Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011 évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról * 

A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, valamint a végrehajtást szabályozó az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján készült.

1. § A Rendelet 3. § (1)-(2) helyébe a következő szövegrész lép:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 19 187 573 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási kiadások főösszegét 0 eFt-ban határozza meg,
Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét 19 187 573 eFt-ban határozza meg.
Bevételek főösszegét 18 830 322 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási bevételek főösszegét 357 251 eFt-ban határozza meg,
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét 19 187 573 eFt-ban határozza meg.
A hiány összegét 357 251 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés

eFt-ban
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét 19 187 573
a felhalmozási célú bevételt 222 218
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét 357 251
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 1 662 695
ebből:
- a fejlesztési kiadások összegét 560 481
- a felújítások összegét 582 942
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások) 425 506
- fejlesztési tartalékok 80 766
- egyéb felhalmozási kiadások 13 000
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét 18 608 104
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 17 524 878
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 6 437 188
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 649 155
- dologi kiadások 6 484 324
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 848 438
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) 1 426 637
- intézményi pénzeszköz átadás 424 843
- működési tartalékok 679 799

határozza meg.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-7-ig) a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2011. évi I. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2011. évi I. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait - szakfeladatonként a 3. sz. melléklet „2011. évi I. mód.” sora szerint állapítja meg.

6. § (1) A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2011. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket a 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési célú átadott pénzeszközöket 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

9. § (1) A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartalékait jogcímenként (alcímenként) a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 277 688 1 277 688 100,0%
2. Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei 299 944 299 944 100,0%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 964 514 100,3%
a) Helyi adók 8 222 412 8 222 412 100,0%
b) Átengedett központi adók 1 084 702 1 114 564 102,8%
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 627 538 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 3 632 224 100,2%
a) Ebből: Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 517 924 100,0%
b) Központosított előirányzatok 2 520 8 261 327,8%
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 106 039 106 039 100,0%
d) Fejlesztési célú támogatások 0 0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 723 100,0%
1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 18 723 18 723 100,0%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 100 000 100 000 100,0%
3. Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 266 233 2 153 348 170,1%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 922 233 1 809 148 196,2%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 260 000 260 000 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 84 000 84 200 100,2%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 13 000 13 000 100,0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 365 881 10613,7%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 365 881 10613,7%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 554 592 18 830 322 113,7%
VIII. Finanszírozási műveletek 0 0
1. Értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 18 830 322 113,7%
IX. Hitelek 0 357 251
1. Működési célú hitel felvétele 0 0
2. Fejlesztési célú hitel felvétele 0 357 251
BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 115,9%
Kisebbségek bevételei 44 344 44 344 100,0%
KIADÁSOK
1. Intézmények működési kiadásai 8 728 112 9 576 096 109,7%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 419 965 113,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 847 887 100,3%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 484 749 1 426 637 294,3%
6. Felújítási kiadások 249 400 582 942 233,7%
7. Fejlesztési kiadások 465 939 560 481 120,3%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 970 052 760 565 78,4%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) 13 000 13 000 100,0%
10. Hitel törlesztése 0 0
11. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 115,9%
12. Finanszírozási műveletek 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 115,9%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 448 837 103,3%
Kisebbségek kiadásai 44 344 44 344 100,0%
többlet/ hiány 0 0

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 1 577 632 1 577 632 100,0%
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 277 688 1 277 688 100,0%
Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel 299 944 299 944 100,0%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 964 514 100,3%
a) Helyi adók 8 222 412 8 222 412 100,0%
Építményadó 1 600 000 1 600 000 100,0%
Telekadó 240 000 240 000 100,0%
Kommunális adó 50 000 50 000 100,0%
Iparűzési adó 6 300 712 6 300 712 100,0%
Idegenforgalmi adó 31 700 31 700 100,0%
b) Átengedett központi adók 1 084 702 1 114 564 102,8%
Személyi jövedelemadó (normatív) 0 0
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 464 702 494 564 106,4%
Gépjárműadó 620 000 620 000 100,0%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 627 538 100,0%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 3 630 929 100,1%
a) Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 517 924 100,0%
b) Központosított előirányzatok 2 520 6 966 276,4%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 106 039 106 039 100,0%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 182 233 2 069 148 175,0%
a) Polgármesteri Hivatal 888 578 1 157 840 130,3%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 33 655 651 308 1935,2%
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 260 000 260 000 100,0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 365 881 10613,7%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 365 881 10613,7%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 608 104 113,9%
8. Finanszírozási műveletek 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 608 104 113,9%
10. Működési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) 16 333 869 18 608 104 113,9%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) 8 728 112 9 576 096 109,7%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 419 965 113,0%
3. Végleges pénzeszköz átadás 394 749 1 001 131 253,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 847 887 100,3%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 698 052 679 799 97,4%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 464 253 17 524 878 113,3%
7. Működési hitel visszafizetése
8. Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 464 253 17 524 878 113,3%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 448 837 103,3%
többlet/hiány 869 616 1 083 226

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 723 100,0%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) 18 723 18 723 100,0%
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) 100 000 100 000 100,0%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 100,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 1 295
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások 1 295
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 84 000 84 200 100,2%
a) Polgármesteri Hivatal 84 000 84 200 100,2%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
c) TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 13 000 100,0%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 220 723 222 218 100,7%
7. Finanszírozási műveletek 0 0
Forgatási célú értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 220 723 222 218 100,7%
8. Fejlesztési célú hitel felvétele 357 251
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN 220 723 579 469 262,5%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 249 400 582 942 233,7%
2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 465 939 560 481 120,3%
3. Fejlesztési tartalékok 272 000 80 766 29,7%
4. Végleges pénzeszköz átadás 90 000 425 506 472,8%
5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6. Munkáltatói támogatás folyósítása 13 000 13 000 100,0%
7. Fejlesztési célú hitel törlesztése
8. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0
9. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 090 339 1 662 695 152,5%
10. Finanszírozási műveletek
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 090 339 1 662 695 152,5%
többlet/ hiány -869 616 -1 083 226

