Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló, - a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V. 5.) önkormányzati rendeletével módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról * 

A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, valamint a végrehajtást szabályozó az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján készült.

1. § A Rendelet 3. § (1)-(2) helyébe a következő szövegrész lép:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 19 221 850 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási kiadások főösszegét 0 eFt-ban határozza meg,
Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét 19 221 850 eFt-ban határozza meg.
Bevételek főösszegét 18 864 599 eFt-ban határozza meg,
Finanszírozási bevételek főösszegét 357 251 eFt-ban határozza meg,
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét 19 221 850 eFt-ban határozza meg.
A hiány összegét 357 251 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés

eFt-ban
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét 19 221 850
a felhalmozási célú bevételt 222 418
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét 357 251
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 1 667 953
ebből:
- a fejlesztési kiadások összegét 577 232
- a felújítások összegét 583 806
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások) 425 506
- fejlesztési tartalékok 68 409
- egyéb felhalmozási kiadások 13 000
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét 18 642 181
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét 17 553 897
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 6 485 667
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 661 766
- dologi kiadások 6 516 837
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 848 438
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) 1 439 296
- intézményi pénzeszköz átadás 422 453
- működési tartalékok 604 946

határozza meg.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 5. oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-7-ig) a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2011. évi II. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2011. évi II. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait - szakfeladatonként a 3. sz. melléklet „2011. évi II. mód.” sora szerint állapítja meg.

6. § (1) A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2011. évi II. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi II. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket a 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi II. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési célú átadott pénzeszközöket 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi II. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

9. § (1) A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartalékait jogcímenként (alcímenként) a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi II. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit - a második bekezdésben foglaltak kivételével - a hatályba lépéstől kezdődően kell alkalmazni.

(2) A 2., 2.a/1, 2.a/2 és 2.a/3 számú mellékletben szereplő létszámkeretet 2011. szeptember 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 512 284 11 542 146 11 542 656 100,3%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 277 688 1 277 688 1 278 198 100,0%
2. Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei 299 944 299 944 299 944 100,0%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 964 514 9 964 514 100,3%
a) Helyi adók 8 222 412 8 222 412 8 222 412 100,0%
b) Átengedett központi adók 1 084 702 1 114 564 1 114 564 102,8%
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 627 538 627 538 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 3 632 224 3 635 758 100,3%
a) Ebből: Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 517 924 3 517 924 100,0%
b) Központosított előirányzatok 2 520 8 261 11 795 468,1%
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 106 039 106 039 106 039 100,0%
d) Fejlesztési célú támogatások
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 723 123 923 100,2%
1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 18 723 18 723 18 923 101,1%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 100 000 100 000 100 000 100,0%
3. Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 5 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 266 233 2 153 348 2 183 381 172,4%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 922 233 1 809 148 1 839 181 199,4%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 260 000 260 000 260 000 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 84 000 84 200 84 200 100,2%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 13 000 13 000 13 000 100,0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 365 881 1 365 881 10613,7%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 365 881 1 365 881 10613,7%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 554 592 18 830 322 18 864 599 114,0%
VIII. Finanszírozási műveletek 0 0 0
1. Értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 18 830 322 18 864 599 114,0%
IX. Hitelek 0 357 251 357 251
1. Működési célú hitel felvétele
2. Fejlesztési célú hitel felvétele 357 251 357 251
BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 19 221 850 116,1%
Kisebbségek bevételei 44 344 44 344 44 344 100,0%
KIADÁSOK
1. Intézmények működési kiadásai 8 728 112 9 576 096 9 665 380 110,7%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 419 965 5 421 894 113,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 847 887 847 887 100,3%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 484 749 1 426 637 1 439 296 296,9%
6. Felújítási kiadások 249 400 582 942 583 806 234,1%
7. Fejlesztési kiadások 465 939 560 481 577 232 123,9%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 970 052 760 565 673 355 69,4%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) 13 000 13 000 13 000 100,0%
10. Hitel törlesztése 0 0 0
11. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 19 221 850 116,1%
12. Finanszírozási műveletek 0 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 19 187 573 19 221 850 116,1%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 448 837 7 575 986 105,1%
Kisebbségek kiadásai 44 344 44 344 44 344 100,0%
többlet/ hiány 0 0 0

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 1 577 632 1 577 632 1 578 142 100,0%
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 277 688 1 277 688 1 278 198 100,0%
Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel 299 944 299 944 299 944 100,0%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 964 514 9 964 514 100,3%
a) Helyi adók 8 222 412 8 222 412 8 222 412 100,0%
Építményadó 1 600 000 1 600 000 1 600 000 100,0%
Telekadó 240 000 240 000 240 000 100,0%
Kommunális adó 50 000 50 000 50 000 100,0%
Iparűzési adó 6 300 712 6 300 712 6 300 712 100,0%
Idegenforgalmi adó 31 700 31 700 31 700 100,0%
b) Átengedett központi adók 1 084 702 1 114 564 1 114 564 102,8%
Személyi jövedelemadó (normatív) 0 0 0
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 464 702 494 564 494 564 106,4%
Gépjárműadó 620 000 620 000 620 000 100,0%
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0 0
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 627 538 627 538 100,0%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 3 630 929 3 634 463 100,2%
a) Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 517 924 3 517 924 100,0%
b) Központosított előirányzatok 2 520 6 966 10 500 416,7%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 106 039 106 039 106 039 100,0%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 182 233 2 069 148 2 099 181 177,6%
a) Polgármesteri Hivatal 888 578 1 157 840 1 185 297 133,4%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 33 655 651 308 653 884 1942,9%
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 260 000 260 000 260 000 100,0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 365 881 1 365 881 10613,7%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 365 881 1 365 881 10613,7%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 608 104 18 642 181 114,1%
8. Finanszírozási műveletek 0 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 608 104 18 642 181 114,1%
10. Működési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) 16 333 869 18 608 104 18 642 181 114,1%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) 8 728 112 9 576 096 9 665 380 110,7%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 419 965 5 421 894 113,0%
3. Végleges pénzeszköz átadás 394 749 1 001 131 1 013 790 256,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 847 887 847 887 100,3%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 698 052 679 799 604 946 86,7%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 464 253 17 524 878 17 553 897 113,5%
7. Működési hitel visszafizetése
8. Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 464 253 17 524 878 17 553 897 113,5%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 448 837 7 575 986 105,1%
többlet/hiány 869 616 1 083 226 1 088 284 125,1%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 723 123 923 100,2%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) 18 723 18 723 18 923 101,1%
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) 100 000 100 000 100 000 100,0%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 5 000 100,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 1 295 1 295
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások 1 295 1 295
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) 84 000 84 200 84 200 100,2%
a) Polgármesteri Hivatal 84 000 84 200 84 200 100,2%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
c) TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 13 000 13 000 100,0%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 220 723 222 218 222 418 100,8%
7. Finanszírozási műveletek 0 0 0
Forgatási célú értékpapír bevételek
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 220 723 222 218 222 418 100,8%
8. Fejlesztési célú hitel felvétele 357 251 357 251
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN 220 723 579 469 579 669 262,6%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 249 400 582 942 583 806 234,1%
2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 465 939 560 481 577 232 123,9%
3. Fejlesztési tartalékok 272 000 80 766 68 409 25,2%
4. Végleges pénzeszköz átadás 90 000 425 506 425 506 472,8%
5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6. Munkáltatói támogatás folyósítása 13 000 13 000 13 000 100,0%
7. Fejlesztési célú hitel törlesztése
8. Egyéb kötelezettség törlesztése
9. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 090 339 1 662 695 1 667 953 153,0%
10. Finanszírozási műveletek
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 090 339 1 662 695 1 667 953 153,0%
többlet/ hiány -869 616 -1 083 226 -1 088 284

