a) Helyi adók 8 095 243 7 803 243 7 797 824 99,9%
b) Átengedett központi adók 1 005 652 1 045 652 1 048 272 100,3%
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 42 400 182 400 172 316 94,5%
II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 523 730 4 475 533 4 475 533 100,0%
a) Ebből: Normatív hozzájárulások 3 462 512 3 475 288 3 475 288 100,0%
b) Központosított előirányzatok 6 840 423 233 423 233 100,0%
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 54 378 577 012 577 012 100,0%
d) Fejlesztési célú támogatások 0 0 0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 429 650 101 646 86 306 84,9%
a) Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 390 000 61 996 51 602 83,2%
b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 27 650 27 650 29 561 106,9%
c) Pénzügyi befektetések bevételei 12 000 12 000 5 143 42,9%
IV. Támogatásértékű bevétel (átvett pe. államháztartáson belülről) 1 992 991 2 174 841 1 499 822 69,0%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 866 366 1 160 309 1 040 368 89,7%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 260 000 260 000 253 146 97,4%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 866 625 754 532 206 308 27,3%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) 0 0 702 960
a) Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0
b) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 702 960
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 16 800 16 800 11 031 65,7%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 387 929 1 831 500 1 773 441 96,8%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 387 929 1 831 500 1 773 441 96,8%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0 0
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 837 688 19 943 743 19 944 021 100,0%
VIII. Finanszírozási műveletek 0 0
a) Értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 17 837 688 19 943 743 19 944 021 100,0%
IX. Hitelek 0 141 182 0 0,0%
a) Működési célú hitel felvétele 0 0 0
b) Fejlesztési célú hitel felvétele 0 141 182 0 0,0%
X. Kötvénykibocsátás 0 0
BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN 17 837 688 20 084 925 19 944 021 99,3%
KIADÁSOK
1. Intézmények működési kiadásai 8 023 362 9 654 081 8 988 943 93,1%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 994 812 5 500 120 5 263 272 95,7%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 928 100 867 853 838 830 96,7%
4. Speciális célú támogatások 6 963
5. Végleges pénzeszköz átadás 685 442 1 479 223 1 164 977 78,8%
6. Felújítási kiadások 219 386 468 191 1 092 378 233,3%
7. Fejlesztési kiadások 2 047 914 2 104 482 1 379 577 65,6%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 927 872 175 0 0,0%
9. Intézményi tartalékok (zárolt) 0 0
10. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) 10 800 10 800 8 700 80,6%
11. Hitel törlesztése 0 0 700
12. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 837 688 20 084 925 18 744 340 93,3%
13. Finanszírozási műveletek 0 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 17 837 688 20 084 925 18 744 340 93,3%
többlet/ hiány 0 0

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2010.
Eredeti Módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 2 343 293 2 312 128 2 376 516 102,8%
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 480 411 1 219 246 1 222 995 100,3%
Polgármesteri Hivatal 862 882 1 092 882 1 153 521 105,5%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 143 295 9 031 295 9 018 412 99,9%
a) Helyi adók 8 095 243 7 803 243 7 797 824 99,9%
Építményadó 1 300 000 1 290 000 1 291 729 100,1%
Telekadó 200 000 249 000 249 954 100,4%
Kommunális adó 50 000 50 000 52 173 104,3%
Iparűzési adó 6 456 256 6 121 256 6 110 767 99,8%
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás 88 987 92 987 93 201 100,2%
b) Átengedett központi adók 1 005 652 1 045 652 1 048 272 100,3%
Személyi jövedelemadó (normatív)
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 405 652 405 652 405 652 100,0%
Gépjárműadó 600 000 640 000 642 620 100,4%
Jövedelemdifferenciálódás elsz. korrekció
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 42 400 182 400 172 316 94,5%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 523 730 4 475 533 4 475 533 100,0%
a) Normatív hozzájárulások 3 462 512 3 475 288 3 475 288 100,0%
b) Központosított előirányzatok 6 840 423 233 423 233 100,0%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 54 378 577 012 577 012 100,0%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről) 1 126 366 1 420 309 1 293 514 91,1%
a) Polgármesteri Hivatal 838 741 507 784 405 761 79,9%
b) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 27 625 652 525 634 607 97,3%
c) TB Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 260 000 260 000 253 146 97,4%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal 0 0 0
b) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 142 429 993 174 935 115 94,2%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 142 429 993 174 935 115 94,2%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0 0
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 279 113 18 232 439 18 099 090 99,3%
8. Finanszírozási műveletek 0 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 279 113 18 232 439 18 099 090 99,3%
10. Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele
BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) 16 279 113 18 232 439 18 099 090 99,3%
KIADÁSOK
1. Intézmények működési kiadásai 8 023 362 9 654 081 8 988 943 93,1%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 994 812 5 500 120 5 263 272 95,7%
3. Végleges pénzeszköz átadás 360 442 1 069 932 1 053 727 98,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 928 100 867 853 838 830 96,7%
5. Speciális célú támogatások 6 963
6. Működési tartalékok 727 872 175 0,0%
7. Intézményi tartalékok (zárolt) 0 0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 034 588 17 092 161 16 151 735 94,5%
8. Működési hitel visszafizetése
9. Finanszírozási műveletek
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 034 588 17 092 161 16 151 735 94,5%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2010.
Eredeti Módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 429 650 101 646 86 306 84,9%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 390 000 61 996 51 602 83,2%
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 27 650 27 650 29 561 106,9%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 12 000 12 000 5 143 42,9%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 0 0
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) 866 625 754 532 206 308 27,3%
a) Polgármesteri Hivatal 866 625 753 532 205 308 27,2%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 0 1 000 1 000 100,0%
c) TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 702 960
a) Polgármesteri Hivatal 702 960
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 245 500 838 326 838 326 100,0%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 245 500 838 326 838 326 100,0%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 800 16 800 11 031 65,7%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 558 575 1 711 304 1 844 931 107,8%
7. Finanszírozási műveletek 0 0
Forgatási célú értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 558 575 1 711 304 1 844 931 107,8%
8. Fejlesztési célú hitel felvétele 0 141 182 0 0,0%
Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN 1 558 575 1 852 486 1 844 931 99,6%
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 219 386 468 191 1 092 378 233,3%
2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2 047 914 2 104 482 1 379 577 65,6%
3. Fejlesztési tartalékok 200 000 0 0
4. Végleges pénzeszköz átadás 325 000 409 291 111 250 27,2%
5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6. Munkáltatói támogatás folyósítása 10 800 10 800 8 700 80,6%
7. Fejlesztési célú hitel törlesztése 700
8. Egyéb kötelezettség törlesztése
9. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 803 100 2 992 764 2 592 605 86,6%
10. Finanszírozási műveletek
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 803 100 2 992 764 2 592 605 86,6%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
Intézmény neve 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei
Sorszám 2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
1
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 42 700 55 756 68 822 123,4% 907 879 666 866 730 337 109,5%
- alaptevékenység bevételei 42 600 55 656 68 579 123,2% 907 879 666 866 729 656 109,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 100 100 243 243,0% 0 0 681
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 6
3. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül 34 521 38 929 112,8% 0 518 822 510 415 98,4%