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ 2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei 3. Ady Endre Műv. Központ
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 500 47 500 100,0% 737 899 737 899 100,0% 57 977 57 977 100,0%
- alaptevékenység bevételei 47 400 47 400 100,0% 737 899 737 899 100,0% 57 927 57 927 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 100,0% 50 50 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 672 580 362 21 655 53 274 246,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 10 350 10 350 100,0% 175 180 175 180 100,0% 13 622 13 622 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 678 196 253 1 665
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 518 241 524 754 101,3% 5 884 640 6 081 032 103,3% 102 674 113 679 110,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 576 091 590 954 102,6% 6 797 719 7 770 726 114,3% 195 928 240 217 122,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 576 091 587 332 102,0% 6 750 246 7 511 714 111,3% 192 628 226 654 117,7%
14.1. Személyi juttatások 321 829 323 989 100,7% 3 615 307 3 775 673 104,4% 63 688 64 020 100,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 86 596 86 987 100,5% 960 509 984 921 102,5% 17 196 17 286 100,5%
14.3. Dologi kiadások 167 666 176 356 105,2% 2 020 258 2 359 480 116,8% 111 744 112 064 100,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 391 559 254,0% 33 284
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 81
15. Felújítás 3 622 22 473 193 028 858,9% 3 300 13 563 411,0%
16. Felhalmozási kiadások 25 000 65 984 263,9%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 576 091 590 954 102,6% 6 797 719 7 770 726 114,3% 195 928 240 217 122,6%
Költségvetési létszámkeret 164,00 164,00 100,0% 1 773,05 1 773,05 1,00 39,00 39,00 100,0%
eFt-ban
4. Szociális Foglalkoztató 5. Szociális és Eü. Intézmény 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 21 500 21 500 100,0% 114 880 114 880 100,0% 75 010 75 010 100,0%
- alaptevékenység bevételei 21 000 21 000 100,0% 114 730 114 730 100,0% 75 010 75 010 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 500 500 100,0% 150 150 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 12 000 12 000 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 5 250 5 250 100,0% 7 520 7 520 100,0% 11 000 11 000 100,0%
6. Pénzmaradvány 33 830 4 898
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 93 344 94 712 101,5% 502 131 521 670 103,9% 108 112 112 990 104,5%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 132 094 133 462 101,0% 884 531 937 900 106,0% 194 122 203 898 105,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 130 494 130 604 100,1% 884 531 921 059 104,1% 194 122 198 733 102,4%
14.1. Személyi juttatások 83 678 83 765 100,1% 470 000 487 015 103,6% 74 112 76 298 102,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 593 22 616 100,1% 124 061 125 593 101,2% 20 010 20 600 102,9%
14.3. Dologi kiadások 24 223 24 223 100,0% 290 000 307 981 106,2% 100 000 101 835 101,8%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 470 470 100,0%
15. Felújítás 1 600 2 858 178,6% 11 641 4 644
16. Felhalmozási kiadások 5 200 521
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 132 094 133 462 101,0% 884 531 937 900 106,0% 194 122 203 898 105,0%
Költségvetési létszámkeret 12,00 12,00 100,0% 161,00 161,00 100,0% 38,00 38,00 100,0%
eFt-ban
Intézmények összesen 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt Önkormányzat mindösszesen
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 054 766 1 054 766 100,0% 198 420 198 420 100,0% 1 253 186 1 253 186 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 053 966 1 053 966 100,0% 117 676 117 676 100,0% 1 171 642 1 171 642 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0
- kamatbevételek 800 800 100,0% 80 744 80 744 100,0% 81 544 81 544 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 136 723 136 723 100,0% 136 723 136 723 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 33 655 651 308 1935,2% 888 578 1 157 840 130,3% 922 233 1 809 148 196,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 000 84 200 100,2% 84 000 84 200 100,2%
5. ÁFA bevétel 222 922 222 922 100,0% 101 524 101 524 100,0% 324 446 324 446 100,0%
6. Pénzmaradvány 239 324 12 869 1 126 557 8754,0% 12 869 1 365 881 10613,7%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 3 662 086 101,0% 3 626 483 3 662 086 101,0%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 7 209 142 7 448 837 103,3% -7 209 142 -7 448 837 103,3% 0 0
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 100,0% 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel 357 251 0 357 251
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 9 934 652 9 934 652 100,0% 9 934 652 9 934 652 100,0%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 780 485 9 877 157 112,5% 7 774 107 9 310 416 119,8% 16 554 592 19 187 573 115,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 728 112 9 576 096 109,7% 6 128 089 7 694 489 125,6% 14 856 201 17 270 585 116,3%
14.1. Személyi juttatások 4 628 614 4 810 760 103,9% 1 490 650 1 626 428 109,1% 6 119 264 6 437 188 105,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 230 965 1 258 003 102,2% 356 186 391 152 109,8% 1 587 151 1 649 155 103,9%
14.3. Dologi kiadások 2 713 891 3 081 939 113,6% 2 951 454 3 402 385 115,3% 5 665 345 6 484 324 114,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 424 843 275,6% 484 749 1 426 637 294,3% 638 921 1 851 480 289,8%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 847 887 100,3% 845 050 847 887 100,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 551 117,2% 470 551
15. Felújítás 27 373 229 356 837,9% 222 027 353 586 159,3% 249 400 582 942 233,7%
16. Felhalmozási kiadások 25 000 71 705 286,8% 440 939 488 776 110,8% 465 939 560 481 120,3%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 0 13 000 13 000 100,0% 13 000 13 000 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 970 052 760 565 78,4% 970 052 760 565 78,4%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 780 485 9 877 157 112,5% 7 774 107 9 310 416 119,8% 16 554 592 19 187 573 115,9%
Költségvetési létszámkeret 2 187,05 2 187,05 100,0% 301,00 301,00 100,0% 2 488,05 2 488,05 100,0%