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ 2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei
Sorszám 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 500 47 500 47 884 100,8% 737 899 737 899 737 929 100,0%
- alaptevékenység bevételei 47 400 47 400 47 784 100,8% 737 899 737 899 737 929 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 100 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 672 6 817 580 362 581 793
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 10 350 10 350 10 446 100,9% 175 180 175 180 175 180 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 678 2 678 196 253 196 253
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 518 241 524 754 532 453 102,7% 5 884 640 6 081 032 6 170 995 104,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 576 091 590 954 600 278 104,2% 6 797 719 7 770 726 7 862 350 115,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 576 091 587 332 594 905 103,3% 6 750 246 7 511 714 7 569 889 112,1%
14.1. Személyi juttatások 321 829 323 989 324 494 100,8% 3 615 307 3 775 673 3 806 670 105,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 86 596 86 987 87 110 100,6% 960 509 984 921 992 827 103,4%
14.3. Dologi kiadások 167 666 176 356 183 301 109,3% 2 020 258 2 359 480 2 381 142 117,9%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 391 559 389 169 252,4%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 81 81
15. Felújítás 3 622 3 622 22 473 193 028 193 892 862,8%
16. Felhalmozási kiadások 1 751 25 000 65 984 98 569 394,3%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 576 091 590 954 600 278 104,2% 6 797 719 7 770 726 7 862 350 115,7%
Költségvetési létszámkeret 164,00 164,00 162,50 99,1% 1 773,05 1 773,05 1 751,90 98,8%
eFt-ban
3. Ady Endre Műv. Központ 4. Szociális Foglalkoztató
Sorszám 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 57 977 57 977 57 977 100,0% 21 500 21 500 21 500 100,0%
- alaptevékenység bevételei 57 927 57 927 57 927 100,0% 21 000 21 000 21 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 50 50 50 100,0% 500 500 500 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 655 53 274 53 274 246,0% 12 000 12 000 12 000 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 13 622 13 622 13 622 100,0% 5 250 5 250 5 250 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 665 1 665
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 102 674 113 679 123 160 120,0% 93 344 94 712 94 712 101,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 195 928 240 217 249 698 127,4% 132 094 133 462 133 462 101,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 192 628 226 654 236 135 122,6% 130 494 130 604 130 604 100,1%
14.1. Személyi juttatások 63 688 64 020 71 038 111,5% 83 678 83 765 83 765 100,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 196 17 286 19 181 111,5% 22 593 22 616 22 616 100,1%
14.3. Dologi kiadások 111 744 112 064 112 632 100,8% 24 223 24 223 24 223 100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 33 284 33 284
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 3 300 13 563 13 563 411,0% 1 600 2 858 2 858 178,6%
16. Felhalmozási kiadások
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 195 928 240 217 249 698 127,4% 132 094 133 462 133 462 101,0%
Költségvetési létszámkeret 39,00 39,00 39,00 100,0% 12,00 12,00 12,00 100,0%
eFt-ban
5. Szociális és Eü. Intézmény 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
Sorszám 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 114 880 114 880 114 880 100,0% 75 010 75 010 75 010 100,0%
- alaptevékenység bevételei 114 730 114 730 114 730 100,0% 75 010 75 010 75 010 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 150 150 150 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 520 7 520 7 520 100,0% 11 000 11 000 11 000 100,0%
6. Pénzmaradvány 33 830 33 830 4 898 4 898
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 502 131 521 670 539 186 107,4% 108 112 112 990 115 480 106,8%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 884 531 937 900 955 416 108,0% 194 122 203 898 206 388 106,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 884 531 921 059 934 409 105,6% 194 122 198 733 199 438 102,7%
14.1. Személyi juttatások 470 000 487 015 496 714 105,7% 74 112 76 298 76 298 102,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 124 061 125 593 128 212 103,3% 20 010 20 600 20 600 102,9%
14.3. Dologi kiadások 290 000 307 981 309 013 106,6% 100 000 101 835 102 540 102,5%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 470 470 470 100,0%
15. Felújítás 11 641 11 641 4 644 4 644
16. Felhalmozási kiadások 5 200 9 366 521 2 306
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 884 531 937 900 955 416 108,0% 194 122 203 898 206 388 106,3%
Költségvetési létszámkeret 161,00 161,00 161,00 100,0% 38,00 38,00 38,00 100,0%
eFt-ban
Intézmények összesen 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt
Sorszám 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 054 766 1 054 766 1 055 180 100,0% 198 420 198 420 198 420 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 053 966 1 053 966 1 054 380 100,0% 117 676 117 676 117 676 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 800 800 800 100,0% 80 744 80 744 80 744 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 200 136 723 136 723 136 723 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 33 655 651 308 653 884 1942,9% 888 578 1 157 840 1 185 297 133,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 000 84 200 84 200 100,2%
5. ÁFA bevétel 222 922 222 922 223 018 100,0% 101 524 101 524 101 524 100,0%
6. Pénzmaradvány 239 324 239 324 12 869 1 126 557 1 126 557 8754,0%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 3 662 086 3 665 620 101,1%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 7 209 142 7 448 837 7 575 986 105,1% -7 209 142 -7 448 837 -7 575 986 105,1%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel 357 251 357 251
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 9 934 652 9 934 652 9 934 652 100,0%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 780 485 9 877 157 10 007 592 114,0% 7 774 107 9 310 416 9 214 258 118,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 728 112 9 576 096 9 665 380 110,7% 6 128 089 7 694 489 7 709 077 125,8%
14.1. Személyi juttatások 4 628 614 4 810 760 4 858 979 105,0% 1 490 650 1 626 428 1 626 688 109,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 230 965 1 258 003 1 270 546 103,2% 356 186 391 152 391 220 109,8%
14.3. Dologi kiadások 2 713 891 3 081 939 3 112 851 114,7% 2 951 454 3 402 385 3 403 986 115,3%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 424 843 422 453 274,0% 484 749 1 426 637 1 439 296 296,9%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 847 887 847 887 100,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 551 551 117,2%
15. Felújítás 27 373 229 356 230 220 841,0% 222 027 353 586 353 586 159,3%
16. Felhalmozási kiadások 25 000 71 705 111 992 448,0% 440 939 488 776 465 240 105,5%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 13 000 13 000 13 000 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 760 565 673 355 69,4%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 780 485 9 877 157 10 007 592 114,0% 7 774 107 9 310 416 9 214 258 118,5%
Költségvetési létszámkeret 2 187,05 2 187,05 2 164,40 99,0% 301,00 301,00 305,00 101,3%
eFt-ban
Önkormányzat mindösszesen
Sorszám 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 253 186 1 253 186 1 253 600 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 171 642 1 171 642 1 172 056 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 81 544 81 544 81 544 100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 136 723 136 723 136 923 100,1%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 922 233 1 809 148 1 839 181 199,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 000 84 200 84 200 100,2%
5. ÁFA bevétel 324 446 324 446 324 542 100,0%
6. Pénzmaradvány 12 869 1 365 881 1 365 881 10613,7%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 3 662 086 3 665 620 101,1%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 260 000 100,0%
10. Hitel 357 251 357 251
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 9 934 652 9 934 652 9 934 652 100,0%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 16 554 592 19 187 573 19 221 850 116,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 14 856 201 17 270 585 17 374 457 117,0%
14.1. Személyi juttatások 6 119 264 6 437 188 6 485 667 106,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 587 151 1 649 155 1 661 766 104,7%
14.3. Dologi kiadások 5 665 345 6 484 324 6 516 837 115,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 638 921 1 851 480 1 861 749 291,4%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 847 887 847 887 100,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 551 551 117,2%
15. Felújítás 249 400 582 942 583 806 234,1%
16. Felhalmozási kiadások 465 939 560 481 577 232 123,9%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 13 000 13 000 13 000 100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 760 565 673 355 69,4%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 16 554 592 19 187 573 19 221 850 116,1%
Költségvetési létszámkeret 2 488,05 2 488,05 2 469,40 99,3%