4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
6. ÁFA bevétel 8 800 10 964 13 918 126,9% 145 870 87 043 101 520 116,6%
7. Pénzmaradvány 8 874 8 874 100,0% 0 65 318 0 0,0%
8. Előző évek költségvetési tartaléka
9. Támogatás (Állami tám.)
10. Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás) 513 168 555 865 553 701 99,6% 5 011 653 6 135 051 5 586 691 91,1%
11. Támogatás TB alaptól 0 0 0
12. Hitel 0 0 0
13. Fejl.célú hitel
14. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13) 564 668 665 980 684 244 102,7% 6 065 402 7 473 100 6 928 969 92,7%
KIADÁSOK
16. Működési költségvetés 564 668 630 271 620 580 98,5% 6 050 402 7 372 660 6 890 411 93,5%
16.1. Személyi juttatások 315 000 336 136 332 121 98,8% 3 300 865 3 894 743 3 809 236 97,8%
16.2. Munkaadókat terhelő járulékok 85 050 90 642 87 173 96,2% 893 735 1 045 258 1 018 022 97,4%
16.3. Dologi kiadások 164 618 203 493 201 286 98,9% 1 744 376 2 297 544 1 950 904 84,9%
16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás 111 426 134 940 112 000 83,0%
16.5. Egyéb támogatás 0 0 4
16.6. Ellátottak támogatása 0 175 245 140,0%
17. Felújítás 14 000 11 204 80,0% 0 12 720 13 727 107,9%
18. Felhalmozási kiadások 21 709 19 527 89,9% 15 000 87 720 55 344 63,1%
19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 0 0 0
20. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
21. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20) 564 668 665 980 651 311 97,8% 6 065 402 7 473 100 6 959 482 93,1%
Költségvetési létszámkeret 162,00 164,00 164,00 100,0% 1762,65 1773,65 1 727,00 97,4%
eFt-ban
Intézmény neve 3. Ady Endre Műv. Központ 4. Szociális Foglalkoztató
Sorszám 2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
1
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 86 442 91 742 74 874 81,6% 24 000 24 000 17 499 72,9%
- alaptevékenység bevételei 76 399 81 699 74 816 91,6% 18 000 18 000 17 145 95,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei 9 893 9 893 0,0% 5 000 5 000 0,0%
- kamatbevételek 150 150 58 38,7% 1 000 1 000 354 35,4%
2. Felhalmozási célú bevételek 750
3. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül 15 625 41 939 40 020 95,4% 12 000 18 084 6 084 33,6%
4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
6. ÁFA bevétel 18 401 19 726 14 351 72,8% 8 319 8 319 4 149 49,9%
7. Pénzmaradvány 4 324 30 638 708,6% 34 881 15 826 45,4%
8. Előző évek költségvetési tartaléka
9. Támogatás (Állami tám.)
10. Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás) 94 782 108 766 108 766 100,0% 87 960 89 103 89 103 100,0%
11. Támogatás TB alaptól
12. Hitel
13. Fejl.célú hitel
14. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13) 215 250 266 497 269 399 101,1% 132 279 174 387 132 661 76,1%
KIADÁSOK
16. Működési költségvetés 215 250 260 986 232 377 89,0% 132 279 167 872 128 815 76,7%
16.1. Személyi juttatások 75 000 78 329 77 660 99,1% 86 000 100 900 83 735 83,0%
16.2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 250 21 149 20 437 96,6% 23 220 27 243 23 124 84,9%
16.3. Dologi kiadások 120 000 135 194 106 984 79,1% 23 059 39 729 21 956 55,3%
16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás 26 314 27 296 103,7%
16.5. Egyéb támogatás
16.6. Ellátottak támogatása
17. Felújítás 1 576
18. Felhalmozási kiadások 5 511 9 043 164,1% 6 515 6 275 96,3%
19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
20. Tartalék (pénzforg. nélküli)
21. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20) 215 250 266 497 241 420 90,6% 132 279 174 387 136 666 78,4%
Költségvetési létszámkeret 39,00 39,00 42,00 107,7% 12,00 12,00 12,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve 5. Szociális és Eü. Intézmény 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
Sorszám 2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
1
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 151 000 151 000 107 089 70,9% 72 000 88 830 68 835 77,5%
- alaptevékenység bevételei 150 000 150 000 106 705 71,1% 72 000 88 830 68 804 77,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1 000 1 000 384 38,4% 31
2. Felhalmozási célú bevételek 132 8
3. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül 31 157 31 157 100,0% 8 002 8 002 100,0%
4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 000 1 000 100,0%
6. ÁFA bevétel 7 000 7 000 9 258 132,3% 8 000 8 000 12 343 154,3%
7. Pénzmaradvány 43 653 43 653 100,0% 4 137 4 137 100,0%
8. Előző évek költségvetési tartaléka
9. Támogatás (Állami tám.)
10. Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás) 465 410 518 737 518 737 100,0% 97 353 127 292 126 911 99,7%
11. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 253 146 97,4%
12. Hitel
13. Fejl.célú hitel
14. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13) 883 410 1 012 547 964 172 95,2% 177 353 236 261 220 236 93,2%
KIADÁSOK
16. Működési költségvetés 883 410 1 000 047 923 014 92,3% 177 353 222 245 194 476 87,5%
16.1. Személyi juttatások 470 000 500 524 470 657 94,0% 63 000 73 138 73 036 99,9%
16.2. Munkaadókat terhelő járulékok 126 900 135 129 118 855 88,0% 17 010 19 750 18 560 94,0%
16.3. Dologi kiadások 286 510 332 787 300 633 90,3% 97 343 121 355 94 878 78,2%
16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás 31 157 32 384 103,9% 8 002 8 002 100,0%
16.5. Egyéb támogatás
16.6. Ellátottak támogatása 450 485 107,8%
17. Felújítás 3 663 1 663 45,4%
18. Felhalmozási kiadások 12 500 6 628 53,0% 10 353 11 197 108,2%
19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 700
20. Tartalék (pénzforg. nélküli)
21. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20) 883 410 1 012 547 930 342 91,9% 177 353 236 261 207 336 87,8%
Költségvetési létszámkeret 157,00 161,00 161,00 100,0% 31,00 38,00 38,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Intézmények összesen 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt
Sorszám 2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
1
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 284 021 1 078 194 1 067 456 99,0% 862 882 862 882 883 530 102,4%
- alaptevékenység bevételei 1 266 878 1 061 051 1 065 705 100,4% 790 594 790 594 788 947 99,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei 14 893 14 893 0 0,0%
- kamatbevételek 2 250 2 250 1 751 77,8% 72 288 72 288 94 583 130,8%
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 896 446 450 118 446 96 441 81,4%
3. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül 27 625 652 525 634 607 97,3% 838 741 507 784 405 761 79,9%
4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül 0 0 0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 1 000 1 000 100,0% 866 625 753 532 908 268 120,5%
6. ÁFA bevétel 196 390 141 052 155 539 110,3% 230 000 269 991 117,4%
7. Pénzmaradvány 0 161 187 103 128 64,0% 387 929 1 670 313 1 670 313 100,0%
8. Előző évek költségvetési tartaléka 0 0 0
9. Támogatás (Állami tám.) 0 0 0 3 523 730 4 475 533 4 475 533 100,0%
10. Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás) 6 270 326 7 534 814 6 983 909 92,7% -6 270 326 -7 534 814 -6 983 909 92,7%
11. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 253 146 97,4%
12. Hitel 0 0 0 141 182 0,0%
13. Fejl.célú hitel 0 0 0
14. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 9 143 295 9 031 295 9 018 412 99,9%
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13) 8 038 362 9 828 772 9 199 681 93,6% 9 799 326 10 256 153 10 744 340 104,8%
KIADÁSOK
16. Működési költségvetés 8 023 362 9 654 081 8 989 673 93,1% 6 608 354 7 847 196 7 273 312 92,7%
16.1. Személyi juttatások 4 309 865 4 983 770 4 846 445 97,2% 1 514 715 1 820 351 1 633 209 89,7%
16.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 166 165 1 339 171 1 286 171 96,0% 422 760 487 617 445 788 91,4%
16.3. Dologi kiadások 2 435 906 3 130 102 2 676 641 85,5% 3 057 337 3 192 152 3 184 275 99,8%