2.a/1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Nyár Óvoda JMK Óvoda Fóti Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 16 16 100,0% 16 16 100,0%
- alaptevékenység bevételei 16 16 100,0% 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 510
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 100,0% 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 664 6 386 345
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 296 68 697 100,6% 71 538 71 925 100,5% 39 087 39 417 100,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 68 296 70 361 103,0% 71 558 78 331 109,5% 39 107 40 292 103,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 68 296 70 361 103,0% 71 558 78 331 109,5% 39 107 40 292 103,0%
11.1. Személyi juttatások 51 506 53 266 103,4% 54 018 56 762 105,1% 29 652 30 445 102,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 745 14 002 101,9% 14 585 15 109 103,6% 7 955 8 085 101,6%
11.3. Dologi kiadások 3 045 3 093 101,6% 2 955 3 460 117,1% 1 500 1 762 117,5%
11.4. Pénzeszköz átadás 3 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 68 296 70 361 103,0% 71 558 78 331 109,5% 39 107 40 292 103,0%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 31,00 31,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 100,0% 9,00 9,00 100,0%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 100,0% 8,00 8,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Pozsonyi ltp. Óvoda Ambrus Óvoda Leiningen Utcai Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 16 16 100,0% 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 172 570
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 39 1 028 2 309
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 25 788 26 106 101,2% 80 582 81 126 100,7% 37 742 38 017 100,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 25 788 26 317 102,1% 80 602 82 744 102,7% 37 742 40 326 106,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 25 788 26 317 102,1% 80 602 82 744 102,7% 37 742 40 326 106,8%
11.1. Személyi juttatások 19 442 19 895 102,3% 61 114 62 843 102,8% 28 649 30 909 107,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 176 5 197 100,4% 16 293 16 368 100,5% 7 593 7 776 102,4%
11.3. Dologi kiadások 1 170 1 225 104,7% 3 195 3 533 110,6% 1 500 1 641 109,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 25 788 26 317 102,1% 80 602 82 744 102,7% 37 742 40 326 106,8%
Költségvetési létszámkeret 12,50 12,50 100,0% 36,50 36,50 100,0% 17,00 17,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 7,00 7,00 100,0% 19,00 19,00 100,0% 9,00 9,00 100,0%
Technikai létszámkeret 5,50 5,50 100,0% 17,50 17,50 100,0% 8,00 8,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Királykerti Óvoda Virág Óvoda Viola Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 36 36 100,0% 240 240 100,0%
- alaptevékenység bevételei 36 36 100,0% 240 240 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 2 529
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 9 100,0% 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 365 2 538
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 55 132 55 822 101,3% 68 638 68 926 100,4% 64 738 66 635 102,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 55 132 57 187 103,7% 68 683 71 500 104,1% 65 038 69 473 106,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 55 132 56 987 103,4% 68 683 71 500 104,1% 65 038 69 473 106,8%
11.1. Személyi juttatások 41 699 43 216 103,6% 51 734 54 001 104,4% 49 109 51 488 104,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 123 11 403 102,5% 13 769 14 274 103,7% 13 004 13 359 102,7%
11.3. Dologi kiadások 2 310 2 368 102,5% 3 180 3 225 101,4% 2 925 4 626 158,2%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 200
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 55 132 57 187 103,7% 68 683 71 500 104,1% 65 038 69 473 106,8%
Költségvetési létszámkeret 24,00 24,00 100,0% 30,00 30,00 100,0% 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 11,00 11,00 100,0% 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Liget Óvoda Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 56 56 100,0% 240 240 100,0%
- alaptevékenység bevételei 0 0 56 56 100,0% 240 240 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 14 14 100,0% 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 811 5 310 1 453
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 55 051 55 335 100,5% 78 363 80 329 102,5% 69 246 69 881 100,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 55 051 56 146 102,0% 78 433 85 709 109,3% 69 546 71 634 103,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 55 051 56 146 102,0% 78 433 85 709 109,3% 69 546 71 634 103,0%
11.1. Személyi juttatások 41 483 42 486 102,4% 59 702 63 559 106,5% 52 325 54 151 103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 168 11 212 100,4% 15 926 16 299 102,3% 14 101 14 139 100,3%
11.3. Dologi kiadások 2 400 2 448 102,0% 2 805 3 851 137,3% 3 120 3 344 107,2%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 55 051 56 146 102,0% 78 433 85 709 109,3% 69 546 71 634 103,0%
Költségvetési létszámkeret 24,00 24,00 100,0% 34,00 34,00 100,0% 32,00 32,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 14,00 14,00 20,00 20,00 17,00 17,00
Technikai létszámkeret 10,00 10,00 14,00 14,00 15,00 15,00
eFt-ban
Intézmény neve Aradi Óvoda Lakkozó Óvoda Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 200 200 100,0% 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 200 200 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 832 334
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 910
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 104 277 104 914 100,6% 67 788 68 625 101,2% 63 160 63 478 100,5%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 104 537 106 006 101,4% 67 788 69 535 102,6% 63 160 63 812 101,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 104 537 106 006 101,4% 67 788 69 535 102,6% 63 160 63 812 101,0%
11.1. Személyi juttatások 79 138 80 283 101,4% 51 031 52 430 102,7% 47 463 47 761 100,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 259 21 359 100,5% 13 652 13 830 101,3% 12 637 12 705 100,5%
11.3. Dologi kiadások 4 140 4 364 105,4% 3 105 3 275 105,5% 3 060 3 346 109,3%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 104 537 106 006 101,4% 67 788 69 535 102,6% 63 160 63 812 101,0%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 100,0% 30,00 30,00 100,0% 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 25,50 25,50 17,00 17,00 17,00 17,00
Technikai létszámkeret 21,00 21,00 13,00 13,00 13,00 13,00
eFt-ban
Intézmény neve Homoktövis Óvoda Park Óvoda Óvodák Összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index 2011. évi eredeti 2011. évi
I. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 700 700 100,0% 160 160 100,0% 1 680 1 680 100,0%
- alaptevékenység bevételei 700 700 100,0% 160 160 100,0% 1 680 1 680 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 645 5 592
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 175 175 100,0% 40 40 100,0% 430 430 100,0%
6. Pénzmaradvány 801 3 038 27 997
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 64 737 65 109 100,6% 57 223 57 729 100,9% 1 071 386 1 082 071 101,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 65 612 67 430 102,8% 57 423 60 967 106,2% 1 073 496 1 117 770 104,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 65 612 67 430 102,8% 57 423 60 967 106,2% 1 073 496 1 117 570 104,1%
11.1. Személyi juttatások 49 360 50 794 102,9% 43 492 43 989 101,1% 810 917 838 278 103,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 282 13 343 100,5% 11 651 11 712 100,5% 216 919 220 172 101,5%
11.3. Dologi kiadások 2 970 3 293 110,9% 2 280 2 316 101,6% 45 660 51 170 112,1%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 950 7 950
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 200
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 65 612 67 430 102,8% 57 423 60 967 106,2% 1 073 496 1 117 770 104,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 25,00 25,00 100,0% 479,50 479,50 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 14,00 14,00 100,0% 267,50 267,50 100,0%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 100,0% 11,00 11,00 100,0% 212,00 212,00 100,0%