2.a/1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 16 16 16 100,0%
- alaptevékenység bevételei 16 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 664 1 664 6 386 6 386
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 296 68 697 68 697 100,6% 71 538 71 925 71 925 100,5%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 68 296 70 361 70 361 103,0% 71 558 78 331 78 331 109,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 68 296 70 361 70 361 103,0% 71 558 78 331 78 331 109,5%
11.1. Személyi juttatások 51 506 53 266 53 266 103,4% 54 018 56 762 56 762 105,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 745 14 002 14 002 101,9% 14 585 15 109 15 109 103,6%
11.3. Dologi kiadások 3 045 3 093 3 093 101,6% 2 955 3 460 3 460 117,1%
11.4. Pénzeszköz átadás 3 000 3 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 68 296 70 361 70 361 103,0% 71 558 78 331 78 331 109,5%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 100,0% 31,00 31,00 30,00 96,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 17,00 94,4%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Fóti Óvoda Pozsonyi ltp. Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 16 16 100,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 510 510 172 172
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 345 345 39 39
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 39 087 39 417 39 417 100,8% 25 788 26 106 26 106 101,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 39 107 40 292 40 292 103,0% 25 788 26 317 26 317 102,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 39 107 40 292 40 292 103,0% 25 788 26 317 26 317 102,1%
11.1. Személyi juttatások 29 652 30 445 30 445 102,7% 19 442 19 895 19 895 102,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 955 8 085 8 085 101,6% 5 176 5 197 5 197 100,4%
11.3. Dologi kiadások 1 500 1 762 1 762 117,5% 1 170 1 225 1 225 104,7%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 39 107 40 292 40 292 103,0% 25 788 26 317 26 317 102,1%
Költségvetési létszámkeret 17,00 17,00 34,00 200,0% 12,50 12,50 12,50 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 9,00 9,00 18,00 200,0% 7,00 7,00 7,00 100,0%
Technikai létszámkeret 8,00 8,00 16,00 200,0% 5,50 5,50 5,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Ambrus Óvoda Leiningen Utcai Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 16 16 16 100,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 16 16 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 570 570
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 028 1 028 2 309 2 309
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 582 81 126 81 270 100,9% 37 742 38 017 38 017 100,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 80 602 82 744 82 888 102,8% 37 742 40 326 40 326 106,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 80 602 82 744 82 888 102,8% 37 742 40 326 40 326 106,8%
11.1. Személyi juttatások 61 114 62 843 62 909 102,9% 28 649 30 909 30 909 107,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 293 16 368 16 386 100,6% 7 593 7 776 7 776 102,4%
11.3. Dologi kiadások 3 195 3 533 3 593 112,5% 1 500 1 641 1 641 109,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 80 602 82 744 82 888 102,8% 37 742 40 326 40 326 106,8%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 17,00 17,00
ebből: Pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 9,00 9,00 Fóti Óvodánál 0,0%
Technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 100,0% 8,00 8,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény neve Királykerti Óvoda Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 36 36 36 100,0%
- alaptevékenység bevételei 36 36 36 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 2 529 2 529
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 9 9 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 365 1 365
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 55 132 55 822 55 822 101,3% 68 638 68 926 69 376 101,1%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 55 132 57 187 57 187 103,7% 68 683 71 500 71 950 104,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 55 132 56 987 56 787 103,0% 68 683 71 500 71 950 104,8%
11.1. Személyi juttatások 41 699 43 216 43 216 103,6% 51 734 54 001 54 355 105,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 123 11 403 11 403 102,5% 13 769 14 274 14 370 104,4%
11.3. Dologi kiadások 2 310 2 368 2 168 93,9% 3 180 3 225 3 225 101,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 200 400
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 55 132 57 187 57 187 103,7% 68 683 71 500 71 950 104,8%
Költségvetési létszámkeret 24,00 24,00 Liget Óvodánál 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 13,00 13,00 0,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 11,00 11,00 0,0% 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Viola Óvoda Liget Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 240 240 100,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 240 240 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 300
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 538 2 538 811 811
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 64 738 66 635 66 635 102,9% 55 051 55 335 55 314 100,5%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 65 038 69 473 69 773 107,3% 55 051 56 146 56 125 102,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 65 038 69 473 69 773 107,3% 55 051 56 146 56 125 102,0%
11.1. Személyi juttatások 49 109 51 488 51 488 104,8% 41 483 42 486 42 468 102,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 004 13 359 13 359 102,7% 11 168 11 212 11 212 100,4%
11.3. Dologi kiadások 2 925 4 626 4 926 168,4% 2 400 2 448 2 445 101,9%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 65 038 69 473 69 773 107,3% 55 051 56 146 56 125 102,0%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 100,0% 24,00 24,00 47,00 195,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 14,00 14,00 26,00 185,7%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 10,00 10,00 21,00 210,0%
eFt-ban
Intézmény neve Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 56 56 56 100,0% 240 240 240 100,0%
- alaptevékenység bevételei 56 56 56 100,0% 240 240 240 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 14 14 14 100,0% 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 310 5 310 1 453 1 453
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 78 363 80 329 80 329 102,5% 69 246 69 881 69 966 101,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 78 433 85 709 85 709 109,3% 69 546 71 634 71 719 103,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 78 433 85 709 85 709 109,3% 69 546 71 634 71 719 103,1%
11.1. Személyi juttatások 59 702 63 559 63 559 106,5% 52 325 54 151 54 151 103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 926 16 299 16 299 102,3% 14 101 14 139 14 139 100,3%
11.3. Dologi kiadások 2 805 3 851 3 851 137,3% 3 120 3 344 3 429 109,9%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 000 2 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 78 433 85 709 85 709 109,3% 69 546 71 634 71 719 103,1%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 31,00 91,2% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 20,00 20,00 17,00 85,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Aradi Óvoda Lakkozó Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 200 200 200 100,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 200 200 200 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 832 832
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 910 910
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 104 277 104 914 105 392 101,1% 67 788 68 625 68 625 101,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 104 537 106 006 106 484 101,9% 67 788 69 535 69 535 102,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 104 537 106 006 106 484 101,9% 67 788 69 535 69 535 102,6%
11.1. Személyi juttatások 79 138 80 283 80 659 101,9% 51 031 52 430 52 430 102,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 259 21 359 21 461 101,0% 13 652 13 830 13 830 101,3%
11.3. Dologi kiadások 4 140 4 364 4 364 105,4% 3 105 3 275 3 275 105,5%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 104 537 106 006 106 484 101,9% 67 788 69 535 69 535 102,6%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,50 100,0% 30,00 30,00 Park Óvodánál
ebből: Pedagógus létszámkeret 25,50 25,50 25,50 100,0% 17,00 17,00 0,0%
Technikai létszámkeret 21,00 21,00 21,00 100,0% 13,00 13,00 0,0%
eFt-ban
Intézmény neve Bőrfestő Óvoda Homoktövis Óvoda
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 700 700 700 100,0%
- alaptevékenység bevételei 700 700 700 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 334 334 645 645
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 175 175 175 100,0%
6. Pénzmaradvány 801 801
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 63 160 63 478 63 478 100,5% 64 737 65 109 65 109 100,6%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 63 160 63 812 63 812 101,0% 65 612 67 430 67 430 102,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 63 160 63 812 63 812 101,0% 65 612 67 430 67 430 102,8%
11.1. Személyi juttatások 47 463 47 761 47 761 100,6% 49 360 50 794 50 794 102,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 637 12 705 12 705 100,5% 13 282 13 343 13 343 100,5%
11.3. Dologi kiadások 3 060 3 346 3 346 109,3% 2 970 3 293 3 293 110,9%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 63 160 63 812 63 812 101,0% 65 612 67 430 67 430 102,8%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Park Óvoda Óvodák Összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 160 160 160 100,0% 1 680 1 680 1 680 100,0%
- alaptevékenység bevételei 160 160 160 100,0% 1 680 1 680 1 680 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 592 5 892
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 40 40 40 100,0% 430 430 430 100,0%
6. Pénzmaradvány 3 038 3 038 27 997 27 997
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 57 223 57 729 57 729 100,9% 1 071 386 1 082 071 1 083 207 101,1%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 57 423 60 967 60 967 106,2% 1 073 496 1 117 770 1 119 206 104,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 57 423 60 967 60 967 106,2% 1 073 496 1 117 570 1 118 806 104,2%
11.1. Személyi juttatások 43 492 43 989 43 989 101,1% 810 917 838 278 839 056 103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 651 11 712 11 712 100,5% 216 919 220 172 220 388 101,6%
11.3. Dologi kiadások 2 280 2 316 2 316 101,6% 45 660 51 170 51 412 112,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 950 2 950 7 950 7 950
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 200 400
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 57 423 60 967 60 967 106,2% 1 073 496 1 117 770 1 119 206 104,3%
Költségvetési létszámkeret 25,00 25,00 54,00 216,0% 479,50 479,50 473,50 98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret 14,00 14,00 30,00 214,3% 267,50 267,50 261,50 97,8%
Technikai létszámkeret 11,00 11,00 24,00 218,2% 212,00 212,00 212,00 100,0%