16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás 111 426 200 413 179 682 89,7% 685 442 1 479 223 1 164 977 78,8%
16.5. Egyéb támogatás 0 0 4 928 100 867 853 838 100 96,6%
16.6. Ellátottak támogatása 0 625 730 116,8% 6 963
17. Felújítás 0 30 383 28 170 92,7% 219 386 437 808 1 064 208 243,1%
18. Felhalmozási kiadások 15 000 144 308 108 014 74,8% 2 032 914 1 960 174 1 271 563 64,9%
19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 0 0 700 10 800 10 800 8 700 80,6%
20. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 927 872 175 0 0,0%
21. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20) 8 038 362 9 828 772 9 126 557 92,9% 9 799 326 10 256 153 9 617 783 93,8%
Költségvetési létszámkeret 2 163,65 2 187,65 2 144,00 98,0% 301,00 301,00 290,00 96,3%
eFt-ban
Intézmény neve Önkormányzat mindösszesen
Sorszám 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés
1
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 146 903 1 941 076 1 950 986 100,5%
- alaptevékenység bevételei 2 057 472 1 851 645 1 854 652 100,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 14 893 14 893 0 0,0%
- kamatbevételek 74 538 74 538 96 334 129,2%
2. Felhalmozási célú bevételek 446 450 118 446 97 337 82,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül 866 366 1 160 309 1 040 368 89,7%
4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül 0 0 0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 866 625 754 532 909 268 120,5%
6. ÁFA bevétel 196 390 371 052 425 530 114,7%
7. Pénzmaradvány 387 929 1 831 500 1 773 441 96,8%
8. Előző évek költségvetési tartaléka 0 0 0
9. Támogatás (Állami tám.) 3 523 730 4 475 533 4 475 533 100,0%
10. Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás) 0 0 0
11. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 253 146 97,4%
12. Hitel 0 141 182 0 0,0%
13. Fejl.célú hitel 0 0 0
14. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 9 143 295 9 031 295 9 018 412 99,9%
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13) 17 837 688 20 084 925 19 944 021 99,3%
KIADÁSOK
16. Működési költségvetés 14 631 716 17 501 277 16 262 985 92,9%
16.1. Személyi juttatások 5 824 580 6 804 121 6 479 654 95,2%
16.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 588 925 1 826 788 1 731 959 94,8%
16.3. Dologi kiadások 5 493 243 6 322 254 5 860 916 92,7%
16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás 796 868 1 679 636 1 344 659 80,1%
16.5. Egyéb támogatás 928 100 867 853 838 104 96,6%
16.6. Ellátottak támogatása 0 625 7 693 1230,9%
17. Felújítás 219 386 468 191 1 092 378 233,3%
18. Felhalmozási kiadások 2 047 914 2 104 482 1 379 577 65,6%
19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 10 800 10 800 9 400 87,0%
20. Tartalék (pénzforg. nélküli) 927 872 175 0 0,0%
21. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20) 17 837 688 20 084 925 18 744 340 93,3%
Költségvetési létszámkeret 2 464,65 2 488,65 2 434,00 97,8%

2.a/1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

eFt-ban
Intézmény neve Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Módszertani Int. Bajza József Ált. Isk.
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 116 1 950 1 950 1 360 69,7%
- alaptevékenység bevételei 116 1 950 1 950 1 360 69,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 12 894 12 894 100,0% 8 468 8 468 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 112 325 128 686 128 686 100,0% 106 365 138 468 138 468 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 112 325 141 580 141 696 100,1% 108 315 148 886 148 297 99,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 112 325 140 830 133 848 95,0% 108 315 147 920 132 940 89,9%
11.1. Személyi juttatások 85 916 105 681 101 191 95,8% 81 524 98 411 96 080 97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 197 27 408 26 082 95,2% 22 011 25 870 25 437 98,3%
11.3. Dologi kiadások 3 212 7 741 6 575 84,9% 4 780 23 639 11 423 48,3%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 750 573 76,4% 966 862 89,2%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 112 325 141 580 134 421 94,9% 108 315 148 886 133 802 89,9%
Költségvetési létszámkeret 44,00 44,00 42,00 95,5% 41,00 41,00 41,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Szűcs Sándor Ált. Isk. Erzsébet Utcai Ált. Isk.
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 100 1 100 1 876 170,5% 1 700 1 700 3 035 178,5%
- alaptevékenység bevételei 1 100 1 100 1 876 170,5% 1 700 1 700 3 035 178,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 10 870 10 870 100,0% 22 909 22 909 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 12 3
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 112 568 138 220 138 220 100,0% 257 682 317 172 317 172 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 113 668 150 190 150 978 100,5% 259 382 341 781 343 119 100,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 113 668 148 834 147 902 99,4% 259 382 339 430 309 581 91,2%
11.1. Személyi juttatások 86 530 108 883 107 851 99,1% 195 078 237 513 226 302 95,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 363 28 655 28 841 100,6% 52 671 63 339 60 775 96,0%
11.3. Dologi kiadások 3 775 11 296 11 210 99,2% 11 633 38 578 22 504 58,3%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 1 356 1 356 100,0% 2 351 1 564 66,5%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 113 668 150 190 149 258 99,4% 259 382 341 781 311 145 91,0%
Költségvetési létszámkeret 45,00 47,00 47,00 100,0% 103,00 95,50 94,00 98,4%
eFt-ban
Intézmény neve Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 320 1 220 1 835 150,4% 2 000 2 000 3 001 150,1%
- alaptevékenység bevételei 320 1 220 1 835 150,4% 2 000 2 000 3 001 150,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 10 969 10 969 100,0% 9 843 9 843 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 3 1
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 131 662 154 392 154 392 100,0% 116 483 131 588 131 588 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 131 982 166 581 167 199 100,4% 118 483 143 431 144 433 100,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 131 982 164 581 162 468 98,7% 118 483 141 820 139 351 98,3%
11.1. Személyi juttatások 99 498 117 624 116 897 99,4% 89 595 103 376 102 462 99,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 864 31 210 31 271 100,2% 24 191 27 643 27 189 98,4%
11.3. Dologi kiadások 5 620 15 747 14 300 90,8% 4 697 10 801 9 700 89,8%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 2 000 1 941 97,1% 1 611 1 009 62,6%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 131 982 166 581 164 409 98,7% 118 483 143 431 140 360 97,9%
Költségvetési létszámkeret 50,00 51,00 51,00 100,0% 44,50 45,00 45,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Megyeri Úti Ált. Isk. Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 500 3 500 2 373 67,8% 1 950 1 950 1 942 99,6%
- alaptevékenység bevételei 3 500 3 500 2 373 67,8% 1 950 1 950 1 942 99,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 336 4 336 100,0% 10 007 10 007 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2 7
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 109 109 129 083 129 083 100,0% 109 478 125 508 125 508 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 112 609 136 919 135 794 99,2% 111 428 137 465 137 464 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 112 609 135 639 129 506 95,5% 111 428 136 765 131 805 96,4%
11.1. Személyi juttatások 85 102 98 325 95 017 96,6% 83 579 97 509 94 138 96,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 978 25 964 25 379 97,7% 22 566 25 891 25 310 97,8%