2.a/2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

Intézmény neve Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. Bajza József Ált. Isk. Szűcs Sándor Ált. Isk. Erzsébet Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 1 000 1 000 100,0% 1 500 1 500 100,0% 2 500 2 500 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 000 1 000 100,0% 1 500 1 500 100,0% 2 500 2 500 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 553
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 250 250 100,0% 375 375 100,0% 625 625 100,0%
6. Pénzmaradvány 7 275 14 495 1 720 31 974
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 111 737 112 412 100,6% 111 359 112 181 100,7% 119 788 120 555 100,6% 247 939 249 967 100,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 111 737 119 687 107,1% 112 609 127 926 113,6% 121 663 124 703 102,5% 251 064 285 066 113,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 111 737 119 687 107,1% 112 609 127 926 113,6% 121 663 124 703 102,5% 251 064 285 066 113,5%
11.1. Személyi juttatások 87 355 91 912 105,2% 84 706 88 334 104,3% 91 658 93 903 102,4% 192 993 206 115 106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 132 23 485 101,5% 22 660 23 164 102,2% 24 567 24 793 100,9% 52 308 55 075 105,3%
11.3. Dologi kiadások 1 250 3 290 263,2% 5 243 5 670 108,1% 5 438 6 007 110,5% 5 763 8 853 153,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 10 758 15 023
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 111 737 119 687 107,1% 112 609 127 926 113,6% 121 663 124 703 102,5% 251 064 285 066 113,5%
Költségvetési létszámkeret 44,00 44,00 100,0% 41,00 41,00 100,0% 47,00 47,00 100,0% 95,50 95,50 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 30,00 30,00 100,0% 33,50 33,50 100,0% 36,50 36,50 100,0% 70,50 70,50 100,0%
Technikai létszámkeret 14,00 14,00 100,0% 7,50 7,50 100,0% 10,50 10,50 100,0% 25,00 25,00 100,0%
Intézmény neve Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. Megyeri Úti Ált. Isk. Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 800 100,0% 2 500 2 500 100,0% 2 000 2 000 100,0% 1 600 1 600 100,0%
- alaptevékenység bevételei 800 800 100,0% 2 500 2 500 100,0% 2 000 2 000 100,0% 1 600 1 600 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 555 1 672
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 200 200 100,0% 625 625 100,0% 500 500 100,0% 400 400 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 790 4 072 5 030 4 960
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 144 275 145 331 100,7% 116 926 117 876 100,8% 112 475 113 398 100,8% 109 674 110 644 100,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 145 275 150 676 103,7% 120 051 125 073 104,2% 114 975 122 600 106,6% 111 674 117 604 105,3%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 145 275 150 676 103,7% 120 051 125 073 104,2% 114 975 122 600 106,6% 111 674 117 054 104,8%
11.1. Személyi juttatások 108 985 112 785 103,5% 91 505 94 884 103,7% 86 976 91 189 104,8% 84 668 88 921 105,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 195 29 601 101,4% 24 496 24 646 100,6% 23 411 24 124 103,0% 22 581 23 405 103,6%
11.3. Dologi kiadások 7 095 8 290 116,8% 4 050 4 543 112,2% 4 588 7 287 158,8% 4 425 4 728 106,8%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 550
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 145 275 150 676 103,7% 120 051 125 073 104,2% 114 975 122 600 106,6% 111 674 117 604 105,3%
Költségvetési létszámkeret 51,00 51,00 100,0% 45,00 45,00 100,0% 43,50 43,50 100,0% 41,50 41,50 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 100,0% 35,00 35,00 100,0% 33,00 33,00 100,0% 32,50 32,50 100,0%
Technikai létszámkeret 10,00 10,00 100,0% 10,00 10,00 100,0% 10,50 10,50 100,0% 9,00 9,00 100,0%
Intézmény neve Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk. Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Oktatási Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 800 100,0% 2 000 2 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 800 800 100,0% 2 000 2 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 150 786 8 195
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 200 200 100,0% 500 500 100,0% 1 250 1 250 100,0% 500 500 100,0%
6. Pénzmaradvány 3 611 10 306 839
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 107 328 108 028 100,7% 123 824 124 659 100,7% 150 358 152 220 101,2% 218 910 219 492 100,3%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 108 328 112 639 104,0% 126 324 137 615 108,9% 156 608 160 095 102,2% 221 410 230 187 104,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 108 328 112 639 104,0% 126 324 137 615 108,9% 156 608 160 095 102,2% 221 410 230 051 103,9%
11.1. Személyi juttatások 81 742 85 251 104,3% 95 635 103 403 108,1% 119 389 121 504 101,8% 167 813 170 635 101,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 986 22 060 100,3% 25 539 26 905 105,3% 30 856 31 219 101,2% 44 707 45 230 101,2%
11.3. Dologi kiadások 4 600 5 328 115,8% 5 150 6 307 122,5% 6 363 7 372 115,9% 8 890 14 186 159,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 136
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 108 328 112 639 104,0% 126 324 137 615 108,9% 156 608 160 095 102,2% 221 410 230 187 104,0%
Költségvetési létszámkeret 38,00 38,00 100,0% 48,00 48,00 100,0% 56,00 56,00 100,0% 74,00 74,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 31,00 31,00 100,0% 36,00 36,00 100,0% 42,50 42,50 100,0% 53,00 53,00 100,0%
Technikai létszámkeret 7,00 7,00 100,0% 12,00 12,00 100,0% 13,50 13,50 100,0% 21,00 21,00 100,0%
Intézmény neve Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium Károlyi István 12. Évf. Gimn. Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% 3 500 3 500 100,0% 36 200 36 200 100,0%
- alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 6 000 6 000 100,0% 3 500 3 500 100,0% 36 200 36 200 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 771 6 683 21 365
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 700 700 100,0% 500 500 100,0% 1 500 1 500 100,0% 875 875 100,0% 9 000 9 000 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 570 4 593 2 028 20 349 119 612
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 158 213 159 661 100,9% 169 584 171 011 100,8% 236 927 238 780 100,8% 193 741 195 406 100,9% 2 433 058 2 451 621 100,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 161 913 168 931 104,3% 172 084 179 875 104,5% 244 427 254 991 104,3% 198 116 220 130 111,1% 2 478 258 2 637 798 106,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 161 913 168 931 104,3% 172 084 179 646 104,4% 244 427 254 991 104,3% 198 116 220 130 111,1% 2 478 258 2 636 883 106,4%
11.1. Személyi juttatások 122 766 128 081 104,3% 130 702 135 053 103,3% 186 308 194 081 104,2% 150 493 157 688 104,8% 1 883 694 1 963 739 104,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 147 33 716 101,7% 34 966 35 620 101,9% 49 769 51 617 103,7% 40 203 41 103 102,2% 503 523 515 763 102,4%
11.3. Dologi kiadások 6 000 7 134 118,9% 6 416 8 973 139,9% 8 350 9 223 110,5% 7 420 18 938 255,2% 91 041 126 129 138,5%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 390 31 171
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 70 11 81
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 229 915
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 161 913 168 931 104,3% 172 084 179 875 104,5% 244 427 254 991 104,3% 198 116 220 130 111,1% 2 478 258 2 637 798 106,4%
Költségvetési létszámkeret 54,25 54,25 100,0% 58,00 58,00 100,0% 84,00 84,00 100,0% 75,00 75,00 100,0% 895,75 895,75 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 100,0% 41,50 41,50 100,0% 66,00 66,00 100,0% 57,00 57,00 100,0% 680,00 680,00 100,0%
Technikai létszámkeret 13,25 13,25 100,0% 16,50 16,50 100,0% 18,00 18,00 100,0% 18,00 18,00 100,0% 215,75 215,75 100,0%