2.a/2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák

Intézmény neve Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 1 000 1 000 1 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 000 1 000 1 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 250 250 250 100,0%
6. Pénzmaradvány 7 275 7 275 14 495 14 495
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 111 737 112 412 116 124 103,9% 111 359 112 181 112 573 101,1%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 111 737 119 687 123 399 110,4% 112 609 127 926 128 318 114,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 111 737 119 687 123 399 110,4% 112 609 127 926 128 318 114,0%
11.1. Személyi juttatások 87 355 91 912 94 247 107,9% 84 706 88 334 88 309 104,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 132 23 485 24 115 104,2% 22 660 23 164 23 157 102,2%
11.3. Dologi kiadások 1 250 3 290 4 037 323,0% 5 243 5 670 6 094 116,2%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 10 758 10 758
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 111 737 119 687 123 399 110,4% 112 609 127 926 128 318 114,0%
Költségvetési létszámkeret 44,00 44,00 103,75 235,8% 41,00 41,00 41,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 30,00 30,00 83,50 278,3% 33,50 33,50 33,50 100,0%
Technikai létszámkeret 14,00 14,00 20,25 144,6% 7,50 7,50 7,50 100,0%
Intézmény neve Szűcs Sándor Ált. Isk. Erzsébet Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 500 1 500 1 500 100,0% 2 500 2 500 2 500 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 500 1 500 1 500 100,0% 2 500 2 500 2 500 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 553 553
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 375 375 375 100,0% 625 625 625 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 720 1 720 31 974 31 974
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 119 788 120 555 121 297 101,3% 247 939 249 967 250 722 101,1%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 121 663 124 703 125 445 103,1% 251 064 285 066 285 821 113,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 121 663 124 703 125 445 103,1% 251 064 285 066 285 821 113,8%
11.1. Személyi juttatások 91 658 93 903 93 903 102,4% 192 993 206 115 206 115 106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 567 24 793 24 793 100,9% 52 308 55 075 55 075 105,3%
11.3. Dologi kiadások 5 438 6 007 6 749 124,1% 5 763 8 853 9 608 166,7%
11.4. Pénzeszköz átadás 15 023 15 023
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 121 663 124 703 125 445 103,1% 251 064 285 066 285 821 113,8%
Költségvetési létszámkeret 47,00 47,00 49,00 104,3% 95,50 95,50 77,00 80,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret 36,50 36,50 38,50 105,5% 70,50 70,50 60,00 85,1%
Technikai létszámkeret 10,50 10,50 10,50 100,0% 25,00 25,00 17,00 68,0%
Intézmény neve Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 800 800 100,0% 2 500 2 500 2 500 100,0%
- alaptevékenység bevételei 800 800 800 100,0% 2 500 2 500 2 500 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 555 1 555
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 200 200 200 100,0% 625 625 625 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 790 2 790 4 072 4 072
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 144 275 145 331 146 102 101,3% 116 926 117 876 118 387 101,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 145 275 150 676 151 447 104,2% 120 051 125 073 125 584 104,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 145 275 150 676 151 447 104,2% 120 051 125 073 125 584 104,6%
11.1. Személyi juttatások 108 985 112 785 112 785 103,5% 91 505 94 884 94 749 103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 195 29 601 29 601 101,4% 24 496 24 646 24 781 101,2%
11.3. Dologi kiadások 7 095 8 290 9 061 127,7% 4 050 4 543 5 054 124,8%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 145 275 150 676 151 447 104,2% 120 051 125 073 125 584 104,6%
Költségvetési létszámkeret 51,00 51,00 51,00 100,0% 45,00 45,00 45,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 41,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 100,0%
Technikai létszámkeret 10,00 10,00 10,00 100,0% 10,00 10,00 10,00 100,0%
Intézmény neve Megyeri Úti Ált. Isk. Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 000 2 000 2 000 100,0% 1 600 1 600 1 600 100,0%
- alaptevékenység bevételei 2 000 2 000 2 000 100,0% 1 600 1 600 1 600 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 672 1 821
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 500 500 500 100,0% 400 400 400 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 030 5 030 4 960 4 960
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 112 475 113 398 114 082 101,4% 109 674 110 644 111 536 101,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 114 975 122 600 123 433 107,4% 111 674 117 604 118 496 106,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 114 975 122 600 122 985 107,0% 111 674 117 054 117 946 105,6%
11.1. Személyi juttatások 86 976 91 189 91 238 104,9% 84 668 88 921 88 921 105,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 411 24 124 24 124 103,0% 22 581 23 405 23 405 103,6%
11.3. Dologi kiadások 4 588 7 287 7 623 166,2% 4 425 4 728 5 620 127,0%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 448 550 550
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 114 975 122 600 123 433 107,4% 111 674 117 604 118 496 106,1%
Költségvetési létszámkeret 43,50 43,50 45,50 104,6% 41,50 41,50 40,50 97,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret 33,00 33,00 35,00 106,1% 32,50 32,50 31,50 96,9%
Technikai létszámkeret 10,50 10,50 10,50 100,0% 9,00 9,00 9,00 100,0%
Intézmény neve Német Tagozatos Ált. Isk. Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 800 800 800 100,0% 2 000 2 000 2 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 800 800 800 100,0% 2 000 2 000 2 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 150 150
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 200 200 200 100,0% 500 500 500 100,0%
6. Pénzmaradvány 3 611 3 611 10 306 10 306
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 107 328 108 028 108 478 101,1% 123 824 124 659 127 545 103,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 108 328 112 639 113 089 104,4% 126 324 137 615 140 501 111,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 108 328 112 639 113 089 104,4% 126 324 137 615 140 501 111,2%