11.3. Dologi kiadások 4 529 11 350 9 110 80,3% 5 283 13 365 12 357 92,5%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 1 280 1 258 98,3% 700 700 100,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 112 609 136 919 130 764 95,5% 111 428 137 465 132 505 96,4%
Költségvetési létszámkeret 43,50 43,50 43,50 100,0% 43,00 41,50 41,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 750 750 906 120,8% 2 150 2 150 2 073 96,4%
- alaptevékenység bevételei 750 750 906 120,8% 2 150 2 150 2 073 96,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 8 181 8 181 100,0% 12 149 12 149 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 101 479 119 811 119 811 100,0% 123 312 143 071 143 071 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 102 229 128 742 128 899 100,1% 125 462 157 370 157 293 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 102 229 128 595 125 103 97,3% 125 462 153 271 144 871 94,5%
11.1. Személyi juttatások 77 128 91 177 88 998 97,6% 94 233 109 439 103 607 94,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 825 24 690 24 350 98,6% 25 443 29 888 28 151 94,2%
11.3. Dologi kiadások 4 276 12 728 11 755 92,4% 5 786 13 944 13 113 94,0%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 147 186 126,5% 4 099 2 116 51,6%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 102 229 128 742 125 289 97,3% 125 462 157 370 146 987 93,4%
Költségvetési létszámkeret 37,50 38,00 38,00 100,0% 48,00 48,00 48,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Homoktövis Ált. Isk. Iskolák összesen
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 5 000 5 000 5 770 115,4% 20 420 21 320 24 287 113,9%
- alaptevékenység bevételei 5 000 5 000 5 770 115,4% 20 420 21 320 24 287 113,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 5 0 0 5
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 399 5 399 100,0% 0 116 025 116 025 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 52 0 0 82
6. Pénzmaradvány 0 0 0
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 136 204 159 732 159 732 100,0% 1 416 667 1 685 731 1 685 731 100,0%
8. Hitel 0 0 0
9. Éven belüli értékpapír 0 0 0
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 141 204 170 131 170 958 100,5% 1 437 087 1 823 076 1 826 130 100,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 141 204 167 231 167 075 99,9% 1 437 087 1 804 916 1 724 450 95,5%
11.1. Személyi juttatások 107 680 122 954 122 385 99,5% 1 085 863 1 290 892 1 254 928 97,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 074 33 223 33 225 100,0% 293 183 343 781 336 010 97,7%
11.3. Dologi kiadások 4 450 11 054 11 465 103,7% 58 041 170 243 133 512 78,4%
11.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0
11.5. Egyéb támogatás 0 0 0
11.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
12. Felújítás 1 760 2 119 120,4% 0 1 760 2 119 120,4%
13. Felhalmozási kiadások 1 140 926 81,2% 0 16 400 12 491 76,2%
14. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
15. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 141 204 170 131 170 120 100,0% 1 437 087 1 823 076 1 739 060 95,4%
Költségvetési létszámkeret 53,50 56,00 56,00 100,0% 553,00 550,50 547,00 99,4%

2.a/2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Nyár Óvoda JMK Óvoda
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 10 10 0 0,0% 35 35 19 54,3%
- alaptevékenység bevételei 10 10 0 0,0% 35 35 19 54,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 2 832 2 832 100,0% 4 598 4 598 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 66 074 74 607 74 607 100,0% 69 355 81 974 81 974 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 66 084 77 449 77 439 100,0% 69 390 86 607 86 592 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 66 084 77 449 75 774 97,8% 69 390 86 357 80 011 92,7%
11.1. Személyi juttatások 49 637 56 990 56 354 98,9% 52 240 61 613 59 306 96,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 402 15 677 15 376 98,1% 14 105 16 527 16 067 97,2%
11.3. Dologi kiadások 3 045 4 782 4 044 84,6% 3 045 8 217 4 638 56,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 250 195 78,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 66 084 77 449 75 774 97,8% 69 390 86 607 80 206 92,6%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Fóti Óvoda Pozsonyi ltp. Óvoda
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 10 10 30 300,0% 10 10 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 10 10 30 300,0% 10 10 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 2 471 2 471 100,0% 1 246 1 246 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 8
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 39 642 44 079 44 079 100,0% 28 109 31 236 31 236 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 39 652 46 560 46 588 100,1% 28 119 32 492 32 482 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 39 652 46 453 46 136 99,3% 28 119 32 492 32 443 99,8%
11.1. Személyi juttatások 29 879 34 723 34 513 99,4% 21 134 24 155 24 082 99,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 067 9 247 9 183 99,3% 5 706 6 412 6 497 101,3%
11.3. Dologi kiadások 1 706 2 483 2 440 98,3% 1 279 1 925 1 864 96,8%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 107 107 100,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 39 652 46 560 46 243 99,3% 28 119 32 492 32 443 99,8%
Költségvetési létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 12,50 12,50 12,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Ambrus Óvoda Leiningen Utcai Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 20 20 82 410,0% 10 10 17 170,0%
- alaptevékenység bevételei 20 20 82 410,0% 10 10 17 170,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 7 634 7 634 100,0% 2 558 2 558 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 79 992 89 575 89 575 100,0% 38 246 43 928 43 928 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 80 012 97 229 97 293 100,1% 38 256 46 496 46 503 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 80 012 95 089 94 020 98,9% 38 256 46 387 44 085 95,0%
11.1. Személyi juttatások 59 878 70 993 69 883 98,4% 28 590 33 659 32 186 95,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 167 18 058 17 736 98,2% 7 719 9 280 8 796 94,8%
11.3. Dologi kiadások 3 967 6 038 6 401 106,0% 1 947 3 448 3 103 90,0%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 2 140 2 245 104,9% 109 109 100,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 80 012 97 229 96 265 99,0% 38 256 46 496 44 194 95,0%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 35,50 97,3% 17,00 17,00 17,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Királykerti Óvoda Virág Óvoda
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 25 25 0 0,0% 45 45 35 77,8%
- alaptevékenység bevételei 25 25 0 0,0% 45 45 35 77,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 776 3 776 100,0% 4 391 4 391 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 54 688 61 500 61 500 100,0% 68 377 81 303 81 303 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 54 713 65 301 65 276 100,0% 68 422 85 739 85 729 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 54 713 65 301 63 911 97,9% 68 422 84 941 85 737 100,9%
11.1. Személyi juttatások 41 284 48 014 47 211 98,3% 51 478 62 659 63 453 101,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 147 12 764 12 510 98,0% 13 899 17 079 17 249 101,0%
11.3. Dologi kiadások 2 282 4 523 4 190 92,6% 3 045 5 203 5 035 96,8%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 798 698 87,5%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 54 713 65 301 63 911 97,9% 68 422 85 739 86 435 100,8%
Költségvetési létszámkeret 24,00 24,00 24,00 100,0% 30,00 30,00 29,00 96,7%
eFt-ban
Intézmény neve Viola Óvoda Liget Óvoda
