Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Újpesti Diákösztöndíjakról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a művészetek vagy a sport területén kiemelkedően tehetséges újpesti tanulók és hallgatók (a továbbiakban együtt: diákok) támogatása érdekében - az e rendeletben meghatározott feltételekkel - diákösztöndíj-rendszert működtet.

2. § A Képviselő-testület az alábbi diákösztöndíjakat adományozhatja

a) Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj,

b) Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj,

c) Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj,

d) Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj

(a továbbiakban együtt: diákösztöndíjak).

3. § (1) A diákösztöndíjakat pályázat útján lehet elnyerni.

(2) A pályázaton - az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén - azok a diákok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtása évének első napján és a pályázat benyújtásának időpontjában is Újpesten bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

4. § (1) Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat - a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetében - az a pályázó nyerheti el, akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben, félévenként elérte a 4,5-ös tanulmányi átlagot.

(2) Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj elnyerésére irányuló pályázaton az a diák vehet részt,

a) aki a tanulmányait középiskola 11. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és

b) a tanulmányai során - az adott tanulmányi szinten - az első képesítését szerzi meg.

(3) Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó,

a) aki a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül tanulmányi versenyeken, fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten helyezést ért el,

b) aki közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik,

c) aki tudományos munkát végez,

d) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy,

e) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

5. § (1) A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat az a pályázó nyerheti el, aki

a) a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és

b) a tanulmányai során - az adott tanulmányi szinten - az első képesítését szerzi meg, és

c) a pályázat benyújtását megelőző versenyévadban

ca) egyéni sportágban a korosztályos országos bajnokságokon I-III. helyezést ért el, vagy a korosztályos világversenyeken (EB, VB) I-XII. helyezést szerzett, vagy

cb) csapatsportágban a korosztályos, illetve magasabb korcsoportos országos bajnokságokon I. helyezést elért csapat tagja, vagy a korosztályos, illetve magasabb korcsoportos világversenyeken (EB, VB) I-VI. helyezést elért csapat tagja.

(2) A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj odaítélésénél előnyt élvez

a) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy,

b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

6. § (1) A Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjat az a valamely alkotóművészeti ágban kiemelkedő tehetségű pályázó nyerheti el,

a) aki a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és

b) a tanulmányai során - az adott tanulmányi szinten - az első képesítését szerzi meg, és

c) a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül alkotóművészeti versenyeken, fesztiválokon, fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten helyezést ért el, és

d) aki - amennyiben ilyen irányú tanulmányokat folytat - a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben az alkotóművészeti tantárgyakból jeles eredményt ért el.

(2) A Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó,

a) aki Újpesten aktív művészeti tevékenységet végez,

b) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy,

c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

7. § (1) A Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjat az a valamely előadó-művészeti ágban kiemelkedő tehetségű pályázó nyerheti el,

a) aki a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és

b) a tanulmányai során - az adott tanulmányi szinten - az első képesítését szerzi meg, és

c) a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül előadó-művészeti versenyeken, fesztiválokon, fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten helyezést ért el, és

d) aki - amennyiben ilyen irányú tanulmányokat folytat - a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben az előadó-művészeti tantárgyakból jeles eredményt ért el.

(2) A Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó,

a) aki az egyéni tehetség, teljesítmény megmutatkozását célzó versenyeken ért el helyezést,

b) aki Újpesten aktív művészeti tevékenységet végez,

c) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy,

d) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

8. § (1) A diákösztöndíjak elnyerésére irányuló pályázatot a Közművelődési és Oktatási Bizottság írja ki minden év május 31. napjáig.

(2) A pályázati kiírást a helyi sajtó és az internet útján közzé kell tenni.

9. § (1) *  A pályázatokat pályázati formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. A pályázatokat személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A pályázó ugyanabban a pályázati fordulóban csak egy kategóriában pályázhat.

(3) A pályázathoz csatolni kell:

a) középiskolás pályázó esetében az oktatási intézmény ajánlását,

b) felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a hallgatói jogviszony fennállását igazoló okmány eredeti vagy hitelesített másolati példányát,

c) a pályázó és a vele egy háztartásban elé hozzátartozói (családja) Állami Adóhatóság (NAV) által kiadott jövedelemigazolását,

d) a tanulmányi, művészeti versenyeken (fesztiválokon), sportversenyeken elért helyezések és a végzett tudományos munka igazolását, a nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát,

e) az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj esetében a pályázat beadását megelőző 4 tanulmányi félév tanulmányi eredményét igazoló okmányok hitelesített másolatát, illetve a Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj és a Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj esetében erre az időszakra vonatkozóan az adott művészeti tantárgyak eredményét igazoló okmányok hitelesített másolatát,

f) a halmozottan hátrányos helyzet figyelembe vételéhez, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat másolatát,

10. § (1) A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 30. napja.

(2) A pályázatok benyújtásának az e rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit a pályázati kiírás határozza meg.

11. § A diákösztöndíjak odaítéléséről - a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület dönt.

12. § (1) *  Évente legfeljebb az adott évben benyújtott érvényes pályázatok kétharmadának megfelelő számú diákösztöndíjat lehet odaítélni.

(2) A diákösztöndíjak odaítélése nem függ a diák oktatási intézményének székhelyétől, illetve fenntartójától.

(3) A diákösztöndíjban részesített diákok nevét a helyi sajtóban és az internet útján közzé kell tenni.

13. § (1) A diákösztöndíj havi összege

a) középiskolai tanuló esetében a kifizetés időpontjában érvényes minimálbér 20%-a,

b) felsőfokú oktatási intézmény hallgatója esetében a kifizetés időpontjában érvényes minimálbér 40%-a.

(2) A diákösztöndíj (1) bekezdés szerint megállapított mértéke nettó összegként kerül kifizetésre, melynek esetleges adó és járulékterheit az Önkormányzat viseli.

14. § A diákösztöndíjat a Képviselő-testület két tanulmányi félévre, 10 hónapra ítéli oda. A kifizetés havonta, banki átutalással történik.

15. § (1) A diákösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, ha a diák a tanulmányait - bármilyen okból - megszakítja vagy befejezi.

(2) A folyósítási időszak második félévében a diákösztöndíjat csak akkor lehet kifizetni, ha a diák tanulói, illetve hallgatói jogviszonya ebben az időszakban is fennáll. A második félévre vonatkozó tanulói, illetve hallgatói jogviszony (aktív félév) fennállásának igazolását legkésőbb február 28. napjáig kell benyújtani az Önkormányzathoz. Ennek elmaradása esetében a diákösztöndíj a második félévre nem folyósítható.

(3) Ha a diák jogosulatlanul veszi fel a diákösztöndíjat, úgy őt a jogosulatlanul felvett összeg visszafizetésére kell kötelezni.

16. § Jelen rendelet alkalmazásában az első tanulmányi félév szeptember 1-jétől február végéig, míg a második félév március 1-jétől június végéig tart.

17. § E rendelet végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2011. évi pályázatok vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Újpest Diákösztöndíjakról szóló - módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2008. (V. 5.) önkormányzati rendelete.