11.1. Személyi juttatások 81 742 85 251 85 251 104,3% 95 635 103 403 105 085 109,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 986 22 060 22 060 100,3% 25 539 26 905 27 359 107,1%
11.3. Dologi kiadások 4 600 5 328 5 778 125,6% 5 150 6 307 7 057 137,0%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 108 328 112 639 113 089 104,4% 126 324 137 615 140 501 111,2%
Költségvetési létszámkeret 38,00 38,00 38,00 100,0% 48,00 48,00 47,00 97,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret 31,00 31,00 31,00 100,0% 36,00 36,00 35,00 97,2%
Technikai létszámkeret 7,00 7,00 7,00 100,0% 12,00 12,00 12,00 100,0%
Intézmény neve Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Oktatási Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 5 000 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 5 000 5 000 5 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 786 786 8 195 8 994
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 250 1 250 1 250 100,0% 500 500 500 100,0%
6. Pénzmaradvány 839 839
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 150 358 152 220 153 315 102,0% 218 910 219 492 220 487 100,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 156 608 160 095 161 190 102,9% 221 410 230 187 231 981 104,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 156 608 160 095 161 190 102,9% 221 410 230 051 231 845 104,7%
11.1. Személyi juttatások 119 389 121 504 121 654 101,9% 167 813 170 635 170 914 101,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 856 31 219 31 260 101,3% 44 707 45 230 45 255 101,2%
11.3. Dologi kiadások 6 363 7 372 8 276 130,1% 8 890 14 186 15 676 176,3%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 136 136
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 156 608 160 095 161 190 102,9% 221 410 230 187 231 981 104,8%
Költségvetési létszámkeret 56,00 56,00 56,00 100,0% 74,00 74,00 56,00 75,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret 42,50 42,50 42,50 100,0% 53,00 53,00 44,00 83,0%
Technikai létszámkeret 13,50 13,50 13,50 100,0% 21,00 21,00 13,00 61,9%
Intézmény neve Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 000 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 100,0%
- alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 2 000 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 771 1 771
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 700 700 700 100,0% 500 500 500 100,0%
6. Pénzmaradvány 5 570 5 570 4 593 4 593
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 158 213 159 661 176 941 111,8% 169 584 171 011 173 295 102,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 161 913 168 931 186 211 115,0% 172 084 179 875 182 159 105,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 161 913 168 931 186 211 115,0% 172 084 179 646 181 541 105,5%
11.1. Személyi juttatások 122 766 128 081 140 928 114,8% 130 702 135 053 136 512 104,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 147 33 716 37 156 112,1% 34 966 35 620 36 015 103,0%
11.3. Dologi kiadások 6 000 7 134 8 127 135,5% 6 416 8 973 9 014 140,5%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 229 618
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 161 913 168 931 186 211 115,0% 172 084 179 875 182 159 105,9%
Költségvetési létszámkeret 54,25 54,25 54,25 100,0% 58,00 58,00 58,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 41,00 100,0% 41,50 41,50 41,50 100,0%
Technikai létszámkeret 13,25 13,25 13,25 100,0% 16,50 16,50 16,50 100,0%
Intézmény neve Károlyi István 12. Évf. Gimn. Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 6 000 6 000 6 000 100,0% 3 500 3 500 3 530 100,9%
- alaptevékenység bevételei 6 000 6 000 6 000 100,0% 3 500 3 500 3 530 100,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 683 6 683
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 1 500 1 500 1 500 100,0% 875 875 875 100,0%
6. Pénzmaradvány 2 028 2 028 20 349 20 349
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 236 927 238 780 240 857 101,7% 193 741 195 406 199 772 103,1%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 244 427 254 991 257 068 105,2% 198 116 220 130 224 526 113,3%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 244 427 254 991 257 068 105,2% 198 116 220 130 224 526 113,3%
11.1. Személyi juttatások 186 308 194 081 194 191 104,2% 150 493 157 688 160 750 106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 49 769 51 617 51 647 103,8% 40 203 41 103 41 922 104,3%
11.3. Dologi kiadások 8 350 9 223 11 160 133,7% 7 420 18 938 21 843 294,4%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 390 0
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 70 70 11 11
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 244 427 254 991 257 068 105,2% 198 116 220 130 224 526 113,3%
Költségvetési létszámkeret 84,00 84,00 82,00 97,6% 75,00 75,00 76,00 101,3%
ebből: Pedagógus létszámkeret 66,00 66,00 64,00 97,0% 57,00 57,00 58,00 101,8%
Technikai létszámkeret 18,00 18,00 18,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 100,0%
Intézmény neve Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 36 200 36 200 36 230 100,1%
- alaptevékenység bevételei 36 200 36 200 36 230 100,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 365 22 313
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 000 9 000 9 000 100,0%
6. Pénzmaradvány 119 612 119 612
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 433 058 2 451 621 2 491 513 102,4%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) 2 478 258 2 637 798 2 678 668 108,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 2 478 258 2 636 883 2 676 916 108,0%
11.1. Személyi juttatások 1 883 694 1 963 739 1 985 552 105,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 503 523 515 763 521 725 103,6%
11.3. Dologi kiadások 91 041 126 129 140 777 154,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 31 171 28 781
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 81 81
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 915 1 752
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) 2 478 258 2 637 798 2 678 668 108,1%
Költségvetési létszámkeret 895,75 895,75 920,00 102,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret 680,00 680,00 715,00 105,1%
Technikai létszámkeret 215,75 215,75 206,00 95,5%