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 650 650 620 95,4% 10 10 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 650 650 620 95,4% 10 10 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 995 3 995 100,0% 5 451 5 451 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 50 568 65 630 65 630 100,0% 54 182 59 692 59 692 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 51 218 70 275 70 245 100,0% 54 192 65 153 65 143 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 51 218 70 129 67 707 96,5% 54 192 65 153 64 332 98,7%
11.1. Személyi juttatások 38 532 49 374 47 624 96,5% 40 874 47 564 47 859 100,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 404 13 329 12 894 96,7% 11 036 12 613 12 822 101,7%
11.3. Dologi kiadások 2 282 7 426 7 185 96,8% 2 282 4 976 3 651 73,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás 4
11.6. Ellátottak támogatása 0
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 146 0,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 51 218 70 275 67 707 96,3% 54 192 65 153 64 332 98,7%
Költségvetési létszámkeret 24,00 30,00 30,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Deák Ovi Dalos Ovi
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 70 70 118 168,6% 80 80 252 315,0%
- alaptevékenység bevételei 70 70 118 168,6% 80 80 252 315,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 7 804 7 804 100,0% 5 705 5 705 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 943 84 155 84 155 100,0% 69 457 78 438 78 438 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 76 013 92 029 92 077 100,1% 69 537 84 223 84 395 100,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 76 013 91 510 86 119 94,1% 69 537 82 353 81 111 98,5%
11.1. Személyi juttatások 57 455 66 508 64 991 97,7% 52 356 61 973 61 239 98,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 513 17 666 17 238 97,6% 14 136 16 389 16 169 98,7%
11.3. Dologi kiadások 3 045 7 336 3 890 53,0% 3 045 3 991 3 703 92,8%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 649
13. Felhalmozási kiadások 519 0 0,0% 1 870 1 831 97,9%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 76 013 92 029 86 768 94,3% 69 537 84 223 82 942 98,5%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 32,00 32,00 31,00 96,9%
eFt-ban
Intézmény neve Aradi Óvoda Lakkozó Óvoda
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 210 210 231 110,0% 10 10 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 210 210 231 110,0% 10 10 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 1
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 264 5 264 100,0% 3 180 3 180 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 17
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 101 423 113 699 113 699 100,0% 68 211 78 283 78 283 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 101 633 119 173 119 212 100,0% 68 221 81 473 81 463 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 101 633 118 373 118 272 99,9% 68 221 80 473 79 554 98,9%
11.1. Személyi juttatások 76 584 86 995 86 893 99,9% 51 300 61 010 60 299 98,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 678 23 850 23 642 99,1% 13 851 16 386 16 317 99,6%
11.3. Dologi kiadások 4 371 7 528 7 737 102,8% 3 070 3 077 2 938 95,5%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 800 940 117,5% 1 000 999 99,9%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 101 633 119 173 119 212 100,0% 68 221 81 473 80 553 98,9%
Költségvetési létszámkeret 46,00 46,50 45,00 96,8% 30,00 30,00 29,00 96,7%
eFt-ban
Intézmény neve Bőrfestő Óvoda Homoktövis Óvoda
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 10 10 52 520,0% 750 750 770 102,7%
- alaptevékenység bevételei 10 10 52 520,0% 750 750 770 102,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 172 3 172 100,0% 4 490 4 490 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 2
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 57 528 70 262 70 262 100,0% 66 128 72 983 72 983 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 57 538 73 444 73 488 100,1% 66 878 78 223 78 243 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 57 538 73 444 73 733 100,4% 66 878 78 223 77 442 99,0%
11.1. Személyi juttatások 43 207 53 657 53 573 99,8% 50 262 57 802 57 948 100,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 666 14 584 14 486 99,3% 13 571 15 460 15 673 101,4%
11.3. Dologi kiadások 2 665 5 203 5 674 109,1% 3 045 4 961 3 821 77,0%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 57 538 73 444 73 733 100,4% 66 878 78 223 77 442 99,0%
Költségvetési létszámkeret 27,00 30,00 29,00 96,7% 30,00 30,00 29,00 96,7%
eFt-ban
Intézmény neve Park Óvoda Óvodák összesen
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 150 150 190 126,7% 2 105 2 105 2 416 114,8%
- alaptevékenység bevételei 150 150 190 126,7% 2 105 2 105 2 416 114,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 1
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 713 3 712 100,0% 0 72 280 72 279 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 0 0 30
6. Pénzmaradvány 0 0 0
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 55 617 67 903 67 903 100,0% 1 043 540 1 199 247 1 199 247 100,0%
8. Hitel 0 0 0
9. Éven belüli értékpapír 0 0 0
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 55 767 71 766 71 805 100,1% 1 045 645 1 273 632 1 273 973 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 55 767 70 967 68 211 96,1% 1 045 645 1 265 094 1 238 598 97,9%
11.1. Személyi juttatások 42 114 50 387 51 391 102,0% 786 804 928 076 918 805 99,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 371 13 350 13 634 102,1% 212 438 248 671 246 289 99,0%
11.3. Dologi kiadások 2 282 7 230 3 186 44,1% 46 403 88 347 73 500 83,2%
11.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0
11.5. Egyéb támogatás 0 0 4
11.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
12. Felújítás 0 0 649
13. Felhalmozási kiadások 799 556 69,6% 0 8 538 7 680 90,0%
14. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
15. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 55 767 71 766 68 767 95,8% 1 045 645 1 273 632 1 246 927 97,9%
Költségvetési létszámkeret 25,00 25,00 25,00 100,0% 470,00 479,50 472,00 98,4%

2.a/3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Újpesti Nevelési Tanácsadó
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 20 000 20 000 17 311 86,6% 40 40 2 5,0%
- alaptevékenység bevételei 20 000 20 000 17 311 86,6% 40 40 2 5,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 9 203 9 203 100,0% 15 327 15 327 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 72
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 135 138 157 787 157 787 100,0% 103 114 118 009 118 009 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 155 138 186 990 184 373 98,6% 103 154 133 376 133 338 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 155 138 183 747 171 763 93,5% 103 154 131 101 133 827 102,1%
11.1. Személyi juttatások 113 351 132 312 128 896 97,4% 78 904 97 609 100 807 103,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 605 35 190 34 006 96,6% 21 304 25 162 26 347 104,7%
11.3. Dologi kiadások 11 182 16 245 8 861 54,5% 2 946 8 330 6 673 80,1%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 3 243 3 233 99,7% 2 275 2 198 96,6%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 155 138 186 990 174 996 93,6% 103 154 133 376 136 025 102,0%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 47,00 93,1% 36,75 36,75 34,00 92,5%
eFt-ban
Intézmény neve Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ Piac és Vásárcsarnok
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 600 2 600 180 6,9% 224 523 222 872 193 674 86,9%