2.a/3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

Intézmény neve Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Újpesti Nevelési Tanácsadó Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen Oktatási Ágazat Összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 18 000 18 000 100,0% 0 0 1 600 1 600 100,0% 19 600 19 600 100,0% 57 480 57 480 100,0%
- alaptevékenység bevételei 18 000 18 000 100,0% 0 0 1 600 1 600 100,0% 19 600 19 600 100,0% 57 480 57 480 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 045 5 045 32 002
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 400 400 100,0% 400 400 100,0% 9 830 9 830 100,0%
6. Pénzmaradvány 9 377 1 859 11 236 158 845
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 148 881 149 726 100,6% 113 692 114 453 100,7% 31 921 32 217 100,9% 294 494 296 396 100,6% 3 798 938 3 830 088 100,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 166 881 177 103 106,1% 113 692 119 498 105,1% 33 921 36 076 106,4% 314 494 332 677 105,8% 3 866 248 4 088 245 105,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 166 881 177 103 106,1% 113 692 119 498 105,1% 33 921 36 076 106,4% 314 494 332 677 105,8% 3 866 248 4 087 130 105,7%
11.1. Személyi juttatások 123 494 128 697 104,2% 88 167 92 773 105,2% 23 936 25 835 107,9% 235 597 247 305 105,0% 2 930 208 3 049 322 104,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 637 33 558 102,8% 22 725 23 780 104,6% 6 285 6 518 103,7% 61 647 63 856 103,6% 782 089 799 791 102,3%
11.3. Dologi kiadások 10 750 10 848 100,9% 2 800 2 945 105,2% 3 700 3 723 100,6% 17 250 17 516 101,5% 153 951 194 815 126,5%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 43 121
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 81
12. Felújítás 0
13. Felhalmozási kiadások 1 115
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 166 881 177 103 106,1% 113 692 119 498 105,1% 33 921 36 076 106,4% 314 494 332 677 105,8% 3 866 248 4 088 245 105,7%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 100,0% 36,75 36,75 100,0% 9,65 9,65 100,0% 96,90 96,90 100,0% 1472,15 1472,15 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 46,50 46,50 100,0% 30,50 30,50 100,0% 7,65 7,65 100,0% 84,65 84,65 100,0% 1032,15 1032,15 100,0%
Technikai létszámkeret 4,00 4,00 100,0% 6,25 6,25 100,0% 2,00 2,00 100,0% 12,25 12,25 100,0% 440,00 440,00 100,0%
Intézmény neve Piac és Vásárcsarnok Egyesített Bölcsődék Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény Mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 196 800 196 800 100,0% 0 0 483 619 483 619 100,0% 680 419 680 419 100,0% 737 899 737 899 100,0%
- alaptevékenység bevételei 196 800 196 800 100,0% 0 0 483 619 483 619 100,0% 680 419 680 419 100,0% 737 899 737 899 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 548 360 548 360 580 362
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 49 200 49 200 100,0% 116 150 116 150 100,0% 165 350 165 350 100,0% 175 180 175 180 100,0%
6. Pénzmaradvány 27 963 9 445 37 408 196 253
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 99 387 434 389 382 100,5% 1 698 268 1 861 463 109,6% 2 085 702 2 250 944 107,9% 5 884 640 6 081 032 103,3%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 246 000 274 062 111,4% 387 434 398 827 102,9% 2 298 037 3 009 592 131,0% 2 931 471 3 682 481 125,6% 6 797 719 7 770 726 114,3%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 246 000 274 062 111,4% 387 434 398 077 102,7% 2 250 564 2 752 445 122,3% 2 883 998 3 424 584 118,7% 6 750 246 7 511 714 111,3%
11.1. Személyi juttatások 19 124 20 339 106,4% 280 918 286 387 101,9% 385 057 419 625 109,0% 685 099 726 351 106,0% 3 615 307 3 775 673 104,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 731 4 800 101,5% 75 016 75 431 100,6% 98 673 104 899 106,3% 178 420 185 130 103,8% 960 509 984 921 102,5%
11.3. Dologi kiadások 67 973 79 803 117,4% 31 500 32 259 102,4% 1 766 834 2 052 603 116,2% 1 866 307 2 164 665 116,0% 2 020 258 2 359 480 116,8%
11.4. Pénzeszköz átadás 154 172 169 120 109,7% 4 000 175 318 154 172 348 438 226,0% 154 172 391 559 254,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 81
12. Felújítás 22 473 193 028 858,9% 22 473 193 028 858,9% 22 473 193 028 858,9%
13. Felhalmozási kiadások 750 25 000 64 119 256,5% 25 000 64 869 259,5% 25 000 65 984 263,9%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 246 000 274 062 111,4% 387 434 398 827 102,9% 2 298 037 3 009 592 131,0% 2 931 471 3 682 481 125,6% 6 797 719 7 770 726 114,3%
Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 100,0% 214,50 214,50 100,0% 72,40 72,40 100,0% 300,90 300,90 3,00 1773,05 1773,05 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 1032,15 1032,15 100,0%
Technikai létszámkeret 440,00 440,00 100,0%

2.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény önállóan működő intézmények zárolt előirányzata

eFt-ban
Intézmény Személyi juttatás Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. 3 149 850
Bajza József Ált. Isk. 3 299 891
Szűcs Sándor Ált. Isk. 1 938 524
Erzsébet Utcai Ált. Isk. 7 587 2 048
Angol Tagozatos Ált. Isk. 3 874 1 046
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. 1 108 299
Megyeri Úti Ált. Isk. 4 091 1 105
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. 2 540 685
Német Tagozatos Ált. Isk. 4 408 1 190
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. 2 789 754
Homoktövis Ált. Isk. 6 540 1 666
Bródy Imre Oktatási Központ 6 021 1 625
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium 6 684 1 805
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium 4 824 1 302
Könyves Kálmán Gimnázium 2 455 663
Babits Mihály Gimnázium 3 507 947
Iskolák összesen 64 814 17 400
Nyár Óvoda 2 622 707
JMK Óvoda 2 191 592
Fóti Óvoda 1 222 330
Pozsonyi Óvoda 777 209
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 1 365 368
Leiningen Óvoda 1 367 370
Királykerti Óvoda 2 407 650
Virág Óvoda 1 231 332
Viola Óvoda 1 467 395
Liget Óvoda 1 863 503
Deák Óvoda 2 665 720
Dalos Óvoda 1 580 426
Aradi-Csányi Óvoda 3 214 867
Lakkozó Óvoda 1 009 273
Bőrfestő Óvoda 1 174 317
Homoktövis Óvoda 710 192
Park Óvoda 1 850 500
Óvodák összesen 28 714 7 751
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 4 477 1 209
Újpesti Nevelési Tanácsadó 3 479 940
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 265 72
Egyesített Bölcsődék 6 855 1 851
Egyéb oktatási intézmények összesen 15 076 4 072
Mindösszesen 108 604 29 223
G. I. Központ dologi 152 397