2.a/3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Újpesti Nevelési Tanácsadó

Előirányzat megnevezése
2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 18 000 18 000 18 000 100,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 18 000 18 000 18 000 100,0% 0 0 0
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 183 5 045 5 045
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány 9 377 9 377
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 148 881 149 726 149 752 100,6% 113 692 114 453 114 750 100,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 166 881 177 103 177 512 106,4% 113 692 119 498 119 795 105,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 166 881 177 103 177 212 106,2% 113 692 119 498 119 795 105,4%
11.1. Személyi juttatások 123 494 128 697 128 697 104,2% 88 167 92 773 93 007 105,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 637 33 558 33 558 102,8% 22 725 23 780 23 843 104,9%
11.3. Dologi kiadások 10 750 10 848 10 957 101,9% 2 800 2 945 2 945 105,2%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 300
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 166 881 177 103 177 512 106,4% 113 692 119 498 119 795 105,4%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 50,50 100,0% 36,75 36,75
ebből: Pedagógus létszámkeret 46,50 46,50 46,50 100,0% 30,50 30,50 EGYMI-nél 0,0%
Technikai létszámkeret 4,00 4,00 4,00 100,0% 6,25 6,25 0,0%
eFt-ban
Intézmény neve Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen

Előirányzat megnevezése
2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 600 1 600 1 600 100,0% 19 600 19 600 19 600 100,0%
- alaptevékenység bevételei 1 600 1 600 1 600 100,0% 19 600 19 600 19 600 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 045 5 228
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 400 400 400 100,0% 400 400 400 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 859 1 859 11 236 11 236
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 31 921 32 217 32 595 102,1% 294 494 296 396 297 097 100,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 33 921 36 076 36 454 107,5% 314 494 332 677 333 761 106,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 33 921 36 076 36 454 107,5% 314 494 332 677 333 461 106,0%
11.1. Személyi juttatások 23 936 25 835 26 113 109,1% 235 597 247 305 247 817 105,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 285 6 518 6 593 104,9% 61 647 63 856 63 994 103,8%
11.3. Dologi kiadások 3 700 3 723 3 748 101,3% 17 250 17 516 17 650 102,3%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 300
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 33 921 36 076 36 454 107,5% 314 494 332 677 333 761 106,1%
Költségvetési létszámkeret 9,65 9,65 0,00 0,0% 96,90 96,90 50,50 52,1%
ebből: Pedagógus létszámkeret 7,65 7,65 0,00 0,0% 84,65 84,65 46,50 54,9%
Technikai létszámkeret 2,00 2,00 0,00 0,0% 12,25 12,25 4,00 32,7%
eFt-ban
Intézmény neve Oktatási Ágazat Összesen Piac és Vásárcsarnok

Előirányzat megnevezése
2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 57 480 57 480 57 510 100,1% 196 800 196 800 196 800 100,0%
- alaptevékenység bevételei 57 480 57 480 57 510 100,1% 196 800 196 800 196 800 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 32 002 33 433
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 830 9 830 9 830 100,0% 49 200 49 200 49 200 100,0%
6. Pénzmaradvány 158 845 158 845 27 963 27 963
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 798 938 3 830 088 3 871 817 101,9% 0 99 20
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 3 866 248 4 088 245 4 131 635 106,9% 246 000 274 062 273 983 111,4%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 3 866 248 4 087 130 4 129 183 106,8% 246 000 274 062 273 983 111,4%
11.1. Személyi juttatások 2 930 208 3 049 322 3 072 425 104,9% 19 124 20 339 20 273 106,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 782 089 799 791 806 107 103,1% 4 731 4 800 4 800 101,5%
11.3. Dologi kiadások 153 951 194 815 209 839 136,3% 67 973 79 803 79 790 117,4%
11.4. Pénzeszköz átadás 43 121 40 731 154 172 169 120 169 120 109,7%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 81 81
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 1 115 2 452
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 3 866 248 4 088 245 4 131 635 106,9% 246 000 274 062 273 983 111,4%
Költségvetési létszámkeret 1472,15 1472,15 1444,00 98,1% 14,00 14,00 14,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 1032,15 1032,15 1023,00 99,1%
Technikai létszámkeret 440,00 440,00 422,00 95,9%
eFt-ban
Intézmény neve Egyesített Bölcsődék Gazdasági Intézmény Központ

Előirányzat megnevezése
2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 483 619 483 619 483 619 100,0%
- alaptevékenység bevételei 483 619 483 619 483 619 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 548 360 548 360
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 116 150 116 150 116 150 100,0%
6. Pénzmaradvány 9 445 9 445
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 387 434 389 382 400 026 103,3% 1 698 268 1 861 463 1 899 132 111,8%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 387 434 398 827 409 471 105,7% 2 298 037 3 009 592 3 047 261 132,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 387 434 398 077 408 721 105,5% 2 250 564 2 752 445 2 758 002 122,5%
11.1. Személyi juttatások 280 918 286 387 289 544 103,1% 385 057 419 625 424 428 110,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 75 016 75 431 76 283 101,7% 98 673 104 899 105 637 107,1%
11.3. Dologi kiadások 31 500 32 259 38 894 123,5% 1 766 834 2 052 603 2 052 619 116,2%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 175 318 175 318
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 22 473 193 028 193 892 862,8%
13. Felhalmozási kiadások 750 750 25 000 64 119 95 367 381,5%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 387 434 398 827 409 471 105,7% 2 298 037 3 009 592 3 047 261 132,6%
Költségvetési létszámkeret 214,50 214,50 221,50 103,3% 72,40 72,40 72,40 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret
Technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény neve GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény Mindösszesen