- alaptevékenység bevételei 2 600 2 600 180 6,9% 224 523 222 872 193 674 86,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 690 690 100,0% 48 662 48 662 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 1 500 1 500 540 36,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 44 765 48 819 48 819 100,0% 0 7 411 7 411 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 47 365 52 109 49 690 95,4% 226 023 280 445 250 287 89,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 47 365 52 109 47 831 91,8% 226 023 280 445 222 325 79,3%
11.1. Személyi juttatások 33 844 36 642 34 310 93,6% 22 344 26 344 25 247 95,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 138 9 897 9 136 92,3% 7 033 7 912 6 091 77,0%
11.3. Dologi kiadások 4 383 5 570 4 385 78,7% 85 220 111 249 78 987 71,0%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás 111 426 134 940 112 000 83,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 47 365 52 109 47 831 91,8% 226 023 280 445 222 325 79,3%
Költségvetési létszámkeret 11,65 11,65 10,00 85,8% 14,00 14,00 13,00 92,9%
eFt-ban
Intézmény neve Egyesített Bölcsődék Gazdasági Intézmény Központ
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 224 617 191 376 929 471 685 125,1%
- alaptevékenység bevételei 224 617 191 376 929 471 015 125,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 670
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 15 231 15 231 100,0% 171 236 171 236 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 144 370 85 543 100 696 117,7%
6. Pénzmaradvány 65 318 0 0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 368 701 416 517 416 517 100,0% 955 672 1 356 366 808 006 59,6%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 368 701 431 748 431 972 100,1% 1 717 233 2 055 392 1 551 623 75,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 368 701 427 585 419 477 98,1% 1 702 233 2 005 722 1 742 327 86,9%
11.1. Személyi juttatások 261 600 290 214 295 543 101,8% 186 000 218 699 189 043 86,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 72 132 79 788 80 628 101,1% 50 220 58 844 45 669 77,6%
11.3. Dologi kiadások 34 969 57 583 43 306 75,2% 1 466 013 1 728 179 1 507 615 87,2%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 10 960 10 959 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 4 163 3 050 73,3% 15 000 38 710 16 054 41,5%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 368 701 431 748 422 527 97,9% 1 717 233 2 055 392 1 769 340 86,1%
Költségvetési létszámkeret 209,50 214,50 198,00 92,3% 74,00 71,00 70,00 98,6%
eFt-ban
Intézmény neve Bródy Imre Oktatási Központ Könyves Kálmán Gimnázium
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 700 3 700 2 322 62,8% 2 600 2 600 3 074 118,2%
- alaptevékenység bevételei 3 700 3 700 2 322 62,8% 2 600 2 600 3 074 118,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 16 294 16 294 100,0% 7 229 7 229 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 203 971 227 917 227 917 100,0% 172 530 202 032 202 032 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 207 671 247 911 246 537 99,4% 175 130 211 861 212 335 100,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 207 671 247 401 251 300 101,6% 175 130 209 720 204 641 97,6%
11.1. Személyi juttatások 157 299 181 654 182 863 100,7% 133 051 153 978 150 223 97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 471 49 533 49 769 100,5% 35 924 41 663 40 860 98,1%
11.3. Dologi kiadások 7 901 16 124 18 578 115,2% 6 155 14 079 13 558 96,3%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 90 90 100,0%
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 510 646 126,7% 2 141 2 123 99,2%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 207 671 247 911 251 946 101,6% 175 130 211 861 206 764 97,6%
Költségvetési létszámkeret 75,00 74,00 72,00 97,3% 54,25 54,25 53,00 97,7%
eFt-ban
Intézmény neve Babits Mihály Gimnázium Károlyi István 12. Évf. Gimnázium
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 500 2 500 2 732 109,3% 8 500 8 500 7 961 93,7%
- alaptevékenység bevételei 2 500 2 500 2 732 109,3% 8 500 8 500 7 961 93,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 12 156 12 156 100,0% 10 787 10 780 99,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 11 30
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 162 441 198 671 198 671 100,0% 220 543 268 888 268 888 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 164 941 213 327 213 570 100,1% 229 043 288 175 287 659 99,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 164 941 212 715 208 391 98,0% 229 043 283 579 284 872 100,5%
11.1. Személyi juttatások 124 998 152 624 149 318 97,8% 173 198 205 301 204 178 99,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 749 40 673 40 745 100,2% 46 764 55 784 55 331 99,2%
11.3. Dologi kiadások 6 194 19 418 18 263 94,1% 9 081 22 409 25 273 112,8%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 65 85 90 105,9%
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 612 586 95,8% 4596 760 16,5%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 164 941 213 327 208 977 98,0% 229 043 288 175 285 632 99,1%
Költségvetési létszámkeret 58,00 58,00 56,00 96,6% 84,00 84,00 82,00 97,6%
eFt-ban
Intézmény neve Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimnázium GI-hez tartozó egyéb int. Összesen
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 700 3 700 4 469 120,8% 885 354 643 441 703 634 109,4%
- alaptevékenység bevételei 3 700 3 700 4 458 120,5% 885 354 643 441 702 953 109,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 11 0 0 681
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 23 702 15 303 64,6% 0 330 517 322 111 97,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 54 145 870 87 043 101 408 116,5%
6. Pénzmaradvány 0 65 318 0 0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 184 571 247 656 247 656 100,0% 2 551 446 3 250 073 2 701 713 83,1%
8. Hitel 0 0 0
9. Éven belüli értékpapír 0 0 0
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 188 271 275 058 267 482 97,2% 3 582 670 4 376 392 3 828 866 87,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 188 271 268 526 240 609 89,6% 3 567 670 4 302 650 3 927 363 91,3%
11.1. Személyi juttatások 143 609 180 398 175 075 97,0% 1 428 198 1 675 775 1 635 503 97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 774 48 360 47 141 97,5% 388 114 452 806 435 723 96,2%
11.3. Dologi kiadások 5 888 39 768 18 393 46,3% 1 639 932 2 038 954 1 743 892 85,5%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás 111 426 134 940 112 000 83,0%
11.5. Egyéb támogatás 0 0 0
11.6. Ellátottak támogatása 0 175 245 140,0%
12. Felújítás 0 10 960 10 959 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 6532 6 523 99,9% 15 000 62 782 35 173 56,0%
14. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
15. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 188 271 275 058 247 132 89,8% 3 582 670 4 376 392 3 973 495 90,8%
Költségvetési létszámkeret 72,00 75,00 73,00 97,3% 739,65 743,65 708,00 95,2%

2.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése

eFt-ban
Iskolák összesen Óvodák összesen
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 20 420 21 320 24 287 113,9% 2 105 2 105 2 416 114,8%
- alaptevékenység bevételei 20 420 21 320 24 287 113,9% 2 105 2 105 2 416 114,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 5 0 0 1
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 116 025 116 025 100,0% 0 72 280 72 279 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 0 0 82 0 0 30
6. Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás) 1 416 667 1 685 731 1 685 731 100,0% 1 043 540 1 199 247 1 199 247 100,0%
8. Hitel 0 0 0 0 0 0
9. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 1 437 087 1 823 076 1 826 130 100,2% 1 045 645 1 273 632 1 273 973 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 1 437 087 1 804 916 1 724 450 95,5% 1 045 645 1 265 094 1 238 598 97,9%