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásairól

ezer Ft-ban
Ebből
Szak-
feladat
Megnevezés Kiadás Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz
1 2 3 4 5 6 7 8
Működési jellegű feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti
6 267 852 1 626 428 391 152 3 402 385 847 887 0 2011. évi I. mód.
111,1% 109,1% 109,8% 115,3% 100,3% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
431100 1 Bontás 16 250 16 250 2011. évi eredeti
16 250 16 250 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
522110 1 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. 160 375 160 375 2011. évi eredeti
205 595 205 595 2011. évi I. mód.
128,2% 128,2% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
681000 1 Saját tulajdonú ing. adás-vétele 4 350 4 350 2011. évi eredeti
4 350 4 350 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
682001 1 Lakóingatlan üzemeltetése 666 767 666 767 2011. évi eredeti
690 892 690 892 2011. évi I. mód.
103,6% 103,6% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 201 715 201 715 2011. évi eredeti
201 867 201 867 2011. évi I. mód.
100,1% 100,1% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
811000 1 Építmény üzemeltetés 200 000 200 000 2011. évi eredeti
200 000 200 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
813000 1 Zöldterület kezelés 396 406 396 406 2011. évi eredeti
494 785 494 785 2011. évi I. mód.
124,8% 124,8% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 592 303 397 537 84 651 110 115 0 2011. évi eredeti
659 041 432 441 94 070 132 530 0 2011. évi I. mód.
111,3% 108,8% 111,1% 120,4% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
841126 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 401 280 547 304 136 816 717 160 2011. évi eredeti
1 642 005 611 033 152 339 878 633 2011. évi I. mód.
117,2% 111,6% 111,3% 122,5% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
841127 1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 39 766 8 970 30 796 2011. évi eredeti
47 744 8 970 38 774 2011. évi I. mód.
120,1% 100,0% 125,9% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 211 816 152 863 42 453 16 500 2011. évi eredeti
234 306 170 574 47 232 16 500 2011. évi I. mód.
110,6% 111,6% 111,3% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
841191 1 Nemzeti ünnepek programjai 5 000 5 000 2011. évi eredeti
5 000 5 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
841225 1 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása 10 000 10 000 2011. évi eredeti
10 000 10 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
841401 1 Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 16 500 16 500 2011. évi eredeti
17 650 17 650 2011. évi I. mód.
107,0% 107,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
841403 1 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 255 375 255 375 2011. évi eredeti
269 698 269 698 2011. évi I. mód.
105,6% 105,6% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
842421 1 Közterület rendjének fenntartása 210 147 168 391 35 861 5 895 2011. évi eredeti
234 443 187 524 41 024 5 895 2011. évi I. mód.
111,6% 111,4% 114,4% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
842521 5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása 0 2011. évi eredeti
383 301 82 0 2011. évi I. mód.
2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
842532 1 Lakosság felkészítése, tájékozt, riaszt.(Polgári Védelem) 4 547 1 700 459 2 388 2011. évi eredeti
4 547 1 700 459 2 388 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
852011 1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf. 21 250 21 250 2011. évi eredeti
42 479 42 479 2011. évi I. mód.
199,9% 199,9% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
852021 1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. 1 000 1 000 2011. évi eredeti
1 000 1 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
853111 1 Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf. 1 250 1 250 2011. évi eredeti
1 250 1 250 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
854234 1 Szociális ösztöndíj 6 220 6 220 2011. évi eredeti
6 220 6 220 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
856099 1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 0 2011. évi eredeti
672 672 2011. évi I. mód.
2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
862102 1 Háziorvosi ügyelet 300 300 2011. évi eredeti
300 300 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
869049 1 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 3 000 3 000 2011. évi eredeti
56 752 56 752 2011. évi I. mód.
1891,7% 1891,7% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
879019 1 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 12 988 12 988 2011. évi eredeti
12 988 12 988 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
881013 1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 25 368 25 368 2011. évi eredeti
25 368 25 368 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882111 1 Rendszeres szociális segély 302 200 2 000 300 200 2011. évi eredeti
302 200 2 000 300 200 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882112 1 Időskorúak járadéka 6 000 6 000 2011. évi eredeti
6 000 6 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 60 000 60 000 2011. évi eredeti
60 000 60 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882114 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 24 000 24 000 2011. évi eredeti
24 000 24 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882115 1 Ápolási díj alanyi jogon 75 700 700 75 000 2011. évi eredeti
75 700 700 75 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882116 1 Ápolási díj méltányossági alapon 55 000 55 000 2011. évi eredeti
55 000 55 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 22 000 22 000 2011. évi eredeti
22 000 22 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 2011. évi eredeti
1 000 1 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882119 1 Óvodáztatási támogatás 1 500 1 500 2011. évi eredeti
1 500 1 500 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882122 1 Átmeneti segély 150 000 150 000 2011. évi eredeti
150 000 150 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882123 1 Temetési segély 22 000 22 000 2011. évi eredeti
22 000 22 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 20 000 20 000 2011. évi eredeti
20 000 20 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882125 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 500 2 500 2011. évi eredeti
2 500 2 500 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 31 350 31 350 2011. évi eredeti
31 410 31 410 2011. évi I. mód.
100,2% 100,2% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás 11 000 11 000 2011. évi eredeti
11 000 11 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882202 1 Közgyógyellátás 38 500 38 500 2011. évi eredeti
40 880 40 880 2011. évi I. mód.
106,2% 106,2% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
882203 1 Köztemetés 6 000 6 000 2011. évi eredeti
6 460 63 6 397 2011. évi I. mód.
107,7% 106,6% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
889935 1 Otthonteremtési támogatás 8 000 8 000 2011. évi eredeti
8 000 8 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
889936 1 Gyermektartásdíj megelőzése 9 500 9 500 2011. évi eredeti
9 500 9 500 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
889961 1 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 1 500 1 500 2011. évi eredeti
1 500 1 500 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
890442 1 Közhasznú foglalkoztatás 307 520 202 560 54 691 50 269 2011. évi eredeti
307 520 202 560 54 691 50 269 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
910302 1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 4 000 4 000 2011. évi eredeti
4 000 4 000 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
931204 1 Iskolai, diáksport tevékenység és tám. 4 990 2 045 524 2 421 2011. évi eredeti
4 990 2 045 524 2 421 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti
931301 5 Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása 15 107 3 060 731 11 316 2011. évi eredeti
15 107 3 060 731 11 316 2011. évi I. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

e Ft-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Felújítási munkálatok ÁFA-val
Utak és járdák felújítása 90 000 156 669 174,1%
Forgalomtechnika 12 525
1. 421100-1 Út, autópálya építése 90 000 169 194 188,0%
Felújítási alap képzés 32 027 32 027 100,0%
Felújítási alap terhére kivitelezés 100 000 100 000 100,0%
2. 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 132 027 132 027 100,0%
Intézményfelújítás 23 621
Városháza lift felújítás 7 719
Pozsonyi úti rendelő felújítása 15 000
Király u. 9. lift 6 025
3. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 52 365
Felújítási kiadások mindösszesen 222 027 353 586 159,3%

5. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 10. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

e Ft-ban
Sorszám Feladat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Fejlesztési kiadások
Forgalomtechnika 37 500 37 500 100,0%
Járda és útépítés 20 000 21 295 106,5%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 57 500 58 795 102,3%
Közműépítés 6 250 6 250 100,0%
2. 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés 6 250 6 250 100,0%
Parkoló építés 31 250 31 250 100,0%
3. 429900-1 Egyéb m.n.s. építés 31 250 31 250 100,0%
Parképítés, fasor rehabilitációs program 77 049 77 049 100,0%
Madárbarát főtér 1 500
4. 813000-1 Zöldterület-kezelés 77 049 78 549 101,9%
Szellemi termékek vásárlása 18 400 18 400 100,0%
E-közigazgatás fejlesztése 5 650 5 650 100,0%
Igazgatási szoftverek beszerzése 7 050 7 050 100,0%
Szoftver beszerzés 8 124
Informatikai eszközök vásárlása 10 600 13 163 124,2%
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen 41 700 52 387 125,6%
Fénymásoló vásárlás 4 000 4 000 100,0%
Digitális fényképezőgép 500 500 100,0%
Tárgyi eszköz beszerzések összesen 4 500 4 500 100,0%
Galambvédelem 1 500 1 500 100,0%
Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI 25 350 25 350 100,0%
Pulpitus 125
Emléktábla 102
Egyéb felhalmozási kiadások összesen 26 850 27 077 100,8%
5. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 73 050 83 964 114,9%
Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok 590 590 100,0%
6. 841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 590 590 100,0%
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér 13 545
7. 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 13 545
Közvilágítás, díszkivilágítás 15 000 34 770 231,8%
8. 841402-1 Közvilágítás 15 000 34 770 231,8%
Közterületi játszótér 50 000 50 000 100,0%
Intézményi játszóeszk.ép. 38 750 38 750 100,0%
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek 60 500 60 500 100,0%
Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány 6 000 6 000 100,0%
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése 25 000 25 000 100,0%
Wolf Emil szobor 813
9. 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 180 250 181 063 100,5%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen 440 939 488 776 110,8%

6. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. 11. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

e Ft-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
I. Működési célú pénzeszköz átadás
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 42 000 653 554 1556,1%
Kisebbségek támogatása 14 000 14 000 100,0%
Intézményi alulfinanszírozás rendezése 550 524
Negatív pm. rendezése 28 608
Ady negatív pénzmaradvány rendezés 31 619
1. 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 14 000 624 751 4462,5%
Rendőrség támogatása 25 000 26 186 104,7%
2. 842421-5 Közterület rendjének fenntartása 25 000 26 186 104,7%
Tűzőrség támogatása 3 000 2 617 87,2%
3. 842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 3 000 2 617 87,2%
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 350 159 344 987 98,5%
Könyvkiadás támogatása 420
1. 581100-5 Könyvkiadás 420
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft 144 000 144 000 100,0%
Helytörténeti Értesítő 3 200 3 200 100,0%
2. 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása 147 200 147 200 100,0%
Kisvállalkozók támogatása 3 330
3. 841361-5 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 3 330
Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 3 000 100,0%
Főtér Kft. támogatása 50 000 50 000 100,0%
4 841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 53 000 53 000 100,0%
Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.(Szőnyi Isk. miatt) 23 459 23 459 100,0%
5 852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. 23 459 23 459 100,0%
Drog-prevenció 4000 3328 83,2%
6. 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 4 000 3 328 83,2%
Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány 3 000 3 000 100,0%
7. 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 3 000 3 000 100,0%
Twist Olivér Alapítvány 7 000 7 000 100,0%
8. 889913-5 Nappali melegedő 7 000 7 000 100,0%
Civil szervezetek támogatása 400
9. 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása 400
Egyházak működési támogatása 20 000 11 150 55,8%
10. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 20 000 11 150 55,8%
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 2 000 2 000 100,0%
11. 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 2 000 2 000 100,0%
MÁV Szimfonikusok 6 000 6 000 100,0%
12. 900121-5 Zeneművészeti tevékenység 6 000 6 000 100,0%
Lepke Múzeum 3 500 3 500 100,0%
13. 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység 3 500 3 500 100,0%
Sportolók támogatása 200
14. 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása 200
UTE támogatás 63 000 63 000 100,0%
15. 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása 63 000 63 000 100,0%
Halassy Olivér USC 18000 18000 100,0%
16. 931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 18 000 18 000 100,0%
Összesen 392 159 998 541 254,6%
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 0 245 000
Szakrendelő felújítása önrész 240 000
ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása 5 000
1. 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 245 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 90 000 180 506 200,6%
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 25 000 25 000 100,0%
1. 681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele 25 000 25 000 100,0%
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 25 000 25 000 100,0%
ÖKO program (pénzmaradványból) 70 206
Társasházak támogatása: PET palack prés 11 450
2. 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások 25 000 106 656 426,6%
Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás 5000 5000 100,0%
Templomok felújítási keret 25 000 33 850 135,4%
3. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 30 000 38 850 129,5%
25/2010. (IX. 16.) önko. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcs.tám. 10 000 10 000 100,0%
4. 910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 10 000 10 000 100,0%
Összesen 90 000 425 506 472,8%
I.-II. Összesen 482 159 1 424 047 295,3%
III. Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása 2 590 2 590 100,0%
Átadott pénzeszközök mindösszesen 484 749 1 426 637 294,3%

7. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5.
Működési tartalékok
Államháztartási tartalék
I. Működtetési céltartalék 450 518 432 665 96,0%
1. Általános tartalék 156 155 152 384 97,6%
2. Egészségügyi tartalék 100 000 100 000 100,0%
3. Informatikai tartalék 9 000 9 000 100,0%
4. Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ősz 2 663 2 663 100,0%
5. Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 11 550 0 0,0%
6. Vis maior alap 5 000 5 000 100,0%
7. Újpesti Városnapok 14 000 14 000 100,0%
8. Újpest Egészségéért Díj 12 150 12 150 100,0%
9. Sport támogatási keret 10 000 9 800 98,0%
10. Újpest kiváló tanulója 2 500 2 500 100,0%
11. Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 2 500 2 500 100,0%
12. Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 10 000 8 190 81,9%
13. Tankönyv támogatás 58 000 58 000 100,0%
14. Diákcsere program 2 000 2 000 100,0%
15. Könyvkiadás támogatása 5 000 4 580 91,6%
16. Pályázatok elkészítése 10 000 10 000 100,0%
17. Szobor és emléktábla állítás 15 000 14 898 99,3%
18. Karácsonyi vásár, szilveszter 25 000 25 000 100,0%
II. Támogatási céltartalék 140 000 140 000 100,0%
1. Panel program önkormányzati önrész 120 000 120 000 100,0%
2. Társasházak felújítási támogatása 20 000 20 000 100,0%
III. Bizottsági tartalékok 106 136 105 736 99,6%
1. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
2. Pályázati önrész önko. hat. alapján 500 500 100,0%
3. Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
4. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret 3 000 3 000 100,0%
5. Idősek hónapja 1 000 1 000 100,0%
6. 100 évesek köszöntése 300 300 100,0%
7. Utcai gondozó szolgálat 2 000 2 000 100,0%
8. TRÖK keret 12 000 12 000 100,0%
9. TRÖK rendezvények 7 500 7 500 100,0%
10. TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 10 000 100,0%
11. Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret 63 836 63 436 99,4%
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 4 000 100,0%
- Gyermekvédelmi felelősök kerete 3 000 3 000 100,0%
- Diákösztöndíj 5 336 5 336 100,0%
- Éjszakai ping-pong 2 500 2 500 100,0%
- Nyári tábor és erdei iskolák tám. 14 000 14 000 100,0%
- Egyéb kulturális tevékenység 10 000 9 600 96,0%
- Kisebbségi keret 5 000 5 000 100,0%
- Civil keret 12 000 12 000 100,0%
- Sport Alap 8 000 8 000 100,0%
Működési tartalékok összesen 696 654 678 401 97,4%
Fejlesztési tartalékok
IV. Beruházási és felújítási céltartalék 212 000 20 766 9,8%
Újpesti Zöld Kataszter elkészítése 10 000 10 000 100,0%
Városháza étterem kialakítása 50 000 50 000 100,0%
Fejlesztési tartalékok mindösszesen 272 000 80 766 29,7%
Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen 968 654 759 167 78,4%
V. Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka 1 398 1 398 100,0%
Tartalékok mindösszesen 970 052 760 565 78,4%

8. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

A 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Bolgár Kisebbség Roma Kisebbség Görög Kisebbség
BEVÉTELEK 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen (1-4) 0 0 0 0 0 0
5. Működési célra átvett pénzeszközök 1 500 1 500 100,0% 8 000 8 000 100,0%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 1 500 1 500 100,0% 8 000 8 000 100,0% 0 0
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 210 210 100,0% 210 210 100,0% 210 210 100,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 210 210 100,0% 210 210 100,0% 210 210 100,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 2 028 2 028 100,0% 16 16 100,0% 3 510 3 510 100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 3 738 3 738 100,0% 8 226 8 226 100,0% 3 720 3 720 100,0%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 1 905 1 905 100,0% 8 226 8 226 100,0% 2 811 2 811 100,0%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 559 559 100,0%
Működési kiadások (1-2) 1 905 1 905 100,0% 8 226 8 226 100,0% 3 370 3 370 100,0%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 200 200 100,0%
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék 533 533 100,0%
6. Pénzeszköz átadás 1 300 1 300 100,0% 150 150 100,0%
7. Év végi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 3 738 3 738 100,0% 8 226 8 226 100,0% 3 720 3 720 100,0%
ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Horvát Kisebbség Lengyel Kisebbség Német Kisebbség
BEVÉTELEK 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti
1 2 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen (1-4) 0 0 0 0 0 0
5. Működési célra átvett pénzeszközök 3 956 3 956 100,0% 5 879 5 879 100,0% 4 000 4 000 100,0%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 3 956 3 956 100,0% 5 879 5 879 100,0% 4 000 4 000 100,0%
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 210 210 100,0% 210 210 100,0% 210 210 100,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 210 210 100,0% 210 210 100,0% 210 210 100,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 616 616 100,0% 992 992 100,0% 1 232 1 232 100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 4 782 4 782 100,0% 7 081 7 081 100,0% 5 442 5 442 100,0%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 382 2 382 100,0% 2 560 2 560 100,0% 3 502 3 502 100,0%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 2 400 2 400 100,0% 4 071 4 071 100,0% 1 940 1 940 100,0%
Működési kiadások (1-2) 4 782 4 782 100,0% 6 631 6 631 100,0% 5 442 5 442 100,0%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék
6. Pénzeszköz átadás 450 450 100,0%
7. Év végi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 4 782 4 782 100,0% 7 081 7 081 100,0% 5 442 5 442 100,0%
ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Ruszin Kisebbség Szerb Kisebbség Szlovák Kisebbség
BEVÉTELEK 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti
1 2 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen (1-4) 0 0 0 0 0 0
5. Működési célra átvett pénzeszközök 2 790 2 790 100,0% 310 310 100,0%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 2 790 2 790 100,0% 0 0 310 310 100,0%
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 210 210 100,0% 210 210 100,0% 210 210 100,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 210 210 100,0% 210 210 100,0% 210 210 100,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 310 310 100,0% 145 145 100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 3 310 3 310 100,0% 210 210 100,0% 665 665 100,0%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 430 2 430 100,0% 210 210 100,0% 220 220 100,0%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
Működési kiadások (1-2) 2 430 2 430 100,0% 210 210 100,0% 220 220 100,0%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 390 390 100,0%
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék 310 310 100,0% 55 55 100,0%
6. Pénzeszköz átadás 570 570 100,0%
7. Év végi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 3 310 3 310 100,0% 210 210 100,0% 665 665 100,0%
ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Ukrán Kisebbség Román Kisebbség Örmény Kisebbség
BEVÉTELEK 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti
1 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen (1-4) 0 0 0 0 0 0
5. Működési célra átvett pénzeszközök 2 520 2 520 100,0%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 2 520 2 520 100,0% 0 0 0 0
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 210 210 100,0% 210 210 100,0% 210 210 100,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 210 210 100,0% 210 210 100,0% 210 210 100,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 720 720 100,0% 1 500 1 500 100,0% 1 800 1 800 100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 3 450 3 450 100,0% 1 710 1 710 100,0% 2 010 2 010 100,0%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 3 450 3 450 100,0% 1 090 1 090 100,0% 2 010 2 010 100,0%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
Működési kiadások (1-2) 3 450 3 450 100,0% 1 090 1 090 100,0% 2 010 2 010 100,0%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék 500 500 100,0%
6. Pénzeszköz átadás 120 120 100,0%
7. Év végi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 3 450 3 450 100,0% 1 710 1 710 100,0% 2 010 2 010 100,0%
ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Együtt összesen
BEVÉTELEK 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti
1 2 39. 40. 41.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 0 0
2. Kamatbevételek 0 0
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek 0 0
4. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
Saját bevételek összesen (1-4) 0 0
5. Működési célra átvett pénzeszközök 28 955 28 955 100,0%
6. Különböző működési célú visszatérítések 0 0
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 28 955 28 955 100,0%
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 2 520 2 520 100,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 2 520 2 520 100,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás 0 0
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel 0 0
10. Működési célú kötvény 0 0
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 12 869 12 869 100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 44 344 44 344 100,0%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 30 796 30 796 100,0%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 8 970 8 970 100,0%
Működési kiadások (1-2) 39 766 39 766 100,0%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 590 590 100,0%
4. Általános működési tartalék 0 0
5. Működési céltartalék 1 398 1 398 100,0%
6. Pénzeszköz átadás 2 590 2 590 100,0%
7. Év végi tervezett működési pénzmaradvány 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 44 344 44 344 100,0%