Előirányzat megnevezése
2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 680 419 680 419 680 419 100,0% 737 899 737 899 737 929 100,0%
- alaptevékenység bevételei 680 419 680 419 680 419 100,0% 737 899 737 899 737 929 100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200
3. Működési célú átvett pénzeszköz 548 360 548 360 580 362 581 793
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 165 350 165 350 165 350 100,0% 175 180 175 180 175 180 100,0%
6. Pénzmaradvány 37 408 37 408 196 253 196 253
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 085 702 2 250 944 2 299 178 110,2% 5 884 640 6 081 032 6 170 995 104,9%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 2 931 471 3 682 481 3 730 715 127,3% 6 797 719 7 770 726 7 862 350 115,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 2 883 998 3 424 584 3 440 706 119,3% 6 750 246 7 511 714 7 569 889 112,1%
11.1. Személyi juttatások 685 099 726 351 734 245 107,2% 3 615 307 3 775 673 3 806 670 105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 178 420 185 130 186 720 104,7% 960 509 984 921 992 827 103,4%
11.3. Dologi kiadások 1 866 307 2 164 665 2 171 303 116,3% 2 020 258 2 359 480 2 381 142 117,9%
11.4. Pénzeszköz átadás 154 172 348 438 348 438 226,0% 154 172 391 559 389 169 252,4%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása 81 81
12. Felújítás 22 473 193 028 193 892 862,8% 22 473 193 028 193 892 862,8%
13. Felhalmozási kiadások 25 000 64 869 96 117 384,5% 25 000 65 984 98 569 394,3%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 2 931 471 3 682 481 3 730 715 127,3% 6 797 719 7 770 726 7 862 350 115,7%
Költségvetési létszámkeret 300,90 300,90 307,90 102,3% 1773,05 1773,05 1751,90 98,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 1032,15 1032,15 1023,00 99,1%
Technikai létszámkeret 440,00 440,00 422,00 95,9%

2.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény önállóan működő intézmények zárolt előirányzata

eFt-ban
Intézmény Személyi juttatás Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. 1 630 440
Bajza József Ált. Isk. 3 299 891
Szűcs Sándor Ált. Isk. 1 938 524
Erzsébet Utcai Ált. Isk. 7 587 2 048
Angol Tagozatos Ált. Isk. 3 874 1 046
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. 1 108 299
Megyeri Úti Ált. Isk. 4 091 1 105
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. 2 154 581
Német Tagozatos Ált. Isk. 4 408 1 190
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. 4 471 1 208
Homoktövis Ált. Isk. 6 540 1 666
Bródy Imre Oktatási Központ 5 346 1 443
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium 5 822 1 229
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium 4 002 1 302
Könyves Kálmán Gimnázium 3 516 950
Babits Mihály Gimnázium 4 338 891
Iskolák összesen 64 124 16 813
Nyár Óvoda 2 622 707
JMK Óvoda 2 191 592
Fóti Óvoda 1 222 330
Pozsonyi Óvoda 777 209
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 842 227
Leiningen Óvoda 386 105
Királykerti Óvoda 1 887 510
Virág Óvoda 1 585 428
Viola Óvoda 1 467 395
Liget Óvoda 1 863 503
Deák Óvoda 2 665 720
Dalos Óvoda 1 580 426
Aradi-Csányi Óvoda 3 214 867
Lakkozó Óvoda 1 009 273
Bőrfestő Óvoda 1 174 317
Homoktövis Óvoda 710 192
Park Óvoda 1 850 500
Óvodák összesen 27 044 7 301
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 4 216 1 138
Újpesti Nevelési Tanácsadó 2 953 798
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 265 72
Egyesített Bölcsődék 6 855 1 851
Egyéb oktatási intézmények összesen 14 289 3 859
Mindösszesen 105 457 27 973
G. I. Központ dologi 152 397