11.1. Személyi juttatások 1 085 863 1 290 892 1 254 928 97,2% 786 804 928 076 918 805 99,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 293 183 343 781 336 010 97,7% 212 438 248 671 246 289 99,0%
11.3. Dologi kiadások 58 041 170 243 133 512 78,4% 46 403 88 347 73 500 83,2%
11.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 0
11.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 4
11.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0 0
12. Felújítás 0 1 760 2 119 120,4% 0 0 649
13. Felhalmozási kiadások 0 16 400 12 491 76,2% 0 8 538 7 680 90,0%
14. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0
15. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16) 1 437 087 1 823 076 1 739 060 95,4% 1 045 645 1 273 632 1 246 927 97,9%
Költségvetési létszámkeret 553,00 550,50 547,00 99,4% 470,00 479,50 472,00 98,4%
eFt-ban
Egyéb intézmények összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
2010. évi Index 2010. évi Index
Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 885 354 643 441 703 634 109,4% 907 879 666 866 730 337 109,5%
- alaptevékenység bevételei 885 354 643 441 702 953 109,2% 907 879 666 866 729 656 109,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 681 0 0 681
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 6
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 330 517 322 111 97,5% 0 518 822 510 415 98,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 145 870 87 043 101 408 116,5% 145 870 87 043 101 520 116,6%
6. Pénzmaradvány 0 65 318 0 0,0% 0 65 318 0 0,0%
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás) 2 551 446 3 250 073 2 701 713 83,1% 5 011 653 6 135 051 5 586 691 91,1%
8. Hitel 0 0 0 0 0 0
9. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 3 582 670 4 376 392 3 828 866 87,5% 6 065 402 7 473 100 6 928 969 92,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 3 567 670 4 302 650 3 927 363 91,3% 6 050 402 7 372 660 6 890 411 93,5%
11.1. Személyi juttatások 1 428 198 1 675 775 1 635 503 97,6% 3 300 865 3 894 743 3 809 236 97,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 388 114 452 806 435 723 96,2% 893 735 1 045 258 1 018 022 97,4%
11.3. Dologi kiadások 1 639 932 2 038 954 1 743 892 85,5% 1 744 376 2 297 544 1 950 904 84,9%
11.4. Pénzeszköz átadás 111 426 134 940 112 000 83,0% 111 426 134 940 112 000 83,0%
11.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 4
11.6. Ellátottak támogatása 0 175 245 140,0% 0 175 245 140,0%
12. Felújítás 0 10 960 10 959 100,0% 0 12 720 13 727 107,9%
13. Felhalmozási kiadások 15 000 62 782 35 173 56,0% 15 000 87 720 55 344 63,1%
14. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0
15. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16) 3 582 670 4 376 392 3 973 495 90,8% 6 065 402 7 473 100 6 959 482 93,1%
Költségvetési létszámkeret 739,65 743,65 708,00 95,2% 1 762,65 1773,65 1 727,00 97,4%

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. 10. címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról

eFt-ban
Szak-
feladat
Megnevezés Kiadás Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz
1 2 3 4 5 6 7 8
Működési jellegű feladatok 5 923 112 1 514 715 422 760 3 057 337 928 100 200 2010. évi eredeti
6 368 173 1 820 351 487 617 3 192 152 867 853 200 Módosított előirányzat
6 108 335 1 633 209 445 788 3 184 275 838 100 6 963 Teljesítés
95,9% 89,7% 91,4% 99,8% 96,6% 3481,5% Index
421100 1 Út, autópálya építése 62 500 62 500 2010. évi eredeti
62 605 62 605 Módosított előirányzat
670 670 Teljesítés
1,1% 1,1% Index
421300 1 Híd, alagút építése 6 250 6 250 2010. évi eredeti
4 705 4 705 Módosított előirányzat
0 Teljesítés
0,0% 0,0% Index
429900 1 Egyéb m.n.s. építés 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
112 669 112 669 Teljesítés
Index
431100 1 Bontás 10 000 10 000 2010. évi eredeti
10 000 10 000 Módosított előirányzat
0 Teljesítés
0,0% 0,0% Index
521012 1 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
949 200 49 700 Teljesítés
Index
552001 1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
22 358 22 358 Teljesítés
Index
682001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
5 343 5 343 Teljesítés
Index
682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
153 801 153 801 Teljesítés
Index
683200 2 Ingatlankezelés 782 388 782 388 2010. évi eredeti
787 076 787 076 Módosított előirányzat
264 118 264 118 Teljesítés
33,6% 33,6% Index
692000 1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
16 205 16 205 Teljesítés
Index
771100 1 Személygépjármű kölcsönzése 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
15 542 15 542 Teljesítés
Index
811000 1 Építmény üzemeltetés 160 000 160 000 2010. évi eredeti
143 945 143 945 Módosított előirányzat
5 044 5 044 Teljesítés
3,5% 3,5% Index
813000 1 Zöldterület kezelés 528 125 528 125 2010. évi eredeti
528 748 528 748 Módosított előirányzat
442 223 442 223 Teljesítés
83,6% 83,6% Index
821100 1 Összetett adminisztratív szolgáltatás 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
20 13 7 Teljesítés
Index
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 1 025 808 489 832 133 605 402 371 2010. évi eredeti
1 112 440 565 107 143 385 403 948 Módosított előirányzat
590 348 433 922 121 424 35 002 Teljesítés
53,1% 76,8% 84,7% 8,7% Index
841114 1 Országgyűlési képviselő választás 0 2010. évi eredeti
25 688 12 250 3 214 10 224 Módosított előirányzat
43 935 14 821 9 325 19 789 Teljesítés
171,0% 121,0% 290,1% 193,6% Index
841115 1 Önkorm. képviselő választás 0 2010. évi eredeti
14 510 6 106 1 668 6 736 Módosított előirányzat
26 311 12 826 3 770 9 715 Teljesítés
181,3% 210,1% 226,0% 144,2% Index
841116 1 Kisebbségi önkorm. képv. vál. 0 2010. évi eredeti
3 889 98 26 3 765 Módosított előirányzat
4 167 275 80 3 812 Teljesítés
107,1% 280,6% 307,7% 101,2% Index
841126 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 039 685 512 380 145 842 381 463 2010. évi eredeti
1 303 326 647 131 185 581 470 614 Módosított előirányzat
2 352 997 694 941 165 957 1 489 814 2 285 0 Teljesítés
180,5% 107,4% 89,4% 316,6% Index
841127 1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 38 152 4 012 33 940 200 2010. évi eredeti
61 971 4 406 106 57 259 200 Módosított előirányzat
28 918 3 471 651 24 796 Teljesítés
46,7% 78,8% 614,2% 43,3% 0,0% Index
841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 355 152 133 415 36 022 185 715 2010. évi eredeti
398 499 170 702 40 984 186 813 Módosított előirányzat
178 975 134 884 38 296 5 795 Teljesítés
44,9% 79,0% 93,4% 3,1% Index
841339 1 Munkanélküli ellátások finanszírozása 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
287 238 287 238 Teljesítés
Index
841163 1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 0 2010. évi eredeti
1 634 1 634 Módosított előirányzat
59 905 2 394 603 56 908 Teljesítés
3666,2% 3482,7% Index
841191 1 Nemzeti ünnepek programjai 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
1 310 630 170 510 Teljesítés
Index
841192 1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 50 000 50 000 2010. évi eredeti
40 125 40 125 Módosított előirányzat
29 620 29 620 Teljesítés
73,8% 73,8% Index
841401 1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 7 000 7 000 2010. évi eredeti
7 025 7 025 Módosított előirányzat
18 488 18 488 Teljesítés
263,2% 263,2% Index
841403 1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 261 500 261 500 2010. évi eredeti
277 131 277 131 Módosított előirányzat
392 331 1 746 424 390 097 64 Teljesítés
141,6% 140,8% Index
842421 1 Közterület rendjének fenntartása 255 676 138 670 37 441 79 565 2010. évi eredeti
300 513 178 145 42 803 79 565 Módosított előirányzat
173 672 133 460 36 701 3 511 Teljesítés
57,8% 74,9% 85,7% 4,4% Index
842442 1 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
1 026 1 026 Teljesítés