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásairól

ezer Ft-ban
Ebből
Szak-
feladat
Megnevezés Kiadás Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Működési jellegű feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti
6 267 852 1 626 428 391 152 3 402 385 847 887 0 2011. évi I. mód.
6 269 781 1 626 688 391 220 3 403 986 847 887 2011. évi II. mód.
111,1% 109,1% 109,8% 115,3% 100,3% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
431100 1 Bontás 16 250 16 250 2011. évi eredeti
16 250 16 250 2011. évi I. mód.
16 250 16 250 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
522110 1 Közutak, hidak, algutak üzemelt., fennt. 160 375 160 375 2011. évi eredeti
205 595 205 595 2011. évi I. mód.
205 595 205 595 2011. évi II. mód.
128,2% 128,2% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
681000 1 Saját tulajdonú ing. adás-vétele 4 350 4 350 2011. évi eredeti
4 350 4 350 2011. évi I. mód.
4 350 4 350 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
682001 1 Lakóingatlan üzemeltetése 666 767 666 767 2011. évi eredeti
690 892 690 892 2011. évi I. mód.
690 892 690 892 2011. évi II. mód.
103,6% 103,6% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 201 715 201 715 2011. évi eredeti
201 867 201 867 2011. évi I. mód.
201 867 201 867 2011. évi II. mód.
100,1% 100,1% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
811000 1 Építmény üzemeltetés 200 000 200 000 2011. évi eredeti
200 000 200 000 2011. évi I. mód.
200 000 200 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
813000 1 Zöldterület kezelés 396 406 396 406 2011. évi eredeti
494 785 494 785 2011. évi I. mód.
494 785 494 785 2011. évi II. mód.
124,8% 124,8% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 592 303 397 537 84 651 110 115 0 2011. évi eredeti
659 041 432 441 94 070 132 530 0 2011. évi I. mód.
659 041 432 441 94 070 132 530 2011. évi II. mód.
111,3% 108,8% 111,1% 120,4% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841126 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 401 280 547 304 136 816 717 160 2011. évi eredeti
1 642 005 611 033 152 339 878 633 2011. évi I. mód.
1 643 338 611 033 152 339 879 966 2011. évi II. mód.
117,3% 111,6% 111,3% 122,7% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841127 1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 39 766 8 970 30 796 2011. évi eredeti
47 744 8 970 38 774 2011. évi I. mód.
47 744 8 970 38 774 2011. évi II. mód.
120,1% 100,0% 125,9% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 211 816 152 863 42 453 16 500 2011. évi eredeti
234 306 170 574 47 232 16 500 2011. évi I. mód.
234 306 170 574 47 232 16 500 2011. évi II. mód.
110,6% 111,6% 111,3% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841191 1 Nemzeti ünnepek programjai 5 000 5 000 2011. évi eredeti
5 000 5 000 2011. évi I. mód.
5 000 5 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841225 1 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása 10 000 10 000 2011. évi eredeti
10 000 10 000 2011. évi I. mód.
10 000 10 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841401 1 Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 16 500 16 500 2011. évi eredeti
17 650 17 650 2011. évi I. mód.
17 650 17 650 2011. évi II. mód.
107,0% 107,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
841403 1 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 255 375 255 375 2011. évi eredeti
269 698 269 698 2011. évi I. mód.
269 698 269 698 2011. évi II. mód.
105,6% 105,6% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
842421 1 Közterület rendjének fenntartása 210 147 168 391 35 861 5 895 2011. évi eredeti
234 443 187 524 41 024 5 895 2011. évi I. mód.
234 443 187 524 41 024 5 895 2011. évi II. mód.
111,6% 111,4% 114,4% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
842521 5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása 0 2011. évi eredeti
383 301 82 0 2011. évi I. mód.
584 461 123 0 2011. évi II. mód.
2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
842532 1 Lakosság felkészítése, tájékozt, riaszt.(Polgári Védelem) 4 547 1 700 459 2 388 2011. évi eredeti
4 547 1 700 459 2 388 2011. évi I. mód.
4 547 1 700 459 2 388 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
852011 1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf. 21 250 21 250 2011. évi eredeti
42 479 42 479 2011. évi I. mód.
42 479 42 479 2011. évi II. mód.
199,9% 199,9% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
852021 1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. 1 000 1 000 2011. évi eredeti
1 000 1 000 2011. évi I. mód.
1 000 1 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
853111 1 Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf. 1 250 1 250 2011. évi eredeti
1 250 1 250 2011. évi I. mód.
1 250 1 250 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
854234 1 Szociális ösztöndíj 6 220 6 220 2011. évi eredeti
6 220 6 220 2011. évi I. mód.
6 220 6 220 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
856099 1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 0 2011. évi eredeti
672 672 2011. évi I. mód.
2 557 100 27 2 430 2011. évi II. mód.
2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
862102 1 Háziorvosi ügyelet 300 300 2011. évi eredeti
300 300 2011. évi I. mód.
300 300 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
869049 1 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 3 000 3 000 2011. évi eredeti
56 752 56 752 2011. évi I. mód.
56 752 56 752 2011. évi II. mód.
1891,7% 1891,7% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
879019 1 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 12 988 12 988 2011. évi eredeti
12 988 12 988 2011. évi I. mód.
12 988 12 988 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
881013 1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 25 368 25 368 2011. évi eredeti
25 368 25 368 2011. évi I. mód.
25 368 25 368 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882111 1 Rendszeres szociális segély 302 200 2 000 300 200 2011. évi eredeti
302 200 2 000 300 200 2011. évi I. mód.
302 200 2 000 300 200 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882112 1 Időskorúak járadéka 6 000 6 000 2011. évi eredeti
6 000 6 000 2011. évi I. mód.
6 000 6 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 60 000 60 000 2011. évi eredeti
60 000 60 000 2011. évi I. mód.
60 000 60 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882114 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 24 000 24 000 2011. évi eredeti
24 000 24 000 2011. évi I. mód.
24 000 24 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882115 1 Ápolási díj alanyi jogon 75 700 700 75 000 2011. évi eredeti
75 700 700 75 000 2011. évi I. mód.
75 700 700 75 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882116 1 Ápolási díj méltányossági alapon 55 000 55 000 2011. évi eredeti
55 000 55 000 2011. évi I. mód.
55 000 55 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 22 000 22 000 2011. évi eredeti
22 000 22 000 2011. évi I. mód.
22 000 22 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 2011. évi eredeti
1 000 1 000 2011. évi I. mód.
1 000 1 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882119 1 Óvodáztatási támogatás 1 500 1 500 2011. évi eredeti
1 500 1 500 2011. évi I. mód.
1 500 1 500 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882122 1 Átmeneti segély 150 000 150 000 2011. évi eredeti
150 000 150 000 2011. évi I. mód.
150 000 150 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882123 1 Temetési segély 22 000 22 000 2011. évi eredeti
22 000 22 000 2011. évi I. mód.
22 000 22 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 20 000 20 000 2011. évi eredeti
20 000 20 000 2011. évi I. mód.
20 000 20 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882125 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 500 2 500 2011. évi eredeti
2 500 2 500 2011. évi I. mód.
2 500 2 500 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 31 350 31 350 2011. évi eredeti
31 410 31 410 2011. évi I. mód.
31 410 31 410 2011. évi II. mód.
100,2% 100,2% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás 11 000 11 000 2011. évi eredeti
11 000 11 000 2011. évi I. mód.
11 000 11 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882202 1 Közgyógyellátás 38 500 38 500 2011. évi eredeti
40 880 40 880 2011. évi I. mód.
40 880 40 880 2011. évi II. mód.
106,2% 106,2% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
882203 1 Köztemetés 6 000 6 000 2011. évi eredeti
6 460 63 6 397 2011. évi I. mód.
6 460 63 6 397 2011. évi II. mód.
107,7% 106,6% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
889935 1 Otthonteremtési támogatás 8 000 8 000 2011. évi eredeti
8 000 8 000 2011. évi I. mód.
8 000 8 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
889936 1 Gyermektartásdíj megelőzése 9 500 9 500 2011. évi eredeti
9 500 9 500 2011. évi I. mód.
9 500 9 500 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
889961 1 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 1 500 1 500 2011. évi eredeti
1 500 1 500 2011. évi I. mód.
1 500 1 500 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
890442 1 Közhasznú foglalkoztatás 307 520 202 560 54 691 50 269 2011. évi eredeti
307 520 202 560 54 691 50 269 2011. évi I. mód.
307 520 202 560 54 691 50 269 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
910302 1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 4 000 4 000 2011. évi eredeti
4 000 4 000 2011. évi I. mód.
4 000 4 000 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
931204 1 Iskolai, diáksport tevékenység és tám. 4 990 2 045 524 2 421 2011. évi eredeti
4 990 2 045 524 2 421 2011. évi I. mód.
3 500 2 045 524 931 2011. évi II. mód.
70,1% 100,0% 100,0% 38,5% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti
931301 5 Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása 15 107 3 060 731 11 316 2011. évi eredeti
15 107 3 060 731 11 316 2011. évi I. mód.
15 107 3 060 731 11 316 2011. évi II. mód.
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2011. évi II. mód/2011. évi eredeti

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

e Ft-ban
Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Felújítási munkálatok ÁFA-val
Utak és járdák felújítása 90 000 156 669 156 669 174,1%
Forgalomtechnika 12 525 12 525
1. 421100-1 Út, autópálya építése 90 000 169 194 169 194 188,0%
Felújítási alap képzés 32 027 32 027 32 027 100,0%
Felújítási alap terhére kivitelezés 100 000 100 000 100 000 100,0%
2. 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 132 027 132 027 132 027 100,0%
Intézményfelújítás 23 621 23 621
Városháza lift felújítás 7 719 7 719
Pozsonyi úti rendelő felújítása 15 000 15 000
Király u. 9. lift 6 025 6 025
3. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 52 365 52 365
Felújítási kiadások mindösszesen 222 027 353 586 353 586 159,3%

5. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 10. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

e Ft-ban
Sor-
szám
Feladat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fejlesztési kiadások