Index
843026 1 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
172 172 Teljesítés
Index
843045 1 Gyógyszertámogatás finanszírozása 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
29 672 29 672 Teljesítés
Index
854236 1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
2 881 2 881 Teljesítés
Index
855935 1 Szakmai továbbképzések 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
927 927 Teljesítés
Index
856099 1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 0 2010. évi eredeti
100 100 Módosított előirányzat
4 233 4 233 Teljesítés
4233,0% 4233,0% Index
862102 1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
784 784 Teljesítés
Index
879019 1 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
8 475 8 475 Teljesítés
Index
881013 1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 24 068 24 068 2010. évi eredeti
27 236 27 236 Módosított előirányzat
12 025 12 025 Teljesítés
44,2% 0,0% Index
882111 1 Rendszeres szociális segély 302 200 2 000 300 200 2010. évi eredeti
288 200 2 000 286 200 Módosított előirányzat
107 107 Teljesítés
0,0% 0,0% 0,0% Index
882112 1 Időskorúak járadéka 7 555 55 7 500 2010. évi eredeti
7 555 55 7 500 Módosított előirányzat
5 459 5 459 Teljesítés
72,3% 0,0% 72,8% Index
882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 27 000 27 000 2010. évi eredeti
27 000 27 000 Módosított előirányzat
33 129 33 129 Teljesítés
122,7% 122,7% Index
882114 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 10 000 10 000 2010. évi eredeti
10 000 10 000 Módosított előirányzat
7 895 7 895 Teljesítés
79,0% 79,0% Index
882115 1 Ápolási díj alanyi jogon 71 500 1 500 70 000 2010. évi eredeti
71 500 1 500 70 000 Módosított előirányzat
87 357 16 908 70 449 Teljesítés
122,2% 0,0% 100,6% Index
882116 1 Ápolási díj méltányossági alapon 48 000 48 000 2010. évi eredeti
48 000 48 000 Módosított előirányzat
57 440 11 117 46 323 Teljesítés
119,7% 96,5% Index
882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 20 000 20 000 2010. évi eredeti
20 000 20 000 Módosított előirányzat
21 048 21 048 Teljesítés
105,2% 105,2% Index
882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 2010. évi eredeti
1 000 1 000 Módosított előirányzat
734 734 Teljesítés
73,4% 73,4% Index
882119 1 Óvodáztatási támogatás 1 000 1 000 2010. évi eredeti
1 000 1 000 Módosított előirányzat
980 980 Teljesítés
98,0% 98,0% Index
882122 1 Átmeneti segély 150 000 150 000 2010. évi eredeti
150 000 150 000 Módosított előirányzat
154 782 60 154 722 Teljesítés
103,2% 103,1% Index
882123 1 Temetési segély 25 000 25 000 2010. évi eredeti
25 000 25 000 Módosított előirányzat
18 957 18 957 Teljesítés
75,8% 75,8% Index
882124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 25 000 25 000 2010. évi eredeti
25 000 25 000 Módosított előirányzat
19 529 19 529 Teljesítés
78,1% 78,1% Index
882125 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 500 2 500 2010. évi eredeti
2 500 2 500 Módosított előirányzat
1 915 1 915 Teljesítés
76,6% 76,6% Index
882129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 27 900 27 900 2010. évi eredeti
21 900 21 900 Módosított előirányzat
6 600 6 600 Teljesítés
30,1% 30,1% Index
882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás 10 000 10 000 2010. évi eredeti
10 000 10 000 Módosított előirányzat
8 636 8 636 Teljesítés
86,4% 86,4% Index
882202 1 Közgyógyellátás 36 000 36 000 2010. évi eredeti
37 447 37 447 Módosított előirányzat
3 535 3 535 Teljesítés
9,4% 9,4% Index
882203 1 Köztemetés 6 000 6 000 2010. évi eredeti
6 366 6 366 Módosított előirányzat
5 493 63 5 430 Teljesítés
86,3% 85,3% Index
889913 1 Nappali melegedő 17 171 17 171 2010. évi eredeti
17 062 17 062 Módosított előirányzat
0 Teljesítés
0,0% 0,0% Index
889921 1 Szociális étkeztetés 110 000 110 000 2010. évi eredeti
85 000 85 000 Módosított előirányzat
100 163 100 163 Teljesítés
117,8% 117,8% Index
889925 1 Támogató szolgáltatás 0 2010. évi eredeti
0 Módosított előirányzat
2 208 2 208 Teljesítés
Index
889935 1 Otthonteremtési támogatás 11 000 11 000 2010. évi eredeti
11 000 11 000 Módosított előirányzat
4 082 4 082 Teljesítés
37,1% 0,0% Index
889936 1 Gyermektartásdíj megelőlegezése 8 000 8 000 2010. évi eredeti
8 000 8 000 Módosított előirányzat
0 Teljesítés
0,0% 0,0% Index
889942 1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 30 000 30 000 2010. évi eredeti
12 940 12 940 Módosított előirányzat
0 Teljesítés
0,0% 0,0% Index
889961 1 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 2 000 2 000 2010. évi eredeti
2 000 2 000 Módosított előirányzat
0 Teljesítés
0,0% 0,0% Index
890441 1 Közcélú foglalkoztatás 241 652 185 886 55 766 2010. évi eredeti
241 652 185 886 55 766 Módosított előirányzat
234 284 180 338 35 222 18 724 Teljesítés
97,0% 97,0% 63,2% Index
890442 1 Közhasznú foglalkoztatás 114 893 46 020 12 885 55 988 2010. évi eredeti
114 893 46 020 12 885 55 988 Módosított előirányzat
27 736 15 461 4 207 8 068 Teljesítés
24,1% 33,6% 32,7% 14,4% Index
890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi társ. tev. tám. 0 2010. évi eredeti
87 87 Módosított előirányzat
88 88 Teljesítés
101,1% 101,1% Index
931301 5 Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása 11 437 4 500 1 144 5 793 2010. évi eredeti
11 905 4 500 1 144 6 261 Módosított előirányzat
18 826 3 780 884 14 162 Teljesítés
158,1% 84,0% 77,3% 226,2% Index

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat 11. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

eFt-ban
Sor-
szám
Szak-
feladat
Megnevezés 2010.
Eredeti Módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Felújítási munkálatok ÁFA-val
Járda felújítás 100 000 100 000 63 245 63,2%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 100 000 100 000 63 245 63,2%
Mogyoródi patak híd felújítása 25 000 26 545 26 545 100,0%
2. 421300-1 Híd, alagút építése 25 000 26 545 26 545 100,0%
Közvil.kiép., Szent István téri templom 11 055
3. 431100-1 Bontás 11 055
Felújítási alap képzés 34 088 34 088 0,0%
Felúj. Alap terhére kivitelezés 34 348 34 348 0,0%
4. 683200-1 Ingatlankezelés 68 436 68 436 0 0,0%
Pozsonyi úti rendelő felújítása 15 000 15 000 0,0%
Intézmény felújítás 226 877 32 231 14,2%
5 811000-1 Építményüzemeltetés 15 000 241 877 32 231 13,3%
Játszóterek felújítása 61 141
6. 813000-1 Zöldterület kezelés 61 141
Sportpályafelújítás 10 000
Alközpont részleges felújítása 300 300 0,0%
Új városháza kapu felújítása 650 650 4 987 767,2%
Intézmény felújítás 186 022
Városháza vendéglő 62 404
Király u. fogorvosi rendelő 42 488
Újp. Piac és Vásárcsarnok 7 500
Áramváltós mérőhely 88
Tanulmányterv Szent István tér 5 800
LCD kijelző 69
7. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi tárulások igazgatási tevékenysége 10 950 950 309 358 32564,0%
Nyílászáró felújítás, intézményfelújítás 557 633
8. 841163-1 Pályázat és tám. kez. 557 633
Parkok felújítása 3 000
9. 841403-1 Város és községgazd. m.n.s. 3 000
Felújítási kiadások mindösszesen 219 386 437 808 1 064 208 243,1%

5. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 12. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

eFt-ban
Sor- Szak- 2010.
szám feladat Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Index %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Fejlesztési kiadások
Közmű építés 10 000 10 000 0,0
Parkoló építés 31 250 31 250 31934 102,2
Közvilágítás, díszkivilágítás 37 500 53 573 225 0,4
Forgalomtechnika 51 250 60 100 6391 10,6
Útépítés 50 000
Király utcai sétány 40 000 40 000 47001 117,5
Új utca kiépítése Óceánárok és Ugró Gy. u. között 1421
1. 421100-1 Út, autópálya építése 220 000 194 923 86 972 44,6
Közvilágítás kiépítése 8 977
2. 431100-1 Bontás 8 977
Görgey A. u. ingatlan vásárlás 13 500
3. 681000-1 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele